ἡ λαμπροτάτη Προυσιέων πόλις (Prusiaslıların pek meşhur kenti): Unutulmuş Bir Bithynia Kenti Prusias ad Hypium/Konuralp

Cite this article as: Onur Sadık Karakuş, "ἡ λαμπροτάτη Προυσιέων πόλις (Prusiaslıların pek meşhur kenti): Unutulmuş Bir Bithynia Kenti Prusias ad Hypium/Konuralp," in Dipnot, 21/11/2018, https://dipnot.hypotheses.org/2225.

İstanbul dışında eğitim görenler veya çalışanlar için yayınlara ulaşmanın çok zor olması aynı zamanda ulaşılan yayınların yetersizliği de akademik çalışma yapmak isteyenler için temel sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda IFEA tarafından verilen kısa süreli doktora bursu, şehir dışından gelecek olan araştırmacılara gerek konaklama gerekse kütüphanedeki kitaplara ulaşma anlamında önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Söz konusu doktora bursu kapsamında yaklaşık 3 haftalık sürede, 2017 yılında tamamladığım “Roma İmparatorluk döneminde Prusias ad Hypium” adlı yüksek lisans tezimi kitap haline çevirmek amacıyla IFEA kütüphanesinde çalışmasında bulundum. Tezimde yer verememiş olduğum bazı kaynaklardan, gravürlerden ve gezginlerin notlarından da yararlanarak kuruluşundan Osmanlı Egemenliğine kadar bir antik kentin dönüşümünü ele almaya çalıştım ve bu kapsamda bir takım düzeltmeler ve eklemeler yaptım.

Görsel 1: Jules Laurens, Prusias ad Hypium, in: Xavier Hommaire de Hell, Voyage en Turquie et en Perse, pl. XVI, 1859. Reproduction Gerin Dominique, Voyageurs français au Levant, in: Anatolie antique. Fouilles françaises en Turquie. Catalogue de l’exposition. Gypsothèque de l’Université Lumière Lyon II, 23 octobre-23 décembre 1990. Istanbul : Institut Français d’Études Anatoliennes-Georges Dumézil, 1990. pp. 111-118. (Varia Anatolica, 4) www.persee.fr/doc/anatv_1013-9559_1990_cat_4_2_1074

Genel hatlarıyla Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgelerini kapsadığı düşünülen Bithynia bölgesi, günümüzde İstanbul’un Anadolu yakası, Bursa, İznik, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Düzce ve Bolu illerini içine alan bölgenin antik çağdaki adıdır. Bölgede yer alan antik kentler göz önüne alındığında Bithynia bölgesinin arkeolojik anlamda çok zengin olduğu anlaşılmaktadır. Nikomedia, Nikaia, Prusa ad Olympum gibi büyük ölçekli kentlerin yanında pek çok yerleşim yeri de bulunmaktadır. Bu anlamda Plinius Secundus’a göre 12 Bithynia kenti arasında yer alan ve Düzce ili Konuralp (eski adıyla Üskübü) beldesine konumlandırılan Prusias ad Hypium kenti, günümüzde adı yeterince bilinmemesine karşın gerek barındırdığı tarihi yapılar gerekse Roma Dönemindeki konumu ve zengin bitki örtüsü nedeniyle üzerinde durulması gereken bir yerleşim yeri olarak dikkat çekmektedir.

Kentin akropolisinin yer aldığı küçük tepe, görece daha az iskân edilmiş, buna karşın kentin en önemli kısımları, günümüzdeki Konuralp adlı modern yerleşim yerinin altında kalmıştır. MÖ.V.-IV. yüzyılda Herakleia Pontika (Zonguldak/Ereğli) kentini de kuran Megaralı kolonistlerce apoikia yani koloni kenti olarak Kieros adıyla kurulan kent, MÖ.185 yılında Bithynia Kralı I.Prusias tarafından alınmış ve tıpkı Kios/Prusias ad Mare (Gemlik) örneğinde olduğu gibi “Hypios (Melen) Nehri kıyısındaki Prusias” anlamına gelen Prousias pros Hypion adını almıştır. MÖ.74 yılında Bithynia Krallığının Roma’ya miras bırakılması neticesinde kent de Roma hâkimiyetine geçmiş, kaynaklarda da “Prusias ad Hypium” adıyla görülmeye başlanmıştır. Özellikle Roma İmparatorluk döneminde Hadrianus ve Severus Hanedanı üyesi İmparatorların kente gelmesiyle adına rastlanan kent, imparator Gallienus (e.MS.253-260) dönemine tarihlendirilen Goth istilası sonrasında, istilaya uğramadığı düşünülmesine karşın diğer pek çok Bithynia kenti gibi sikke basmayı bırakmış ve içe dönük, izole bir kent halini almıştır.

Görsel 2: Onurlandırma Yazıtı (Yazarın Arşivinden)

Sebastene, Thebais, Germanike, Sabiniane, Prusias, Hadriane, Megaris, Iuliane ve Antoniane adlı 12 mahalle/kabile (phyle)’den meydana gelen kent özellikle askeri ve idari kariyerlerinde kentin velinimet olarak gördüğü Domitius ailesine üye kimselerin hayırseverleğiyle bayındırlık ve kentleşme anlamında gelişimini sürdürmüştür. Hıristiyanlaşan Roma Dünyasıyla paralel olarak Prusias ad Hypium kenti de dini yapının ön planda olduğu bir kent halini almış ve çeşitli konsillere piskoposluk düzeyinde katılımlarda bulunmuştur. Kilise kayıtlarıyla geçen kentin yüzyılları VII. Yüzyıldan XI. Yüzyıla kadar (Teophilos, Contantinus, Leon, Confessor[günah çıkaran] Paulos, Theophilos, Basil vb.) çeşitli Hıristiyan din adamlarının öne çıktığı kentte söz sahibi olduğu bir hale bürünmüştür. Son olarak 1206 yılında Bizanslı Tarihçi Khoniates’in eserinde Pontus ve İznik Krallıkları arasındaki güç mücadelesinde çeşitli seferlerde el değiştiren ve artık Plousias şeklinde adına rastladığımız kent, sonraki yüzyılda Osmanlı egemenliğine geçmiştir. Osmanlı döneminde çeşitli arşiv belgelerinde kentteki arkeolojik ve mimari eserlere ilişkin bilgiler verilse de bunlar çok sınırlı kalmıştır.

Görsel 3: Kentin Tiyatrosundan Görünüm (Yazarın Arşivinden)

Derin bir uykuya dalan ve artık unutulmuş olan bu kente yeniden odaklananlar ise 17.ve 18. yüzyıllarda sayıları hayli artan gezginler olmuştur. Bu anlamda ilk olarak antropolog ve rahip olan İngiliz Richard Pococke kente gelmiştir. A Description of the East and Some other Countries adıyla yayınladığı ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü kütüphanesinde de bulunan eserinden hareketle, Pococke 1737-1742 yıllarını kapsayan Yakındoğu gezisi sırasında Düzce yöresine de gelmiş, burada Prusias ad Hypium kentinden ve Hypios Nehrinden söz etmiştir.  Pococke’nin eseri ve Jean Baptiste Bourguignon d’Anville adlı Fransız coğrafyacının 1768 tarihli haritasında Prusias ad Hypium kentine de yer vermesi, Fransızların bölgeye ve kente olan ilgisini arttırmıştır.  Bu bağlamda 1830ların başında Fransız Tarihçi ve Arkeolog Félix Marie Charles Texier kente gelmiş ve çeşitli gözlemlerini paylaşmıştır.  Kente dair o tarihe kadarki en önemli bilgileri ise Fransız Misyoner ve Dil Bilimci Eugene Boré vermiştir. 1837’de kente gelen Boré’un yine IFEA kütüphanesinde de yer alan eserinde kentin ayanlarından Topçuoğlu ailesine ve Osmanlı taşrasına ilişkin de önemli bilgiler verilmektedir. Fransız coğrafyacı ve gezgin Xavier Hommaire de Hell de, Prusias ad Hypium kentini araştıran seyyahlar arasındadır. Hell ile birlikte kente gelen ve tarihi yapıların çizimini yapan Jules Joseph Augustin Laurens de kentin tarihine çok önemli katkılarda bulunmuştur. Sonraki yıllarda Mordtmann ve Tchichatsceff gibi kimselerin de ilgisini çeken kent, Georges Perrot’un da bölgeye gelmesiyle aslında bilinenden çok daha fazla önemli tarihi yapıları, heykelleri ve yazıtları barındırdığı anlaşılmıştır. Kenti oluşturan 12 kabilenin (phyle) varlığından ve pek çok yazıttan da söz eden Perrot, kentteki tiyatroyu da en ince ayrıntısına kadar incelemiştir. 1900lü yılların başında Arkeolog Gustave Mendel kentteki epigrafik belgeleri bilimsel bir çalışmayla yayınlamıştır.

Görsel 4: Bithynia Bölgesi, Asia citerior, H.Kiepert, Karten zur alten Geschichte, D. Reimer, Berlin, 1890. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heinrich_Kiepert._Asia_citerior.Bithynia.jpg

20.yüzyıla girilirken başta Louis Robert ve F.K.Dörner olmak üzere pek çok önemli isim kente dair çalışmalar yapmıştır.  Öyle ki bu iki araştırmacının eserleri günümüzde dahi güncelliğini büyük ölçüde korumaktadır. Aynı dönemde Türk araştırmacılar da bölgeye gelmiş ve çeşitli yüz araştırmaları / arkeolojik kazılar yürütmüştür. Bu kapsamda 1948-1950 yıllarını kapsayan yüz araştırmasıyla İ.Kılıç Kökten ve 1948-1960 yılları arasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rüstem Duyuran başkanlığında yürütülen sistematik kazı çalışmalarıyla kentin sahip olduğu potansiyel ortaya çıkarılmıştır. 1965 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi Konservatörü olarak hizmet veren Fransız Araştıracı Andreé Nedjati Rollas kent için bir rehber hazırlamış ve kente dair pek çok bilgiyi ve kişisel gözlemlerini bir araya getirmiştir. 1985 yılına gelindiğinde ise Alman Epigraf Walter Ameling kentteki tüm yazıtları toplayarak Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien adlı seride yayınlamıştır. 2013 yılından itibaren de Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Konuralp Müzesi ortaklığında arkeolojik kazı çalışmaları devam etmektedir.

Görsel 5. Prusias ad Hypium Kenti Roma Köprüsü, (Yazarın Arşivinden)

Günümüzde modern yapılaşmaya maruz kalmasına karşın antik kentten kalan Tiyatro, Su kemerleri, Köprü, Şehir Surları, Bizans Kalesi gibi mimari yapıların yanında çeşitli tapınak parçaları, Domitius Hamamı ve Gymnasium gibi yapıların varlığını kanıtlayan yazıtlı arkeolojik buluntular ile çok sayıda epigrafik belge mevcuttur.

Görsel 6. Bizans dönemi Su Kemeri/Kemerkasım köyü (Yazarın Arşivinden)

Seçilmiş Kaynakça

 • Ameling W. 1985 Die Inschriften von Prusias Ad Hypium, Bonn: Habelt. 1985 [Ep 089-27]
 • Belke K. 1996 Paphlagonien und Honorias. Tabula Imperii Byzantini. Vol.IX, Vienne : Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften. 1996
 • Dörner, F.K. 1952 Bericht über eine Reise in Bithynien ausgeführt im Jahre 1948 im Auftrage der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Vienne : R.M.Rohrer. 1952 [Ep 058]
 • Karakuş, O. S, 2017 Roma İmparatorluk Döneminde Prusias ad Hypium. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2017
 • Perrot, G. 1861 Exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie : d’une partie de la Mysie, de la Phrygie, de la Cappadoce et du Pont. Paris : Didot. 1861
 • Perrot, G. 1864 Souvenirs d’un voyage en Asie Mineure. Paris : Levy. 1864 [VH 110]
 • Robert, L. 1980 À Travers l’Asie mineure. Paris: École française d’Athènes. 1980 [COLL VII 239 I]
 • Texier, C. 1882 Asie Mineure. Asie Mineure : description géographique, historique et archéologique des provinces et des villes de la Chersonnèse d’Asie Paris : Didot.1882
 • Zeyrek, T. et G.Baran-Çelik 2005 Prusias ad Hypium (Kieros) Anadolu’nun kuzeybatısında antik bir kent (Konuralp/Üskübü). Istanbul : Ege Yayınları. 2005

Son sözü söyleme imkansızlığı

Çeviri: Nilda Taşköprü
Version française

Müdüriyet makamında geçen beş yoğun sene neredeyse biterken, son sözü söylemek yerine -haddimi aşmak olur-, bu son “müdürün yazısı” ile bilançomuzu sunmaya çalışayım. Mezar ötesinden hatırlar’ın son satırlarını taklit gibi olmazsa ; ağır yaz sıcağının tüm ülkeyi kavurmaya başladığı, Fransız Sarayı’nın bahçesindeki yüzyıllık ıhlamur ağacının başdöndürücü kokusunun kendini iyice hissettirdiği, maalesef yeni meslektaşlarımızın göz altına alındığı ve Türkiye’nin kuzey Suriye’ye yeni bir askeri müdahalede bulunacağının duyurulduğu şu günlerde, elbette ki bu, kişisel bir bilanço olmayacak. Zira bu beş sene boyunca müdüriyet görevinin kişiselleştirilmesinden sakındım, bunun da devir teslimi kolaylaştıracağı düşüncesindeyim.

İlkin, hem Türkiye hem de Fransa’nın geçirdiği oldukça zorlu dönemlerde, birlikte çalıştığım herkese teşekkür ederim. Zira Türkiye tarafına bakacak olursak, yanıbaşımızdaki komşu ülke Suriye’deki bitmeyen savaşı, Gezi olaylarını (Mayıs-Haziran 2013), 17-25 Aralık operasyonlarını, 2015 yazında yaşanan saldırıları, 10 Ekim 2015 Ankara Tren Garı katliamını (kurban sayısı 102’ye yükseldi1), “Darbe teşebbüsü” diye anılan 15 Temmuz’u ve Aralık 2016 saldırılarını gördük. Gezi olayları sırasında, polisin İstiklal Caddesi’nden Nuri Ziya Sokak’a doğru kaçan göstericileri kovaladığı sırada IFEA’nın terasına düşen çok sayıdaki biber gazı kapsüllerinden bazılarını müdüriyette saklıyoruz. Bu son derece hareketli dönemde ; stajyer, doktora öğrencisi, misafir araştırmacı, Fransız üniversiteleri veya CNRS’e bağlı araştırmacıların büyük rol oynadığı değişken bir ekibin yanı sıra ; yerel sözleşmeli, Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın atadığı (sayısı düşüşte) ve CNRS kaynaklı sabit personelimiz beni yalnız bırakmadı. IFEA’daki yoğun insan hareketliliği, çalışan statülerinin kırılganlığı ve statüler arasındaki eşitsizliğe rağmen, geçici bile olsa kişisel çıkarları çoğulcul olanlarla buluşturarak, hem Türkiye hem de Fransa’daki ortaklıklarımızı çoğaltıp herkesin paylaşabileceği müşterek dinamikler yarattık. Ayrıca bu son beş sene boyunca, araştırmacılık biçimlerinin değiştiği bir zemin ve Türkiye ile Fransa arasında kültürel ve bilimsel ilişkilerde yeni düzenlemeler söz konusu oldu. Eşitsizliğin hakim olduğu eski cinsten işbirliklerinin zamanın gerisinde kalıp, uygunsuz düşmesi üzerine, bu değişimi değerlendirerek daha alçakgönüllü, tam anlamıyla çift yönlü ve böylelikle daha eşitlikçi yeni yollar bulmamız gerekti. Örneğin arkeoloji alanında Türkiye’nin ilerleme kaydeden arkeoloji çalışmalarını, bu alandaki kayda değer insan kaynağını, öncelik ve belirli beklentileri göz önüne almamız gerekli2. Ayrıca diğer alanlarda da ülkenin araştırma ve üniversite açısından yeni görünümü ile Türk dilinde yazan araştırmacıların çok sayıdaki ürününü hesaba katmadan çalışmak artık mümkün değil.

Son beş senedir Fransa Dışişleri Bakanlığı ve CNRS tarafından sağlanan kaynaklarda -altını çizelim- gerçekten de hiçbir düşüşe rastlanmasa da, kurumumuz insan kaynakları açısından iki büyük darbe aldı. Arkeoloji birimi sorumlusu makamı, 1 Eylül 2014 tarihinden beri yerel sözleşmeli hâle getirildi. Bundan iki yıl sonra, (geçmişi 2003 yılına dayanan) Bakü şubesi sorumlusu makamının ortadan kaldırılması ikinci bir darbeyi vurdu. Atanmasını takiben, görevde üç sene bile geçirmemiş Bakü şubesi sorumlusu Adeline Braux görevinden biraz hırpalayıcı biçimde ayrılmak zorunda kaldı. Kurumumuzun aldığı bu iki darbe benim içimde de bir yara olarak kalacak.

Her şeye rağmen, tüm bu olaylı seneler boyunca, kimileri gerçekten de takıntılı-tutku diyebileceğimiz bir hâl alan çok sayıda işe giriştik. Korunup, geliştirileceğini umduğum bu küçük mirasın satırbaşlarını hatırlatalım :

 • Araştırmaların yürütüldüğü gündelik koşullar ile başlayalım. Bina ve içindekilerin güvenliği hep üzerinde durduğumuz bir konuydu. Konsolosluk ve büyükelçilik -ve tam zamanında bulunan bir sponsor- desteğiyle yapısal ve uzun süreli önlemler alındı. Binamızın yangın söndürme sistem normlarına uyumlanması çerçevesinde 2013 yılı ilkbaharında yapılan yangın söndürme tatbikatı uygulamasını kimileri hatırlayacaktır. Uyum çalışmaları 2017 senesinin ilkbaharı itibariyle neredeyse bitmeye yakın hâle geldi.

Formation du personnel à la lutte contre l’incendie, 15 février 2013

 • Kütüphanemiz (ve deposu) iyileştirildi, (özellikle raylı arşiv ve eski Kafkasya Gözlem Merkezi salonu) su geçirmez hâle getirildi, yeniden düzenlenip, daha güzel tanıtılıp3 zenginleştirildi. Kütüphanenin geçmişi hakkında önemli çalışmalar yürütüldü ; kütüphane bünyesindeki koleksiyonların birçoğu (Kapusen, Hüsrev Tayla, Thieck, Poisson koleksiyonları…) ayrı ayrı değerlendirildi. Özellikle sponsor yardımı, kitlesel fonlama kampanyası, yıpranmış kitapların tamiri kampanyası, sergiler düzenlemek üzere girişilen işbirlikleri ve IFEA’nın Fransa Milli Kütüphanesi tarafından yürütülen “Bibliothèques d’Orient” (Doğu Kütüphaneleri Portalı) isimli projeye4 katılımı sayesinde, kötü durumdaki on kadar nadir eserin restorasyonu sağlandı.
 • Herkesin iştirak ettiği ve her ay ayrı bir konunun ele alındığı “vitrin” başlığı altında, kaynak eserlerin kütüphanede teşhir edilip, IFEA’nın sitesinin ilgili sayfalarından erişilen metinler, araştırmacıların kimi kaynakları (yeniden) keşfetmesini, ayrıca kafalarındaki soruları hem okuyucular, hem de gerek yakın gerekse uzaktaki meslektaşlar ile paylaşmalarını sağladı. Kütüphaneye satın alımlar yoluyla da kimi alanlardaki kaynak eksiklikleri giderildi. Ayrıca IFEA’nın, Anamed yürütücülüğündeki BiblioPera platformuna katılımı, kütüphanemizin görünürlüğünü kuvvetlendirerek, yakınımızda bulunan diğer kütüphanelerle de canlı ilişkiler kurulmasını sağladı. Bu sayede kütüphanemizin kataloğu normlara uygun hâle getirilip, kütüphaneye çevrimiçi erişim, bağlantı sorunlarından bağımsız biçimde sağlanacak.
 • Ayrıca, enstitümüzdeki Şehir Gözlem Merkezi ve Türkiye Siyaseti Gözlem Merkezi’ne ait kaynaklar yeniden düzenlendi. Envanteri çıkarılan hem kağıt hem de elektronik dosyalar, stajyer ve doktora öğrencilerinin sabırla çalışmaları sonucunda araştırmacıların kullanımına sunulmuş vaziyette.

Une double page du livre d’or de l’IFEA tenu dans les années 80

 • IFEA’nın arşivi de yeniden düzenlendi, koşulları iyileştirildi ve de 2012 yılının sonundan itibaren Cilia Martin’in değerli yardımlarıyla hakettiği değeri yeniden buldu. Artık bir nem alma cihazının da bulunduğu arşiv odası, kapladığı mütevazi alana rağmen, Alfred Laumonier hakkında yazılmış dipnotun da gösterdiği üzere, araştırmalarda kullanılabilecek birinci elden kaynaklar barındırmakta. Öyle ki bunların arasından gayet kötü hâlde bazı fotoğraflar çıktı… Bundan böyle Jane Laroche ve Ara Güler imzalı fotoğraflar daha iyi koşullarda ve enstitümüzün merdivenlerinde sergilenmekte. Bu alanda daha yapılacak çok şey var. 2014 yılındaki Emmanuel Laroche sergisi ve 2015 senesindeki Stéphane Yerasimos sergisinin ardından, EPHE ve Henry Corbin’in Dostları Derneği’nin ortaklığında Henry Corbin konulu bir serginin hazırlığı içindeyiz. Son olarak geçtiğimiz haziran ayının son günlerinde, Stefanos Yerasimos’un eşi tarafından bir kısmı IFEA’ya bırakılan Yerasimos arşivi sayesinde, Yerasimos salonunun zengin içeriğini, bu büyük araştırmacının hatırasına, kurumumuzun geçmişine ve gelecek nesil araştırmacılarının hizmetine sunmak üzere, adına yaraşır biçimde yeniden düzenleyeceğiz -zira “Yerasimos koleksiyonu” başlığı altında birtakım kaynaklar zaten bu salonda bulunmakta.
 • Araştırmalar açısından bakacak olursak, tüm alanları kapsama imkanı yakalanamasa da – mali sıkıntı çekilen dönemlerde kapsamlılık lüks teşkil ediyor-, ortak çalışmalar bünyesinde bilhassa gençlerin araştırmalarına ve bağlantılarımız ile işbirliğine gidilmesi üzerinde duruldu. Bu beş sene boyunca, IFEA’nın (Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın BAR ve AMI burs programlarından faydalanan) birçok eski burslu öğrencisi tezini savundu. Tezlerin sonuçlanması, eski IFEAlılar ağının gelişmesi ve enstitümüzün varoluş nedenlerinden biri olan enstitümüzün genç araştırmacılara rehberlik etmedeki kabiliyeti, kurumumuzun güvenilirliğini açısından son derece büyük bir önem arz etmekte. Türkiye, Osmanlı, Balkan et Ortaasya Araştrmaları Merkezi, Ortadoğu’da enstitümüze muadil kurum Ortadoğu Fransız Kültür Merkezi, İstanbul’daki Orient-Institut, Ecole normale supérieure’ün PSL programı, Tours Üniversitesi’nin CITERES Laboratuvarı, Metin Araştırmaları ve Tarihi Enstitüsü, Jean Pépin Araştırma Merkezi gibi kurumlarla hâlihazırdaki işbirliğimiz sayesinde birçok öğrenci, Ulusal Araştırmalar Ajansı’nın (ANR) desteklediği araştırma programlarından faydalandı (Transtur, Transfaire, Marges, NMR, i-Stamboul project, Lajeh, NekroPergEol, EUR PSL-ArchéoPSL …). İki doktora sonrası araştırmacı, seneler boyunca aynı anda ayrı yerlerde gerçekleşen seminerler düzenleyerek, IFEA’nın ulusötesi bir araştırmacı kümesine dahil olmasına katkıda bulundu.

Colloque « D’une migration à l’autre » 10-14 avril 2017, Ankara

 • Fransız idari bölgeleri (Arcus projesini Bretagne bölgesi destekledi), Avrupa Araştırma Konseyi (tarafından desteklenen “Osmanlı İmparatorluğu’nda Arap felsefesine bakış” araştırma programı, Yıldız Üniversitesi, Jean Pépin Merkezi (CNRS) gibi uluslararası kurumları, “Arap Dünyasında otoriter rejimlerin çöküşü” ve “Open Jerusalem” gibi araştırma programlarını 2015 yılında bir araya getirdi), “Ortadoğu ve Müslüman dünya” konulu bilim örgütlenmesi, Fransız Kalkınma Ajansı (Türkiye’deki orta sınıf üzerine araştırmalara katkı sağladı), Bilimsel Araştırmalar Milli Merkezi (Paris terör saldırıları araştırmaları), ENVIMED (Amida araştırma programı), Avrupa ve Akdeniz Medeniyetleri Müzesi, d’Alembert Fonu (“Akdenizlilik kavramı” araştırma programı, 2013) ve Fransız Kültür Merkezi ile yakın işbirliği (Nisan 2015’teki Türkiye Fransa İşgücü Anlaşması’nın 50. yılı anmaları, Nisan 2017’de Ankara’da göç konulu kolokyum) kaynakların çeşitlenmesine katkıda bulundu.
 • IFEA, Aix-Marseille Üniversitesi’nden C-3-Network ve Ekim 2015’te İzmir kolokyumunu düzenleyen TransferS gibi mükemmeliyet tescilli laboratuvar çalışmalarına da imza attı. Öte yandan, IFEA muadili, Fransa’nın yurtdışındaki diğer araştırma merkezleri ile yürütülen çalışmalar (örneğin Ortadoğu Fransız Kültür Merkezi, İskenderiye Araştırmaları Merkezi5 ile IFEA arasında mekik dokuyan Faruk Bilici’nin etkin çalışmaları ve Mısır’daki Ekonomik, Hukuki ve Sosyal Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezi, Jacques Berque Araştırma Merkezi6) ve Fransa’nın yurtdışındaki tüm arkeoloji merkezleri ile arkeoloji alanında, Roma Fransız Arkeoloji Merkezi ile yürütülen “Akdeniz’de gençlik” araştırma programı işbirliği, araştırmacılarımızın seyahat etmesini ve karşılaştırmalı araştırmalar yapabilmesini sağladı. Akdeniz havzasındaki şehir gözlem merkezleri ile ortaklaşa çalışma imkanı insan gücü eksikliği nedeniyle sağlanamasa da, Arap araştırmaları ve Türkiyat kesişimindeki Kürt çalışmaları, Ortadoğu Fransız Kültür Merkezi’nin Erbil şubesi ve Exeter Üniversitesi ile özellikle Eylül 2014-Ağustos 2016 tarihleri arasında Clémence Scalbert-Yücel’in görevi sırasında önemli bir ilerleme kaydetti.
 • Son olarak Güncel Araştırmalar Birimi çatısı altında kurulan Göç ve Hareketlilik araştırmalarının güçlendirilmesi, “Ortadoğu ve Müslüman dünya” konulu bilim örgütlenmesi, Ulusal Araştırmalar Ajansı Lajeh programı, Fransız Kültür Merkezi, Fransız Göç ve Entegrasyon Ofisi, Uluslararası Göç Örgütü gibi birçok Türk, Fransız ve uluslararası kuruluşun desteğiyle, Elif Aksaz’ın tüm doktora öğrencisi, stajyer ve meslektaşları bir araya getiren dinamizmi, bu senelerin en büyük başarılarından biri olmuştur. Marburg Ünivesitesi’nin “Re-Configurations. History, Remembrance and Transformation Processes in the Middle East and North Africa” isimli araştırma ağı işbirliğinde, Uluslararası Göç Örgütü desteğiyle, 2014 yılının aralık ayında düzenlenen “’Guests and Aliens’ Re-configuring new mobilities in the Eastern Mediterranean post 2011-9” isimli konferans hatırlarda kalacaktır. Bu konferans çevrimiçi bir IFEA dosyası hâlinde yayımlandı.

 • Yayın politikası konusunda ise çevrimiçi görünürlüğümüzün arttırılmasına odaklanıldı. IFEA Dosyaları yeniden yayımlanmaya başlandı (2013 yılından bu yana 6 yeni dosya7 çıktı), Dipnot isimli blog ve yalnızca çevrimiçi yayımlanan “IFEA’nın e-kütüphanesi” başlıklı yeni yayın dizisi (ilk sayısı Şubat 2017’de yayımlandı) hayata geçirildi ve Arkeoloji Buluşmaları isimli yayına devam edildi. Bunun yanı sıra CNRS atamalı proje sorumlumuzun “e-projeler” başlıklı takdire şayan çalışması sayesinde, IFEA yayınlarının Persée, Revues.org, OpenEdition.org gibi saygın portallara aktarılması hız kazandı. Bu senenin sonuna kadar arkeoloji yayınımız Anatolia Antiqua’nın son eksik sayılarının yüklenmesi tamamlanmış olacak. Maisonneuve yayınları ile 2017 ilkbaharında yapılan anlaşma uyarınca, Anatolia Moderna süreli yayınındaki makaleler de çevrimiçi erişime açılacak.
 • Görsel arşiv de bu senelerin getirdiği ve geliştirilmesini umduğumuz bir yenilik. Görsel arşiv, enstitünün bugüne kadar fazlasıyla göz ardı edilmiş görsel kaynaklarının değerlendirilmesine, enstitüden gelmiş geçmiş ve çalışmalarında o veya bu şekilde fotoğrafa başvurmuş araştırmacıların soruşturulmasına ve özellikle de mevcut birinci elden kaynakların gelecekteki araştırmalara yönelik, daha düzenli ve sürekli biçimde paylaşılmasına duyulan ihtiyaç sonucu hayata geçirildi. Proje başlangıcında SALT ile imzalanan anlaşmanın ardından, geçenlerde barındırma işleminin HUMA-NUM sunucusu üzerinden sağlanacağının karara bağlanması bu arşivlere yeni bir soluk kazandıracak

Vernissage de l’exposition « Deux siècles de cartographie d’Istanbul et de son environnement » au Lycée Notre-Dame de Sion le 7 mars 2013

 • Enstitümüzün giriş holünde Emmanuel Laroche ve Stéphane Yerasimos’e ithafen iki sergi (Aksel Tibet’e teşekkür ederiz), ayrıca başka sergiler de İstanbul’da veya şehir dışında düzenlendi. JH Lambert konulu bir diğer sergi 2017 yılı sonunda Eskişehir’de gerçekleşmek üzere hazırlık aşamasında. Bu sergiler kurumumuzun geçmişini yeniden hatırlamamıza, ortaya konan araştırmaları ve belgeleme işini tanıtmamıza, kütüphane ve harita atölyemizde bulunan bazı zenginliklerin yeniden keşfine ve bunların restore edilmesine, özellikle İstanbul’da Fransızca dilinde eğitim veren devlet okulu veya kolejlerle8 kurulan işbirliği sonucu yeni ufuklara yelken açmamıza vesile oldu.

