Tous les articles par Elif Aksaz

Türkiye ve göç olguları

Signature --- Image by © Royalty-Free/Corbis
Signature — Image by © Royalty-Free/Corbis

Nisan 2015

Version française

IFEA’daki Göç ve Hareketlilik Araştırma Birimi’nin donanımını sağlamlaştırmak için enstitünün kütüphanesine, Türkiye ile ilgili göç meselelerini konu alan eserler kazandırılmıştır. Bu ayki vitrin de bunların genel bir görünümünü sunmak üzere hazırlanmıştır. Kütüphane derlemlerinin geliştirilmesinin uzun soluklu bir çalışma olduğu düşünülürse, vitrinin bir amacı da kütüphaneye yeni çalışmaların kazandırılmasını arzulayan araştırmacıları ve öğrencileri, Göç ve Hareketlilik Birimi mensuplarına  amimo.ifea@gmail e-posta adresinden yazarak önerilerde bulunmaya yöneltmektir.

Öte yandan, bu vitrinin nisan ayına denk gelmesi de anlamlıdır. Zira Türkiye ve Fransa arasındaki 8 Nisan 1965 tarihli İş Gücü Anlaşması’nın 50. yılı vesilesiyle IFEA ve başka kuruluşlar, bir dizi etkinlik düzenlemişlerdir. Bunlar arasında 9 Nisan’da IFEA’da gerçekleşecek atölye çalışması da Fransa’daki Türk göçü üzerine çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile Göç ve Hareketlilik Birimi’nde Türkiye ile ilgili göç konuları üzerine çalışan araştırmacıları buluşturarak bir fikir alışverişinde bulunulmasını sağlayacaktır.

IFEA’nın kütüphanesinde Türkiye’deki kütüphanelerde kolaylıkla bulunmayan, Türkiye’den Fransa’ya göç konusuyla ilgili belli başlı eserler mevcuttur. Bunlar arasında Fransa’daki Türk aileler üzerine gerçekleştirilmiş araştırmalarda Kastoryano’nun öncü çalışmasını (Kastoryano, 1986), Stéphane de Tapia’nın uzun süreye yayılan araştırması (Tapia, 1986 ; 2005 ; Jund, Dumont et Tapia, 1995 ; Dumont, Pérouse, Tapia ve Akgönül, 2002) ile Tribalat’nın nüfusu sosyolojik bir bakış açısıyla ele aldığı geniş kapsamlı raporunu (Tribalat, 1995) sayabiliriz. Bu son eserin Türk ailelerin Fransız toplumuyla bütünleşmede çektiği zorlukları dile getiren son sözü tartışmalara yol açmıştır. IFEA’nın kütüphanesinde bu görüşün bir eleştirisi olarak ortaya çıkan (Rigoni, 2000) eserler de mevcuttur. Türkçe okuyan okuyucular için erişmesi güç olabilecek, Türk göçünün Fransa’daki sosyal bilimciler gözünden inceleme derlemeleri Danış ve İrtiş’in Türkçe yayımladıkları eserde (Danış et İrtiş, 2008) bir araya getirilmiştir.

Söz konusu erişim sorunu, Türk sosyal bilimcilerce işlenen Avrupa’ya Türk göçü çalışmaları için de geçerlidir. Türkçe bilmeyen araştırmacılar için bu incelemelerin içerikleri genellikle pek kolay anlaşılır olmamıştır. Türk göçü üzerine ilk araştırma, Almanya’daki Türk göçmenler ile gerçekleştirilmiştir (Abadan, 1964). Bu çalışma, sonraki onyıllar boyunca takip edecek, dış göçün Türk toplumu üzerine « etkilerine » odaklanan Türk sosyal bilimcilerin araştırmalarına bir nevi zemin teşkil etmiştir (Abadan-Unat ile Kemiksiz’in 1986 ve Çağlar Keyder ile Ayhan Aksu-Koç’un 1988 tarihli kaynakça çalışmalarına bakılabilir. Ayrıca, 1960lı yıllardan bu yanaki araştırmaların bir kısmını yeniden ele aldığı gibi ileriki araştırmalar için de yeni olan « küreselleşme » bağlamında yeni araştırma yolları öneren Abadan-Unat’ın 2002 tarihli yakın dönem çalışması da incelenebilir). Öte yandan, Fransız toplumuna ve Türk göçmenlerin Fransız toplumuyla bütünleşmesi meselesine odaklı Fransız sosyal bilimciler, dış göçün Türk toplumu üzerindeki etkilerinin incelenmesi konusuna fazlaca eğilmemişlerdir (Tapia, 1986 a ; 1986 b ; Establet, 1992 ; 1998). Fransız ve Türk sosyal bilimlerinde Türkiye’den göç konusu farklı sorunsallar etrafında şekillenmiştir. IFEA Dosyası’nın son sayısı da (Aksaz, 2015) bu durumu gözler önüne sermektedir.

Türkiye, uzun vadede hem göç alan hem de göç veren bir ülkedir (Akgündüz, 2008). Türkiye’den Avrupa’ya 1960 öncesindeki göçlerle ilgili çalışmalar az sayıdadır ve Türkiye’nin aldığı göçler üzerine sosyolojik ve antropolojik çalışmalar genellikle 1990lı yıllardan sonra gerçekleştirilmiştir (Pérouse, 2002 a ; 2009 a ; 2012 ; Pusch ve Wilkoszewski, 2008 ; 2010 ; Danış ve Soysüren, 2014 ; Karaçay ve Üstübici, 2014 ; Şenol Sert ve Karcı Korfalı, 2014). Türkiye’nin 1990 öncesi aldığı göçler daha çok tarihçiler tarafından incelenmiştir (Bengi, 1980 ; İnan, 1980 ; Toumarkine, 1989 ; 1995 ; ve Arı, 2000). Yakın zamanda alınan göçlerle ilgili çalışmalar, göçmenlerin profillerinin, yaşadıkları göç sürecinin ve yasal durumlarının karmaşıklığını ortaya koymaktadır. Ancak söz konusu çalışmalar, göçü genellikle makro ya da ulusal açıdan işlemektedir ve yerel ya da bir yere mahsus incelemelere (Pérouse, 2002 b ; 2009 b ; 2010 ; Aslan & Pérouse,  2003 ; Danış et Kayaalp, 2004 ; Biehl, 2013) nadiren rastlanmaktadır. Göç eden kişilerin kentsel dokuyla kurdukları ilişkiler üzerine yoğunlaşan yerel incelemeler, Türkiye’de iç göç alanında yani köyden kente gerçekleşen göçler üzerine yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir (Karpat, 1976 ; Erder, 1996 ; Anse, 2003 ; Deli ve Pérouse, 2002 ;  Yılmaz, 2006 ; Fliche, 2007). Bu türden yerel çalışmalarda bazen iç ve dış göçlerin birlikte ele alındığı da olmuştur.

Kitaplar ve sosyal bilim dergileri ile kütüphanedeki derlemler, IFEA’da göç meselelerini konu alan eserlerin yalnızca bir bölümünü oluşturmaktadır. Ayrıca, araştırma raporları, kurumsal raporlar, konferans bildirileri, kurumsal yazışmalar, fotoğraflar ve başlıca türk basını gazete küpürleri gibi, Türkiye ile ilgili göç meselelerini konu alan başka türde kaynaklar IFEA’nın İstanbul Şehir Gözlem Merkezi’nde (Enstitü binasının ikinci katında) bulunmaktadır. Basılı ve de sayısallaştırılmış bu tür kaynaklar, IFEA araştırmacılarının ve stajyerlerinin kollektif çalışması sayesinde 1990’lı yılların sonundan itibaren oluşturulmuştur. IFEA’da, örneğin Fransa’daki Portekiz, İtalyan ve Mağrib göçleri gibi Türkiye’nin dışında farklı ülkelerle ilgili göç meselelerini konu alan eserler de bulunmaktadır; bu matbu eserler 2000’li yılların ortasında, o zamanlar tarih bölümünde doktora tezini (“Immigrant In/Visibility: Portuguese and North Africans ıin Post-Colonial France”, Avrupa Modern Tarihi doktora tezi, Kalifornia Üniversitesi, Irvine, 2007) hazırlamakta olan Brigitte Jelen’in iş birliği ile oluşturulmuştur. Bu kaynakların yeniden düzenlenmesine ve sınıflandırılmasına yakın zamanda başlanmıştır. Bilgisayar ve tarayıcı donanımına sahip bir çalışma masası, bu kaynaklara ulaşmak isteyen araştırmacıların ve öğrencilerin kullanımına açılacaktır. Kaynaklar ancak talep üzerine ödünç alınıp kopyalanabilecektir.