Présentation du numéro 5 de la revue Anatoli, 13 janvier 2015

 • İstanbul’daki Fransız Kültür Merkezi ile düzenlenen Fransa’da Anadolu diasporasının sesleri etkinliği 2013-2014, Türkiye Fransa İşgücü Anlaşması’nın 50. yılı anmaları, Ankara Fransız Kültür Merkezi işbirliği ile hazırlanan, Dünden bugüne göçler kolokyumu (10-14 Nisan 2017), Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarlığı’nın desteğiyle gerçekleşen Türkiye’de Ermeni soykırımı tartışmaları (2005-2015) konferansı göz önüne alındığında, Fransız Kültür Merkezi ile söyleşiler konusundaki işbirliğimizin gerçekten de son derece verimli geçtiği düşüncesindeyim.

Atelier « Chaînes opératoires céramique » à l’Université Hitit de Çorum, 2 avril 2016

 • Diyarbakır, Eskişehir, Ankara, İzmir ve Çorum’da gerçekleşen etkinliklerin de gösterdiği üzere, göreve başlarken hayata geçirebilmeyi umduğum Anadolu’ya açılım hedefine kısmen ulaştığımızı söyleyebiliriz. İstanbul’a yönelme refleksinden kurtulmak ve son derece Fransa’ya özgü bir yaklaşımla ifade edecek olursak, IFEA’nın taşradaki tüm etkinliklerinin hatırasını canlandırmak açısından bu açılım son derece faydalıydı.

L’exposition « Entre trois mers » au centre Arkas, Izmir de mars à juillet 2016

Invitation au vernissage de l’exposition « Emmanuel Laroche, un savant en Anatolie »

Küçük ölçekli sabit çekirdek kadromuzun kendisini yalnız bırakmayacağını bildiğim halefim için en iyisini diliyorum. Devir teslimin en iyi şekilde gerçekleşmesi için hep beraber çalışacağız. Ne de olsa kendisini kilolarca kağıt ve elektronik dosya beklemekte ! Türkiye ve bulunduğu coğrafyanın seyri, Türk üniversitelerinin geleceği, bağlı olduğumuz kurumların enstitü ile ilgili siyaseti gibi birçok konu bizim dışımızda gelişmektedir. Umarız değersizleştirilen statüler ve ortadan kaldırılan görevlerin sonuna gelinmiştir9. Genç araştırmacıların yetiştirilmesi, araştırma çalışmalarının desteklenmesi, istek ve ihtiyaçlara karşılık verilmesi, beşeri ve sosyal bilimler ile arkeoloji alanlarında Fransız geleneğinin yaşatılması gibi ödev bildiğimiz konularda çalışmaya devam etmek için, kısa vadeli tasarruflar ile tehlikeye atılmaması gereken asgari bir kritik kitle lazım. Enstitümüzün eskiye dayanan tarihinin şahitlik ettiği araştırma alanındaki zengin geçmişimize dayanarak, ne derece büyük bir potansiyel teşkil ettiğine ayrıntıyla değinmeye gerek olmayan bu büyük ülkede daha yapılacak çok şey olduğu kanaatindeyiz. Umarız durum normalleşerek kısa sürede sabitleşir, arkeologlar Türk meslektaşları ile rahatça çalışmaya devam edebilir ve olağanüstü hâlin sona ermesi ile Türk üniversiteleri son derece gerekli olan özgür hareket etme imkanını kazanır ve görevine son verilen, açığa alınan ve görevinden istifa eden hatta yurtdışına giden ve ülkenin dinamizm, zenginlik, bilim alanındaki çeşitlilik ve potansiyelini ifade eden son derece başarılı akademisyenler görevlerine iade edilirler. Gelecek öğrenci nesilleri üzerinde kalıcı izler bırakması muhtemel bu insan ve beyin israfı en yakın zamanda durmalı.

Annie Pralong en 2011 au Palais de France d’Istanbul lors de la réception donnée en l’honneur de la parution de son ouvrage Bizans, Yapılar, Meydanlar, Yaşamlar aux éditions Kitapyayınevi

Yazımı, aramızdan kısa süre önce ayrılan ve 2002-2006 yılları arasında IFEA’da çalışan CNRS araştırmacısı Annie Pralong’dan bahsederek noktalayacağım. Hareketliliği ve genç araştırmacılara ayırdığı vakit ve İstanbul’daki turist rehberlerinin Bizans alanında yetiştirilmesi ile ilgili harcadığı emek (bu çalışmanın sonucu Kitap Yayınevi tarafından 201110 yılında yayımlandı) hâlen hatırlarda. Ayrıca bu yaz başında ikisi de babalarını aniden kaybeden arkadaşlarımız ; iki senedir IFEA’da çalışan Lyon 3 Üniversitesi ve CNRS araştırmacısı sevgili meslektaşım Philippe Bourmaud’ya ve Expertise-France çalışanı Hülya Mete’ye içten başsağlığı dileklerimi sunuyorum.

 1. Bk. https://www.artigercek.com/ankara-katliami-nda-olenlerin-sayisi-103-oldu-2 []
 2. Daha fazla bilgi için bk. Olivier Henry « Pour une nouvelle approche de l’archéologie en Turquie » (https://dipnot.hypotheses.org/387),  bk. Martin Godon’un 2015 senesi konulu « État de l’archéologie en Turquie » (https://dipnot.hypotheses.org/1902) ve 2016-2017 seneleri konulu notu (https://dipnot.hypotheses.org/2153). []
 3. Néhémie’ye teşekkür ederiz: https://dipnot.hypotheses.org/1961 []
 4. []
 5. IFEA ile 2014 yılında bir işbirliği anlaşması imzalamıştır. []
 6. CJB/IFEA ortak yayınını hatırlatalım: http://books.openedition.org/cjb/1201 []
 7. Bk. Eda GÜÇLÜ, Istanbul Bibliography/İstanbul Bibliyografyası 2000-2013, Istanbul, Şubat 2014, 219 s., bk. Uğur KAYA ve Dilek YANKAYA, « Les relations de la Turquie avec la Syrie« , Istanbul, Aralık 2013, 72 s. []
 8. Mayıs 2017 sonlarında Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşen “Mamboury” sergisi buna bir örnektir. []
 9. Fransa’nın yurtdışındaki araştırma merkezlerinin yeniden yapılandırılması ile ilgili tartışma hâlen sürüyor…: https://seenthis.net/messages/605499 Umarız bu durumun görevleri başında doğrudan etkilediği kişilerin görüşleri alınıp, fikirleri değerlendirilir. []
 10. 2016 yılında yeniden basılan “Byzans. Yapılar, Meydanlar ve Yaşamlar”: http://www.kitapyayinevi.com/bizans/ProductDetail/280.aspx []

L’impossible dernier mot

Türkçe çeviri

Au presque terme de cinq intenses années de direction, qu’il me soit permis non pas d’avoir le dernier mot – loin de moi cette prétention – mais d’esquisser sous forme de bilan un dernier “mot du directeur”. À l’heure où, sans vouloir pasticher les dernières lignes des Mémoires d’Outre-Tombe, la chaleur estivale commence à lourdement peser sur tout le pays, où les effluves du tilleul séculaire du Palais se font denses et envoûtants, où, malheureusement, de nouveaux collègues viennent d’être placés en garde à vue, et où une nouvelle opération militaire turque est annoncée au nord de la Syrie. Bien sûr, ce bilan ne sera pas personnel, m’étant tout au long de ces années efforcé de dépersonnaliser la fonction ; ce qui ne pourra que faciliter la transition.

Je souhaiterais avant toute chose remercier toutes celles et tous ceux avec lesquels j’ai travaillé dans des contextes turcs et français passablement difficiles. En effet, pour s’en tenir au versant turc, nous aurons connu la guerre interminable dans le pays si voisin qu’est la Syrie, les événements de Gezi (mai-juin 2013), les révélations fracassantes de décembre 2013, les violences de l’été 2015, le massacre d’Ankara du 10 octobre 2015 (dont une 102e victime vient de décéder1), le “coup d’État manqué” – selon l’expression consacrée – du 15 juillet 2016 et les attentats de décembre 2016. Nous conservons dans le bureau de la direction quelques-unes des nombreuses cartouches de gaz lacrymogène atterries sur la terrasse de l’IFEA alors que, durant les événements de Gezi, la police poursuivait des manifestants s’échappant de l’Istiklâl par la rue Nur-i Ziya. Dans ce contexte passablement agité, j’ai pu compter sur une équipe à géométrie variable où les stagiaires, doctorants, chercheurs de passages et chercheurs associés et autres délégués de l’Université ou du CNRS ont joué un rôle déterminant, parallèlement aux personnels plus stables, personnel de droit local, personnel MEAE (en réduction) ou personnel CNRS. Malgré la circulation importante des personnes, la fragilité et l’inégalité des statuts, des dynamiques collectives ont pu être créées en faisant converger le plus possible l’intérêt collectif avec les intérêts individuels, même passagers, ainsi qu’en démultipliant les partenariats ici ou en France. Ces cinq années se déroulèrent par ailleurs sur fond de transformation des façons de faire de la recherche et de réajustement de la relation scientifique et culturelle entre la Turquie et la France. Les anciennes formes de collaboration marquées par une certaine asymétrie étant devenues caduques et inadaptées, il nous a fallu prendre acte de cette mutation et imaginer des formes nouvelles, plus modestes, vraiment bilatérales et d’une certaine manière plus égalitaires. En archéologie par exemple, il nous faut prendre acte de l’émergence d’une archéologie turque, avec ses forces humaines considérables, ses priorités et ses attentes spécifiques2. Et dans les autres disciplines il n’est plus légitime de travailler sans prendre en compte le nouveau paysage de la recherche et de l’université, ainsi que l’abondante production des chercheurs turcs en langue turque.

En effet, même si pendant ces 5 années les subventions ou dotations dévolues par le MAEDI et le CNRS n’ont pas baissé d’un iota – c’est à souligner tout de même – , notre structure a été touchée par deux coups durs en termes de ressources humaines : la dégradation du poste de pensionnaire scientifique archéologue en CRSP (contrat de recruté sur place), effective à compter du 1er septembre 2014, puis deux ans après – deuxième coup dur –, la suppression pure et simple du poste de pensionnaire scientifique responsable de l’antenne de l’IFEA à Bakou (une implantation qui remontait à 2003). Sa titulaire, Adeline Braux, pourtant recrutée moins de trois ans auparavant, fut dans l’obligation de quitter un peu brutalement ses fonctions. Ces deux coups contre l’institution resteront des blessures aussi pour moi.

Malgré tout, durant ces années troublées nous nous sommes attelés à des chantiers multiples dont certains furent de véritables obsessions-passions. Ils constituent un petit héritage qui je l’espère sera préservé et augmenté. Rappelons-en quelques-uns :

 • Commençons par les conditions matérielles de la recherche au quotidien. La sécurité du bâtiment et de ses occupants a été un constant souci et, grâce au soutien du Consulat et de l’Ambassade – ainsi que d’un sponsor opportunément trouvé -, des mesures structurelles et durables ont pu être prises. Certains se souviennent des exercices de simulation conduits au printemps 2013 sur la terrasse dans le cadre de la remise aux normes du système anti-incendie. Au printemps 2017 ce chantier a été enfin presque parachevé.

Formation du personnel à la lutte contre l’incendie, 15 février 2013

 • La bibliothèque (et son dépôt) a été à la fois assainis, étanchéifiés (notamment la salle des Compactus et l’ancienne salle de l’OAC), réorganisés, mieux décrits (merci à Néhémie : https://dipnot.hypotheses.org/1961) et enrichis. Un travail important sur l’histoire de la bibliothèque a été conduit et plusieurs des fonds qui la constituent ont fait l’objet d’une valorisation spécifique (Fonds Capucins, Fonds Hüsrev Tayla, Fonds Thieck, Fonds Poisson…). Surtout, grâce à l’aide d’un sponsor, à une campagne de crowdfunding, à une campagne de parrainage d’ouvrages mal en point, à de nombreuses collaborations dans le but d’organiser des expositions, et à la participation de l’IFEA au projet conduit par la BnF Bibliothèques d’Orient nous avons réussi à faire restaurer des dizaines d’ouvrages anciens bien en peine. La pratique collective du présentoir thématique mensuel – physique, dans la bibliothèque elle-même et pérennisés en ligne – a permis aux chercheurs à la fois de (re)découvrir certaines ressources, de compléter par des acquisitions certaines lacunes et de partager leurs interrogations avec les visiteurs et leurs collègues proches ou éloignés. En outre, l’intégration par l’IFEA de la plateforme Bibliopera portée par Anamed (Koç Üniversitesi) a contribué à renforcer la visibilité de notre bibliothèque et généré de stimulantes synergies avec les bibliothèques proches. Elle permettra aussi d’accroître la mise aux normes du catalogue de la bibliothèque et le rayonnement en ligne de cette dernière, en dépit des aléas des connexions informatiques.
 • Parallèlement les centres de documentation des deux principaux observatoires de l’Institut ont été réorganisés : à l’Observatoire Urbain comme à l’Observatoire de la Vie Politique. Des dossiers inventoriés, à la fois « papier » et numériques sont désormais à la disposition des chercheurs, grâce au travail patient de stagiaires ou de doctorants.

Une double page du livre d’or de l’IFEA tenu dans les années 80

 • Les archives de l’IFEA ont aussi été réordonnées, assainies et surtout valorisées à partir de la fin 2012 avec l’aide précieuse de Cilia Martin. La salle qui les abrite est désormais équipée d’un absorbeur d’humidité. Modestes en termes volumétriques, elles recèlent néanmoins des documents qui peuvent être transformés en sources primaires de la recherche comme le montre la dipnot sur Alfred Laumonier (http://dipnot.hypotheses.org/861). Sans parler des photographies que nous y avons trouvées en bien mauvais état… Désormais, les photos de Jane Laroche et d’Ara Güler sont mieux traitées et exposées dans les escaliers de notre institut. Il reste à faire sur ce chantier. Après les expositions Emmanuel Laroche (2014) et Stéphane Yerasimos (2015), une exposition consacrée à H. Corbin est en chantier avec la collaboration de l’EPHE et de l’Association des Amis d’H. Corbin. Enfin, la cession à l’IFEA fin juin 2017, par son épouse, d’une partie des archives de Stéphane Yerasimos va nous permettre d’aménager une salle Yerasimos cohérente et riche – puisque le Fonds Yerasimos s’y trouve déjà – au service de la mémoire de ce grand chercheur, de la mémoire institutionnelle, et des chercheurs à venir.
 • Du côté de la recherche, si l’ensemble des champs de recherche n’a pas pu être couvert et honoré – en ces temps contraints l’exhaustivité relève du luxe -, l’accent a été mis principalement sur la jeune recherche en collaboration et sur l’action en réseau. Au cours de ces cinq années, de nombreux anciens doctorants de l’IFEA (ex-BAR, AMI pour la nomenclature actuelle du MEAE) ont soutenu leur thèse : cet aboutissement est fondamental pour la crédibilité de notre Institut qui tire une partie de sa raison d’être de sa capacité à accompagner ces jeunes chercheurs et pour l’extension du réseau informel des anciens. Grâce aux partenariats actifs avec le CETOBAC, avec notre homologue l’IFPO, avec l’Orient Institut-Istanbul, l’École Normale Supérieure/PSL, CITERES (Tours), l’IRHT et le Centre Jean Pépin, de nombreux jeunes chercheurs ont pu bénéficier des programmes financés par l’ANR (Transtur, Transfaire, Marges, NMR, i-Stamboul project, Lajeh, NekroPergEol, EUR PSL-ArchéoPSL,…). Deux post-docs ont animé des séminaires multi-sites pendant plusieurs années participant à l’intégration de l’IFEA à une communauté transnationale de chercheurs.

Colloque « D’une migration à l’autre » 10-14 avril 2017, Ankara

 • Les Régions (Bretagne, pour le projet « Arcus »), l’ERC (« Réception de la philosophie arabe » – programme qui a débouché sur la mise en place en 2015 d’un LIA associant l’Université de Yıldız et le Centre Jean Pépin-CNRS –, WAFAW, Open Jerusalem), le GIS « Moyen-Orient et mondes musulmans ou MOMM », l’AFD (recherche sur les classes moyennes en Turquie), le CNRS (« Attentats-Recherche »), le programme ENVIMED (Amida), le MUCEM, et le Fonds d’Alembert (« Faire Méditerranée », 2013)  ont aussi contribué à la diversification des ressources de même que la collaboration plus étroite avec l’Institut Français (Cinquantenaire de l’accord migratoire franco-turc en avril 2015, colloque d’Ankara sur les migrations en avril 2017…).
 • L’IFEA a aussi émargé à des Labex, comme C-3-Network (Université d’Aix-Marseille) ou Transfert (colloque d’Izmir en octobre 2015). En outre la collaboration avec d’autres IFRE  – comme l’IFPO, le Centre d’Études Alexandrines3, grâce à notre efficace « délégué » partagé Faruk Bilici4, le CEDEJ et le Centre Jacques Berque5 – et avec certaines Écoles françaises (EFR pour le programme « Jeunesses méditerranéennes » et l’ensemble des Écoles françaises pour l’archéologie) a aussi permis à nos chercheurs de circuler et de s’ouvrir des horizons comparatifs. Si la synergie des observatoires urbains du pourtour de la Méditerranée n’a pas pu fonctionner autant qu’on aurait pu le souhaiter, faute de forces vives pour l’animer, les études kurdes à l’articulation entre études arabes et études turques ont connu une importante impulsion grâce à la collaboration avec l’antenne d’Erbil de l’IFPO et l’Université d’Exeter, particulièrement du temps où Clémence Scalbert-Yücel était pensionnaire scientifique (Septembre 2014-fin août 2016).
 • Enfin la formation et la consolidation de l’axe « Migrations et Mobilités » (ou AMIMO) au sein du pôle Études Contemporaines compte parmi les plus grandes réussites de ces années grâce au dynamisme d’Elif Aksaz et de tous les doctorants, stagiaires et collègues qu’elle a su mettre en réseau, avec l’appui du GIS « Moyen-Orient et mondes musulmans », de l’ANR-Lajeh et de nombreuses institutions turques, françaises (Institut Français, OFII) ou internationales (IOM). La conférence Guests and Aliens Re-configuring new mobilities in the Eastern Mediterranean post 2011-9 organisée en décembre 2014 en collaboration avec le Research Network « Re-Configurations. History, Remembrance and Transformation Processes in the Middle East and North Africa » de la Philipps-Universität, Marburg, avec le soutien de l’International Organization for Migration (IOM), restera dans les mémoires. Elle a débouché sur un Dossier de l’IFEA multimédia6.

 • La politique de publications s’est quant à elle recentrée sur l’objectif d’une plus grande présence en ligne avec la relance des Dossiers de l’IFEA (plus de 6 livraisons depuis 20137), les Dipnot (carnets de recherche-IFEA) et le lancement d’une nouvelle collection entièrement en ligne, « Bibliothèque électronique de l’IFEA », dont le premier numéro a été livré en février 2017 (voir : http://books.openedition.org/ifeagd/2180), ainsi que la poursuite des Rencontres d’Archéologie. En parallèle, grâce au remarquable travail de notre IE-CNRS « Projets numériques », la mise en ligne des publications papier de l’IFEA a été accélérée, sur des plateformes de référence comme Persée, Revues.org ou OpenEdition.org. À la fin de cette année, c’est l’intégralité de la collection de notre revue d’Archéologie Anatolia Antiqua qui sera en ligne. Et suite à un accord passé à la fin du printemps 2017 avec la maison d’édition, les numéros de la revue d’histoire Anatolia Moderna seront aussi à terme en libre accès.
 • Les Archives Visuelles sont une innovation de ces années dont nous souhaitons sincèrement la pérennisation. Leur formation résulte de plusieurs constats : nécessité de valoriser les ressources visuelles de l’institut jusque-là trop négligées, nécessité de solliciter tous les chercheurs passés par l’Institut ayant recouru d’une façon ou d’une autre à la photographie dans leurs travaux et surtout nécessité de partager ces sources primaires de la recherche d’une façon plus systématique et durable, au service des recherches à venir. L’hébergement récemment acquis sur Huma-Num va donner un nouveau souffle à ces archives, après les accords passés avec SALT dans les premiers temps de l’entreprise.

Vernissage de l’exposition « Deux siècles de cartographie d’Istanbul et de son environnement » au Lycée Notre-Dame de Sion le 7 mars 2013

 • De nombreuses expositions ont été organisées, dans le hall d’entrée de l’institut (merci à Aksel Tibet) pour les expositions Emmanuel Laroche et Stéphane Yerasimos, et dans divers lieux extérieurs (à Istanbul et hors d’Istanbul) pour les autres. Plusieurs sont en préparation (exposition JH Lambert à Eskişehir à la fin de l’année 2017). Ces expositions nous ont permis à la fois de nous réapproprier l’histoire de l’institution, de valoriser le travail de recherche et d’accumulation documentaire, de redécouvrir et de faire restaurer certaines richesses de notre bibliothèque et de l’Atelier cartographique, tout en nouant de nouveaux partenariats (notamment avec les lycées francophones d’Istanbul, privés et public8) et en nous ouvrant de nouveaux horizons.

Présentation du numéro 5 de la revue Anatoli, 13 janvier 2015

Atelier « Chaînes opératoires céramique » à l’Université Hitit de Çorum, 2 avril 2016

 • L’ouverture anatolienne souhaitée au début de notre mandat s’est réalisée en partie, comme les manifestations organisées à Diyarbakır, Eskişehir, Ankara, Izmir ou Çorum le prouvent. Cette ouverture, pour s’affranchir du tropisme stambouliote, fut salutaire et permit de réactiver toute la mémoire de l’activité de l’IFEA « en régions » pour reprendre cette expression très française.

L’exposition « Entre trois mers » au centre Arkas, Izmir de mai à juillet 2016

Invitation au vernissage de l’exposition « Emmanuel Laroche, un savant en Anatolie », en novembre-décembre 2014

Il ne me reste plus qu’à souhaiter le meilleur à mon successeur qui pourra compter sur le noyau stable de notre petite équipe. Nous travaillerons ensemble pour assurer la meilleure transition possible : des kilos de dossiers « papier » l’attendent, ainsi que des Gb de dossiers numériques! Mais trop de facteurs ne dépendent pas de nous : l’évolution de la situation en Turquie et dans la région, le devenir de l’Université turque plus précisément, mais aussi l’évolution de la politique de nos tutelles vis-à-vis de l’Institut. Souhaitons que la dégradation des statuts et la suppression pure et simple de postes soit arrivée à son terme9. Compte tenu des devoirs que nous voulons continuer à assurer – en termes de formation de jeunes chercheurs et d’aide à la recherche, de capacité de réponse aux besoins formulés de toutes parts et aux sollicitations qui nous sont adressées, de nécessité de faire vivre une certaine tradition scientifique française, en archéologie et dans les sciences humaines et sociales -, une taille critique minimale est nécessaire, qu’il ne faudrait pas mettre en péril sur l’autel par trop encombrant des économies à court terme. En nous appuyant sur un patrimoine de recherche riche que la déjà longue histoire de l’Institut illustre à merveille – d’où l’importance du travail dans les archives qui permet d’étayer les recherches actuelles sur un passé scientifique riche -, il reste beaucoup à faire dans ce grand pays au potentiel considérable – nul besoin de le rappeler en détail. Espérons que la situation se normalise et se stabilise rapidement, que les archéologues puissent continuer à travailler paisiblement avec leurs collègues turcs, et que l’Université turque retrouve une indispensable liberté d’action avec la fin de l’état d’exception et le retour en son sein de tous ces éléments remarquables – suspendus, démissionnés, expulsés de la fonction publique ou même partis à l’étranger-  qui font aussi le dynamisme, la richesse et la diversité scientifiques, potentielles, de ce pays. Il est grand temps que ce gâchis humain et intellectuel qui risque de laisser des traces durables sur des générations d’étudiants cesse au plus vite.

Annie Pralong en 2011 au Palais de France d’Istanbul lors de la réception donnée en l’honneur de la parution de son ouvrage Bizans, Yapılar, Meydanlar, Yaşamlar aux éditions Kitapyayınevi

Pour finir mes pensées vont à Annie Pralong, ancienne détachée du CNRS à l’IFEA entre 2002 et 2006, qui vient de nous quitter. On se souvient encore de son dynamisme, de sa disponibilité pour les jeunes chercheurs et de son implication dans le programme de formation en études byzantines des guides touristiques d’Istanbul (ayant débouché sur un bel ouvrage publié chez Kitap Yayınevi en 201110). Et mes plus cordiales condoléances vont aussi à notre cher collègue Philippe Bourmaud, très actif délégué à l’IFEA par l’Université Lyon-III depuis près de deux ans, et à notre amie Hülya, d’Expertise-France, qui ont, chacun, subitement perdu leur père en ce début d’été.

 1. Voir : https://www.artigercek.com/ankara-katliami-nda-olenlerin-sayisi-103-oldu-2 []
 2. Pour s’en faire une idée plus précise, on se reportera utilement à l’article d’Olivier Henry plaidant « Pour une nouvelle approche de l’archéologie en Turquie » et à ceux de Martin Godon intitulés « État de l’archéologie en Turquie » pour les années 2015 et 2016-2017. []
 3. Avec lequel l’IFEA est lié par une convention depuis 2014. []
 4. Voir : http://ottoman.cealex.org/ []
 5. Rappelons cette publication commune CJB/IFEA : http://books.openedition.org/cjb/1201 []
 6. URL : http://books.openedition.org/ifeagd/1829?lang=fr []
 7. Citons : Eda GÜÇLÜ, Istanbul Bibliography/İstanbul Bibliyografyası 2000-2013, Istanbul, février 2014, 219 p. ou Uğur KAYA et Dilek YANKAYA, Les relations de la Turquie avec la Syrie, Istanbul, décembre 2013, 72 p. []
 8. L’exposition Mamboury réalisée au lycée Galatasaray à la fin mai 2017 constitue un exemple. []
 9. La réflexion sur la restructuration des IFRE semble d’ailleurs se poursuivre… : Espérons que cette fois les personnes directement concernées – in situ – par ces projets soient vraiment consultées et intégrées à la réflexion conduite. []
 10. Bizans. Yapılar, Meydanlar ve Yaşamlar, ouvrage réédité en 2016 : http://www.kitapyayinevi.com/bizans/ProductDetail/280.aspx []

État de l’archéologie en Turquie pour l’année 2016-2017

Avant la reprise des fouilles programmées pour les campagnes d’été 2017, faisons le point sur les faits marquants de l’année écoulée.

2016 : une année mouvementée

Conflits à l’est

Outre l’intensification du conflit syrien au sud de la frontière turque, la fin de l’année 2015 et le début de l’année 2016 furent marqués par la réactivation du conflit entre les forces armées turques et le PKK au nord de cette même frontière. Si les opérations militaires dans le centre-ville de Diyarbakır prirent fin en mars 2016, la situation dans l’est de la Turquie n’en resta pas moins particulièrement tendue à l’approche de l’été, saison privilégiée pour les campagnes de fouilles en raison des vacances universitaires et d’une météo sans nuages, nonobstant une chaleur élevée.

Durant le symposium international d’archéologie de mai 2016, organisé à Edirne, il semblait acquis que plusieurs fouilles dans les régions de l’Euphrate et du Tigre risquaient d’être compromises, soit par annulations administratives, soit par un principe de prudence fort compréhensible, appliqué par les directeurs de fouilles. De fait, des fouilles sur l’Euphrate comme Akarçay tepe ou Gusir Höyük sur le Tigre furent annulées, de même que des prospections dans la région de Mardin. Pour autant, ces décisions furent prises au cas par cas : le maintien des fouilles italo-turques de Carchemish, pourtant localisées sur la frontière syro-turque au nord de la ville de Jarablus alors tenue par Daesh, indique la volonté des autorités de communiquer sur leur capacité à contrôler la frontière.

Cette année, le symposium international d’archéologie était organisé à Bursa et vient juste de se terminer. La traditionnelle cérémonie d’ouverture n’a pas donnée lieu à des annonces particulières concernant le développement ou le gèle de programmes archéologiques dans l’est et vers la zone frontalière syro-turque. Le directeur général de la Direction des Antiquités et des Musées a toutefois exhorté les archéologues étrangers de ne s’occuper que d’archéologie sans se mêler des affaires politiques et sécuritaires de la Turquie.

La tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 : des conséquences limitées sur les fouilles

Les événements de juillet 2016 en Turquie à la suite de la tentative de coup d’État du 15 juillet, ont eu des répercussions sur les administrations turques avec la mise en examen et la révocation  d’un grand nombre de fonctionnaires. À la Direction Générale des Antiquités et Musées (DGAM), dépendante du ministère de la Culture et du Tourisme, Yalçın KURT, ancien maire de la ville de Gümüşhane (nord-est de la Turquie) dans les années 1980, a été nommé directeur général.

Si ces bouleversements occasionnèrent quelques délais dans la délivrance des permis de fouilles et financements, la DGAM s’efforça avec succès d’assurer son service aux travers des Musées régionaux et des commissaires de fouilles. De fait, sauf arrêt volontaire comme ce fut le cas à Çatalhöyük, et de rares retards dans l’arrivée de certaines équipes du fait du trafic aérien perturbé, les fouilles programmées eurent lieu sans encombre.

Les fouilles archéologiques comme outil de représailles diplomatiques

Historiquement ancrée dans la politique extérieure des pays d’Europe de l’Ouest, accusée d’un passif peu glorieux en terres ottomanes ayant alimenté les salles et dépôts des musées, l’archéologie européenne en Turquie paye souvent le prix des désaccords politiques et autres fâcheries dont elle est bien loin d’être la cause. La revue Aktüel Arkeoloji consacre un numéro complet à ce passé dans son édition de septembre 2015, réédité en anglais au printemps 2017 (fig. 1)

Page de couverture de la revue Actual Archaeology, vol. 17, printemps 2017

(http://www.actualarchaeology.com/#/8).

Ce faisant, les fouilles autrichiennes de Lymira (région d’Antalya) et d’Éphèse  (région d’Izmir) firent les frais d’un refroidissement des relations entre les deux pays, après que des affirmations péremptoires sur le code civil relatif au mariage, ainsi que sur le relatif intérêt à  voyager en Turquie, ont été diffusées courant juillet sur un panneau d’affichage LED placé dans l’aéroport international de Vienne.

Début juin 2016, le vote du Bundestag ratifiant la reconnaissance du génocide arménien par l’Allemagne sonna le glas pour la saison d’été des fouilles allemandes, soit cinq terrains sur les sept enregistrés en 2016.

2016, une année placée sous le signe du patrimoine culturel

Le Comité du Patrimoine Mondial de l’UNESCO en Turquie

Dans notre note de l’année dernière, nous avions évoqué l’activité diplomatique déployée par la Turquie en direction de l’UNESCO. Notons qu’en 2016, la 40e session du Comité du Patrimoine Mondial de l’UNESCO a eu lieu à Istanbul du 10 au 17 juillet. Malgré la tentative de coup d’État qui vint perturber la fin de cette session, les conclusions purent être ratifiées, notamment 21 nouvelles inscriptions au total sur la liste du patrimoine mondial, dont, en Turquie, le site archéologique d’Ani, proche de l’actuelle ville de Kars, à la frontière entre la Turquie, l’Arménie et la Géorgie .

En Lybie, l’intensification des zones de conflit et la radicalisation de certains groupes armés font que les cinq sites libyens, classés au patrimoine mondial dans les années 80, entrent dans la liste du patrimoine en péril.

Concernant le site « Paysage culturel de la forteresse de Diyarbakır et des jardins de l’Hevsel », classé en 2015 au patrimoine mondial de l’UNESCO, le comité demanda à la délégation permanente turque de fournir un rapport sur l’état de conservation du site, en raison des affrontements intramuros de l’hiver 2015 ayant opposés les forces armées turques à des groupes armés kurdes. Ce rapport, remis au centre du patrimoine mondial de l’UNESCO fin janvier 2017, fait état des restaurations entreprises à l’intérieur de la zone tampon B1 correspondant à la ville intramuros. Il fait mention d’une commission scientifique chargée de la supervision de ces travaux, sous l’égide du ministère turc de la Culture et du Tourisme, en relation avec le ministère de l’Urbanisme et de l’Environnement.  Il n’y est pas fait mention de l’étendue de ces travaux de rénovation qui concernent, après le décret d’expropriation  de mars 2016, 6292 parcelles du cadastre couvrant environ 140 hectares soit près de 90% de la ville intramuros.

Assemblée Générale de l’ICOMOS en Turquie

En octobre 2016, ce fut au tour de l’Assemblée Générale de l’ICOMOS d’avoir lieu à Istanbul avec, en conclusion, une journée de symposium international au sujet de la reconstruction du patrimoine matériel après catastrophes. À cette occasion, Martine ASSENAT (laboratoire CRISES-IFEA) a présenté un poster intitulé « Un secteur sauvegardé à Diyarbakır », dont le propos insistait sur la présence d’une trame urbaine antique sous le cadastre moderne de la ville intramuros.

Propositions pour préserver le cadre historique et archéologique de Diyarbakır

Le mois d’octobre fut aussi consacré au troisième colloque du programme Amida, organisé à la Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier, qui fut cette année consacré aux liens entre la cité antique de Diyarbakır et le Tigre.

Affiche du troisième Workshop Amida

Début novembre 2016, l’importance de préserver cette trame urbaine et la nécessité d’étudier le substrat antique de la ville fut de nouveau présentée durant le Symposium International sur Diyarbakır organisé par la préfecture de Diyarbakır en partenariat avec l’Université du Tigre.

À l’heure où j’écris ces lignes, de ce cadastre moderne il n’en reste qu’un tiers, la totalité des parcelles d’habitat du secteur ayant été arasée depuis la période de couvre-feu de l’hiver 2015, la partie ouest subissant actuellement un sort identique. Les travaux, financés à hauteur de deux milliards de livres turques, ont pour ambition d’assainir la ville d’un habitat qualifié d’insalubre et de favoriser une dynamique économique locale fondée sur le tourisme culturel.  À terme, la ville intramuros devrait être complètement reconstruite et réinterprétée selon une trame urbaine fort différente de l’architecture vernaculaire ayant prévalu jusqu’alors et s’étant développée sur le substrat de l’antique Amida.  Il faut espérer que les nombreux travaux scientifiques présentant ce substrat urbain comme indissociable et complémentaire des murailles de Diyarbakır et des jardins de l’Hevsel qui, lovés dans le bras du Tigre, apportèrent richesses à la ville dès l’Antiquité, seront autant de guides permettant à la commission scientifique en charge de ces zones de restaurations fermées au public d’agir avec raison.  Nous ne pouvons qu’attendre de plus amples rapports scientifiques officiels sur ces opérations.

Le patrimoine urbain, entre pression foncière, communication et revivalisme

Enfin, sur les politiques liées au patrimoine en milieu urbain, les Rencontres d’Archéologie de l’IFEA, organisées en novembre 2016, permirent de réunir aussi bien des archéologues, chercheurs en sciences sociales et politiques, professionnels du patrimoine et acteurs de la société civile, une initiative que nous comptons réitérer dans le cadre de nos axes transversaux de recherches sur le patrimoine et l’environnement.

Affiche des Rencontres d’archéologie de l’IFEA 2016

La question du patrimoine urbain est particulièrement d’actualité dans la ville d’Istanbul qui, depuis plus d’une décennie, densifie son tissu dans les trois dimensions. Sur terre et en hauteur, nous assistons à l’extension des banlieues en villes nouvelles, à la création de nouveaux espaces verts grignotés sur la mer, frêles décors en pots recouvrant des plateformes de béton sur pilotis et à la multiplication des gratte-ciels, symboles de vigueur économique en réponse à l’arrogance architecturale des villes du golfe Persique. Sous les mers comme dans les airs les transformations sont à l’œuvre, des tunnels sont creusés sous les eaux du Bosphore, tandis que le tablier d’un troisième  pont l’enjambe et qu’un nouvel aéroport contestant la suprématie de celui de Dubaï sur l’Europe et le Moyen-Orient devrait être en service dans l’année qui vient. Une interprétation particulière du patrimoine immobilier est également visible dans les quartiers de Karaköy et de Tophane où les travaux de modernisation du port de croisière de « Galata Port » conduisent, tant sur des parcelles d’état que sur des parcelles privées, à ne sauvegarder que les façades sur rue de bâtiments pourtant classés.

L’ouvrage de Jean-François Pérouse, Istanbul Planète. La ville monde du XXIe siècle, (2017, Éditions la Découverte, collection Cahiers libres)  permet de se plonger dans cette course au marketing urbain qui, si elle souligne la volonté de positionner Istanbul au rang de mégalopole high-tech, n’en traduit pas moins une politique économique fondée sur la spéculation foncière et les BTP (fig. 4).

Istanbul Planète par Jean-François Pérouse

Le revivalisme est aussi un trait particulier des politiques actuelles d’aménagement. La volonté est assumée de communiquer sur la splendeur passée de l’Empire ottoman et de s’en approprier la puissance qui le distinguait naguère. Cela se traduit par une recrudescence de projets visant à reconstruire des édifices à présent détruits, comme celui de reconstruction de l’ancienne caserne de Taksim,  mais également à créer,  ex-nihilo, du bâti pseudo patrimonial affichant des affiliations architecturales suivant des standards seldjoukides et ottomans. Si le nouveau palais présidentiel en est un exemple frappant, on retrouve cette aspiration à fabriquer du patrimoine néo ottoman même dans des villes et des quartiers où, d’antan, ce type d’architecture n’avait pas cours. Une logique identique s’applique à la construction de nouvelles mosquées qui, sur l’ensemble du territoire, reprennent à des échelles diverses les codes architecturaux caractéristiques des réalisations de l’architecte Mimar Sinan (1489-1588).

Pour clore ce chapitre, soulignons le développement de parcs archéologiques et culturels, suivant la politique de valorisation culturelle mais aussi touristique et pécuniaire préconisée par le ministère de la Culture et du Tourisme. Ces recommandations poussent nombre de programmes archéologiques à adopter les stratégies archéologiques aux impératifs de la conservation et de la restauration. L’extension des zones de fouilles et leur maintenance ainsi que la mise en place des infrastructures à même d’accueillir un public civil ont pour conséquence l’inflation des budgets de fouilles, l’augmentation des responsabilités légales et administratives qui reposent sur le directeur des fouilles et l’accroissement du temps de travail dédié à la gestion et aux recherches de financements.

Une approche identique est appliquée au  site archéologique et historique d’Hasankeyf sur le fleuve Tigre, à quelques trente kilomètres en aval de la ville de Batman. L’étroite vallée fluviatile, encaissée entre les premiers contreforts du Taurus au Nord de la Djézireh, sera bientôt submergée par la montée des eaux du barrage hydroélectrique d’Ilisu (fig. 5). Avec elle, les témoignages archéologiques de plus de 12000 ans d’occupations ininterrompues, incluant les habitats des populations actuelles. Sur la rive opposée, une nouvelle ville est en construction sur le piémont du mont Raman, faisant face à l’antique et médiévale cité, tandis qu’un parc archéologique et culturel à destination des touristes complètera ce nouvel ensemble, en accueillant quelques constructions anciennes qui y seront reconstruites. Au début du mois de mars, le tombeau de Zeynel Bey, représentant de la dynastie des Akkoyunlu ayant régné sur la région d’Hasankeyf entre 1462 et 1482, fut déplacé d’une seule pièce de son site d’origine vers sa place attitré dans le parc archéologique en chantier. Cette opération, spectaculaire par l’ingénierie mobilisée, fut présentée comme une première mondiale et un exemple de gestion moderne du patrimoine matériel en péril.

Pour en savoir plus :

 1. Aktüel Arkeoloji 2016/53,  Varlık ve Yokluk Savaşında. Hasankeyf. http://www.aktuelarkeoloji.com.tr/53-sayi—hasankeyf
 2. http://arkeolojihaber.net/tag/zeynel-bey-turbesi/

Page de couverture de la revue Aktüel Arkeoloji, vol. 53, Septembre-octobre 2016

Patrimoine culturel et économie

Le 5 mars 2017 se tenait à Istanbul le troisième Conseil d’État à la Culture dont le rapport final, disponible sur le site du ministère turc de la Culture et du Tourisme , permet de découvrir les grandes lignes de la politique culturelle et des recommandations stratégiques pour le développement de ce secteur. Ce rapport parcourt l’ensemble du spectre de l’action culturelle, de la diplomatie culturelle aux actions culturelles envers la famille et la jeunesse, en passant par les médias et les diverses formes d’expression artistique. Nous relevons la volonté affichée de développer la diplomatie culturelle en utilisant les institutions internationales comme l’UNESCO et en mobilisant le réseau diplomatique turc. L’action culturelle dynamique de l’Ambassade de Turquie à Paris est un exemple pertinent de relai culturel turc à l’étranger.

Concernant le patrimoine culturel et archéologique, le rapport suggère d’augmenter la part budgétaire accordée aux musées et d’investir dans la formation et le recrutement de personnels qualifiés. L’importance de protéger le patrimoine archéologique afin de sécuriser et augmenter les revenus du tourisme culturel est également soulignée, de même que la nécessité de développer les zones dites de « paysage culturel », entendons par là une politique d’urbanisme visant à valoriser le patrimoine par une prise en compte des alentours.

Afin de développer l’économie culturelle, de nombreuses pistes sont indiquées, comme le développement du marché des produits culturels, ou encore d’associer de manière systématique la culture au label ou à l’appellation « Turquie ». Un autre point, crucial car encore embryonnaire en Turquie, est consacré à la création d’une fiscalité du sponsoring et du mécénat incitative, permettant d’augmenter la part d’investissement privés dans la culture.

Un tel dispositif à un coût, en infrastructures et en ressources humaines et le cercle vertueux d’une économie culturelle autofinancée par les ressources du public et du tourisme est une chimère, d’autant plus que la Turquie, comme nombres de pays du bassin méditerranéen, France inclue, est périodiquement déstabilisée par des attentats. Le conflit syrien et les tensions dans l’est du pays  influencent directement l’activité touristique, notamment dans des villes comme Diyarbakır, Mardin, Urfa ou Gaziantep ayant misé sur leur patrimoine pour se développer.  L’accroissement des financements du secteur privé comme le développement des accords de partenariats internationaux entre des musées, dans la recherche archéologique et au niveau des universités passent également par un retour de la stabilité en Turquie et dans la région.

Le budget du ministère de la Culture et du Tourisme étant en partie indexé sur la part des revenus du tourisme dans le PIB, la baisse de la fréquentation touristique en 2015 et 2016 se fait cruellement sentir. En 2016, le budget accordé aux opérations archéologiques fut de 28 millions de TL, à comparer aux plus de 48 millions de TL en 2011 et aux 39 millions de TL en 2014.

Fouilles et prospections archéologiques pour l’année 2016

Ce constat se fonde sur les statistiques publiées par la Direction Générale des Antiquités et des Musées.

La définition des catégories de programmes archéologiques fut décrite dans notre édition consacrée à l’état de l’archéologie en Turquie 2015.

Comme nous l’avons mentionné, le véto sur les fouilles allemandes et autrichiennes est à prendre en compte dans la lecture des données concernant le taux de fouilles étrangères.

On dénombre 522 opérations archéologiques pour l’année 2016 (545 en 2015), dont 141 fouilles programmées, légèrement en baisse par rapport à 2015 si on analyse ce recul à l’aune des suspensions des permis allemands et autrichiens.

Les terrains archéologiques ne se composent pas exclusivement des fouilles et prospections programmées dans le cadre universitaire. Ces deux catégories représentent à peine 50%, respectivement 27% de fouilles programmées et 20% de prospections (fig. 6 ; 7).

Ensemble des opérations archéologiques en Turquie en 2016 (NI : 522)

Pourcentage de l’ensemble des opérations archéologiques en Turquie en 2016 (NI : 522)

Plus de la moitié des interventions archéologiques sont réalisées dans le cadre de la gestion et de l’aménagement du territoire et recouvre des catégories diverses :

Les fouilles de sauvetage, au nombre de 209 (37 % de l’ensemble des interventions), recouvrent des opérations allant d’un simple diagnostic lors de travaux de voirie aux fouilles systématiques pouvant durer plusieurs mois, dans le cas de travaux d’aménagement urbain.

Les fouilles de musées (11%) désignent les opérations archéologiques sous la responsabilité directe des musées. Il s’agit majoritairement de fouilles entreprises à la suite d’une décision du Conseil des Ministres ou du ministère de la Culture et du Tourisme,  suite à l’absence d’alternative universitaire sur un site jugé particulièrement important, d’un soutien administratif temporaire à une équipe de fouille ne disposant pas encore d’une direction de plein droit, ou encore d’un dossier considéré comme d’importance nationale, comme c’est le cas aujourd’hui pour le site de Göbekli Tepe, en attente de classement sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Citons aussi quelques cas particuliers, qui répondent à des législations et à des responsabilités ministérielles diverses :

Les fouilles sous-marines, au nombre de trois, sont classées à part des fouilles programmées car elles sont encadrées par des règles spécifiques du droit du travail.

Les fouilles liées aux programmes d’aménagement dans le domaine de l’énergie. Nous y trouvons sept opérations  réalisées dans le cadre des programmes HES (Hidroelektrik Santral) dans l’est de la Turquie.

Les opérations archéologiques initiées par des travaux miniers sont également classées à part, avec quatre fouilles en 2016 liées aux mines de charbon sous l’autorité de la Société des charbonnages turcs (Türk Kömür İşletmeleri Kurumu). Le projet de gazoduc TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı) compte six fouilles enregistrées en 2016.

Les fouilles liées aux « investissements publics » (Kamu Yatırım). Ces opérations désignent des fouilles réalisées à l’occasion  de grands chantiers publics, généralement après expropriation des populations de quartiers « bidonvilles », destructions du bâti et réaménagement complet.

Répartition des fouilles par périodes chronologiques,  par régions administratives et par universités

Sans chercher à être exhaustif, il est intéressant de définir les tendances de répartition des opérations de terrains en fonction des périodes archéologiques (fig. 8). Ces chiffres et pourcentages sont à considérer comme des indicateurs, sachant qu’ils reflètent les cas de 293 sur 302 opérations identifiées parmi les fouilles programmées, fouilles de musées et fouilles de sauvetage.  Les fouilles concernant les périodes classiques sont toujours majoritaires, reflétant la nature obligatoirement pérenne des opérations archéologiques sur les sites antiques, ceux-ci ayant vocation à être préservés et valorisés, à  la différence de sites préhistoriques, voire de certains sites protohistoriques dont les opérations de terrains cessent une fois les programmes scientifiques achevés. La situation sécuritaire dans l’est du pays bloque également le développement des recherches archéologiques sur les sites préhistoriques et protohistoriques dans les vallées du Tigre et de l’Euphrate.

Répartition des fouilles par périodes chronologiques (NI : 293)

En incluant les fouilles des musées, les régions administratives comptant le plus de fouilles (cinq et plus) sont celles d’Izmir (16), Antalya (15), Muğla (15), Çanakkale (8), Mersin (9) et Aydın (10), Adana (6), Bursa (6), Denizli (6), Balıkesir (5), Çorum (5) et Kahramanmaras (5). On remarque la prédominance des fouilles sur l’Egée et la Méditerranée, reflétant l’investissement archéologique dans les fouilles des périodes classiques (fig. 9).

Les régions administratives accueillant le plus de fouilles (5 et plus)

Les fouilles « programmées »

Par fouilles programmées, entendons les fouilles conventionnelles dirigées par des universitaires, docteurs en archéologie, ayant atteint le grade de maître de conférences requis pour prétendre à la direction d’une fouille. Deux catégories d’universitaires susceptibles de diriger une fouille programmée sont distinguées : les nationaux, citoyens turcs rattachés à une institution de recherche turque et les ressortissants étrangers (cf. « État de l’archéologie en Turquie 2015 » ).

On dénombre 141 fouilles programmées pour l’année 2016, comprenant 112 fouilles sous permis accordés à des directions turques et 29 à des directions étrangères. Nonobstant les suspensions de permis, les proportions sont identiques à l’année précédente (fig. 10).

On dénombre 37 universités turques (dont l’Eastern Mediterranean University de Chypre Nord) qui opèrent à la direction de fouilles programmées (fig. 11). Si les universités historiques d’Ankara, d’Istanbul, d’Hacettepe et de l’Égée (Izmir) se partagent encore à elles quatre plus de 40% des fouilles turques, la dispersion régionale est à l’œuvre avec la multiplication des départements d’archéologie dans les universités de province. L’université de Pamukkale, à Denizli, enregistre six fouilles dont une seule se trouve dans la région de Denizli, les cinq autres se répartissant sur l’ensemble de la Turquie. Cet exemple montre le chemin parcouru depuis la création de cette jeune université en 1992.

Pourcentage entre fouilles programmées turques (NI : 112) et étrangères (NI : 29)

Répartition des fouilles programmées turques par universités

Les fouilles dites « étrangères »

En théorie, le nombre de fouilles dont les permis sont délivrés à des étrangers et sous administration financière et administrative étrangères est stable entre 2015 et 2016 (fig. 12).  Dans le trio de tête, nous retrouvons les USA, l’Italie et l’Allemagne dont aucun des sept programmes de fouilles menés sous l’égide du DAI d’Istanbul n’a été fermé. Sur ces sept fouilles, cinq n’ont pas reçu de permis et furent donc suspendues. Concernant l’Autriche, si les permis ont bien été délivrés, les fouilles furent suspendues alors que les deux terrains avaient débutés. Concernant la France, les fouilles de Labraunda eurent lieu tandis que les fouilles de Porsuk Höyük n’ont pas, en 2016, bénéficié d’un renouvèlement du permis dans le cadre d’un nouveau programme sous nouvelle direction.

Nous avons œuvré afin de trouver, avec la Direction Générale des Antiquités et Musées, un cadre stratégique, programmatique et financier satisfaisant et espérons que les fouilles de Porsuk Höyük pourront reprendre à l’été 2017.

Nombre de fouilles étrangères par pays en 2016 (NI : 29)

Les prospections

Cent deux prospections eurent lieux en 2016, dont 94 turques et 8 sous directions étrangères.

Nous comptons en effet deux prospections américaines, deux japonaises, deux italiennes, une polonaise et une belge. Si, par nature, les prospections ne sont pas toutes focalisées sur une période chronologique précise, nous avons cherché à les rattacher à leurs programmes de recherche et aux départements universitaires sous l’égide académique desquels elles sont organisées. Ainsi, nous constatons encore une prédominance des prospections dédiées ou initiées par des programmes de recherche concernant les périodes classiques (fig. 13).

Prospections par périodes chronologiques

Investissements français

Dans un contexte budgétaire serré, la Commission consultative des fouilles du MAEDI a maintenu son investissement dans les travaux archéologiques en Turquie, en favorisant également le développement de deux nouveaux programmes archéologiques ; AtamTurk, qui vise à identifier les ateliers d’amphores sur les côtes égéennes et méditerranéennes et d’en analyser les processus de productions  et Melendiz, qui s’intègre dans le cadre des fouilles de l’Université d’Istanbul sur le site néolithique de Tepecik-Çiftlik en Cappadoce.

Rappelons que l’attribution du permis de fouilles à une institution et/ou une personne étrangère exclut donc la possibilité de consolider le budget de fouille par un apport financier du partenaire turc, en dehors des financements sur projets de type TÜBİTAK.

L’alternative que représente un budget franco-turc n’est envisageable que dans le cadre d’une collaboration française avec une fouille sous permis accordé à un ressortissant turc, statutaire dans une institution de recherche turque.

Dans l’établissement de nouvelles collaborations et dans le développement de liens de confiance avec les universités turques, le rôle de l’IFEA est primordial. Outre d’offrir un cadre institutionnel à la recherche française en Turquie, l’IFEA s’attache à conforter, année après année, un réseau de collaborateurs universitaires, pour certains francophones, véritable passerelle permettant aux chercheurs de se rencontrer, aux étudiants de travailler en Turquie, générant de la sorte des collaborations naturelles et évidentes.

Depuis plus d’une décennie déjà, la majorité des missions archéologiques françaises en Turquie sont développées en partenariat avec des fouilles « turques ». Dans ce cadre de partenariat, les deux équipes bénéficient de financements respectifs à leurs propres administrations. Actuellement, c’est le cas pour les missions MAEDI suivante :

Claros (dir. J.-C. MORETTI), Éolide (dir. S. VERGER), collaboration avec l’Université de l’Egée-Izmir, l’Université de Manisa et le DAI. Euromos (dir. K. KONUK), collaboration avec l’Université de Muğla, Lycie-Myra Andriake (dir. I. PIMOUGUET-programme suspendu en 2016), collaboration avec l’Université d’Antalya et les nouvelles missions AtamTurk (dir. J.-Y. EMPEREUR), collaborations avec l’Université de l’Égée-Izmir et Melendiz (dir. M. GODON), en collaboration avec l’Université d’Istanbul sur les fouilles de Tepecik-Çiftlik.

La mission de Porsuk Höyük (dir. Claire BARAT), sous permis accordé à la France, est restée suspendue en 2016, les frais de gardiennage ont été réglés en vue d’une reprise cet été.

La mission Labraunda (dir. Olivier Can HENRY-ENS/IFEA), sous permis accordé à la France, reçoit pour la campagne de fouilles 2017, le soutien de la société d’assurance AXA Sigorta, que nous tenons vivement à remercier ici (fig. 14).

Fouilles de Labraunda, institutions partenaires et soutiens

Le mot de la fin

Le début des campagnes de fouilles de l’été 2017 m’amène à formuler le vœu que nos collègues dirigeant des fouilles en Syrie puissent retrouver le chemin de leurs terrains et surtout renouer avec leurs partenaires et étudiants syriens qui, avec l’ensemble de la population civile,  garde le frêle espoir d’une paix que nous souhaitons proche. À cet égard, le soutien des ONG travaillant sur le patrimoine en guerre, la mobilisation des archéologues et des laboratoires en France comme dans les Instituts de recherche français à l’étranger (IFRE) dont notre  partenaire régional, l’Institut Français du Porche Orient, jouent un rôle crucial tant dans les liens institutionnels qu’ils représentent auprès de nos collègues syriens mais aussi dans le maintien d’une expertise archéologique franco-syrienne qui s’avèrera cruciale pour renouer avec une paix fondée sur la notion d’un patrimoine commun.

Je tiens à remercier toutes les nombreuses personnes, collègues en Turquie, amis et collègues archéologues de France et d’Italie, qui, depuis plus de deux ans maintenant, apportent, via le Pôle Archéologie de l’IFEA, leur soutien à des archéologues syriens, ouvriers sur nos fouilles syriennes, que la guerre pousse avec leurs familles sur les routes de l’exil et auprès desquels nous pouvons agir de Turquie.

Autour du féminisme islamique en Turquie

Place Tünel, Beyoğlu – Photo Ayşe Akyürek

Le 8 mars 2017 a eu lieu la traditionnelle marche féminine d’Istanbul, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Hommes et femmes révoltés contre les inégalités et les violences faites aux femmes ont défilé avec slogans et pancartes depuis la place Taksim jusqu’à la place Tünel. Les manifestants de divers horizons étaient présents. Toutefois, il y avait des absentes : les féministes musulmanes. À travers cet article, nous allons essayer de comprendre les raisons de cette absence dans un pays où comme le décrivait Nilüfer Göle, bon nombre de femmes sont musulmanes et modernes1.

Le féminisme est un mouvement universel mais pluriel. Comme le remarque Margot Badran, actrice majeure du féminisme islamique : « les féminismes naissent dans des situations géographique particulières et s’énoncent en des termes locaux »2. Selon la définition qu’elle propose, le féminisme islamique est « un discours et une pratique féministes qui s’articulent à l’intérieur d’un paradigme islamique »3. En Turquie, des femmes musulmanes ont agi pour la reconnaissance de leurs droits dans le cadre islamique, mais elles ont toutefois modéré leurs discours et ont été réticentes à l’utilisation du terme « féminisme islamique » (islami feminizm ou islamcı feminizm). En effet, le féminisme islamique reste un concept majoritairement incompris aussi bien dans le monde arabo-musulman qu’en Europe et aux États-Unis. Trois catégories de sceptiques sont apparue face à l’émergence de ce mouvement : les féministes et intellectuels séculiers considérant les religions, et principalement l’islam, incompatibles avec les droits des femmes ; les musulmans orthodoxes contre l’adoption de la pensée occidentale ; et les sceptiques par rapport à l’introduction du concept dans les pays musulmans. Ces derniers pensent que le concept n’est pas né de la nécessité que les indigènes ont ressentie mais qu’il a été créé par des universitaires américains4.

Mais pour beaucoup de spécialistes, dont Margot Badran, le féminisme islamique est bien né dans le monde musulman. Il serait apparu en Iran au cours des années 1990 à l’initiative des rédactrices du journal féminin Zanan5 réclamant l’égalité homme/femme sans sortir du cadre religieux. Pour cela, elles ont proposé une relecture du Coran qui permettrait de comprendre le message égalitaire qu’il contient. Selon Asma Lamrabet, les versets du Coran sont à étudier en deux catégories : les versets à portée universelle qui transcendent l’espace et le temps et comportent des valeurs éthiques intemporelles, et les versets à portée conjoncturelle répondant aux besoins circonstanciels et aux problèmes temporels d’une époque révolue. La mauvaise interprétation de la condition féminine résulterait de la confusion de ces deux registres. C’est donc cette confusion qui est la source de l’incompatibilité des prescriptions ciblant un contexte spécifique avec le contexte moderne dans lequel les femmes musulmane se trouvent aujourd’hui6. Les publications du journal Zanan ont non seulement permis de réfléchir sur l’exégèse coranique (tafsir) mais également sur la jurisprudence islamique (fiqh) en vue de promouvoir l’égalité des sexes7. Les hadiths (paroles du prophète) aussi ont été réexaminés en tenant compte du fait qu’ils ne sont pas tous authentiques8. Les revendications égalitaires comprennent notamment le droit aux fonctions religieuses comme l’imamat qui consiste à diriger les prières collectives. Amina Wadud, théologienne afro-américaine, promotrice de l’imamat féminin a dirigé la première prière mixte à New York en 20059.