Kaynakça

 • Abadan, Nermin (1964) : Batı Almanya’daki Türk İşçileri ve Sorunları, Ankara : Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı.
 • Abadan-Unat, Nermin (2002) : Bitmeyen Göç. Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa, İstanbul : İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Göç serisi.
 • Abadan-Unat, Nermin ; Kemiksiz, Neşe (1986) : Türk Dış Göçü, 1960-1984, Yorumlu Bibliyografya, Ankara: A.Ü.S.B.F. Yayınları, no. 555, Gelişme ve Toplum Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yayınları, no. 1, Türkiye Araştırmaları Merkezi, Bonn : 1-57.
 • Akgündüz, Ahmet (2008) : Labour Migration from Turkey to Western Europe, 1960-1974. A Multidisciplinary Analysis, Aldershot and Burlington: Ashgate.
 • Aksaz, Elif (2015) : « L’émigration turque en France : 50 ans de travaux de recherche en France et en Turquie. Bibliographie commentée, proposée à l’occasion du 50ème anniversaire de la signature d’un accord bilatéral de main-d’œuvre entre la France et la Turquie le 8 avril 1965 », Dossier de l’IFEA, série « La Turquie aujourd’hui », no : 22, Istanbul : Institut français d’études anatoliennes. URL : https://books.openedition.org/ifeagd/1200
 • Anse, Ebru (2003) : « Internal Migration and NGOs: Places, Peoples, Politics », Yüksek Lisans Tezi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Arı, Kemal (2000) : Büyük Mübadele. Türkiye’ye Zorunlu Göç (1923-1925), İstanbul : Tarih Vakfı.
 • Aslan, Mustafa ; Pérouse,  Jean-François (2003) : « Istanbul : le comptoir, le hub, le sas et l’impasse : fonctions dans le système migratoire international », Revue européenne des migrations internationales, 19, 3 (« Moyen-Orient : mutations récentes d’un carrefour migratoire ») : 173-204.
 • Bengi, Mustafa (1980) : « 1314 (1896-1897) Yılında Türkiye’ ye Olan Göçler ve Kurulan Göçmen Köyleri », İstanbul Üniversitesi Yakın Çağ Tarihi Mezuniyet Tezi.
 • Biehl, Kristen (2013) : « New Migrations to Istanbul and Emerging Local Practices », in Marcello Balbo, Ahmet İçduygu, Julio Pérez Serrano (éds.), Countries of Migrants, Cities of Migrants: Italy, Spain, Turkey, Istanbul : The Isis Press.
 • Danış, Didem ; Kayaalp, Ebru (2004) : « Elmadağ : A Neighborhood in Flux », Dossier de l’IFEA, série « La Turquie aujourd’hui », no : 18, Istanbul : Institut français d’études anatoliennes. URL : https://books.openedition.org/ifeagd/265
 • Danış, Didem ; İrtiş, Verda (éds.) (2008) : Entegrasyon Ötesinde Türkiye’den Fransa’ya Göç ve Göçmenlik Halleri, İstanbul : İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Danış, Didem ;  Soysüren, İbrahim (éds.) (2014) : Sınır ve Sınırdışı, Türkiye’de Yabancılar, Göç ve Devlete Disiplinlerarası Bakışlar, İstanbul : NotaBene.
 • Deli, Fadime ; Pérouse, Jean-François (2002) : « Migrations internes vers Istanbul : Discours, sources et quelques réalités », Dossier de l’IFEA, série « La Turquie aujourd’hui », no : 9, Istanbul : Institut français d’études anatoliennes. URL : https://books.openedition.org/ifeagd/166
 • Dumont, Paul ; Pérouse, Jean-François ; Tapia, Stéphane de ; Akgönül, Samim (2002) « Migrations et mobilités internationales
  la plate-forme turque », Dossier de l’IFEA, série « La Turquie aujourd’hui », no : 13, Istanbul : Institut français d’études anatoliennes. URL : https://books.openedition.org/ifeagd/220
 • Erder, Sema (1996) : İstanbul’a bir Kent Kondu : Ümraniye, İstanbul : İletişim Yayınları
 • Establet, Roger (1992 : « Migrations des travailleurs. L’expérience du retour. Le cas Turquie-France-Turquie. Tome 1 ». Compte-rendu de fin d’opération d’une recherche financée par le ministère de la recherche et de l’espace. Université de Provence.
 •  (1998) : « Migrations des travailleurs. L’expérience du retour. Le cas Turquie-France-Turquie. Tome II ». Compte-rendu de fin d’opération d’une recherche financée par le ministère de la recherche et de l’espace. Université de Provence
 • Fliche, Benoît (2007) : Odyssées turques. Les migrations d’un village anatolien, Paris: CNRS Éditions.
 • İnan, Gül (1980) : « 1303 Yılında Yapılan Göçler ve Kurulan Muhacir Köyleri », İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Kürsüsü Mezuniyet Tezi.
 • Jund, Alain ; Dumont, Paul ; Tapia, Stéphane de (éds.) (1995) : Enjeux de l’immigration turque en Europe : Les Turcs en France et en Europe, Paris : L’Harmattan.
 • Karaçay, Ayşem Biriz ; Üstübici, Ayşem (éds.) (2014) : Migration To And From Turkey: Changing Patterns And Shifting Policies, İstanbul : The Isis Press.
 • Karpat Kemal H.  (1976) : The Gecekondu-Rural Migration and Urbanization, Cambridge : Cambridge University Press.
 • Kastoryano, Riva (1986) : Être Turc en France. Réflexions sur familles et communauté, Paris : CIEMI et L’Harmattan.
 • Keyder, Çağlar ; Aksu-Koç, Ayhan (1988) : External Labor Migration from Turkey and Its Impact. An Evaluation of the Literature, Ottawa: International Development Research Center (IDRC, CRDI, CIID), Manuscript Report 185e.
 • Pusch, Barbara ; Wilkoszewski, Thomas (éds.) (2008) : Facetten internationaler Migration in die Türkei : Gesellschaftliche Rahmenbedingungen und persönliche Lebenswelten, Würzburg : Ergon Verlag.
 •  (2010)  : Türkiye’ye Uluslararası Göç. Toplumsal Koşullar-Bireysel Yaşamlar, İstanbul : Kitap Yayınları, İnsan ve Toplum Dizisi.
 • Pérouse, Jean-François (2002 a) : « Migrations, circulations et mobilités internationales à Istanbul », in Paul Dumont, Jean-François Pérouse, Stéphane de Tapia, Samim Akgönül, « Migrations et mobilités internationales : la plate-forme turque », Dossier de l’IFEA, série : « la Turquie aujourd’hui », 13 : 9-29. URL : https://books.openedition.org/ifeagd/249