Avenue Istiklal, Beyoğlu – Photo Ayşe Akyürek

Le féminisme dans la société turque

Le « Mouvement de femme » (Kadın hareketi) a débuté à la fin de la période ottomane avec la proclamation des Tanzimat (Réformes). Il découlait de la dualité tradition-modernité qui résidait dans la société turque. En effet, dans la société turque où la femme était encadrée dans un traditionalisme patriarcal, les réformistes avaient conscience du rôle de l’émancipation de la femme dans le processus de modernisation car pour eux le niveau de civilisation d’une société allait de pair avec celui de la femme. Les femmes qui désiraient avoir un rôle actif, mais également les intellectuels, se sont ainsi intéressées à la question de la femme et ont contribué à l’écriture sur ce sujet10. Pour ces modernistes, l’islam empêchait l’émancipation des femmes et était donc perçu comme un obstacle sur la voie de la civilisation11. Cette hostilité envers l’islam a suscité la crainte des conservateurs. Comme l’affirme Nilüfer Göle, « […] la place de la femme dans la société apparaît comme un sujet d’affrontement politique entre deux choix de société, de civilisation »12. À la période de la deuxième Constitution, les courants islamiste, occidentaliste, et turquiste s’affrontent. Même s’ils aspirent tous à la réforme et au progrès, ils se différencient principalement sur leurs conceptions de la gestion des espaces privés et publics. Les occidentaux qui fondaient leur conception de la civilisation sur les nouvelles valeurs universelles et séculières considéraient la civilisation islamique comme un obstacle sur la voie de la civilisation. Pour l’occidentaliste13 Selahaddin Asım, c’est surtout le voile qui séparait les Turcs ottomans de la civilisation. Le voile réduisait la femme, selon lui, à un objet sexuel. Les sociétés modernes reconnaissant la personnalité individuelle de la femme, il n’était plus nécessaire de le porter. Asım appelait donc les femmes à abandonner leur voile. Cela signifiait ainsi l’émancipation de la femme et son accès au rang d’être humain14.

Le féminisme de la Turquie républicaine s’inscrit dans la continuité des mouvements de femmes des modernistes de la fin de l’Empire. Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la laïcité en Turquie, vise le changement des modes de vie, au-delà de la transformation de la structure de l’Etat. En symbole de la civilisation, il promulgue un décret obligeant le port du chapeau pour les hommes pour remplacer le fez ottoman. Les hommes se débarrassent ainsi de la tradition ottomane et acquièrent une nouvelle identité. De la même manière, les femmes enlèvent leur voile et brisent ainsi l’interdit imposé par les autorités religieuses15. La corrélation entre l’évolution des droits des femmes et le recul de la religion est observable dans les lois républicaines. Par exemple, la loi sur l’unification de l’enseignement (Tedrisat Kanunu) adoptée le 3 mars 1924, fait coïncider le droit à l’enseignement pour les deux sexes, et la suppression des écoles religieuses et de l’enseignement religieux16. D’après Nermin Abadan-Unat, le mouvement féministe n’est pas un mouvement indépendant du gouvernement, raison pour laquelle elle propose de le définir comme un « féminisme d’État ». L’adoption du code civil suisse prend la place de la loi islamique et cela fait avancer considérablement les droits des femmes. La polygamie est interdite, les droits de succession deviennent égalitaires et les femmes obtiennent le droit de divorce et le droit de vote17. Selon Nazife Şişman, au début de la période républicaine, les femmes – mais uniquement « vêtues a l’occidentale » et ne portant pas de foulard –  ont commencé à gagner de la visibilité dans l’espace public car le port du foulard était présenté comme l’antithèse de la modernité par le gouvernement. Ne se reconnaissant pas dans les politiques de modernisation et d’occidentalisation du gouvernement, les femmes religieuses18 sont restées distantes à la vie publique19.

La femme dans le milieu musulman : entre islamisme et réformisme

Après la vague de féminisme laïque et avec l’apparition de l’islam politique dans les années 1980, la Turquie a assisté à la hausse de visibilité des femmes islamistes dans l’espace public et principalement dans les universités20. Comme les occidentalistes, les islamistes ont compris que c’étaient les femmes qui allaient être les actrices de la ré-islamisation de la société. La femme est ainsi devenue le symbole de l’islam politique. Les nombreuses publications de revues féminines sont révélatrices de la hausse de l’intérêt pour les femmes de la part des islamistes. Ces revues ne visaient pas l’individualisation de la femme musulmane. Elles leur conseillaient de faire des études et d’occuper l’espace public uniquement pour l’intérêt général de la communauté islamiste – c’est-à-dire la propagation de la religion – et présentaient des aspects radicalistes à des degrés variables. Elles préconisaient toutes le rôle de conjointe, mère et femme au foyer ; conseillaient le voile, et parfois même le voile du visage (peçe), le tchador (çarsaf) et les gants21.

Mais d’un autre côté, des réformistes musulmans questionnaient à leur tour la place de la femme dans la société musulmane et évoquaient l’injuste domination des femmes par les hommes22. Par ailleurs, la politisation des femmes islamistes avait créé une communauté de femmes musulmanes instruites et actives débouchant progressivement sur un bras de fer entre les intellectuels islamistes de sexe opposé. Les femmes islamistes commençaient à critiquer la domination masculine au sein de leur propre communauté en dénonçant l’instrumentalisation de l’islam par les hommes pour faire valoir leur supériorité sur les femmes. Elles refusaient l’assujettissement et la limitation de leurs vies au rôle d’épouse et de mère, alors que les hommes pouvaient profiter des bienfaits de la modernité. Les hommes islamistes ont été surpris et se sont sentis trahis face à la montée de propos féministes qu’ils n’avaient pas anticipés. Ces femmes ont alors été accusées d’être des renégates23. Dans ces conditions hostiles au féminisme diffamé pour être de « provenance occidentale », « séparatiste » « inapproprié à la culture nationale » et « homosexuel24, les femmes sensibles à la question féminine ont été contraintes de modérer leur discours et de ne pas trop médiatiser la question.

Les figures de proue du féminisme islamique en Turquie

En Turquie, le féminisme islamique n’existe pas en tant que mouvement collectif. Il existe des associations de femmes musulmanes, mais les thématiques traitées concernent de manière générale les violences faites aux femmes, l’alphabétisation et l’apprentissage des femmes au foyer, la scolarisation des filles vivant dans les villages de l’Est du pays, ou encore les mariages d’enfants. Il n’existe donc pas d’associations de femmes voulant lutter contre l’hégémonie masculine au sein de l’islam. Il y a toutefois des femmes qui mènent un travail individuel de révision féminine du dogme islamique. La théologienne Hidayet Şefkatli Tuksal est l’une des pionnières dans ce domaine. Membre de la Başkent Kadın Platformu (Plateforme des Femmes de la Capitale) et auteure de Kadın karşıtı söylemin islam geleneğindeki izdüşümleri (Projections du propos misogyne dans la tradition islamique), elle aussi, questionne l’influence de la tradition patriarcale sur la constitution des hadiths et accusent les hommes d’avoir instrumentalisé les paroles du prophète pour légitimer la domination masculine. Elle prône la consultation du Coran en source première et l’analyse des passages faisant expressément référence aux femmes25. Si par ses actes Hidayet Şefkatli Tuksal est qualifiable de féministe islamique, elle préfère se définir comme « féministe religieuse » (dindar feminist) tout en soulignant le fait que soutenir la cause des femmes ne revient pas à se livrer complètement au féminisme26.

Le féminisme islamique n’est peut-être pas pleinement assumé par les femmes car il reste associé à un événement tragique subit par une militante, à la fin des années 1990. Konca Kuriş, activiste musulmane engagée contre la ségrégation des sexes préconisait comme ses consœurs féministes musulmanes, un ré-examen du corpus religieux en prenant pour source fiable uniquement le Coran. Elle imputait aux hommes le rajout de contenus falsifiés dans le corpus des hadiths. Ses revendications paraissaient excessives, d’autant plus qu’elles provenaient directement d’une femme et que celle-ci appelait à la révolte27 :

« En tant que lectrices du Coran, nous nous révoltons contre cette persécution. Alors que dans le verset 71 de la sourate du Pardon, Dieu nous a communiqué que nous étions les protecteurs et les amis les uns des autres, vous nous avez enfermées dans les maisons. […] Nous sommes désormais à vos côtés et vous invitons à vous indigner avec nous, fraternellement, en préservant hommes et femmes notre chasteté. » .

Cet appel à la révolte et ces arguments ont été jugés contradictoires à la loi islamique par les membres du Hizbullah, organisation terroriste d’obédience islamiste radicale dont Konca Kuriş avait été membre avant de se tourner vers le réformisme. À la suite de ce jugement, Konca Kuriş a été enlevée et assassinée28.

Konca Kuriş défendait également le droit à l’autorité religieuse et politique29. En Turquie, les femmes ne revendiquent pas encore les fonctions religieuses comme l’imamat. Cependant dans le courant soufi, des femmes se réapproprient l’autorité spirituelle, malgré les critiques et l’hostilité de la majorité des membres de la communauté soufie. Cemalnur Sargut, présidente de l’association TÜRKKAD (Türk Kadınları Kültür Derneği : Association Culturelle des Femmes Turques) destinée à socialiser les femmes au foyer, est l’une des rares femmes cheikhs qui assument leurs titres officieux de cheikh. Même si elle défie la tradition patriarcale qui réside au sein même de la voie soufie en s’appropriant l’autorité spirituelle qui pourtant n’est pas communément admise, elle ne veut pas s’identifier au féminisme, comme Amina Wadud qui est maintenant l’une des figures les plus renommées du féminisme islamique, mais qui avait dans un premier temps refusé d’être qualifiée de féministe islamique, puis avait fini par accepter d’entrer dans cette catégorie en pensant que l’essentiel était que son travail soit compris30. Cemalnur Sargut avoue que ses actions correspondent tout à fait au féminisme mais prétend ne pas avoir besoin d’idéologie externe pour exprimer sa pensée et mener ses actions. En 2013, elle préférait pour le moment, ne pas heurter les esprits et conserver la cohésion sociale dans une Turquie qui s’est selon elle « normalisée »31. La crainte que ce terme suscite chez les femmes qui pourtant agissent pour l’égalité des sexes, est nettement révélatrice du sens péjoratif qu’on lui assigne toujours au sein de la Turquie contemporaine.

La phobie du féminisme

Le féminisme occidental connoté à la déviance et à la perversité provoque une « phobie du féminisme », voire de « l’antiféminisme ». Duygu Asena (1946-2006), fervente combattante contre la ségrégation des sexes a marqué le féminisme turc en contribuant à la littérature turque avec son œuvre principale Kadının adı yok (La femme n’a pas de nom). Dans ce roman, elle défendait l’individualisation de la femme et la libération sexuelle. Ceci lui a valu l’interdiction de son roman, son contenu étant jugé obscène. Le féminisme reste encore associé à Duygu Asena dans l’esprit des femmes aussi bien séculières qu’islamistes. Lors d’un entretien sur la place des femmes dans le milieu musical turc, Kutsal İşal Göktürk, musicienne de ney (flûte utilisée dans la musique classique turque et la musique soufie) à la radio TRT d’Istanbul, évoque ses débuts difficiles causés par certains professeurs qui refusaient de lui enseigner le ney parce qu’elle était une femme. Elle a tout de même mené son combat et est parvenue à suivre un enseignement et à faire carrière dans ce domaine. Malgré cela, elle ne s’est jamais sentie féministe32

« Nous ne pouvons pas recourir au féminisme dès que nous nous sentons discriminées car la Turquie a connu une féministe comme Duygu Asena ! »

Cette affirmation nous permet de comprendre le traumatisme qu’a provoqué la stigmatisation de Duygu Asena. Les femmes islamistes ne sont pas non plus restées indifférentes à ce phénomène. En réponse à Kadının adı yok, l’écrivaine islamiste Şerife Katırcı a publié Müslüman kadının adı var (La femme musulmane a un nom). Dans ce roman, elle assigne une crise existentielle à la femme occidentale et fait l’éloge de la femme musulmane pieuse qui est comblée de bonheur grâce à sa vie régulée par les prescriptions religieuses33. La solution aux maux des femmes qui ressort du discours de ces femmes est la soumission à Dieu, mais aussi à l’homme. Sibel Üresin, auteure de Tek eşlilik mi o da ne ? (La monogamie, mais qu’est-ce donc ?) est une islamiste médiatisée en raison de ses propos provoquants. Elle prône un retour au mode de vie conjugale professé par la charia. Pour cela elle demande la légalisation de la polygamie masculine. Ses déclarations sont critiquées y compris par les islamistes mais Sibel Üresin se défini ouvertement antiféministe34 et pense que ce sont les féministes laïques qui refusent de comprendre son projet en raison de leur hostilité à l’islam. Elle décrit les féministes sur un ton méprisant, comme des solitaires malheureuses qui n’ont pas trouvé le bonheur de la vie conjugale, et qui à tort, accusent l’islam de persécuter les femmes et défendent la thèse selon laquelle la république leur a octroyé tous les droits35.

Avenue Istiklal, Beyoğlu – Photo Ayşe Akyürek

De nos jours, la femme continue visiblement d’être l’objet de la lutte entre occidentalistes et islamistes. Avec l’arrivée au pouvoir de l’AKP, la visibilité des femmes voilées dans l’espace public a augmenté. Cela est lié à la levée progressive des interdictions sur le port du foulard. L’interdiction a d’abord été levée dans les universités en 2007, puis dans la fonction publique en 201336, et enfin très récemment au sein de l’armée37. Le port du foulard est sans doute une évolution positive en matière de droit des femmes et aurait pu être un nouvel élan pour l’émancipation des femmes musulmanes. Or, ces réformes sont accompagnées de propos essentialistes de la part du président Recep Tayyip Erdoğan qui rappelle aux femmes que leur rôle premier est d’enfanter.

« Une femme qui renonce à être mère parce qu’elle travaille, rejette en fait sa féminité. Une femme qui refuse la maternité, qui renonce à entretenir sa maison, a beau réussir autant qu’elle veut dans le monde du travail, elle se trouvera face au danger de perdre son originalité, elle sera incomplète et ne sera qu’une moitié d’être »

déclare-t-il lors de l’inauguration des locaux de l’association KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği : Association de la Femme et de la Démocratie). Il incite même les femmes à concevoir au moins trois enfants en justifiant ses propos par les prescriptions religieuses38

« S’il y a les mères, il y a l’humanité. C’est pour cela qu’à chaque occasion je conseille d’avoir trois enfants. Ce n’est pas moi, c’est mon Dieu qui l’ordonne, c’est notre prophète qui le dit ».

Le féminisme reste un terme péjoratif dans le jargon du président. Il critique les féministes laïques qui s’opposent à l’essentialisme et à la matérialisation de la femme. Postulant qu’elles ne sont pas musulmanes, Erdoğan les réprimande de ne pas pouvoir comprendre les valeurs qu’il professe39.

Ces discours teintés de nationalisme et d’islamisme semblent convaincre une grande partie des membres d’associations de femmes islamistes. En revanche, les associations de femmes laïques ont protesté contre cette définition dénigrante pour les femmes sans enfants, et la décision des modes de vie des femmes par l’État. Cependant faute d’associations féministes islamiques, le sujet n’a pas été débattu hors du clivage islamistes/laïques. Au terme de ces observations, nous pouvons dire qu’en raison de son histoire politique, la Turquie n’est pour le moment pas un territoire propice au développement du féminisme islamique en tant que mouvement collectif.

 1. Nilüfer Göle, Musulmanes et modernes, Voile et civilisation en Turquie, La Découverte, 1993. []
 2. Margot Badran, « Féminisme islamique : qu’est-ce à dire ? », in Zahra Ali, Féminismes islamiques, La Fabrique, 2012, p. 41. []
 3. Ibid. p. 39. []
 4. Stéphanie Latte Abdallah, « Les féminismes islamiques au tournant du XXIe siècle », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne], 128 | décembre 2010, mis en ligne le 15 décembre 2010, consulté le 07 mars 2017. URL : http://remmm.revues.org/6822 []
 5. Margot Badran, op. cit. p. 42. []
 6. Asma Lamrabet, « Entre refus de l’essentialisme et réforme radicale de la pensée musulmane », in Zahra Ali, Féminismes islamiques, La Fabrique, 2012, p. 62. []
 7. Stéphanie Latte Abdallah, op. cit. []
 8. Margot Badran, op. cit. pp. 47-48. []
 9. Stéphanie Latte Abdallah, Féminismes islamiques à l’heure révolutionnaire : normes, genre et démocratie, Academia, Consultée le 10 mars 2017, URL : https://www.academia.edu/15598051/F%C3%A9minismes_islamiques_%C3%A0_l_heure_r%C3%A9volutionnaire_normes_genre_et_d%C3%A9mocratie []
 10. Ayşegül Başbuğu-Yaraman, « La femme turque dans son parcours émancipatoire (de l’empire ottoman à la république) », Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien [En ligne], 21 | 1996, mis en ligne le 04 mai 2006, consulté le 04 mars 2017. URL : http://cemoti.revues.org/556   []
 11. Nilüfer Göle,  op. cit., p. 24. []
 12. Ibid, p.8. []
 13. Terme utilisé par Nilüfer Göle pour définir les partisans de la civilisation occidentale. []
 14. Ibid, pp. 22-23, 25. []
 15. Nilüfer Göle, op. cit. pp. 51-57. []
 16. Ayşegül Başbuğu-Yaraman, op. cit. []
 17. Barbara Pusch, « Kamusallığa doğru : Türkiye’de islamcı ve sünni-muhafazakâr kadın  sivil toplum kuruluşlarının yükselişi », in Stefanos Yerasimos, Günter Seufert (eds), Türkiye’de sivil toplum ve milliyetçilik, İletişim, 2001, p. 468. []
 18. « Religieuse » fait référence à « dindar »  en turc. Ce terme désigne de manière générale les musulans sunnites pratiquants. []
 19. Barbara Pusch, op. cit., pp. 461-462. []
 20. Nilüfer Göle, op. cit. p. 89. []
 21. Feride Acar, « Türkiye’de islamcı hareket ve kadın. Kadın dergileri ve bir grup üniversite öğrencisi üzerinde bir inceleme », in Şirin Tekeli, 1980’ler Türkiyesi’nde kadın bakış açısından kadınlar, İletişim, 2010, pp. 75-80. []
 22. Yeşim Arat, « Feminizm ve islam: Kadın ve aile dergisinin düşündürdükleri », in Şirin Tekeli, 1980’ler Türkiyesi’nde kadın bakış açısından kadınlar, İletişim, 2010, p. 93. []
 23. Nilüfer Göle, op. cit. pp. 137-148. []
 24. Nilüfer Çağatay, « Uluslaşma süreci ve feminizm üzerine karşılaştırmalı düşünceler », in Şirin Tekeli, 1980’ler Türkiyesi’nde kadın bakış açısından kadınlar, İletişim, 2010, p. 291. []
 25. Hidayet Şefkatli Tuksal, Kadın karşıtı söylemin islam geleneğindeki izdüşümleri, Otto, 2012, pp. 28, 48. []
 26. Fadime Özkan, « Hal bu ki », yenisafak.com, 06 décembre 2005, URL : http://www.yenisafak.com/arsiv/2005/ARALIK/06/roportaj.html []
 27. Konca Kuriş, « İslam’da kadın », Mersin 1. Kadın paneli, p. 1. []
 28. Soner Yalçın, « Türbanlı bir annenin yazılmamış öyküsü », hurriyet.com, 09 janvier 2011, URL : http://www.hurriyet.com.tr/turbanli-bir-annenin-yazilmamis-oykusu-16718330 []
 29. Konca Kuriş, op. cit. pp. 19-20. []
 30. Margot Badran, op. cit. p. 44. []
 31. Entretien avec Cemalnur Sargut, Ayşe Akyürek, Février 2013 []
 32. Entretien avec Kutsal İşal Göktürk, Ayşe Akyürek, Janvier 2013 []
 33. Aynur İlyasoğlu, Örtülü kimlik, Edebi metinlerde islami kadınlık durumu ve imajlar, Metis, 1993, pp. 70-74. []
 34. Özlem Yılmaz, « Babası belirsiz çok çocuk var », haberturk.com, 25 mai 2011, URL : http://www.haberturk.com/polemik/haber/633821-babasi-belirsiz-cok-cocuk-var  []
 35. Sibel Üresin, « Yalnız ve mutsuzlar topluluğu : Feminist kadınlar », habername.com, 28 Juillet 2011, URL : http://www.habername.com/yazi-sibel-uresin-yalniz-ve-mutsuzlar-toplulugu-feminist-kadinlar-7226.htm []
 36. « Türkiye’de başörtüsü yasağı: Nasıl başladı, nasıl çözüldü? », aljazeera.com.tr, 30 Décembre 2013, URL : http://www.aljazeera.com.tr/dosya/turkiyede-basortusu-yasagi-nasil-basladi-nasil-cozuldu []
 37. « Türk Silahlı Kuvvetleri’nde başörtüsü yasağı kaldırıldı », bbc.com, 22 Février 2017, URL : http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-39050399 []
 38. « Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KADEM’in açılışında yaptığı konuşma », Yeniakit, 5 Juin 2016, URL : http://www.yeniakit.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdoganin-kademin-acilisinda-yaptigi-konusma-181216.html []
 39. « Erdoğan: Bu feministler falan var ya… », hurriyet.com.tr, 17 Février 2015, URL : http://www.hurriyet.com.tr/erdogan-bu-feministler-filan-var-ya-28224810 []

15 Temmuz “darbe girişimi” üzerine Türkiye’de yayımlanan ilk kaynaklara bakış

Mart 2017
Version française

Çok yakın tarihle uğraşmak riskli olsa da, günümüz siyasi söylemi bakımından yeni bir dönem başlattığı düşünülen bir olayı ele almak oldukça gereklidir. Nitekim yakın zaman önce cumhurbaşkanı, 15 Temmuz (2016) tarihinin saygınlığını yitirmiş İstanbul iktidarını tanımayan TBMM’nin Ankara’da açıldığı 23 Nisan (1920) tarihi ile kıyaslanabileceğini ifade etmiştir. Yani her iki tarihin de yeni bir siyasi düzen başlattığının işareti verilmektedir. Bu olayı tanımlamak için henüz erkendir, hatta 15 Temmuz’u bir kırılma anı olarak kabul ederek, gündem çerçevesinde rağbet gören milli tarihi körü körüne yeniden yazmak için de erkendir. Fakat konuyla ilgili yayınların eleştirel bir değerlendirmesini yaparak, genel bir görünüm sunmanın yersiz olmayacağı kanaatindeyiz.

Aradan geçen zaman ve konunun son derece yüksek siyasi hassassiyeti göz önüne alındığında, sosyal bilimler adına yarışır nitelikte, mesafe ve tarafsızlık gerektiren bir çalışma henüz piyasada bulunmamaktadır. Hâlihazırdaki yayınlar ise resmi söylem, tanıkların dilinden anlatılanlar ve deneme/çözümleme ortaya koyan çalışmalar olmak üzere, üç ana kola ayrılabilir.

1)    Yeni mitosu şekillendirecek anlatılar1

 Tıpkı Ocak 2017 tarihinde yayımlanan 15 Temmuz: Başarısız bir darbe girişimin ekonomi politiği başlıklı AKP’ye yakın düşünce kuruluşu Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) 184. sayılı raporu (Ünay & Dilek, 2017) gibi, SETA raporları bu kümede yer almaktadır. Ayrıca olayın daha çok zamansal akışına değinilip, incelemeci bakışın oldukça zayıf kaldığı (Yarar & Bozkurt, 2016) ve çizimler aracılığıyla hafızalarda yer etmeyi hedefleyerek (Topaloğlu, 2016), olayın kutsallaştırılmasına katkıda bulunan eserler yer almaktadır. Öte yandan bazı “anlatıların” başarısız darbeden ziyade, bilhassa Fethullah Gülen’e odaklandığını (Yangın, 2016; Turhan, 2016, Tayanç Çalışır; 2016 ; Önsel, 2016) belirtelim. Çoğunluğunu söz konusu şahsın eski yakınlarının kaleme aldığı ve kökten bir mesafe koymak istedikleri izlenimi uyandıran eserler (Erdoğan, 2016), yeni “düşmanın” tanımlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Son olarak resmi savların yaygınlaşmasına hizmet eden hikayeleştirici üsluptaki daha edebi anlatılar da mevcuttur. Haluk Özdil Reis’in altı saati başlıklı tarihi romanında Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini sahneye konmaktadır (Özdil, 2016). Yazar, kitabın girişinde “’Şeytanın Dansı’ başlayacaktı” (s.7) ifadesini kullanmıştır. Bahadır Yenişehirlioğlu, Kara Güneş isimli kitapta, Manisa’da yaşayan fakat arkadaş olmalarına rağmen bu darbe girişimi sırasında birbirinin tersi yolları izleyip, biri darbeci olan diğeri ise ‘direnişe’ katılan iki gencin öyküsünü anlatmaktadır. Kara Güneş, yazarı tarafından “kandırmaca, aldatmaca ve darbeye karşı duran bir direniş romanı” olarak sunulmaktadır (Yenişehirlioğlu, 2016).

2)    Seçilmiş tanıkların anlattıkları

Gazetecilerin o gece yaşadıklarını anlatmak üzere kaleme aldığı birçok kitap yayımlandı. Akıllı telefonu aracılığıyla Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşan CNN-Türk Ankara temsilcisi Hande Fırat o geceki gelişmelerin perde arkasına 24 Saat isimli kitabında duygulu olduğu kadar ciddi bir üslupla eğilmektedir (Fırat, 2016). Bundan böyle Türkiye’de bir yıldıza dönüşen Fırat’ın kitabı, büyük dağıtımcıların sahip olduğu mağazalarda satılmaktadır. Türkiye Haber Kameramanları Derneği’nin yayınladığı KalkışMa isimli kitapta, olaylar sırasında görev yapan 102 kameraman, deneyimlerini özellikle çocuklara yönelik biçimde anlatmaktadır (2016).

Ayrıca halkın yazdığı söylenen Darbeye Dur Dedik! isimli anlatı gibi, “aşağıdakilerin şahitliklerinin” dile getirildiği anlatılar da mevcuttur (2016). Bu ortak kitabı gerçekten de sıradan insanlar kaleme aldığı gibi, gazeteci, yazar ve yönetmenler de esere katkıda bulunmuştur. Böylesi bir başlık, söz konusu kalkışma sırasında sokağa çıkan kişilerin şahitlikleri izlenimini verse de, kitapta olayların -uzaktan, bazen ekranları başından hatta yurtdışından izleyen- bireyler tarafından nasıl algılandığı üzerinde özellikle durulmaktadır.

3)    Deneme ve incelemeler

Bazı yazarlar, duruşma ve gözaltı ifadelerine veya ulaşılması zor belgelere dayanan, önceden yayımlanmamış gazetecilik araştırmalarını öne çıkarmaktadır. Bir araştırmacı nezdinde bu tür çalışmaların başlıca faydası resmi evrak örneklerini sunmalarıdır. Gülen cemaatinin ordu bünyesindeki yapılanmasına parmak basan Crypto başlıklı kitap (Şahin, 2017) ve yazarının elindeki mevcut demeçlere göre operasyonların seyrini yorumladığı Kod adı Mürted (Öztürk S., 2016) isimli eser bu türden yayınlara örnektir. 15 Temmuz Bir Devrimin Eşiğinde isimli bir başka kitap, olayları kemalizm ve atatürkçülük üzerinden ele alarak bir inceleme sunma gayreti ile karşımıza çıkmaktadır (Üzülmez, 2006). Yazar kitabında kemalizmin iflasından söz etmektedir. Kuşkusuz ivedilikle kaleme alınmış olan söz konusu eser, yazarın önceki yazılarını bir araya getirmekte ve 15 Temmuz hakkında gerçekten derin bir inceleme sunmamaktadır.