 •  (2002 b) : « Laleli, giga-bazar d’Istanbul. Appréhender les caractéristiques et les mutations d’une place commerciale internationale », in Michel Peraldi  (sous la dir.), La fin des Norias ? Réseaux migrants dans les économies marchandes en Méditerranée, Paris : Maisonneuve et Larose.
 • (2009 a) : « Transit Maghrebis in Istanbul: Trajectories, Profiles and Strategies », in Ahmet İçduygu, Kemal Kirişçi (éds.), Land of Diverse Migrations. Challenges of Emigration and Immigration in Turkey, İstanbul : İstanbul Bilgi University Press & MiReKoç, pp. 576-610.
 • (2009 b) : « Émergence et résorption annoncées d’un territoire de transit international au cœur d’Istanbul : le cas de Tarlabaşı (1987-2007) », Maghreb-Machrek, 199 : 85- 101.
 • (2010) : « İstanbul’daki Kuzey Afrika « Topluluğu »: profiller, iç farklılaşmalar ve stratejiler », in Barbara Pusch, Thomas Wilkoszewski (éds.) : Türkiye’ye Uluslararası Göç. Toplumsal Koşullar-Bireysel Yaşamlar. İstanbul : Kitap Yayınları, İnsan ve Toplum Dizisi, pp : 321-330.
 •  (2012) : « L’afflux récent des Européens à Istanbul : inerties et recomposition des profils et des positions », Anatoli, 3 (« La Turquie au carrefour des turbulences migratoires ») : 41-54.
 • Rigoni, Isabelle (coor.) : Turquie : les mille visages. Politiques, religion, femmes, immigration, Paris : Éditions Syllepse.
 • Sert, Deniz Şenol ; Korfalı, Deniz Karcı (éds.) (2014) : Migration And Turkey: Changing Human Geography  İstanbul : The Isis Press.
 • Tapia, Stéphane de (2005) : Migrations et diasporas turques : Circulation migratoire et continuité territoriale (1957-2004), Paris : Maisonneuve-Larose.
 • (1986 a) : « Émigration et développement : les premiers pas de l’industrialisation à Yozgat », Travaux de l’Institut de Géographie de Reims, n°65/66, « La Turquie », numéro réalisé avec le concours de l’Institut français d’études anatoliennes, p. 157-167.
 • (1986 b) : « La création d’entreprises populaires par les migrants de Turquie », Revue européenne des migrations internationales, 2, 1 : 59-7.
 • Toumarkine, Alexandre (1995) : Les migrations des populations musulmanes balkaniques en Anatolie 1876-1913.Istanbul : The Isis Press.
 • Toumarkine, Alexandre (1989) : « Les migrations des populations musulmanes balkaniques en Anatolie (1876-1913) », Mémoire de maîtrise en histoire, sous la direction de Dominique Chevallier, Université Paris 4.
 • Tribalat, Michèle (1995) : Faire France, Paris : La Découverte.
 • Yılmaz, Bediz (2006) : « Migration, exclusion et taudification dans le centre-ville istanbuliote : étude de cas de Tarlabaşı », Thèse de doctorat en urbanisme, sous la direction de Stéphane Yerasimos et de Nora Şeni.

La Turquie et les phénomènes migratoires

Signature --- Image by © Royalty-Free/Corbis
Signature — Image by © Royalty-Free/Corbis

Avril 2015

Türkçe çeviri

Dans le cadre du redéveloppement de l’axe de recherche « Migrations et Mobilités » au sein de l’IFEA, la bibliothèque de l’institut a procédé à de nouvelles acquisitions d’ouvrages sur les migrations en relation avec la Turquie. Le présentoir de ce mois vise à fournir une vue d’ensemble des fonds documentaires de la bibliothèque sur les migrations. Dans la mesure où le développement des fonds est un travail continu, le présentoir vise à orienter les chercheurs et les étudiants qui souhaiteraient suggérer de nouvelles acquisitions en contactant les chercheurs de l’axe (amimo.ifea@gmail).

Ce mois d’avril nous a semblé un moment propice pour proposer un présentoir sur les migrations. En effet, à l’occasion du 50e anniversaire de la signature d’un accord bilatéral de main-d’œuvre entre la France et la Turquie le 8 avril 1965, une série d’événements est organisée par l’IFEA en collaboration avec d’autres instituts et organismes, dont un atelier doctoral qui aura lieu le 9 avril à l’IFEA et qui vise à créer une plateforme d’échange entre les doctorants et les étudiants de master qui travaillent sur l’immigration turque en France, et les chercheurs qui travaillent au sein de l’axe de recherche « Migrations et Mobilités », sur les migrations en relation avec la Turquie.

La bibliothèque de l’IFEA dispose des ouvrages de référence dans le domaine de l’étude de l’émigration turque vers la France qui sont difficilement accessibles dans les bibliothèques localisées en Turquie. La recherche pionnière réalisée sur les familles turques en France (Kastoryano, 1986), des recherches réalisées par Stéphane de Tapia sur une période relativement longue (Tapia, 1986 ; 2005 ; Jund, Dumont et Tapia, 1995 ; Dumont, Pérouse, Tapia et Akgönül, 2002), le compte-rendu d’une enquête socio-démographique de grande envergure (Tribalat, 1995) dont les conclusions sur les difficultés d’intégration des populations turques à la société française ont suscité des débats et des controverses en France, ainsi que des analyses critiques vis-à-vis des conclusions de cet ouvrage (Rigoni, éd., 2000) sont disponibles à la bibliothèque de l’IFEA. Un ouvrage collectif édité en turc (Danış et İrtiş, 2008) réunit des analyses de l’émigration turque développées par les sciences sociales en France et peu accessibles aux lecteurs turcophones.

Il en va ainsi aussi pour les analyses de l’émigration turque vers l’Europe développées par les sciences sociales turques. Celles-ci ont été généralement peu accessibles aux chercheurs non-turcophones. La première recherche sur l’émigration turque a été réalisée auprès des immigrés turcs en Allemagne (Abadan, 1964). Cette recherche pose en quelque sorte les bases des analyses qui seront développées par les sciences sociales turques les décennies suivantes, sur les « effets » de l’émigration sur la société turque (voir les travaux bibliographiques d’Abadan-Unat et de Kemiksiz, 1986 ; de Çağlar Keyder et d’Ayhan Aksu-Koç, 1988. Voir également l’ouvrage récent d’Abadan-Unat, 2002, qui reprend une partie des analyses de l’auteur depuis les années 1960 et qui propose aux recherches ultérieures des pistes d’analyse nouvelles dans le nouveau contexte de la « globalisation »). Pourtant les sciences sociales en France, centrées sur la société française et inspirées par la question de l’intégration des immigrés turcs à celle-ci, ont accordé peu d’importance à l’étude des « effets » de l’émigration sur la société turque (Tapia, 1986 a ; 1986 b ; Establet, 1992 ; 1998). Les sciences sociales françaises et les sciences sociales turques ont étudié l’émigration turque selon des guides d’interrogation différents. Un Dossier de l’IFEA qui vient d’être édité (Aksaz, 2015) vise à rendre intelligible cet état de fait.

La Turquie est un pays d’émigration et un pays d’immigration sur le temps long (Akgündüz, 2008). Les travaux sur l’émigration turque vers l’Europe antérieure aux années 1960 sont peu nombreux et les travaux de recherche en sociologie, en anthropologie sur l’immigration en Turquie portent en général sur les immigrations qui sont postérieures aux années 1990  (Pérouse, 2002 a ; 2009 a ; 2012 ; Pusch et Wilkoszewski, 2008 ; 2010 ; Danış et Soysüren, 2014 ; Karaçay et Üstübici, 2014 ; Şenol Sert et Karcı Korfalı, 2014). Les immigrations antérieures aux années 1990 ont été étudiées plutôt par des historiens (Bengi, 1980 ; İnan, 1980 ; Toumarkine, 1989 ; 1995 ; et Arı, 2000). Les travaux sur les immigrations récentes révèlent la complexité des profils des immigrés, de leur expérience migratoire et de leur situation législative. Mais ces recherches adoptent en général une perspective macro ou nationale de l’immigration, les recherches locales ou localisées (Pérouse, 2002 b ; 2009 b ; 2010 ; Aslan & Pérouse,  2003 ; Danış et Kayaalp, 2004 ; Biehl, 2013) sont plutôt rares. Des recherches localisées, centrées par exemple sur les relations des migrants avec leur environnement urbain, ont été réalisées dans le domaine de l’étude des migrations internes – à partir des zones rurales vers les zones urbaines – en Turquie (Karpat, 1976 ; Erder, 1996 ; Anse, 2003 ; Deli et Pérouse, 2002 ; Yılmaz, 2006 ; Fliche, 2007). Dans les recherches localisées, les migrations internes et internationales ont été étudiées parfois simultanément.