Diğer yandan, ordunun kalkışma öncesinde uğradığı değişime değinip, kurumun geleceğini sorgulayan, emekli bir ordu mensubunun kaleme aldığı Şanlı Ordudan Zanlı Orduya (Öznal, 2016) başlıklı kitap gibi, daha çok Türk ordusu ile ilgili incelemelerde bulunan eserler de mevcuttur. Yine aynı doğrultuda, Ergenekon davası kapsamında Ağustos 2013’te müebbet hapis cezasına çarptırılıp, Mart 2014’te serbest bırakılan ve orduyu içeriden tanıyan eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ, CNNTürk kanalında Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge isimli programda verdiği beyanata, 15 Temmuz öncesi ve sonrası (Başbuğ, 2006) isimli kitabında yer vermektedir (s.15-98). Kitabın, bir önceki bölümü (s. 99-136) tamamlayıcı nitelikteki “Türk ordusunun şerefli ve onurlu üniformasını 53 yıl taşıdım” isimli ikinci kısmı, daha önceden yayımlanmamıştır. Eserin son kısmı (s. 137-176) ise İlker Başbuğ’un 7 Ekim 2015 tarihinde Yargıtay 16. Ceza Dairesine verdiği ifadenin bir kısmını içermektedir. Başbuğ, bu kalkışmayı bir askeri darbe diye adlandırmak yerine “cemaatin silahlı darbesinden” bahsetmektedir. Başbuğ’un tahlili; olayların nitelenmesi, sorumluların tanımlanması ve Türk ordusundaki kendisinin desteklemediği son dönem reformlarına bakışı açısından ilginçtir. Zira Başbuğ’a göre, reformlar “kalp hastasına kanser tedavisi yapmak” gibidir. İlker Başbuğ, 15 Temmuz’u TSK’ya karşı yapılmış bir darbe olarak değerlendirmekte ve söz konusu kurumun, olağanüstü 30 Temmuz 2016 tarihli, 91 sayfa uzunluğundaki bir KHK ile hâl çerçevesinde ve mecliste tartışılmaksızın yeniden yapılandırılmasını eleştirmektedir.

Sonuç

Murat Belge’nin2 yakın zaman önce ifade ettiği gibi, “15 Temmuz’da gerçekten ne olduğunu anlamış” değilsek, hâlen tam olarak nitelendirilememiş bu olay hakkındaki çok sayıdaki eser de anlama arzumuzu tam olarak tatmin etmemektedir. Öte yandan bu bolluğun da bir anlamı vardır ve bunun doğruluğu ileride tartışılmalıdır: çok sayıda eser, bu darbenin keskin etkisinin ve resmi söylemi mutlak suretle türlü kollardan yayma ihtiyacının da bir göstergesidir.

Bu yüzden daha eleştirel yaklaşan ve başka bakış açılarına kapı açan eserler beklenmektedir.

Kaynakça

 • -AKGÜL Ahmet, 15 Temmuz Hıyanetinin Gizemi – Bir Darbe Analizi ve Sistem Krizi,  Sone Yayınları, 2016
 • -BAŞBUĞ İlker, 15 Temmuz öncesi ve sonrası, 2016, İstanbul, DK, 2016
 • -BAYRAM Ali, O Gece Özel Harekat, Puslu Yayıncılık, 2016
 • -CANTÜRK Abdülkerim, Hannas’ın 15 Temmuz İşgal Girişimi, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2016
 • -ERDOĞAN Latif, Şeytanın GÜLEN Yüzü, İstanbul, Turkvuaz, Temmuz 2016
 • -FIRAT Hande, 24 Saat – 15 Temmuz’un Kamera Arkası, Doğan Kitap, 2016
 • -GÖRGÜLÜ Eray 15 Temmuz En Uzun Gece, Pusula Yayınevi – Ankara, 2016
 • -KAVAKLI Ali Erkan, 15 Temmuz Diriliş Destanı, Nesil Yayınları, 2016
 • -KOÇAK Cemil, Darbeler Tarihi, Timaş Yayınları, 2016
 • -ÖNSEL Mustafa, Aşil’in Topuğu FETÖ’nün O Gecesi, İstanbul, Alibi Yayıncılık, 2016
 • -ÖZDEMİR Cüneyt & TAŞ Kenan, Bir Millet Direniyor-15 Temmuz Tanıklıkları, Doğan Kitap, 2016
 • -ÖZDİL Haluk, Reis’İn Altı Saati – En Kritik Gece: 15 Temmuz, Vatan Kitap, 2016
 • -ÖZNAL Erdoğan, Şanlı Ordudan Zanlı Orduya, Tekin Yayınevi, 2016
 • ÖZTÜRK Bekir, Diyalog’dan Darbeye – 15 Temmuz’un Kodları, Altaylı, 2016
 • -ÖZTÜRK Saygı, Kod Adı Mürted, Doğan Kitap, 2016
 • -ÖZİPEK Bekir Berat, ABAYHAN Yasemin, 15 Temmuz Darbe Girişimi Uzun Gecenin Kısa Tarihi, Kadim Yayinlari, 2016
 • -MİŞ Nebi, GÜLENER Serdar, COŞKUN İpek, DURAN Hazal, AYVAZ M. Erkut, Demokrasi Nöbetleri – Toplumsal Algıda 15 Temmuz Darbe Girişimi, SETA Kitapları, 2016
 • -ŞAHİN Helin, Kripto (15 Temmuz Darbe Gecesi), Profil Yayınları, 2017
 • -ŞİŞMAN Mustafa, 15 Temmuz Türkiye Destanı, Cinius Yayınları, 2016
 • -TAYANÇ ÇALIŞIR Kurtuluş, 15 Temmuz ve Fetö Bir Terör Örgütünün Anatomisi, Kaynak Yayınları, 2016.
 • -TOPALOĞLU Yasin, Son Darbe – Türk Milletinin 15 Temmuz Destanı, Elips Kitap, 2016
 • -TURHAN Talat, Sarmaşık Fetö’nün Dolarları, Nergiz Yayınlari, 2016
 • -ÜNAY Sadık & DİLEK Şerif, 15 Temmuz: Başarısız bir darbe girişiminin ekonomi politiği, Ankara, SETA, Analiz, Sayı 184, (Ocak 2017)
 • -ÜZÜLMEZ Abdurrahman, 15 Temmuz, Bir Devrimin Eşiğinde, Profil Yayıncılık, 2016
 • -YANGIN İlhami, Cemaat’in İlk Darbesi, Tekin Yayınevi, 2016
 • -YARAR Mete & BOZKURT Ceyhun, Darbenin Kayıp Saatleri, Destek Yayınları, 2016
 • -YENİŞEHİRLİOĞLU Bahadır, Kara Güneş – Bir 15 Temmuz Romanı, Timaş Yayınları, 2016
 • -YURDAKUL Kazım, Milletin Darbesi 15 Temmuz, Türdav Yayınları, 2016
 • Kalkışma: Habercilerin Kaleminden 15 Temmuz, Türkiye Haber Kameramanları Derneği, 2016
 • -“Ortadoğu’da Darbeler”, Ortadoğu Analiz, Ankara: ORSAM, Eylül-Ekim 2016, 8/76
 • Darbeye Dur Dedik! Bu Kitabı Halk Yazdı, Puslu, 2016
 1. Bunların yanı sıra, T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından İnternet üzerinden, sırasıyla Ağustos ve Kasım 2016’da yayımlanan resmi raporlar da bulunmaktadır (sonuncu rapor Türkçe-İngilizce veya Türkçe-Fransızca olmak üzere çift dilde hazırlanmıştır): http://www.tccb.gov.tr/assets/dosya/2016-09-22-15temmuz-tr.pdf, http://www.tccb.gov.tr/assets/dosya/2016-12-02-onsorudafeto-tr-en.pdf, http://www.tccb.gov.tr/assets/dosya/2016-09-22-15temmuz-fr.pdf. []
 2. Murat Belge’nin 9 Şubat 2017 tarihli T24’ün İnternet sitesindeki makalesi okunabilir. http://grihat.com/murat-belge-15-temmuzda-gercekten-ne-oldugunu-anlamis-degiliz/. []

Le « coup d’État manqué » du 15 juillet 2016. Premiers éléments de bibliographie en langue turque

Mars 2017
Türkçe çeviri

Se frotter à l’histoire trop immédiate est risqué, mais grandement nécessaire dans le cas d’un événement qui, dans le récit politique dominant actuel, semble ouvrir une autre ère. Récemment en effet le Président de la République a déclaré que le 15 juillet (2016) pouvait être comparé au 23 avril (1920), date de l’ouverture de la première Grande Assemblée Nationale de Turquie à Ankara, en rupture avec le pouvoir compromis d’Istanbul. Deux dates en somme qui inaugureraient l’instauration d’un nouvel ordre politique. S’il est évidemment prématuré de qualifier l’événement – et encore moins de souscrire aveuglément à la mode actuelle de réécrire l’histoire nationale en instituant le 15 juillet en date-rupture -, il ne nous semble pas inutile de faire un point sur les publications relatives à ce dernier et d’esquisser une première synthèse critique de celles-ci.

Sachant que compte tenu des délais et du caractère politiquement ultrasensible de l’objet, il n’existe pas encore d’étude de science sociale vraiment digne de ce nom – avec tout le recul et l’impartialité requis –, on peut diviser les publications disponibles en plusieurs sous-ensembles : récits officiels, récits de témoins et tentatives d’essai/analyses.

1) Les récits officiels destinés à instituer la geste1

De ce genre relève les rapports du think tank organique de l’AKP, SETA, à l’instar du numéro 184 publié en janvier 2017 et intitulé 15 juillet : économie politique d’une tentative échouée de coup d’État (Ünay & Dilek, 2017). Il existe aussi des ouvrages qui retracent davantage la chronologie des événements et dont la portée analytique est très minime (Yarar & Bozkurt, 2016) et avec de nombreuses illustrations visant à marquer les mémoires (Topaloğlu, 2016) mais contribuant également à consacrer cet événement. Notons aussi que certains de ces « récits » sont spécialement consacrés à Fethullah Gülen, plus qu’au coup manqué (Yangın, 2016 ; Turhan, 2016 ; Tayanç Çalışır, 2016 ; Önsel, 2016). Ces ouvrages participent à la désignation du nouvel « ennemi » et sont pour beaucoup écrits par d’anciens proches du dénommé qui semblent chercher à mettre en scène une distance radicale (Erdoğan, 2016).

Pour terminer, on trouve aussi des mises en récit plus littéraires, qui participent à la vulgarisation des thèses officielles. Haluk Özdil dans Les six heures du chef propose un roman historique où il met en scène Recep Tayyip Erdoğan et sa famille (Özdil, 2016). Dans l’introduction de l’ouvrage, le ton est donné par l’auteur qui annonce que « la danse du diable va commencer » (p. 7). Bahadır Yenişehirlioğlu dans Soleil noir raconte l’histoire de deux jeunes garçons vivant à Manisa mais qui, bien qu’amis, prennent des voies contraires lors de cette tentative de coup d’État puisque l’un serait putschiste et l’autre « résistant ». Soleil noir est présenté par son auteur comme « un roman de résistance qui s’oppose à la tromperie, à la trahison et au coup d’État » (Yenişehirlioğlu, 2016).

2) Les récits de témoins privilégiés

Les journalistes ont produit de nombreux ouvrages destinés à relater les événements qu’ils ont vécus cette nuit-là. Dans un registre émotionnel mais se voulant aussi sérieux, la présentatrice et chef du bureau à Ankara de CNN-Türk, Hande Fırat qui avait réussi à contacter via son smartphone Recep Tayyip Erdoğan, revient sur les coulisses du plateau lors de ces 24 heures (Fırat, 2016). Devenue désormais une star en Turquie, son livre se vend dans les enseignes de la grande distribution. Dans l’ouvrage « tentative » qui a été édité par l’association turque des caméramans de l’information, 102 journalistes ayant couvert les événements apportent également leurs témoignages, principalement à destination des enfants (2016).

Il y a aussi les récits qui prétendent être ceux des « petits témoins » comme celui Nous avons dit stop au coup d’État et dont l’auteur est indiqué comme étant « le peuple » (2016). Effectivement des femmes et hommes ordinaires ont écrit dans cet ouvrage collectif ; mais aussi des journalistes, des écrivains et des réalisateurs. Avec un tel titre, on pourrait s’attendre à des témoignages de personnes étant sorties dans les rues pendant cette tentative ; or ce sont surtout les perceptions individuelles des événements parfois vécus à distance devant leur écran de télévision ou même depuis l’étranger qui y sont présentés.

3) Les essais et analyses

Certains auteurs vendent des analyses journalistiques qui mettent en avant leurs sources inédites, qui s’appuient sur les procès-verbaux d’audition ou de garde à vue ou sur d’autres documents peu accessibles. Le principal intérêt de ces ouvrages pour un chercheur est que l’on peut y trouver des extraits de ces documents officiels. C’est le cas de l’ouvrage intitulé Crypto qui met l’accent sur le noyautage de l’armée par le mouvement güleniste (Şahin, 2017) ou de Son nom de code est Mürted qui interprète le déroulement des opérations à l’aune des déclarations que l’auteur a en sa possession (Öztürk S., 2016). Un autre ouvrage intitulé 15 juillet : au bord de la révolution a pour ambition de proposer un point de vue analytique des événements autour d’une réflexion sur le kémalisme et l’ataturquisme (Üzülmez, 2006). L’auteur soutient dans ce livre la faillite même du kémalisme. Sans doute écrit dans la précipitation, son ouvrage est une compilation de ses écrits antérieurs et n’apportent pas vraiment une analyse approfondie du 15 juillet.

On dispose aussi de certains livres dont les analyses portent plus sur les forces armées turques comme « de la glorieuse armée à l’armée suspecte » écrit par un militaire de carrière à la retraite et qui retrace la transformation de l’armée en amont de la tentative et questionne son avenir (Öznal, 2016). Toujours dans ce sens, l’ancien chef de l’état-major İlker Başbuğ, qui connaît de l’intérieur l’arméecondamné à une peine de prison à vie en août 2013 dans le cadre de l’affaire Ergenekon, et par la suite relaxé (en mars 2014) – publie dans L’avant et l’après 15 juillet les interviews qu’il avait réalisées dans le cadre du programme télévisé « zone neutre » sur la chaîne de télévision CNNTürk avec Ahmet Hakan (pp. 15-98) (Başbuğ, 2006). La seconde partie de l’ouvrage, intitulée « j’ai porté l’uniforme avec honneur et dignité pendant 53 ans » est un entretien inédit destiné à compléter le premier entretien (pp. 99-136). Et pour terminer, est publié dans la troisième partie un extrait des déclarations d’İlker Başbuğ lors de sa comparution le 7 octobre 2015 devant la 16ème chambre pénale de la cour suprême (pp. 137-176). Refusant de qualifier cette tentative comme un coup d’État militaire, il préfère faire référence à un « coup d’État armé d’une communauté ». L’analyse qu’il propose est intéressante principalement sur trois points : la qualification des faits, la désignation des auteurs et le regard porté sur les réformes récentes des forces armées turques avec lesquelles il n’est pas d’accord. En effet selon lui elles viseraient à soigner « un cancer alors qu’il faudrait diagnostiquer une maladie du cœur ». Il perçoit le 15 juillet comme un coup d’État contre les forces armées turques et critique la restructuration de cette institution par l’adoption le 30 juillet 2016 d’un décret-loi de 91 pages (Kanun Hükmünde Kararname) mis en place dans le cadre de l’état d’urgence et sans aucun débat parlementaire.

Conclusion

Si, comme l’a reconnu récemment Murat Belge2 « Nous n’avons encore pas vraiment compris ce qui s’est passé le 15 juillet », on ne peut pas dire que la profusion impressionnante d’ouvrages relatifs à cet événement encore mal qualifié nous aide tout à fait dans notre effort d’intelligence. Cette profusion fait néanmoins sens – il faut en prendre acte ; elle est aussi symptomatique à la fois du choc qu’a représenté ce coup et de l’impérative nécessité ressentie de diffuser par divers canaux le récit autorisé. On attend donc des approches plus critiques, ouvrant d’autres perspectives.

Sélection bibliographique

Ouvrages

 • AKGÜL Ahmet, 15 Temmuz Hıyanetinin Gizemi – Bir Darbe Analizi ve Sistem Krizi, Sone Yayınları, 2016
 • BAŞBUĞ İlker, 15 Temmuz öncesi ve sonrası, 2016, İstanbul, DK, 2016
 • BAYRAM Ali, O Gece Özel Harekat, Puslu Yayıncılık, 2016
 • CANTÜRK Abdülkerim, Hannas’ın 15 Temmuz İşgal Girişimi, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2016
 • ERDOĞAN Latif, Şeytanın GÜLEN Yüzü, İstanbul, Turkvuaz, Temmuz 2016
 • FIRAT Hande, 24 Saat – 15 Temmuz’un Kamera Arkası, Doğan Kitap, 2016
 • GÖRGÜLÜ Eray 15 Temmuz En Uzun Gece, Pusula Yayınevi – Ankara, 2016
 • KAVAKLI Ali Erkan, 15 Temmuz Diriliş Destanı, Nesil Yayınları, 2016
 • KOÇAK Cemil, Darbeler Tarihi, Timaş Yayınları, 2016
 • ÖNSEL Mustafa, Aşil’in Topuğu FETÖ’nün O Gecesi, İstanbul, Alibi Yayıncılık, 2016
 • ÖZDEMİR Cüneyt & TAŞ Kenan, Bir Millet Direniyor-15 Temmuz Tanıklıkları, Doğan Kitap, 2016
 • ÖZDİL Haluk, Reis’İn Altı Saati – En Kritik Gece : 15 Temmuz, Vatan Kitap, 2016
 • ÖZNAL Erdoğan, Şanlı Ordudan Zanlı Orduya, Tekin Yayınevi, 2016
 • ÖZTÜRK Bekir, Diyalog’dan Darbeye – 15 Temmuz’un Kodları, Altaylı, 2016
 • ÖZTÜRK Saygı, Kod Adı Mürted, Doğan Kitap, 2016
 • ÖZİPEK Bekir Berat, ABAYHAN Yasemin, 15 Temmuz Darbe Girişimi Uzun Gecenin Kısa Tarihi, Kadim Yayinlari, 2016
 • MİŞ Nebi, GÜLENER Serdar, COŞKUN İpek, DURAN Hazal, AYVAZ M. Erkut, Demokrasi Nöbetleri – Toplumsal Algıda 15 Temmuz Darbe Girişimi, SETA Kitapları, 2016
 • ŞAHİN Helin, Kripto (15 Temmuz Darbe Gecesi), Profil Yayınları, 2017
 • ŞİŞMAN Mustafa, 15 Temmuz Türkiye Destanı, Cinius Yayınları, 2016
 • TAYANÇ ÇALIŞIR Kurtuluş, 15 Temmuz ve Fetö. Bir Terör Örgütünün Anatomisi, Kaynak Yayınları, 2016.
 • TOPALOĞLU Yasin, Son Darbe – Türk Milletinin 15 Temmuz Destanı, Elips Kitap, 2016
 • TURHAN Talat, Sarmaşık Fetö’nün Dolarları, Nergiz Yayınlari, 2016
 • ÜNAY Sadık & DİLEK Şerif, 15 Temmuz : Başarısız bir darbe girişiminin ekonomi politiği, Ankara, SETA, Analiz, Sayı 184, (Ocak 2017)
 • ÜZÜLMEZ Abdurrahman, 15 Temmuz, Bir Devrimin Eşiğinde, Profil Yayıncılık, 2016
 • YANGIN İlhami, Cemaat’in İlk Darbesi, Tekin Yayınevi, 2016
 • YARAR Mete & BOZKURT Ceyhun, Darbenin Kayıp Saatleri, Destek Yayınları, 2016
 • YENİŞEHİRLİOĞLU Bahadır, Kara Güneş – Bir 15 Temmuz Romanı, Timaş Yayınları, 2016
 • YURDAKUL Kazım, Milletin Darbesi 15 Temmuz, Türdav Yayınları, 2016

Autres

 • Kalkışma : Habercilerin Kaleminden 15 Temmuz, Türkiye Haber Kameramanları Derneği, 2016
 • “Ortadoğu’da Darbeler”, Ortadoğu Analiz, Ankara : ORSAM, Eylül-Ekim 2016, 8/76
 • Darbeye Dur Dedik ! Bu Kitabı Halk Yazdı, Puslu, 2016
 1. Sans parler des rapports très officiels publiés en ligne par la Présidence de la République, respectivement en août et en novembre 2016 (le dernier étant bilingue turc-anglais ou en français) : http://www.tccb.gov.tr/assets/dosya/2016-09-22-15temmuz-tr.pdf, http://www.tccb.gov.tr/assets/dosya/2016-12-02-onsorudafeto-tr-en.pdf, http://www.tccb.gov.tr/assets/dosya/2016-09-22-15temmuz-fr.pdf. []
 2. Voir son article daté du 9 février 2017 sur le site T24 : http://grihat.com/murat-belge-15-temmuzda-gercekten-ne-oldugunu-anlamis-degiliz/ []

L’évolution récente de la population turque à l’échelle des départements, d’après les dernières données officielles

À la fin de l’année 2016 la population de la Turquie avoisine les 80 millions d’habitants selon les derniers chiffres fournis fin janvier 2017 par l’Institut Turc des Statistiques1 (TÜİK). À la lumière des données fournies et de leur première cartographie, on voudrait ici juste esquisser quelques remarques relatives à l’évolution très récente (entre 2015 et 2016) de la population à l’échelle des quatre-vingt-un départements.

 1. D’abord, au niveau national, admettons que le plafonnement de la croissance est confirmé. Avec 1,35 % de croissance annuelle la Turquie n’est décidément plus un pays dynamique du point de vue démographique. Cependant – et c’est une des limites de ces statistiques – il faut préciser que la population syrienne2 n’est pas prise en compte par ce recensement3, comme on le voit avec l’exemple du département de Kilis qui affiche une croissance infime (0,1 %) alors même que sa population effective a doublé du fait des immenses camps ouverts pour accueillir les Syriens4. Ou, dans une moindre mesure, avec le département du Hatay5 (Antakya) qui n’affiche qu’1,4 % de croissance alors qu’il compte deux camps importants et de nombreux Syriens hors les camps.

Les camps du Hatay Source : http://bianet.org/bianet/siyaset/174229-multecilerin-sartlari-kotu-hatay-da-herkes-tedirgin

 1. Les départements qui affichent une croissance remarquable, plus de deux fois supérieure à la moyenne nationale, sont rares et tous situés à l’ouest du pays, à l’exception de trois départements du nord-est dont les performances paraissent étranges/suspectes au premier abord (Giresun6, Bayburt7 et Gümüşhane8 ). Tekirdağ et Yalova, tous les deux localisés dans l’aire d’influence d’Istanbul sont les départements caractérisés par la croissance la plus forte, avec respectivement 36,6 % et 36,5 %. Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya et Düzce – tous dans la mouvance d’Istanbul – se distinguent aussi par des croissances relativement soutenues.
 2. En contraste, onze départements ont perdu de la population entre 2015 et 2016, tous à l’est du pays à l’exception d’Edirne9 (-0,2 %), marge extrême-occidentale du pays et sorte de glacis frontalier. Les plus touchés sont ceux qui ont été le théâtre de violences extrêmes depuis juillet 2015 : soit Hakkari (- 40,1 %) et Şırnak (-13,1 %) en premier lieu. Le cas de Tunceli (-46,2 %), département de violences endémiques, est à mettre à part puisque ce département, le moins peuplé et le moins dense du pays, perd de la population depuis longtemps. À noter que la dépopulation de ces départements de l’est est d’autant plus frappante que ces mêmes départements ont des indices synthétiques de fécondité encore très supérieurs à la moyenne du pays. C’est donc la dynamique migratoire qui est à incriminer.
 3. Par ailleurs, la croissance des grandes agglomérations urbaines s’est aussi ralentie avec la généralisation du fait urbain et la saturation du cœur de ces aires : 1 % pour Istanbul, 1,43 pour Ankara, 1,3 pour Izmir et 1,7 pour Antalya. Ces valeurs modestes devraient nous conduire à réviser une image désormais fausse de l’évolution de la population des métropoles de Turquie.
 4. En ce qui concerne l’est du pays il est frappant de constater que les évolutions sont très disparates : au nord-est se trouve une couronne de dépopulation prononcée, d’Artvin à Muş ; on a déjà évoqué les cas extrêmes des départements les plus touchés par une dynamique négative. À tous ceux-ci s’opposent des départements comme Gaziantep (21,7 %) ou (Şanlı)Urfa (25,2 %) à la croissance soutenue due à la conjonction d’une dynamique naturelle et d’une dynamique migratoire positives.

Pour conclure, ces résultats – qui traduisent une réaction démographique immédiate aux bouleversements politiques survenus en 2015 – prouvent une fois de plus que la Turquie est bien engagée dans la transition démographique, en dépit de toutes les incitations natalistes de certains de ses dirigeants. Elle est entrée dans le club très occidental des pays où la question du vieillissement de la population est devenue une question de première importance. La politique de fixation/intégration de la population syrienne – globalement beaucoup plus jeune – pourrait à certains égards être considérée comme une réponse à ce défi.

 1. Voir : www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do ?id =24638 []
 2. Cette population comptée à part est désormais qualifiée par les autorités turques de « population jouissant d’un statut provisoire de protection » ; il ne s’agit pas de réfugiés, contrairement à ce que l’on dit trop souvent. Estimée à plus de 2,8 millions à la fin de l’année 2016, elle est composée d’un dixième seulement de populations résidant dans les 24 « centres d’hébergement provisoires » (ou camps) mis en place. []
 3. Voir aussi : http://www.dunyabulteni.net/genel/284795/il-il-turkiyedeki-suriyeli-gocmen-haritasi []
 4. Voir : http://www.sabah.com.tr/galeri/turkiye/kilisteki-multeci-kampi-ilk-kez-goruntuledi/9 et http://t24.com.tr/haber/suriyeli-sayisinin-yerli-nufusu-gectigi-kiliste-kiralar-patladi,328204 []
 5. Voir : http://bianet.org/bianet/siyaset/174229-multecilerin-sartlari-kotu-hatay-da-herkes-tedirgin []
 6. Voir : http://www.iha.com.tr/haber-giresunun-nufusu-ne-kadar-2017-621499/ []
 7. Certains considèrent que cette augmentation subite serait liée à des considérations/manipulations électorales ; voir : http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/bayburtta-nufusa-ne-oldu-831691/ []
 8. Voir : http://www.sondakika.com/haber/haber-gumushane-nin-2016-nufusu-belli-oldu-9215267/ []
 9. Le département avait subi une notable décroissance de sa population entre 1990 et 2010 (passant de 404 000 à 390 000 durant ces vingt années) ; la légère reprise survenue depuis n’aurait été donc que très provisoire… []

IFEA’nın 2003-2008 yılları arasındaki müdürü Pierre Chuvin’in ardından

Türkçe çeviri: Nilda Taşköprü

Pierre Chuvin’in makamında çekilmiş, 10 Nisan 2006 tarihli fotoğrafı (IFEA arşivi)

Canlı hatırasının enstitümüzde hâlen yaşadığı, IFEA’nın yakın dönemdeki eski müdürlerinden Pierre Chuvin’in 26 Aralık 2016 tarihindeki vefatı, enstitümüzü öksüz bırakmıştır. IFEA’da uzun süredir çalışan çekirdek kadro, müdürlük görevinden on seneden daha az bir süre önce ayrılan Pierre Chuvin’i tanımıştır ve kendisinin müdüriyet dönemini hatırlamaktadır1. Kendisinin bilimsel ve akademik kariyeri üzerine, konuya bizden daha hakim olanlar elbette eğilmişlerdir ve eğilmeye devam edecektir. Bu yazıda yalnızca, dönemin özenle kaleme alınmış yıllık faaliyet raporları ve IFEA arşivlerinden yola çıkarak, Pierre Chuvin’in müdürlüğünde gerçekleştirdiği icraatleri genel hatlarıyla ortaya koymaya çalışacağız.

Eski Yunan kültürü konusunda sivrilmiş bir uzman olan Pierre Chuvin, hemen her konuya ilgi duyan mizacı ayrıca Anadolu ve Türk dünyası hakkında birçok dönemi kapsayan çok yönlü bilgisi ile kısa sürede kendini kanıtlamıştır. Fransa’nın yurtdışındaki araştırma enstitülerinin ortak noktası olarak karşımıza çıkan, hem birbirinden farklı hem de birbiriyle kesişen alanlarda yürütülen araştırma faaliyetleri sırasında, Pierre Chuvin’in derin bilgisi ve klasik dönem alanındaki yetkinliğinden faydalanılmıştır.

Güncel çalışmalara ilgi duyan Pierre Chuvin, Mart 2005’te hayata geçen Türk Siyaseti Gözlem Merkezi’nin kurulmasına (OVIPOT) büyük destek vermiştir. Açılışından on sene sonra, bugün hâlen faaliyette olan bu gözlem merkezi, bloğu sayesinde IFEA etkinliklerine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca Pierre Chuvin, kaybolmayan Orta Asya sevgisini, Anadolu ile ilgili yürüttüğü çalışmalarla harmanlayacağını düşündüğü Kafkasya Gözlem Merkezi projesi için de çok çalışmıştır. Bu gözlem merkezinin Kasım 2003’te açılması için yürütülen çalışmaları yönetmiş ve Aralık 2003’te Türkiye dışına gönderildiği ilk görev yeri burası olmuştur. Hatta Pierre Chuvin, en son görevi için Eylül 2007’de yine burayı ziyaret etmiştir. Ayrıca müdür makamına oturmadan önce, IFEA’da 2003 yazı sırasında geçirdiği süre boyunca, European Journal of Turkish Studies isimli yayını yakından tanımak için, sarf ettiği çaba hâlen hatırlardadır.

Arkeoloji alanında, Pierre Chuvin’in müdüriyeti, İzmir’deki Agora kazısı için önem taşımıştır. Zira Pierre Chuvin, müdüriyetinden önce Ekim 2002’de başlayan kazılara, Fransız petrol şirketi Total’in tam desteğini kazanmak üzere, meslektaşımız Onur Özbek’in de aracılığıyla Çanakkale’de hem Mayıs 2005’te bir seminerin, hem de Ekim 2006’da ise doktora öğrencileri toplantısının düzenlenmesini sağlamıştır. Uzun mesafeler kat etmek üzere, araba kullanmaktan çekinmeyen Anadolu tutkunu Pierre Chuvin, Türkiye’yi çokça gezmiştir. Birçok kereler gittiği İzmir, Çanakkale, Sivas/Divriği, Ankara, Karadeniz Ereğlisi (11-14 Kasım 2006), Trabzon ve Rize, Pierre Chuvin’in severek ziyaret ettiği yerler arasındadır.

Öğreten ve aktaran tarafıyla Pierre Chuvin, elde edilen araştırma sonuçlarının yayımını daima önemsemiştir. L’Histoire isimli Fransız tarih dergisi için yürüttüğü çalışmaları müdüriyeti sırasında aksatmayışı ayrıca tarihin öğretilme biçimlerine ve yere/zamana göre bunların uğradığı değişime2 duyduğu ilginin yanı sıra, Pierre Chuvin’in İstanbul’da düzenlediği iki etkinlik hafızalarda kalmıştır. Bunların ilki  Türk Turist Rehberleri Birliği ile 2005-2006 yılında düzenlenen “Bizans medeniyete çapraz bakış” isimli konferans dizisi ve bunun bir uzantısı olan “Orta Çağ’da Anadolu” başlıklı konferans dizisidir. Diğeri ise Fransa’nın son derece prestijli yüksek öğrenim kurumu Collège de France için Pierre Chuvin’in, Nisan 2005’te İstanbul’daki görkemli Fransız Sarayı’nda verdiği “Collège de France Türkiye’de” başlıklı derslerdir.

Son olarak, Pierre Chuvin’in müdüriyeti boyunca, yönettiği kurumun tarihi ve birbirinden oldukça farklı üç eski IFEA müdürü ile özellikle ilgilendiğini söyleyebiliriz. Bunlardan ilki,  Yapı Kredi Kültür’ün katkılarıyla Pierre Pinon küratörlüğünde Eylül-Kasım 2006’da düzenlenen sergi ile anılan IFEA’nın kurucusu ve 1930-1956 yılları arasındaki müdürü Albert Gabriel; ikincisi, Pierre Chuvin gibi Fransa’nın Limousin bölgesi kökenli eski Yunan kültürü uzmanı ve IFEA’nın 1956-1964 yılları arasındaki müdürü Louis Robert3; sonuncusu ise Temmuz 2005’teki ani ölümünün kendisini derinden sarstığı, enstitünün 1994-1999 yılları arasındaki müdürü Stefanos Yerasimos’tur.

Pierre Chuvin IFEA’nın terasında, 22 Mart 2006 (IFEA arşivi)

Tüm IFEA çalışanları adına, Pierre Chuvin’in ardından, bir kez daha “toprağı bol olsun” diyoruz.

 1. IFEA, 2004 senesi sonunda tamamlanan, Albert Gabriel isimli, zemin katındaki “yeni konferans salonunu” Pierre Chuvin’e borçludur. []
 2. Pierre Chuvin, Notre Dame-de-Sion Lisesindeki “Tarihi birlikte yazmak: Tarih eğitimi ve Avrupa’daki tarih kitapları” isimli çalıştayın 8 Mayıs 2007 günkü açılışında coşkulu bir giriş konuşması yapmıştır. []
 3. Louis Robert Haute-Vienne, Pierre Chuvin ise Creuse isimli Fransız idari birimindendir. []

Antik döneme ait Karya sit alanındaki istihkam yapıları

Tours d’Héraclée du Latmos, juillet 2009, Latmos’taki (Beşparmak Dağı) Herakleia kaleleri, Temmuz 2009, Jesper Blid
Tours d’Héraclée du Latmos, juillet 2009, Latmos’taki (Beşparmak Dağı) Herakleia kaleleri, Temmuz 2009, Jesper Blid

Şubat 2017
Version française

Winter (1971), Garlan (1974) ve  Adam (1982) gibi yazarların 1970li yıllarda, Antik döneme ait istihkam yapıları üzerine yayımladığı kilit eserler ve Leriche ile Tréziny’nin 1986 yılında düzenlediği ilk kolokyum ile birlikte, Antik dönem tahkimatı, başlı başına bir araştırma kolu olarak öne çıkmaya başlamıştır. Böylelikle, arkeolog ve tarihçiler, antik kentler ve civarlarını işleyen araştırmaların, Akdeniz medeniyetlerinin savunma alanında sarf ettiği çabaları göz önüne almaksızın yapılamayacağının farkına varmıştır. Yine de çok sayıda tahkimata ev sahipliğiyle bilinen Karya sit alanından bu yayınlarda hiç söz edilmemiştir. Oysa Karya hakkındaki araştırmalar, eskilere dayanmaktadır. Öyle ki Paton ve Myres’a ait, günümüzde hâlen kabul gören, antik eserlerin dağılımını gösteren harita ve birçok plan 1896 yılında yayımlanmış; ayrıca Latmos yani Beşparmak Dağı’ndaki Herakleia (Krischen 1922) ve Milet (von Gerkan 1935) sit alanlarındaki tahkimat hakkında 20. yüzyıl başlarında üç eser çıkmıştır. G. Bean, J.M. Cook ve S. Hornblower (Mausolus, 1982) gibi arkeologlar, istihkam yapılarına dikkat çekilmesine önemli katkıda bulunmuştur. Fakat Karya surlarının ayrıntılı biçimde işlenmesi için, A.W. Mc Nicoll’ün Ege Denizi’nden Fırat Nehri’ne dek uzanan tahkimatı ele alan, 1997 tarihli eserini beklemek gerekecektir. Karya’daki istihkam yapılarının cetvelinin ilk kez çıkarıldığı çalışma, I. Pimouguet-Pédarros’un Archéologie de la défense isimli, 2000 yılında yayımlanmış ve konu hakkında temel kaynak teşkil eden eseridir. Bundan sonra, Pedersen’in Halikarnassos’ta (2010), Peschlow-Bindokat’ın ve Hülden’in (2000) Latmos-Herakleia’da (2005), Ruggendorfer ve Konecny’nin (2014) Alinda’da yaptığı gibi, sit alanları, yeniden ayrı ayrı ele alınmaya başlanmıştır. Bir asrı aşkın bir süreye yayılan çalışmalarda, Karya’daki istihkam sürecinin farklı dönemleri tespit edilmeye çalışılmış, fakat yeterli arkeolojik kazıların gerçekleştirilememesi sonucu, tarihleme işlemi, büyük ölçüde, mimari gözleme ve tarihi karşılaştırmalara dayanarak yapılmıştır. Doğru bir tarihi sıralama önermekte çekilen sıkıntı, Labranda sit alanındaki tahkimat ağı üzerine, İsveçli ve Fransız araştırmacıların gerçekleştirdiği kazılar sırasında (Karlsson 2007-2013 ve Vergnaud 2013-2015) aşılmıştır. Bu kazılar, sit alanında ortaya çıkarılan seramiklere dayanarak doğru bir tarihleme sunmayı mümkün kılmıştır.

Üç uzun dönemde incelenebilecek olan Karya istihkamının belkemiği niteliğini taşıyan dönemi Hekatomnid Hanedanlığına rastlar. Karya’daki ilk tahkimat yapılarının İ.Ö. 8.-7. yüzyıl civarında inşa edildiğini söyleyebiliriz. W. Radt’ın Halikarnassos sit alanının bulunduğu Bodrum yarımadası ve civarında gerçekleştirdiği, 1970 tarihli inceleme de bu görüşü destekler. Savunmanın tahkimli çeper bölgeler ve gerektiğinde geri çekilinebilecek, denizden uzak kaleler vasıtasıyla yapıldığı düşünülmektedir. Radt (1970) ve Rumscheid’in (2009) incelemelerine göre, Pedasa (Gökçeler Köyü) ve Alâzeytin Tepesi gibi civar noktaların yüksek yerlerinde bir kale ile aşağı mevkiinde ise etrafı surlarla çevrili bir yerleşim bulunmaktaydı. Buralardaki istihkam duvarları, birbirinden çok farklı biçimde örülmüşse de, plattenmauerwerk isimli, kiltaşı kütlelerini yığarak inşa etme yönteminin kullanılmasından ötürü, bir bütünlük arz etmektedir. Bu malzemenin kullanımı, bunun Karya kültürünün bir özelliği olmasından ziyade, hammaddenin yarımadada hazır bulunması ile açıklanabilir. Bölgenin istihkam geleneğindeki büyük değişiklik, İ.Ö. 370 yılı civarına, Mausolos dönemine rastlar. Mausolos, Alinda ve Halikarnassos gibi şehirleri, Amizon ve Labranda gibi tapınakların çevresi ve önem arz eden bazı anayollar üzerine, yani iktidarı ifade eden yerlerin tahkimi üzerine yoğunlaşır. Hekatomnid Hanedanlığı, İ.Ö. 4. yüzyılda kurduğu istihkam ağını, öncelikle nüfuzunu pekiştirmek üzere inşa etmiştir (Pimouguet-Pédarros 2000). Bu yeni yapıların özelliği, değişik yükseklikteki taşlardan örülmeleri ve taşların uzun kenarlarının yanı sıra, kısa kenarlarının da duvar yüzeyinde göze çarpmasıdır. Ayrıca kule köşelerinde kısa kenarların çifter çifter üst üste koyularak örüldüğü ve köşe çizgisini ortaya çıkaran taşların düzleştirildiği gözlemlenmektedir (Perdersen 2010, Pedersen ve Ruppe 2016). Böylelikle Karya’da Hekatomnid kimliğini teyit eder nitelikte bir istihkam mimarisinin, tıpkı kamusal ve dini yapılarda olduğu gibi, ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Karya’daki istihkam faaliyetinin üçüncü safhası, bir öncekinin devamı olarak karşımıza çıkmakta ve Büyük İskender’in ölümünün ardından bölgede kendini gösteren iktidar savaşlarını yansıtmaktadır (Mc Nicoll 1997). Bu gelişmeler bilhassa sahada kullanılan yöntemi etkilemiş ve yuvarlak, beşgen veya altıgen biçimli top kuleleri ortaya çıkmıştır (Pimouguet-Pédarros 2000). Kuşatma konusunda dönemin diğer Helenistik medeniyetlerinde kaydedilen gelişmelere Karya’da da rastlanır, hatta bir tahkim çemberi oluşturan kulelerin çeşitliliğine bakılırsa, bölgenin çeşitli denemelere sahne olduğu söylenebilir. Euromos şehri, Helenistik dönemde Karya’ya özgü askeri mimari alanında kaydedilen gelişmeleri gayet güzel gözler önüne sermektedir.

Fransız araştırmacılar, IFEA’nın desteğiyle Karya’yı uzun sürelerce derinlemesine incelemiştir. Bu çalışmaların öncelikli amacı yazıt arayışı olsa da, birçok sit alanı ve sur, aralarında Alfred Laumonier (1936), Louis Robert (1935) ve Pierre Debord’un (Debord 2001, Debord et Varınlıoğlu 2010) bulunduğu arkeolog ve tarihçilerin çalışmaları sayesinde gün yüzüne çıkmıştır. IFEA’nın şubat ayı vitrini de, Kuzey Avrupa’dan İngiliz, Alman ve Danimarkalı araştırmacıların katkılarını gölgelemeden, Karya sit alanındaki Fransız kazı geleneğini tanıtmaya çalışacaktır.

IFEA kütüphanesi vitrininde sergilenen eserler

 • ADAM, J.-P. 1982, L’architecture militaire grecque, Paris. Ac Ar 043/
 • GARLAN, Y., 1974, Recherches de poliorcétique grecque, Paris.   COLL VII 223/
 • LERICHE, P. & H. TRÉZINY, (eds), 1986, La fortification dans l’histoire du monde grec (Actes du Colloque international du CNRS: « La fortification et sa place dans l’histoire politique, culturelle et sociale du monde grec, Valbonne, 1982), Paris.  Ac Ar 048/
 • WINTER, F.E., 1971, Greek Fortifications, Toronto. Ac Ar 023/
 • CARSTENS, A.M. 2009, Karia and the Hekatomnids: The creation of a dynasty, BAR S1943, Oxford. COLL XIV 1943/
 • DEBORD, P & E. VARINLIOĞLU, 2010, Cités de Carie, Harpasa, Bargasa, Orthosia dans l’Antiquité, PUR, Rennes. HAM 04/
 • DEBORD, P. et R. DESCAT (éd.), 1994, Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale (Actes de la table ronde CNRS d’Istanbul, 1993), Bordeaux.  P 058/
 • DESCAT, R., 1994, « Les forteresses de Théra et Kallipolis de Carie », REA 96, 205-214. P 058/
 • HORNBLOWER, S. 1982, Mausolus, Oxford. Ac Gén 176/
 • KARLSSON, L., 2011, « The forts and fortifications of Labraunda », in: Karlsson, K. & S. Carlsson (eds), Labraunda and Karia, (Boreas 32), 217-252. HAM 67/
 • KRISCHEN, F., 1922, Die Befestigungen von Herakleia am Latmos, Milet III.2, Berlin. Ac Si Mil 05 B 3-2/
 • MC NICOLL, A.W., 1997, Hellenistic Fortifications from the Aegean to the Euphrates, Oxford. Ac Ar 091/
 • PESCHLOW-BINDOKAT, 2005, Feldforschungen im Latmos: die Karische Stadt Latmos. (Milet, III.6), Berlin. GU 199/
 • PIMOUGUET-PÉDARROS, I., 2000, Archéologie de la défense: Histoire des fortifications antiques de Carie aux époques classique et hellénistique, Presses Universitaires de Franche Comté.  Ac Gén 154/
 • RADT, W., 1970, Siedlungen und Bauten auf der Halbinsel von Halikarnassos unter besonderer Berücksichtigung der archaische Epoche, Tübingen. COLL X A 03/
 • RUMSCHEID, F. (éd.), 2009, Die Karer und die anderen (Actes du Colloque International de Berlin, 13-15 October 2005), Bonn. Ac Gén 211/
 • VERGNAUD, B., 2014(a), « Quelques observations sur la forteresse de Labraunda », in : Karlsson, K., Carlsson, S. & J. Blid Kullberg (eds), LABRYS. Studies presented to Pontus Hellström, (BOREAS 35), 107-122. Mél 132/
 • von GERKAN, A., 1935, Die Stadtmauern, Milet II. 3, Berlin. Ac Si Mil 05 B 2-3/
 • WINTER, F.E., 1971, Greek Fortifications, Toronto. Ac Ar 023/

Ayrıca seçilmiş makalelerden oluşan bir dosya

Kaynakça

Genel kaynaklar

 • ADAM, J.-P. 1982. L’architecture militaire grecque, Paris. Ac Ar 043/
 • FREDERIKSEN, R., MÜTH, S., SCHNEIDER, P. & M. SCHNELLE (éd.), Focus on Fortifikation. New Research on Fortifications in The Ancient Mediterranean and The Near East. Acropolis Museum in Athens, 6-9 December 2012. (Fokus Fortifikation Studies. vol. 2), Oxbow Books, Oxford.
 • GARLAN, Y., 1974, Recherches de poliorcétique grecque, Paris.   COLL VII 223/
 • HELLMANN, M.-Ch., 2010, L’architecture grecque. 3. Habitats et Fortifications. Picard, Paris.
 • KARLSSON, L., 1992, Fortification Towers and Masonry Techniques in the Hegemony of Syracuse 405-211 B.C., Stockholm.
 • LANG, F., 1996, Archaische Siedlungen in Griechenland. Struktur und Entwicklung, Berlin.
 • LAWRENCE, A.W., 1979, Greek Aims in Fortifications, Oxford.
 • LERICHE, P. & H. TRÉZINY, (eds), 1986, La fortification dans l’histoire du monde grec (Actes du Colloque international du CNRS: « La fortification et sa place dans l’histoire politique, culturelle et sociale du monde grec, Valbonne, 1982), Paris.  Ac Ar 048/
 • MAIER, F.G., 1959-1961, Griechische Mauerbauinschriften, Heidelberg. Ep 031/
 • MARDSEN, A.W., 1969, Greek and Roman Artillery, from. 399 B.C. to the 4th Cent A.D., Historical Development, Oxford.
 • OBER, J., 1992, « Towards a Typology of Greek and Roman Artillery Towers : the First and Second Generations (ca. 375-275 B.C.) », in : Van De Maele, S. & J. M. Fossey (eds), Fortificationes Antiquae, 147-169.
 • SOKOLICEK, A., 2009, Diateichismata. Zu dem Phänomen innerer Befestigungsmauern im griechischen Städtebau, Vienne.
 • van de MAELE, S. et J.M FOSSEY (éd.), 1992, Fortificationes Antiquae (Actes du colloque tenu à Ottawa en octobre 1988), Amsterdam.
 • WINTER, F.E., 1971, Greek Fortifications, Toronto. Ac Ar 023/
 • WOKALEK, A., 1973, Griechische Stadtbefestigungen. Studien zur Geschichte der frühgriechischen Befestigungsanlagen, Bonn.

Karya’daki tahkimat hakkında:

 • BEAN, G.E., 1971, Turkey beyond the Meander, London.
 • BEAN, G.E. et J.M. COOK, 1952, « The Cnidia », ABSA 47, 171-213.
 • BEAN, G.E. et J.M. COOK., 1955, « The Halicarnassus Peninsula », ABSA 50, 86-170.
 • BEAN, G.E. et J.M. COOK, 1957, « The Carian Coast III », ABSA 52, 58-146.
 • BENOIT, J. et R. PIEROBON-BENOIT, 1993, « Il terittorio a Nord di Iasos », ANSP 23, 902-919.
 • BENTER, M., 2009, « Hydas, eine befestigte Höhensiedlung auf der Bozburun-Halbinsel », in: Rumscheid, F. (éd.), Die Karer und die anderen, 481-501. Ac Gén 211/
 • BRUN, P., 1994, « Les fortifications d’Hyllarima, Philon de Byzance et Pleistarchos », in : Debord, P. & R. Descat (eds), Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale, REA 96, 193-204. P 058/
 • CARSTENS, A.M. 2009, Karia and the Hekatomnids: The creation of a dynasty, BAR S1943, Oxford. COLL XIV 1943/
 • CARSTENS, A.M. et P. FLENSTED-JENSEN, 2004, « Halikarnassos and the Lelegians », in: Isager, S. et P. Pedersen (éd.), The Salmakis Inscription and Hellenistic Halikarnassos, 109-123.
 • COBET, J., 1997, « Milet 1914-1985. Die Mauern sind die Stadt. Zur Stadtbefestigung des antikes Milet », AA, 249-284.
 • DEBORD, P & E. VARINLIOĞLU, 2010, Cités de Carie, Harpasa, Bargasa, Orthosia dans l’Antiquité, PUR, Rennes. HAM 04/
 • DEBORD, P. (dir.), 2001 (a), Les hautes terres de Carie, Bordeaux.
 • DEBORD, P. et R. DESCAT (éd.), 1994, Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale (Actes de la table ronde CNRS d’Istanbul, 1993), Bordeaux.  P 058/
 • DESCAT, R., 1994, « Les forteresses de Théra et Kallipolis de Carie », REA 96, 205-214. P 058/
 • HELD, W. et alii.,  1999, « Loryma Vorbericht über die Kampagnen 1995 und 1998 », Ist. Mitt. 49, 159-196.
 • HELD, W., 2006, « Loryma », in: Radt, W. (éd.), Stadtgrabungen und Stadtforschung im westlichen Kleinasien: Geplantes und Erreichtes, 187-198.
 • HORNBLOWER, S. 1982, Mausolus, Oxford. Ac Gén 176/
 • HÜLDEN, O., 2000, « Pleistarchos und die Befestigungsanlagen von Herakleia am Latmos », Klio 82, 382-408.
 • KARLSSON, L. 2013, « The Hekatomnid Pottery from the Recent Excavations and the Date of the Forts of Labraunda », in : Brun, P.  et al. (éd.), Euploia. La Lycie et la Carie antiques, 213-224.
 • KARLSSON, L., 2011, « The forts and fortifications of Labraunda », in : Karlsson, K. & S. Carlsson (eds), Labraunda and Karia, (Boreas 32), 217-252. HAM 67/
 • KARLSSON, L., 1994, « Thoughts about fortifications in Caria from Maussollos to Demetrios Poliorketes », in : Debord, P. & R. Descat (eds), Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale, REA 96, 141-153.
 • KARLSSON, L. et al. 2012. « Labraunda 2011, a preliminary report on the Swedish excavations », Opuscula. Journal of the Swedish Institutes at Athens and Rome 5, 49–87.
 • KARLSSON, L. et al. 2011. « Labraunda 2010, a preliminary report on the Swedish excavations », Opuscula. Journal of the Swedish Institutes at Athens and Rome 4, 21–67.
 • KARLSSON, L. et al. 2010. « Labraunda 2009, a preliminary report on the Swedish excavations », Opuscula. Journal of the Swedish Institutes at Athens and Rome 3, 61–104.
 • KARLSSON, L. et al., 2009, « Labraunda 2008, a preliminary report on the Swedish excavations », Opuscula. Journal of the Swedish Institutes at Athens and Rome 2, 57-87.
 • KARLSSON, L. et al., 2008, « Labraunda 2008, a preliminary report on the Swedish excavations », Istanbuler Mitteilungen 58, 109-133.
 • KRISCHEN, F., 1922, Die Befestigungen von Herakleia am Latmos, Milet III.2, Berlin. Ac Si Mil 05 B 3-2/
 • MC NICOLL, A.W., 1997, Hellenistic Fortifications from the Aegean to the Euphrates, Oxford. Ac Ar 091/
 • PATON, W.R. & J.L. MYRES, 1896, « Karian sites and inscriptions », JHS 16, 188-271.
 • PEDERSEN, P., 2010, « The city wall of Halikarnassos », in: Van Bremen, R. & J.M. Carbon (eds), Hellenistic Karia, 269-316.
 • PEDERSEN, P. & U. RUPPE, 2016, « The Fortifications at Halikarnassos and Priene – some regional characteristics? », in : Frederiksen et al. (éd.) Focus on Fortifications. : New Research on Fortifications in the Ancient Mediterranean and the Near East, Oxford, 560-580.
 • PESCHLOW-BINDOKAT, 2005, Feldforschungen im Latmos: die Karische Stadt Latmos. Milet, III.6, Berlin. GU 199/
 • PESCHLOW-BINDOKAT, A., 1989, « Lelegische Siedlungsspuren am Bafa See », Anadolu 22, 1981-1983, 79-83.
 • PESCHLOW-BINDOKAT, A. & U. PESCHLOW, 1996, Der Latmos. Eine unbekannte Gebirgslandschaft an der türkischen Westküste, Mainz.
 • PIMOUGUET, I., 1994 (b), « Les fortifications de la Pérée rhodienne », REA 96, 243-271.
 • PIMOUGUET- PÉDARROS, I., 1995, « Défense et territoire, l’exemple milésien », DHA, 21-1, 89-109.
 • PIMOUGUET- PÉDARROS, I., 2010, « Les fortifications de la cité d’Alinda en Carie », in : Aufrère, S.H. & M. Mazoyer (eds), Remparts et fortifications – Du temple d’Edfou au mur de Berlin, 91-110.
 • PIMOUGUET- PÉDARROS, I., 2013, « Existe-t-il un style de construction hécatomnide ? Recherche à travers l’étude des fortifications du sud-ouest de l’Asie Mineure », in : Brun, P.  et al. (eds), Euploia. La Lycie et la Carie antiques, 153-174.
 • PIMOUGUET-PÉDARROS, I., 2000, Archéologie de la défense: Histoire des fortifications antiques de Carie aux époques classique et hellénistique, Presses Universitaires de Franche Comté.  Ac Gén 154/
 • RADT, W., 1970, Siedlungen und Bauten auf der Halbinsel von Halikarnassos unter besonderer Berücksichtigung der archaische Epoche, Tübingen. COLL X A 03/
 • RADT, W., 1978, « Die Leleger auf der Halbinsel von Halikarnassos », in: Akurgal, E. (éd.), The proceedings of the Tenth International Congress of Classical Archaeology, I-III, 330-347.
 • ROBERT, J. & L., Fouilles d’Amyzon en Carie I, Exploration, histoire, monnaies et inscriptions, Paris. Ac Si Ili 02-01/
 • RUMSCHEID, F., 2009, « Die Leleger: Karer oder Andere? », in: Rumscheid, F. (éd.), Die Karer und die anderen, 163-193. Ac Gén 211/
 • RUMSCHEID, F., 1999, « Mylasas Verteidigung: Burgen statt Stadtmauer ? », in: Schwandner, E.-L. & K. Rheidt (eds), Stadt und Umland, Neue Ergebnisse der archäologischen Bau- und Siedlungsforschung, (DiskAB 7), 206-222.
 • VARINLIOĞLU, E., 1994, « La fortification hellénistique de Stratonicée, archéologie et épigraphie », in : Debord, P. & R. Descat (eds), Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale. Table ronde CNRS, Istanbul 20-27 mai 1993, REA 96, 189-191.
 • VERGNAUD, B., 2016(a), « La forteresse de l’acropole de Labraunda. Rapport préliminaire sur la 4e campagne de fouille (2016) », in Henry, O. et al, Labraunda 2015, Anatolia Antiqua XXIV, 397-412.
 • VERGNAUD, B., 2016(b), « La muraille d’Eurômos 2014-2015 », in Kızıl, A. et al., Euromos : Rapport préliminaire sur les travaux réalisés en 2015, Anatolia Antiqua XXIV, 325-333.
 • VERGNAUD, B., 2015, « La forteresse de l’acropole de Labraunda. Rapport préliminaire sur la 3e campagne de fouille (2014) », in Henry, O. et al, Labraunda 2014, Anatolia Antiqua XXIII, 316-330.
 • VERGNAUD, B., 2014(a), « Quelques observations sur la forteresse de Labraunda », in : Karlsson, K., Carlsson, S. & J. Blid Kullberg (eds), LABRYS. Studies presented to Pontus Hellström, (BOREAS 35), 107-122. Mél 132/
 • VERGNAUD, B., 2014(b), “L’acropole du site”, in : Henry et al., « La mission Labraunda 2013 – rapport préliminaire », Anatolia Antiqua 22, 280-292.
 • VERGNAUD, B., 2014(c) “Labraunda Lower Acropolis Excavations 2012-2013: Preliminary Notes”, in : Karlsson, L., Blid-Kullberg, J., Vergnaud, B. & A. Freccero, « A preliminary report on the work at the sanctuary with a new reconstruction drawing of the sanctuary by Jesper Blid Kullberg and an appendix by Fredrik Tobin », Opuscula 7, 16-22.
 • VERGNAUD, B., 2013, “L’acropole du site”, in : Henry et al., « Labraunda 2012, rapport préliminaire », Anatolia Antiqua 21, 285-298.
 • von GERKAN, A., 1935, Die Stadtmauern, Milet II. 3, Berlin. Ac Si Mil 05 B 2-3/

Les fortifications de la Carie antique

Tours d’Héraclée du Latmos, juillet 2009, Jesper Blid
Tours d’Héraclée du Latmos, juillet 2009, Jesper Blid

Février 2017
Türkçe çeviri

L’étude des fortifications antiques est devenue un champ d’études à part entière avec la parution d’ouvrages fondateurs, à partir des années 1970 (Winter 1971, Garlan 1974, Adam 1982) et l’organisation d’un premier colloque international sur le sujet (Leriche et Tréziny 1986). Archéologues et historiens prenaient alors conscience du fait qu’il était impossible d’étudier des cités et leur territoire sans envisager les efforts consentis par les civilisations méditerranéennes pour assurer leur défense. Cependant, le territoire carien, pourtant connu pour héberger de très nombreuses fortifications, se trouvait presque totalement exclu de ces publications modernes et ce malgré une tradition de recherche ancienne sur le sujet. En effet, dès 1896 Paton et Myres publiaient une carte de répartition et plusieurs plans toujours utiles puis les premières décennies du XXe siècle virent la parution de trois monographies consacrées aux défenses de sites tels qu’Héraclée du Latmos (Krischen 1922) et Milet (von Gerkan 1935). G. Bean, J.M. Cook et S. Hornblower (Mausolus, 1982) ont largement contribué à mettre en lumière les ouvrages fortifiés cariens. Mais il faut attendre 1997 pour que l’on dispose du premier traitement approfondi des murailles cariennes sous la plume d’A.W. Mc Nicoll dans un ouvrage abordant les fortifications de l’Égée à l’Euphrate. La première synthèse centrée sur les fortifications de Carie est celle d’I. Pimouguet-Pédarros (Archéologie de la défense, 2000). Il s’agit de l’ouvrage de réfence sur le sujet. On assiste ensuite à un renouvellement des études sur des sites individuels tels qu’Halicarnasse (Pedersen 2010), Héraclée du Latmos (Peschlow-Bindokat 2005, Hülden 2000) ou Alinda (Ruggendorfer et Konecny 2014). L’ensemble des recherches menées sur plus d’un siècle ont tenté d’établir les différentes phases de l’évolution de la pratique défensive en Carie. Cependant, en l’absence de fouilles archéologiques, les datations envisagées ont essentiellement reposé sur des observations architecturales et des considérations historiques. Ces problèmes chronologiques ont en partie été surmontés grâce aux fouilles de l’équipe franco-suédoise sur le réseau défensif de Labraunda (Karlsson 2007-2013 et Vergnaud 2013-2015). Elles ont permis d’obtenir des datations fiables à l’aide de la céramique découverte en contexte.

La pratique de la fortification en Carie peut être divisée en trois grandes phases dont la période hécatomnide constitue le pivot. Les premières fortifications cariennes pourraient avoir été érigées autour des VIIIe-VIIe siècles av. J.-C.. C’est ce que suggère l’étude réalisée par W. Radt sur la péninsule d’Halicarnasse (Radt 1970). La défense reposait sur des agglomérations fortifiées et des forteresses de repli en retrait par rapport à la mer. Les agglomérations, telles que Pédasa ou Alâzeytin, présentaient une citadelle en position dominante et un habitat fortifié en contrebas (Radt 1970 ; Rumscheid 2009). Les murs de ces sites étaient constitués d’appareils mixtes mais ils présentent une unité à travers l’emploi du plattenmauerwerk, une méthode de construction qui consiste à empiler des plaques de schiste. L’utilisation de ce matériau est moins un trait culturel carien que le résultat de sa disponibilité sur la péninsule. Le grand changement dans la pratique défensive de la région est à mettre au compte de Mausole (vers 370 av. J.-C.) qui a lancé un programme de fortification axé autour des lieux de pouvoir : les cités (e.g. Alinda, Halicarnasse), les abords des sanctuaires (e.g. Amyzon, Labraunda) et le long de certaines voies de communication importantes. Au IVe siècle av. J.-C., les Hécatomnides créent un maillage étroit qui sert principalement à asseoir leur autorité sur la région (Pimouguet-Pédarros 2000). Ces nouvelles constructions se caractérisent essentiellement par l’utilisation systématique de l’appareil pseudo-isodome à carreaux et boutisses et la présence du système de double boutisses et d’une plumée verticale aux angles de chaque tour (Perdersen 2010, Pedersen et Ruppe 2016). Il s’agit là de l’apparition d’une architecture défensive standardisée qui participe à l’affirmation de l’identité de la dynastie sur le pays carien au même titre que les bâtiments civils et religieux. La troisième phase de la pratique défensive carienne s’inscrit dans la continuité de la précédente et reflète les luttes de pouvoir particulièrement intenses qui ont eu lieu dans la région après la mort d’Alexandre le Grand (Mc Nicoll 1997). Sur le terrain, ces évolutions sont plutôt techniques et se caractérisent notamment par l’apparition de tours d’artillerie de forme ronde, pentagonale ou hexagonale (Pimouguet-Pédarros 2000). La Carie s’inscrit dans la droite ligne des évolutions de la poliorcétique du reste du monde hellénistique, plus encore, la région peut-être vue comme un laboratoire d’expérimentation à en juger par la variété des tours que l’on rencontre sur les périmètres fortifiés. La cité d’Eurômos illustre d’ailleurs parfaitement les évolutions de l’architecture militaire carienne à l’époque hellénistique.

Les chercheurs français appuyés par l’IFÉA ont longtemps sillonné la Carie. Si la recherche était principalement motivée par la quête d’inscriptions, de nombreux sites et leurs murailles sont sortis de l’oubli grâce aux recherches menées par des archéologues et des historiens parmi lesquels Alfred Laumonier (1936), Louis Robert (1935) et Pierre Debord (Debord 2001, Debord et Varınlıoğlu 2010). Le présentoir de l’IFÉA pour ce mois de février permettra de découvrir cette tradition de la recherche française en Carie sans occulter l’apport considérable des chercheurs du nord de l’Europe, britanniques, allemands et danois.

Sélection bibliographique

 • ADAM, J.-P. 1982, L’architecture militaire grecque, Paris. Ac Ar 043/
 • GARLAN, Y., 1974, Recherches de poliorcétique grecque, Paris.   COLL VII 223/
 • LERICHE, P. & H. TRÉZINY, (eds), 1986, La fortification dans l’histoire du monde grec (Actes du Colloque international du CNRS: « La fortification et sa place dans l’histoire politique, culturelle et sociale du monde grec, Valbonne, 1982), Paris.  Ac Ar 048/
 • WINTER, F.E., 1971, Greek Fortifications, Toronto. Ac Ar 023/
 • CARSTENS, A.M. 2009, Karia and the Hekatomnids: The creation of a dynasty, BAR S1943, Oxford. COLL XIV 1943/
 • DEBORD, P & E. VARINLIOĞLU, 2010, Cités de Carie, Harpasa, Bargasa, Orthosia dans l’Antiquité, PUR, Rennes. HAM 04/
 • DEBORD, P. et R. DESCAT (éd.), 1994, Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale (Actes de la table ronde CNRS d’Istanbul, 1993), Bordeaux.  P 058/
 • DESCAT, R., 1994, « Les forteresses de Théra et Kallipolis de Carie », REA 96, 205-214. P 058/
 • HORNBLOWER, S. 1982, Mausolus, Oxford. Ac Gén 176/
 • KARLSSON, L., 2011, « The forts and fortifications of Labraunda », in: Karlsson, K. & S. Carlsson (eds), Labraunda and Karia, (Boreas 32), 217-252. HAM 67/
 • KRISCHEN, F., 1922, Die Befestigungen von Herakleia am Latmos, Milet III.2, Berlin. Ac Si Mil 05 B 3-2/
 • MC NICOLL, A.W., 1997, Hellenistic Fortifications from the Aegean to the Euphrates, Oxford. Ac Ar 091/
 • PESCHLOW-BINDOKAT, 2005, Feldforschungen im Latmos: die Karische Stadt Latmos. (Milet, III.6), Berlin. GU 199/
 • PIMOUGUET-PÉDARROS, I., 2000, Archéologie de la défense: Histoire des fortifications antiques de Carie aux époques classique et hellénistique, Presses Universitaires de Franche Comté.  Ac Gén 154/
 • RADT, W., 1970, Siedlungen und Bauten auf der Halbinsel von Halikarnassos unter besonderer Berücksichtigung der archaische Epoche, Tübingen. COLL X A 03/
 • RUMSCHEID, F. (éd.), 2009, Die Karer und die anderen (Actes du Colloque International de Berlin, 13-15 October 2005), Bonn. Ac Gén 211/
 • VERGNAUD, B., 2014(a), « Quelques observations sur la forteresse de Labraunda », in : Karlsson, K., Carlsson, S. & J. Blid Kullberg (eds), LABRYS. Studies presented to Pontus Hellström, (BOREAS 35), 107-122. Mél 132/
 • von GERKAN, A., 1935, Die Stadtmauern, Milet II. 3, Berlin. Ac Si Mil 05 B 2-3/
 • WINTER, F.E., 1971, Greek Fortifications, Toronto. Ac Ar 023

Généralités

 • ADAM, J.-P. 1982. L’architecture militaire grecque, Paris. Ac Ar 043/
 • FREDERIKSEN, R., MÜTH, S., SCHNEIDER, P. & M. SCHNELLE (éd.), Focus on Fortifikation. New Research on Fortifications in The Ancient Mediterranean and The Near East. Acropolis Museum in Athens, 6-9 December 2012. (Fokus Fortifikation Studies. vol. 2), Oxbow Books, Oxford.
 • GARLAN, Y., 1974, Recherches de poliorcétique grecque, Paris.   COLL VII 223/
 • HELLMANN, M.-Ch., 2010, L’architecture grecque. 3. Habitats et Fortifications. Picard, Paris.
 • KARLSSON, L., 1992, Fortification Towers and Masonry Techniques in the Hegemony of Syracuse 405-211 B.C., Stockholm.
 • LANG, F., 1996, Archaische Siedlungen in Griechenland. Struktur und Entwicklung, Berlin.
 • LAWRENCE, A.W., 1979, Greek Aims in Fortifications, Oxford.
 • LERICHE, P. & H. TRÉZINY, (eds), 1986, La fortification dans l’histoire du monde grec (Actes du Colloque international du CNRS: « La fortification et sa place dans l’histoire politique, culturelle et sociale du monde grec, Valbonne, 1982), Paris.  Ac Ar 048/
 • MAIER, F.G., 1959-1961, Griechische Mauerbauinschriften, Heidelberg. Ep 031/
 • MARDSEN, A.W., 1969, Greek and Roman Artillery, from. 399 B.C. to the 4th Cent A.D., Historical Development, Oxford.
 • OBER, J., 1992, « Towards a Typology of Greek and Roman Artillery Towers: the First and Second Generations (ca. 375-275 B.C.) », in : Van De Maele, S. & J. M. Fossey (eds), Fortificationes Antiquae, 147-169.
 • SOKOLICEK, A., 2009, Diateichismata. Zu dem Phänomen innerer Befestigungsmauern im griechischen Städtebau, Vienne.
 • van de MAELE, S. et J.M FOSSEY (éd.), 1992, Fortificationes Antiquae (Actes du colloque tenu à Ottawa en octobre 1988), Amsterdam.
 • WINTER, F.E., 1971, Greek Fortifications, Toronto. Ac Ar 023/
 • WOKALEK, A., 1973, Griechische Stadtbefestigungen. Studien zur Geschichte der frühgriechischen Befestigungsanlagen, Bonn.

Sur les fortifications de Carie

 • BEAN, G.E., 1971, Turkey beyond the Meander, London.
 • BEAN, G.E. et J.M. COOK, 1952, « The Cnidia », ABSA 47, 171-213.
 • BEAN, G.E. et J.M. COOK., 1955, « The Halicarnassus Peninsula », ABSA 50, 86-170.
 • BEAN, G.E. et J.M. COOK, 1957, « The Carian Coast III », ABSA 52, 58-146.
 • BENOIT, J. et R. PIEROBON-BENOIT, 1993, « Il terittorio a Nord di Iasos », ANSP 23, 902-919.
 • BENTER, M., 2009, « Hydas, eine befestigte Höhensiedlung auf der Bozburun-Halbinsel », in: Rumscheid, F. (éd.), Die Karer und die anderen, 481-501. Ac Gén 211/
 • BRUN, P., 1994, « Les fortifications d’Hyllarima, Philon de Byzance et Pleistarchos », in : Debord, P. & R. Descat (eds), Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale, REA 96, 193-204. P 058/
 • CARSTENS, A.M. 2009, Karia and the Hekatomnids: The creation of a dynasty, BAR S1943, Oxford. COLL XIV 1943/
 • CARSTENS, A.M. et P. FLENSTED-JENSEN, 2004, « Halikarnassos and the Lelegians », in: Isager, S. et P. Pedersen (éd.), The Salmakis Inscription and Hellenistic Halikarnassos, 109-123.
 • COBET, J., 1997, « Milet 1914-1985. Die Mauern sind die Stadt. Zur Stadtbefestigung des antikes Milet », AA, 249-284.
 • DEBORD, P & E. VARINLIOĞLU, 2010, Cités de Carie, Harpasa, Bargasa, Orthosia dans l’Antiquité, PUR, Rennes. HAM 04/
 • DEBORD, P. (dir.), 2001 (a), Les hautes terres de Carie, Bordeaux.
 • DEBORD, P. et R. DESCAT (éd.), 1994, Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale (Actes de la table ronde CNRS d’Istanbul, 1993), Bordeaux.  P 058/
 • DESCAT, R., 1994, « Les forteresses de Théra et Kallipolis de Carie », REA 96, 205-214. P 058/
 • HELD, W. et alii.,  1999, « Loryma Vorbericht über die Kampagnen 1995 und 1998 », Ist. Mitt. 49, 159-196.
 • HELD, W., 2006, « Loryma », in: Radt, W. (éd.), Stadtgrabungen und Stadtforschung im westlichen Kleinasien: Geplantes und Erreichtes, 187-198.
 • HORNBLOWER, S. 1982, Mausolus, Oxford. Ac Gén 176/
 • HÜLDEN, O., 2000, « Pleistarchos und die Befestigungsanlagen von Herakleia am Latmos », Klio 82, 382-408.
 • KARLSSON, L. 2013, « The Hekatomnid Pottery from the Recent Excavations and the Date of the Forts of Labraunda », in : Brun, P.  et al. (éd.), Euploia. La Lycie et la Carie antiques, 213-224.
 • KARLSSON, L., 2011, « The forts and fortifications of Labraunda », in : Karlsson, K. & S. Carlsson (eds), Labraunda and Karia, (Boreas 32), 217-252. HAM 67/
 • KARLSSON, L., 1994, « Thoughts about fortifications in Caria from Maussollos to Demetrios Poliorketes », in : Debord, P. & R. Descat (eds), Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale, REA 96, 141-153.
 • KARLSSON, L. et al. 2012. « Labraunda 2011, a preliminary report on the Swedish excavations », Opuscula. Journal of the Swedish Institutes at Athens and Rome 5, 49–87.
 • KARLSSON, L. et al. 2011. « Labraunda 2010, a preliminary report on the Swedish excavations », Opuscula. Journal of the Swedish Institutes at Athens and Rome 4, 21–67.
 • KARLSSON, L. et al. 2010. « Labraunda 2009, a preliminary report on the Swedish excavations », Opuscula. Journal of the Swedish Institutes at Athens and Rome 3, 61–104.
 • KARLSSON, L. et al., 2009, « Labraunda 2008, a preliminary report on the Swedish excavations », Opuscula. Journal of the Swedish Institutes at Athens and Rome 2, 57-87.
 • KARLSSON, L. et al., 2008, « Labraunda 2008, a preliminary report on the Swedish excavations », Istanbuler Mitteilungen 58, 109-133.
 • KRISCHEN, F., 1922, Die Befestigungen von Herakleia am Latmos, Milet III.2, Berlin. Ac Si Mil 05 B 3-2/
 • MC NICOLL, A.W., 1997, Hellenistic Fortifications from the Aegean to the Euphrates, Oxford. Ac Ar 091/
 • PATON, W.R. & J.L. MYRES, 1896, « Karian sites and inscriptions », JHS 16, 188-271.
 • PEDERSEN, P., 2010, « The city wall of Halikarnassos », in: Van Bremen, R. & J.M. Carbon (eds), Hellenistic Karia, 269-316.
 • PEDERSEN, P. & U. RUPPE, 2016, « The Fortifications at Halikarnassos and Priene – some regional characteristics? », in : Frederiksen et al. (éd.) Focus on Fortifications. : New Research on Fortifications in the Ancient Mediterranean and the Near East, Oxford, 560-580.
 • PESCHLOW-BINDOKAT, 2005, Feldforschungen im Latmos: die Karische Stadt Latmos. Milet, III.6, Berlin. GU 199/
 • PESCHLOW-BINDOKAT, A., 1989, « Lelegische Siedlungsspuren am Bafa See », Anadolu 22, 1981-1983, 79-83.
 • PESCHLOW-BINDOKAT, A. & U. PESCHLOW, 1996, Der Latmos. Eine unbekannte Gebirgslandschaft an der türkischen Westküste, Mainz.
 • PIMOUGUET, I., 1994 (b), « Les fortifications de la Pérée rhodienne », REA 96, 243-271.
 • PIMOUGUET- PÉDARROS, I., 1995, « Défense et territoire, l’exemple milésien », DHA, 21-1, 89-109.
 • PIMOUGUET- PÉDARROS, I., 2010, « Les fortifications de la cité d’Alinda en Carie », in : Aufrère, S.H. & M. Mazoyer (eds), Remparts et fortifications – Du temple d’Edfou au mur de Berlin, 91-110.
 • PIMOUGUET- PÉDARROS, I., 2013, « Existe-t-il un style de construction hécatomnide ? Recherche à travers l’étude des fortifications du sud-ouest de l’Asie Mineure », in : Brun, P.  et al. (eds), Euploia. La Lycie et la Carie antiques, 153-174.
 • PIMOUGUET-PÉDARROS, I., 2000, Archéologie de la défense: Histoire des fortifications antiques de Carie aux époques classique et hellénistique, Presses Universitaires de Franche Comté.  Ac Gén 154/
 • RADT, W., 1970, Siedlungen und Bauten auf der Halbinsel von Halikarnassos unter besonderer Berücksichtigung der archaische Epoche, Tübingen. COLL X A 03/
 • RADT, W., 1978, « Die Leleger auf der Halbinsel von Halikarnassos », in: Akurgal, E. (éd.), The proceedings of the Tenth International Congress of Classical Archaeology, I-III, 330-347.
 • ROBERT, L.,  1935, « Rapport sommaire sur un premier voyage en Carie », AJA 39, 331-340.
 • ROBERT, J. & L., Fouilles d’Amyzon en Carie I, Exploration, histoire, monnaies et inscriptions, Paris. Ac Si Ili 02-01/
 • RUMSCHEID, F., 2009, « Die Leleger: Karer oder Andere? », in: Rumscheid, F. (éd.), Die Karer und die anderen, 163-193. Ac Gén 211/
 • RUMSCHEID, F., 1999, « Mylasas Verteidigung: Burgen statt Stadtmauer ? », in: Schwandner, E.-L. & K. Rheidt (eds), Stadt und Umland, Neue Ergebnisse der archäologischen Bau- und Siedlungsforschung, (DiskAB 7), 206-222.
 • VARINLIOĞLU, E., 1994, « La fortification hellénistique de Stratonicée, archéologie et épigraphie », in : Debord, P. & R. Descat (eds), Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale. Table ronde CNRS, Istanbul 20-27 mai 1993, REA 96, 189-191.
 • VERGNAUD, B., 2016(a), « La forteresse de l’acropole de Labraunda. Rapport préliminaire sur la 4e campagne de fouille (2016) », in Henry, O. et al, Labraunda 2015, Anatolia Antiqua XXIV, 397-412.
 • VERGNAUD, B., 2016(b), « La muraille d’Eurômos 2014-2015 », in Kızıl, A. et al., Euromos : Rapport préliminaire sur les travaux réalisés en 2015, Anatolia Antiqua XXIV, 325-333.
 • VERGNAUD, B., 2015, « La forteresse de l’acropole de Labraunda. Rapport préliminaire sur la 3e campagne de fouille (2014) », in Henry, O. et al, Labraunda 2014, Anatolia Antiqua XXIII, 316-330.
 • VERGNAUD, B., 2014(a), « Quelques observations sur la forteresse de Labraunda », in : Karlsson, K., Carlsson, S. & J. Blid Kullberg (eds), LABRYS. Studies presented to Pontus Hellström, (BOREAS 35), 107-122. Mél 132/
 • VERGNAUD, B., 2014(b), “L’acropole du site”, in : Henry et al., « La mission Labraunda 2013 – rapport préliminaire », Anatolia Antiqua 22, 280-292.
 • VERGNAUD, B., 2014(c) “Labraunda Lower Acropolis Excavations 2012-2013: Preliminary Notes”, in : Karlsson, L., Blid-Kullberg, J., Vergnaud, B. & A. Freccero, « A preliminary report on the work at the sanctuary with a new reconstruction drawing of the sanctuary by Jesper Blid Kullberg and an appendix by Fredrik Tobin », Opuscula 7, 16-22.
 • VERGNAUD, B., 2013, “L’acropole du site”, in : Henry et al., « Labraunda 2012, rapport préliminaire », Anatolia Antiqua 21, 285-298.
 • von GERKAN, A., 1935, Die Stadtmauern, Milet II. 3, Berlin. Ac Si Mil 05 B 2-3/

Cite this article as: Baptiste Vergnaud, "Les fortifications de la Carie antique," in Dipnot, 01/02/2017, https://dipnot.hypotheses.org/2015.

Disparition de Pierre Chuvin, directeur de l’IFEA (2003-2008)

chu1
Pierre Chuvin à son bureau de directeur, le 10 04 2006 (Archives IFEA)

Le décès de Pierre Chuvin le 26 décembre 2016 a laissé l’IFEA orphelin d’un de ses récents anciens directeurs dont le souvenir est encore très présent et vivant. Il avait en effet quitté cette fonction de directeur en août 2008, il y a moins de dix ans : dans son intégralité, le personnel permanent ou « long séjour » actuel l’a donc bien connu et se souvient de lui1. Notre objectif ici, notamment en relisant ses rapports d’activité soignés et en consultant les archives IFEA de son époque, est simplement d’évoquer à grands traits son œuvre à la tête de notre institut, sans avoir la prétention d’évoquer sa carrière scientifique et universitaire ; ce que d’autres, plus compétents et mieux informés, ont fait ou ne manqueront pas de faire.

chu2Helléniste chevronné, Pierre Chuvin s’est d’emblée imposé comme curieux de tout et comme un généraliste de l’Anatolie et du monde turc, toutes périodes confondues. Son érudition et sa solide culture classique ont été mises au service des approches très diversifiées et transversales, caractéristiques de l’activité des instituts de recherche à l’étranger.

Son attention au contemporain s’est traduite par un soutien sans faille à la création de l’Observatoire de la Vie Politique Turque (OVIPOT), en mars 2005. Toujours en activité dix ans après, cet Observatoire contribue, grâce à son blog, au rayonnement de l’IFEA. P. Chuvin fut également très impliqué dans le projet d’Observatoire du Caucase à Bakou, structure qui semblait faire le lien entre sa sensibilité centre-asiatique persistante et ses horizons anatoliens réactualisés. Il présidera au lancement de cette antenne en novembre 2003 et y consacra ainsi une de ses premières missions hors de Turquie (en décembre 2003)ainsi qu’une de ses dernières, en septembre 2007. On se souvient aussi, qu’il s’était penché avec curiosité sur les fonts baptismaux de l’European Journal of Turkish Studies durant l’été 2003, lors de son passage en Turquie en tant que futur directeur.

Dans le domaine de l’archéologie, les années Chuvin ont été marquées par les grandes heures des fouilles de l’Agora d’Izmir – lancées en octobre 2002, soit avant sa venue à  la tête de l’IFEA – pour lesquels il s’était personnellement engagé (en vue d’assurer le soutien de Total) et par un séminaire (en mai 2005) et une école doctorale (octobre 2006), tous deux organisés à Çanakkale en collaboration avec notre collègue Onur Özbek. Passionné par l’ensemble de l’Anatolie, Pierre Chuvin a aussi beaucoup sillonné le pays, n’hésitant pas à utiliser la voiture pour parcourir de longues distances : Izmir, de nombreuses fois, Çanakkale, Sivas/Divriği, Ankara, Antalya, Héraclée du Pont (11-14 novembre 2006), Trabzon et Rize ont compté parmi ses destinations affectionnées.

Pédagogue, médiateur, Pierre Chuvin a aussi manifesté le souci permanent de la diffusion des acquis de la recherche. Outre son engagement dans la revue L’Histoire qui n’a pas fléchi durant son mandat, et son intérêt pour les façons d’enseigner l’histoire et leurs variations dans le temps et l’espace2, on rappellera deux de ses initiatives stambouliotes : le cycle de conférences « Regards croisés sur la civilisation byzantine » organisé avec l’Association des Guides Touristiques Turcs en 2005-2006, prolongé par les « Conférences sur l’Anatolie médiévale » en 2006-2007 ; et, d’autre part, « Les cours du Collège de France en Turquie », cours délocalisés organisés au mois d’avril 2005 dans le cadre prestigieux du Palais de France.

chu3 chu4Enfin, Pierre Chuvin se distingua tout au long de son mandat par un intérêt particulier pour l’histoire de l’institution qu’il dirigeait et, tout particulièrement, pour trois figures de directeur, assez différentes  les unes des autres : le fondateur, Albert Gabriel (1930-1956), auquel une belle exposition commissionnée par Pierre Pinon fut consacrée en septembre-novembre 2006 – en collaboration avec Yapı Kredi Kültür -, Louis Robert (1956-1964), le maître en hellénisme, limousin d’origine comme lui3, et enfin Stéphane Yerasimos (1994-1999), dont la disparition soudaine en juillet 2005 l’avait profondément affecté.

chu5 chu6Encore une fois, au nom de l’IFEA, toprağı bol olsun.

Cite this article as: Jean-François Pérouse, "Disparition de Pierre Chuvin, directeur de l’IFEA (2003-2008)," in Dipnot, 12/01/2017, https://dipnot.hypotheses.org/1982.

 1. L’IFEA lui doit la “nouvelle salle de réunion” – dite Albert Gabriel -, aménagée en sous-sol et achevée fin 2004 []
 2. Le 18 mai 2007, il a ouvert avec un enthousiasme communicatif les journées « Écrire ensemble l’histoire : Enseignement de l’histoire et manuels scolaires en Europe » au Lycée Notre-Dame-de-Sion []
 3. Louis R., de la Haute-Vienne, et Pierre C., de la Creuse []

Kâh milli, kâh yerel açıdan işlenmiş Türkiye’nin politik ekonomisi

Ocak 2017
Version française

Siyaset dünyası ile kurdukları ilişkilerde, patronların günümüzde nasıl kamplaştıklarına yoğunlaşan incelemeler ile birlikte, Türkiye’de politik ekonomi konulu çalışmalarda, 1990lı yıllardan itibaren kuşkusuz bir yenilik gözlemlenmiştir. Bu incelemelerde, “tüccarlar” ve “sanayiciler” çekişmesinin üzerinde daha az durularak, yeni kuşak işadamlarının ortaya çıkışı ile Türkiye’de yükselişe geçen siyasal İslam ve bilhassa AKP’nin iktidara gelmesi arasındaki ilişki kavranmaya çalışılmıştır (Buğra A. ve Savaşkan O, 2015 ; Buğra A., 1994 ; Heper M., 2014). Söz konusu değişim, özellikle patroncu çevrelerin sürdürdüğü mücadele çerçevesinde; Türk siyasetinin İslamcı kanadı ile laik kanadı arasında kalan her bir siyasi kesimin kendi işadamlarını bir araya getiren dernekleri kurmasıyla birlikte gözlenir (Özel I., 2015 ; Yankaya D., 2013). Böylelikle ilgi, belirgin bir biçimde, sektörler üzerine yoğunlaşan çalışmalardan, bölgeler arasındaki rekabet konusuna doğru kayar. Memleketleriyle öne çıkan bilhassa Anadolu kökenli bu yeni kişiler, eski seçkinlerin devletçi ve kemalist iktidarını eleştirip, ayrıca, meşruiyetlerinin temeli olarak dini aidiyetlerini öne çıkarırlar.

Ekonomik yapı ve yerel seçkinlerin şehirlerde inşa ettiği mekanlar arasındaki ilişkiyi konu alan eserlerin yurt çapında piyasaya çıkması tam da bu döneme rastlar. Bu çalışmalar, belediye veya işadamı gibi, yereldeki kurum ve girişimcilerin iktisadi büyümeyi nasıl sırtlanarak, memleketlerinden birer “girişimci şehir” yarattıklarını, siyasi iktisat merceğinden ele alır (Bayırbağ, M. K., 2007). Yereldeki yeni orta sınıfın siyasi açıdan gösterdiği hareketlilik sonucu yeni kaynakların ortaya çıkmasında ciddi ilerlemeler kaydedilir. Öyle ki Gaziantep, Kayseri, Konya, Denizli politik ekonomi merceğinden kapsamlıca çalışılmış şehirlere örnektir (Doğan, A. E., 2007 ; Bayırbağ, M. K., 2007 ; Cengiz K., 2013 ; Öz Ö., 2004 ; Varol C., 2009 ; Kuyucu T., Danış D., 2015). Türkiye’de devlet, siyaset, iktisat ve toplum arasındaki ilişkilerin dönüşüm süreçlerini, siyasetçiler ve memleketleri ile kurulan ilişkileri temel alarak işleyen bu incelemelerin, ekonomi alanındaki çalışmalara yeni bir bakış kazandırmak gibi önemli bir yanı vardır.

Hükümetin Gülen cemaatiyle mücadelesinin damgaladığı Türkiye’nin yakın dönem gündemiyle ilgili olarak, Gülenci ağların iş çevrelerindeki gelişimini ele alan çalışmalar mevcuttur. Cemaatin birçok ülkedeki okulları aracılığıyla kurduğu ağları, iş camiası ile kurulan ağları takip etmiştir (Pandya S., Gallagher N., 2012 ; Hendrick J. D., 2013). 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi sonrasında, cemaatle ilişki şüphesi taşıyan şirketler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu isimli devlet kurumuna devredilmiştir. Bu yaptırımlar, Türkiye’deki iş çevreleri ve siyasi iktidar mercileri arasındaki ilişki bakımından düşündürücüdür. Gülen cemaatine yakın iş çevrelerine ait dernekleri bir araya getiren Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TÜSKON) ve AKP makamları arasındaki ilişkiler diplomasi alanını da etkilemiştir (Angey G., 2014). Öte yandan 2000li yıllar boyunca işadamları ve siyasetçilerin yerelde kurdukları bağlar ile hâlihazırda yeniden şekillenen ilişkilerin nasıl seyredeceği de irdelenmelidir (Dorronsoro G., Gourisse B., 2014).

Politik ekonomi alanında yürütülen çalışmalar, her kesimden kabul görmemekte ve iktisadi konuların meseleyi siyasileştiren biçimde el alınmasına şüpheyle yaklaşabilmektedir. Özellikle Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı’nın yayınları aracılığıyla, iktisatçılar incelemelerinde Malatya, Denizli, Sivas, Kahramanmaraş, Çanakkale, Doğu Karadeniz gibi Anadolu şehir ve bölgelerine yoğunlaşmışlardır (Küçüker C., 1998 ; Akbostancı E. et Erdoğdu O. S., 2011). Söz konusu çalışmalar arasında, 1929 ekonomik krizi döneminde kuruluş amacı, devletin iktisadi önlemlerini desteklemek olan vakfa iktisatçıların sunduğu incelemelere bilhassa rastlanır. Ayrıca ticaret odaları ve patron dernekleri gibi Türk ekonomisinde rol oynayan unsurların desteklediği İktisadi Kalkınma Vakfı da, Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik lobi faaliyeti görevi gören birçok eser yayımlamaktadır. Kıbrıs meselesinden AB’de uygulanan vergi politikalarına varana dek, ekonomik ve sosyal açıdan gayet farklı konuları işleyen bu yayınlar, ekonomik ilişkilere uzlaşmacı bir biçimde yaklaşmaktadır.

Kitap ve makalaler

 • Angey G., « La recomposition de la politique étrangère turque en Afrique subsaharienne. Entre diplomatie publique et acteurs privés », Note de l’Ifri, 201
 • Bayırbağ M. K., « Continuity and Change in Public Policy: Redistribution, Exclusion and State Rescaling in Turkey », International Journal of Urban and Regional Research, volume 37, 2013
 • Bianchi R., Interest Groups and Political Development in Turkey, 1984, Princeton – TurHm 195
 • Buğra A., State and business in modern Turkey, 1994, New-York – TurCont 082
 • Buğra A., « Class, Culture and State: An Analysis of Interest Representation by Two Turkish Business Associations », International Journal of Middle East Studies, n°30, 1998, pp.521-539
 • Buğra A., and Savaşkan O., « Politics and Class: The Turkish Business Environment in the Neoliberal Age » New Perspectives on Turkey, 2012, n°46, pp.27–63 – P289
 • Buğra A. et Savaşkan O., Türkiye’de Yeni Kapitalizm; Siyaset, Din ve İş Dünyası, 2015, Istanbul – TurCont 533
 • Demir Ö., Acar M., Toprak M., « Anatolian Tigers or Islamic Capital: Prospects and Challenges », Middle Eastern Studies, n°6, volume 40, 2004, pp. 166-188
 • Dorronsoro G., Gourisse B., « Une clé de lecture du politique en Turquie : les rapports Etats-Partis », Politix, n°107, 2014, pp. 195-218
 • Insel A. (dir.), La Turquie entre l’ordre et le développement : Eléments d’analyse sur le rôle de l’état dans le processus de développement, 1984, Paris – TurHm 0185
 • Hendrick J. D., Gülen, The Ambiguous Politics of Market Islam in Turkey and the World, 2013, New-York – TurCont 514
 • Heper M. et Keyman E. F., « Double-Faced State: Political Patronage and the Consolidation of Democracy in Turkey », Middle Eastern Studies, volume 34, n°4, 1998, pp. 259-277 – P111
 • Heper M. (dir.), Strong State and Economic Interest Groups, De Gruyter, 2014
 • Kazgan G., Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi: Birinci Küreselleşmeden İkinci Küreselleşmeye, 2002, Istanbul – EcTur 56
 • Koraltürk M., Türkiye’de ticaret ve sanayi odaları 1880-1952, 2002, Istanbul – TurHm 588
 • Koraltürk M., Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonominin Türkleştirilmesi, 2011, Istanbul – TurHm 728
 • Öniş Z., Türem U., « Business, Globalization and Democracy : A Comparative Analysis of Turkish Business Associations », Turkish Studies, 2001, pp. 94-120
 • Öniş Z., « Crises and Transformations in Turkish Political Economy », Turkish Policy Quaterly, n°3, volume 9, 2010
 • Öniş Z. et Şenses F., Turkey and the Global Economy, Neo-Liberal RestrucTuring and Integration in the Post-Crisis Era, 2013, New-York – TurCont 542
 • Özel I., State-Business Alliances and Economic Development. Turkey, Mexico and North Africa, Routledge, 2015, New-York
 • Pandya S., Gallagher N., The Gülen Hizmet Movement and its Transnational Activities. Case studies of altruistic activism in contemporary Islam, 2012 – ISLG 199
 • Serdaroglu Ö., « Les transformations des registres d’action du TÜSIAD dans les années 1990 : le rôle de l’enjeu européen », European Journal of Turkish Studies, 2009
 • Sönmez M., Kırk haramiler, Türkiye’de holdingler, 1987, Istanbul – FTH 213
 • Yankaya D., La nouvelle bourgeoisie islamique. Le modèle turc, 2013, Paris – TurCont 519

Bölge ve yerele odaklı çalışmalar

 • Bayirbag, M. K., Local entrepreneurialism, state re-scaling and scalar strategies of representation. The case of the city of Gaziantep, Turkey, Thèse de doctorat, 2007
 • Bayirbag, M. K., « Local Entrepreneurialism and State Rescaling in Turkey », Urban Studies, n°47, 2010, pp. 363-385
 • Cengiz K., Yav İşte Fabrikalaşak Anadolu Sermayesinin Oluşumu: Kayseri Hacılar Örneği, 2013, İstanbul: İletişim Yayınları
 • Danış D., Kuyucu T., « Similar Processes, Divergent Outcomes: A Comparative Analysis of Urban Redevelopment Projects in Three Turkish Cities », Urban Affairs Review, n°51, 2015, pp. 381-413
 • Doğan, A. E., Eğreti Kamusallık, Kayseri Örneğinde İslamcı Belediyecilik, 2007, Istanbul – ObsUrb 1619
 • Öz Ö., Clusters and Competitive Advantage, 2004
 • Özcan G. B., « A critical analysis of decentralisation and local economic development : the Turkish case », Environment and Planning C: Government and Policy, volume 24, 2006, pp 117-138
 • Varol C., Entrepreneurial Networks in Local Industrial Development: Empirical Evidences from Turkey, 2009

Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı yayınları

 • Akbostancı E. et Erdoğdu O. S., Küresel Bunalım ve Karadeniz Bölgesi Ekonomileri, Türkiye Ekonomi Kurumu, 2011, Ankara
 • Küçüker C., Anadolu’da Hızla Sanayileşen Kentler: Denizli Örneği, Türkiye Ekonomi Kurumu, 1998, Ankara

L’économie politique turque en questions : question nationale, question locale

1-imageJanvier 2017
Türkçe çeviri

Les études en économie politique en Turquie connaissent depuis les années 1990 un renouveau certain au travers des études s’intéressant aux fragmentations internes et contemporaines du patronat dans ses rapports avec le monde politique. En attachant une importance moindre à la rivalité « commerçants » et « industriels », ces recherches essaient de saisir le rapport entre l’émergence d’une nouvelle génération d’hommes d’affaires avec la montée en puissance de l’Islam politique en Turquie, et plus spécifiquement, avec l’arrivée au pouvoir du Parti de la justice et du développement (AKP) (Buğra A. et Savaşkan O, 2015 ; Buğra A., 1994 ; Heper M., 2014). Ces transformations s’opèrent notamment dans le champ du militantisme patronal, avec l’apparition d’associations patronales, se partageant une clientèle d’hommes d’affaires, selon des lignes de clivages recoupant les segmentations politiques turques entre pôle islamique et pôle séculariste (Özel I., 2015 ; Yankaya D., 2013). De manière particulièrement efficace, le questionnement se déplace depuis les études sectorielles vers les compétitions territoriales. Le référent territorial est en effet particulièrement mobilisé par ces nouveaux acteurs, aux origines anatoliennes, qui utilisent également le référent religieux islamique comme source de leur légitimité, en contestant le pouvoir des anciennes élites étatistes et kémalistes.

C’est à cette aune-là que l’on voit émerger des études monographiques à l’échelle métropolitaine, qui étudient les rapports entre construction économique et production de l’espace urbain par les élites locales. Ces travaux présentent ainsi sous le prisme de l’économie politique la manière dont le développement économique est pris en charge par les entrepreneurs locaux – les mairies, les hommes d’affaires – et comment ils parviennent à transformer leurs territoires en « villes entreprenantes » (Bayırbağ, M. K., 2007). De véritables stratégies d’accumulation de ressources sont à l’œuvre, grâce à la mobilisation politique des nouvelles bourgeoisies locales : les villes anatoliennes de Gaziantep, Kayseri, Konya, Denizli sont des territoires particulièrement bien étudiés sous ce prisme (Doğan A. E., 2007 ; Bayırbağ M. K., 2007 ; Cengiz K., 2013 ; Öz Ö., 2004 ; Varol C., 2009 ; Kuyucu T., Danış D., 2015). Ces travaux présentent le grand intérêt de renouveler les études économiques, en considérant les rapports au politique et au territoire comme fondamentaux dans les processus de transformation en cours en Turquie, dans les interactions entre l’État, l’économie et la société (Insel A. (dir.), 1984).

De manière plus récente et en lien avec l’actualité turque de la lutte menée par le gouvernement contre la « Cemaat » de Fethullah Gülen, des ouvrages cherchent à comprendre la manière dont les réseaux gülenistes se sont développés au sein du monde des affaires. Ces réseaux ont accompagné ceux développés de manière transnationale par les écoles de la Cemaat (Pandya S., Gallagher N., 2012 ; Hendrick J. D., 2013). Après la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, les entreprises soupçonnées d’entretenir des liens avec la Cemaat ont été placées sous tutelle par l’organisme d’État Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu. Ces procédures interpellent sur les relations existant en Turquie entre le monde patronal et les structures du pouvoir politique. Les liens entre la confédération des associations patronales proches de la Cemaat – le TÜSKON – et les instances politiques de l’AKP ont notamment eu des impacts sur la scène diplomatique (Angey G., 2014). Cependant, les investigations sur l’état des relations au niveau local durant les années 2000, ainsi que sur l’avenir des recompositions en cours sur les rapports entre entrepreneurs et politiques restent encore largement à mener (Dorronsoro G., Gourisse B., 2014).

Les réflexions menées en économie politique ne font pas toujours l’unanimité, et l’approche politiste des questions économiques peut susciter de la part des économistes quelques réserves. Ces derniers proposent également des études territorialisées, notamment via les publications de la Fondation de l’Institut économique de Turquie (Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfi – TEKV) dans les villes ou province d’Anatolie : Malatya, Denizli, Sivas, Kahramanmaraş, Çanakkale, région de la mer Noire orientale (Küçüker C., 1998 ; Akbostancı E. et Erdoğdu O. S., 2011). Il s’agit surtout d’ouvrages rédigés par des économistes à destination de l’institut dont l’objectif était à sa création en 1929 de développer les capacités d’anticipation économique de l’Etat turc dans le contexte de la dépression économique de 1929. De son côté, la Fondation du développement économique (İktisadi Kalkınma Vakfı – IKV), également soutenue par les acteurs de l’économie turque, des chambres de commerce aux associations patronales, propose de nombreux ouvrages de lobbying en direction de l’Union européenne (UE). Ses publications portent ainsi sur des sujets économiques ou sociaux variés de la question chypriote à celle des politiques de taxations en vigueur dans l’UE, dans une approche consensuelle des rapports économiques.

Ouvrages et articles généraux

 • Angey G., « La recomposition de la politique étrangère turque en Afrique subsaharienne. Entre diplomatie publique et acteurs privés », Note de l’Ifri, 2014
 • Bayırbağ M. K., « Continuity and Change in Public Policy: Redistribution, Exclusion and State Rescaling in Turkey », International Journal of Urban and Regional Research, volume 37, 2013
 • Bianchi R., Interest Groups and Political Development in Turkey, 1984, Princeton – TurHm 195
 • Buğra A., State and business in modern Turkey, 1994, New-York – TurCont 082
 • Buğra A., « Class, Culture and State: An Analysis of Interest Representation by Two Turkish Business Associations », International Journal of Middle East Studies, n°30, 1998, pp.521-539
 • Buğra A., and Savaşkan O., « Politics and Class: The Turkish Business Environment in the Neoliberal Age » New Perspectives on Turkey, 2012, n°46, pp.27–63 – P289
 • Buğra A. et Savaşkan O., Türkiye’de Yeni Kapitalizm; Siyaset, Din ve İş Dünyası, 2015, Istanbul – TurCont 533
 • Demir Ö., Acar M., Toprak M., « Anatolian Tigers or Islamic Capital: Prospects and Challenges », Middle Eastern Studies, n°6, volume 40, 2004, pp. 166-188
 • Dorronsoro G., Gourisse B., « Une clé de lecture du politique en Turquie : les rapports Etats-Partis », Politix, n°107, 2014, pp. 195-218
 • Insel A. (dir.), La Turquie entre l’ordre et le développement : Eléments d’analyse sur le rôle de l’état dans le processus de développement, 1984, Paris – TurHm 0185
 • Hendrick J. D., Gülen, The Ambiguous Politics of Market Islam in Turkey and the World, 2013, New-York – TurCont 514
 • Heper M. et Keyman E. F., « Double-Faced State: Political Patronage and the Consolidation of Democracy in Turkey », Middle Eastern Studies, volume 34, n°4, 1998, pp. 259-277 – P111
 • Heper M. (dir.), Strong State and Economic Interest Groups, De Gruyter, 2014
 • Kazgan G., Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi: Birinci Küreselleşmeden İkinci Küreselleşmeye, 2002, Istanbul – EcTur 56
 • Koraltürk M., Türkiye’de ticaret ve sanayi odaları 1880-1952, 2002, Istanbul – TurHm 588
 • Koraltürk M., Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonominin Türkleştirilmesi, 2011, Istanbul – TurHm 728
 • Öniş Z., Türem U., « Business, Globalization and Democracy : A Comparative Analysis of Turkish Business Associations », Turkish Studies, 2001, pp. 94-120
 • Öniş Z., « Crises and Transformations in Turkish Political Economy », Turkish Policy Quaterly, n°3, volume 9, 2010
 • Öniş Z. et Şenses F., Turkey and the Global Economy, Neo-Liberal RestrucTuring and Integration in the Post-Crisis Era, 2013, New-York – TurCont 542
 • Özel I., State-Business Alliances and Economic Development. Turkey, Mexico and North Africa, Routledge, 2015, New-York
 • Pandya S., Gallagher N., The Gülen Hizmet Movement and its Transnational Activities. Case studies of altruistic activism in contemporary Islam, 2012 – ISLG 199
 • Serdaroglu Ö., « Les transformations des registres d’action du TÜSIAD dans les années 1990 : le rôle de l’enjeu européen », European Journal of Turkish Studies, 2009
 • Sönmez M., Kırk haramiler, Türkiye’de holdingler, 1987, Istanbul – FTH 213
 • Yankaya D., La nouvelle bourgeoisie islamique. Le modèle turc, 2013, Paris – TurCont 519

Études régionales, locales.

 • Bayirbag, M. K., Local entrepreneurialism, state re-scaling and scalar strategies of representation. The case of the city of Gaziantep, Turkey, Thèse de doctorat, 2007
 • Bayirbag, M. K., « Local Entrepreneurialism and State Rescaling in Turkey », Urban Studies, n°47, 2010, pp. 363-385
 • Cengiz K., Yav İşte Fabrikalaşak Anadolu Sermayesinin Oluşumu: Kayseri Hacılar Örneği, 2013, İstanbul: İletişim Yayınları
 • Danış D., Kuyucu T., « Similar Processes, Divergent Outcomes: A Comparative Analysis of Urban Redevelopment Projects in Three Turkish Cities », Urban Affairs Review, n°51, 2015, pp. 381-413
 • Doğan, A. E., Eğreti Kamusallık, Kayseri Örneğinde İslamcı Belediyecilik, 2007, Istanbul – ObsUrb 1619
 • Öz Ö., Clusters and Competitive Advantage, 2004
 • Özcan G. B., « A critical analysis of decentralisation and local economic development : the Turkish case », Environment and Planning C: Government and Policy, volume 24, 2006, pp 117-138
 • Varol C., Entrepreneurial Networks in Local Industrial Development: Empirical Evidences from Turkey, 2009

Ouvrages publiés par le Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfi

 • Akbostancı E. et Erdoğdu O. S., Küresel Bunalım ve Karadeniz Bölgesi Ekonomileri, Türkiye Ekonomi Kurumu, 2011, Ankara
 • Küçüker C., Anadolu’da Hızla Sanayileşen Kentler: Denizli Örneği, Türkiye Ekonomi Kurumu, 1998, Ankara

Cite this article as: Nicolas Ressler-Fessy, "L’économie politique turque en questions : question nationale, question locale," in Dipnot, 02/01/2017, https://dipnot.hypotheses.org/2013.

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) kütüphanesindeki Arapça kaynaklar

arabeAralık 2016
Version française

IFEA, Arap dilinin özellikle Orta Çağ Arapçası konusunda uzmanlaşmış araştırmacıların önemli bir uğrak noktası olmuştur ve günümüzde de bu özelliğini hâlen korumaktadır. Enstitünün kütüphanesinde bulunan, Arap ve İslam âlemi üzerine, Fransızca ve İngilizce yüzlerce çalışma ve 200 kadar Arapça eser, bu durumun bir göstergesidir. Orta Çağ tarihi ve modern Mısır tarihi olmak üzere, başlıca iki konu etrafında şekillense de, sınırlı sayıdaki Arap dünyasıyla ilgili kaynaklar içinde çok çeşitli alanlardan eserler bulunmaktadır. İlerleyen satırlarda söz konusu çeşitliliği genel hatlarıyla ortaya koymaya çalışacağız.

IFEA kütüphanesinde her Arap dili uzmanının sıklıkla ihtiyaç duyacağı kaynaklar mevcuttur. Arapçadan başka bir dile veya bir başka dilden Arapçaya sözlüklerin (Kazimirski, Wehr, Lane) yanı sıra, Yakut el-Hamavi’nin (ö. 1229) coğrafi sözlüğü, K. Brockelmann’ın ve F. Sezgin’in yazar ve eser katalogları ile Türk kütüphanelerindeki el yazmaları kataloğu, araştırmacılar için sağlam bir kaynak niteliğindedir. Bunların arasında, J. Golius’un 1653 basımlı Arapça-Latince lugatı (Lexicon arabico-latinum), ilk basımı 1680 yılında Viyana’da yapılmış F. Mesgnien’in Şark lisanları sözlüğü (Thesaurus linguarum Orientalium Turcicae arabicae Persicae) ile G. W. Freytag’ın 1837 basımlı Arapça-Latince lugatı (Lexicon arabico-latinum) gibi, 17. yüzyıldan 19. yüzyıla dek kullanılmış tarihi sözlüklerin bulunduğunu belirtmek gerekir. Bir başka dikkat çekici sözlük ise Kaşgarlı Mahmut’un 1075 yılı civarında kaleme aldığı, etnoğrafik bilgiler de içeren Divanü Lugati’t-Türk isimli Türk dilleri sözlüğüdür.

ISL başlığı altında toplanmış, Arap ve İslam medeniyetlerinin tarihi ile ilgili ve bu medeniyetlerdeki düşünce tarihi konulu kaynaklar, özellikle Abbasi dönemini (750-1258) ele alır. Bunlar arasında, ilahiyat ve fen bilimleri olduğu kadar, edebiyat ve sanat alanlarındaki eserler de mevcuttur. Örneğin edebiyat alanında, İbn Abdürabbih’in eşsiz gerdanlık anlamına gelen El-İkdü’l-Ferid isimli şaheserinin yanı sıra, Abbasi dönemi nesrinin iki büyük ismi olan, El Cahiz’in (ö.867) ve Ebu Hayyan et-Tevhidi’nin (ö.1023) edebi mektupları da bulunur. Kütüphanede, Harezmi’nin (ö. 850) cebir eseri ile Abu Sahl İsa ibn Yahya al-Masihi’nin (ö. 1010) tıbbiyeyi yüz soruda ele aldığı kitabı mevcuttur. İlahiyat alanında ise İmam Buhari’nin (ö. 869) hadis külliyatı ve Ebu Cafer Taberi’nin (ö.923) tefsirinin yanı sıra, akılcı yaklaşımıyla öne çıkan mutezile anlayışının nadir incelemelerinden olan ve Ebü’l-Hüseyin el-Basri’ye (ö. 1044) ait el Mu‛temed isimli fıkıh usulü hakkındaki eserin de altını çizmek gerekir. Ayrıca İsmaili yaklaşımı yansıtan birtakım incelemeler de mevcuttur, bunlar arasından özellikle, Fatimi tarihçisi ve İsmaili bir vaiz olan Kadı Numan’ın (ö. 974) El-İktişar isimli, hukukun temellerini irdeleyen kitabını sayabiliriz.

Yine de IFEA kütüphanesindeki Arapça eserlerin büyük çoğunluğunu Orta Çağ ve Osmanlı öncesi döneme ait vakayinameler oluşturmaktadır. Arap ve İslam medeniyetlerinde tarih yazımı, edebi bir tür olarak, Abbasi iktidarının güçlenmesiyle birlikte, 9. yüzyılda ortaya çıkmıştır ve vakayinamelerin temelinde senet diye adlandırılan ve aktardıkları haberin doğruluğunu teyit eden bir rivayet zinciri yatar. Anlatılanları konuya göre sınıflandıran, yaşam öykülerinin veya şehir tarihlerinin derlendiği başka biçimler, kısa zaman içinde ortaya çıkmışsa da, tüm tarihi nitelikteki çalışmalar, bu anlatıların çoğunlukla yıllık biçiminde derlenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Suriye’deki Selçuklu (1078-1117), Eyyübi (1171-1341) ve Memlük dönemlerine (1250-1517) ışık tutan, Suriye ve Mısır tarihi üzerine yazılmış çok sayıda eserin yanı sıra, IFEA kütüphanesi, Abbasi dönemine ait iki önemli vakayinameyi barındırmaktadır. Bunların ilki El Mesudi’nin “Altın Bozkırlar ve Cevher Madenleri” anlamına gelen Muruc ez-Zeheb ve Ma’adin el-Cevahir başlıklı eseri, ikincisi ise Ebu Cafer Taberi’nin Tarih-i Taberi diye anılan kitabıdır. Kütüphanede ayrıca İbn Kadı Şuhba’nın (ö. 1448) Şam tarihi hakkındaki eseri ile Orta Çağ’da kaleme alınmış, biri İbn-i Adim’e (ö. 1262), diğeri ise Ragıb et-Tabbah’a (ö. 1370) ait, Halep tarihi üzerine iki eser ve Hicri takvime göre 10. yüzyıla denk gelen 1494-1591 yılları arasında yaşamış önemli kişilerin yaşam hikayelerini sunan, El-Gazi’ye ait (m. 1650) “bu asrın ayanı” anlamına gelen eseri bulunmaktadır.

Arap dünyası üzerine 15. yüzyıl sonundan bu yana yürütülen çalışmalarda, Kafkasya ve Çerkezler odaklı on kadar araştırmayı saymazsak, özellikle, Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetindeki Arap topraklarının işlendiğini söyleyebiliriz. Bu çalışmalar arasında Yemen, Irak ve Suriye’deki Osmanlı yönetimi ile ilgili araştırmalara rastlamak mümkündür. Fakat birçok dildeki 200’ü aşkın eserle Mısır tarihi, hiç kuşkusuz en çok eserin verildiği konu olarak ön sırada yer almaktadır. IFEA’daki Arapça kaynaklar, Mısır’da Abbasi sonrası döneme has vakayinamelerin bir devamı niteliğinde, bu bölgede yaşanmış farklı dönemlere işaret etmektedir, tıpkı başta İbn-ül Haşeb’in, (ö. 1815) 1688-1785 yıllarına denk gelen, Hicri takvimin 12. yüzyılını ele alan, vakayinamesi olmak üzere, El-Geberti’nin (ö. 1825) vakayinamesinde Fransa’nın Mısır seferini işleyen kısmı ile Muḥammed Afifi’nin Osmanlı dönemi Mısırını ele alan araştırmaları gibi. Bu çalışmalar, Kavalalı Mehmet Ali Paşa iktidarından İngiliz egemenliğine dek, Mısır tarihini; sosyal, ekonomik ve idari açıdan ele almalarıyla öne çıkarlar.

Kaynakça

Sözlük ve kataloglar

 • IHSANOĞLU, E. (dir.), Catalogue of Islamic Medical Manuscripts Manuscripts (in Arabic, Turkish and Persian) in the Libraries of Turkey, 1984 (Tur Gb 065)
 • HAMIDULLAH, M. (éd.), Le dictionnaire botanique d’Abu Hanifa ad-Dinawari (Kitab an-Nabat), 1973 (COLL VI H 05)
 • MESGNIEN, F., Thesaurus : Linguarim Orientalium Turcicae-Arabicae-Persicae : Lexicon Turcico Arabico Persicum, 2000 (6 vol.) (D 63 VI)

Edebiyat

 • AL-ĞAHIZ, Quatre essais, traduction française par Charles Vial, 1979 (COLL VI H 08)
 • IBN AL-FĀRIḌ, Poèmes mystiques, 2001 (Coll V 194)
 • KEILANI, I. (éd.), Trois épitres d’Abu Hayyan at-Tawhidi, 1951 (COLL V 023)

Düşünce tarihi

 • Mélanges Louis Massignon, (3 vol.), 1956-7 (COLL V 035)
 • Quand les Sciences parlent arabe VIIIe-XV siècle ap. J.C./IIe-IXe siècle H. Catalogue d’exposition, 2003 (CAT 062)
 • CORBIN, H., Les motifs zoroastriens dans la philosophie de Sohrawardî : Shaykh-ol-Ishrâq (ob. 587-1191),1946 (ISL R 011)
 • CORBIN, H. (éd.), Shihabaddin Yahya as-Suhrawardi : Opera metaphysica et mystica, Henri Corbin, 1945 (SL G 001-16)
 • HAMIDULLAH, M. (éd), Abu’l-Husain Muhammad B. ‘Ali B. At-Taiyib Al-Basri (savant mu’tazilite mort à Bagdad en 436/1044), 1964 (COLL V 049-01)
 • ISKANDAR, A. (éd.), Galen : On Examinations by which the Best Physicians are Recognized (Lp 41)
 • MIRZA, W. (éd.), Qadi Nu’man B. Muhammad mort au Caire en 363/974 : Kitab al-Iqtisar : Traité de jurisprudence ismaélienne, 1957 (COLL V 037)
 • ROSEN, F., (éd.), Al-Khwârazmî’s Algebra (ISL L 031)
 • SANAGUSTIN, F. (éd.), Le livre des cent questions en médecine d’Abu Sahl ‘Isa b. Yahya al-Masihi (m. ca 401 h. / 1010), 2000 (COLL V 186 I)

Orta Çağ tarihi

 • AL-‛ASKARĪ, Abū Hilāl, Le livre des califes qui s’en remirent au jugement d’un cadi, 2011 (ISL G 144)
 • BIANQUIS, Th., Damas et la Syrie sous la domination fatimide (359-468/969-1076) : Essai d’interprétation de chroniques arabes médiévales (2  vol.), 1986-9, (COLL V 120 et 121)
 • CAHEN, Cl. L’Islam des origines au début de l’empire ottoman, 1970 (F TH 094)
 • CAHEN, Cl., Les peuples musulmans dans l’histoire médiévale, 1977 (COLL V 90)
 • CANARD, M. Histoire de la dynastie des Hamdanides de Jazîra et de Syrie, T. 1, 1951 (ISL H 004)
 • GARCIN, J.-C. (dir.), Etats, Sociétés et cultures du monde musulman médiévale Xe-XVe siècle, Tome 1 : L’évolution politique et sociale, 1995 (ISL H 128)
 • JAZIM, M., Lumière de la connaissance : Règles, lois et coutumes du Yémen sous le règne du sultan rasoulide, 2003 (ISL T 44)
 • LITTLE, D. P., History and Historiography of the Mamluks, 1986 (ISL H 082)
 • AL-MUHAJER, Sh. J., Journal d’Ahmad Ibn Tawq 834/1430-915/1509 : La vie quotidienne à Damas à la fin de l’époque mamelouke, 2002 (COLL V 202)
 • ROSENTHAL, F., A History of Muslim Historiography, 1968, (ISL H 011)
 • SAUVAGET, Alep : Essai sur le développement d’une grande ville syrienne, des origines au milieu du XIXe siècle (2 vol.), 1941, (Coll II 036)
 • SAYYID, A., Choix de passages de la Chronique d’Egypte d’Ibn Muyassar : Sélection faite par Taqiyy ad-Din Ahmad, 1981 (COLL VI G 17)
 • SOURDEL, D., Le vizirat abbasside de 749 à 936 (132 à 324 de l’Hégire), 2 vol., 1959-60 (COLL V 040)
 • SOURDEL, D., La description d’Alep d’Ibn Saddād : Edition critique d’al-A’laq al-Hatira (Tome I Section I), 1953 (COLL V 034)
 • SOURDEL, J. et D., La civilisation de l’Islam classique, 1968 (H Gén 0061)

Modern tarih

 • Proceedings of the International Symposium on Bilād al-Šām during the Ottoman Era, 2005 (TUR Ho 0247)
 • AYALON, D. Studies on the Mamluks of Egypt 1250-1517, 1977, (ISL H 039)
 • HEYBERGER, B., Les chrétiens du Proche-Orient au temps de la réforme catholique (Syrie, Liba, Palestine, XVIIe-XVIIIe siècles), 1994 (COLL VII 284)
 • LELLOUCH, B., Les Ottomans en Egypte, Historiens et conquérants au XVIe siècle, 2006 (COLL XVI 11)
 • RAYMOND, A., Arab Cities in the Ottoman Period: Cairo, Syria and the Maghreb, 2002, (Tur Ho 805)
 • TUCKER J. E., Women in Nineteenth Century Egypt, 2002
 • MARSOT, A., Egypt in the Reign of Muhammad Ali, 1990 (Tur Ho 660)
 • MAYEUR-JAOEUN, Al-Sayyid Ahmad al-Badawi : Un grand saint de l’islam égyptien, 1994 (COLL VI G 32)
 • SAUVAGET, J., MANTRAN, R., Règlements fiscaux ottomans : Les provinces syriennes, 1951 (COLL V 022)
 • TEMIMI, A., Les provinces arabes à l’époque ottomane : Actes du Vie congrès du CIEPO tenu à Cambridge, 1987 Tur Ho 0296
 • TEMIMI, A., Etudes d’histoire arabo-ottomane 1453-1918, 1994 TUR Ho 0530