Des ouvrages et des revues de sciences sociales ; les fonds documentaires conservés dans la bibliothèque constituent une partie des fonds de l’IFEA sur les questions migratoires. D’autres types de documents, relatifs aux migrations en Turquie, sont conservés à l’IFEA, dans la salle de l’Observatoire Urbain d’Istanbul (située au deuxième étage du bâtiment de l’Institut), à savoir des rapports de recherche, des rapports administratifs, des actes de colloque, des correspondances administratives, des photographies et des coupures de presse principalement turque. Ces fonds documentaires de nature diverse, sous format papier et numérique, ont été constitués à partir de la fin des années 1990, grâce au travail collectif des chercheurs et des stagiaires de l’IFEA. Enfin l’IFEA dispose des fonds documentaires sur les questions migratoires en relation avec des pays autres que la Turquie, sur l’émigration portugaise, italienne et maghrébine vers la France par exemple ; ces fonds sous format papier ont été constitués au milieu des années 2000, grâce à la collaboration de Brigitte Jelen qui préparait alors sa thèse de doctorat en histoire (« Immigrant In/Visibility : Portuguese and North Africans in Post-Colonial France », thèse de doctorat en histoire moderne de l’Europe, l’Université de Californie à Irvine, 2007). Un travail de classement et de réorganisation de ces fonds a été entrepris récemment. Un bureau doté d’un ordinateur et d’un scanner sera à la disposition des chercheurs et des étudiants qui souhaitent consulter ces fonds, avec des possibilités d’emprunt et de reproduction sur demande.

Sélection d’ouvrages

 • Abadan, Nermin (1964) : Batı Almanya’daki Türk İşçileri ve Sorunları, Ankara : Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı.
 • Abadan-Unat, Nermin (2002) : Bitmeyen Göç. Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa, İstanbul : İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Göç serisi.
 • Abadan-Unat, Nermin ; Kemiksiz, Neşe (1986) : Türk Dış Göçü, 1960-1984, Yorumlu Bibliyografya, Ankara: A.Ü.S.B.F. Yayınları, no. 555, Gelişme ve Toplum Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yayınları, no. 1, Türkiye Araştırmaları Merkezi, Bonn : 1-57.
 • Akgündüz, Ahmet (2008) : Labour Migration from Turkey to Western Europe, 1960-1974. A Multidisciplinary Analysis, Aldershot and Burlington: Ashgate.
 • Aksaz, Elif (2015) : « L’émigration turque en France : 50 ans de travaux de recherche en France et en Turquie. Bibliographie commentée, proposée à l’occasion du 50e anniversaire de la signature d’un accord bilatéral de main-d’œuvre entre la France et la Turquie le 8 avril 1965 », Dossier de l’IFEA, série « La Turquie aujourd’hui », no : 22, Istanbul : Institut français d’études anatoliennes. URL : https://books.openedition.org/ifeagd/1200
 • Anse, Ebru (2003) : « Internal Migration and NGOs: Places, Peoples, Politics », Yüksek Lisans Tezi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Arı, Kemal (2000) : Büyük Mübadele. Türkiye’ye Zorunlu Göç (1923-1925), İstanbul : Tarih Vakfı.
 • Aslan, Mustafa ; Pérouse,  Jean-François (2003) : « Istanbul : le comptoir, le hub, le sas et l’impasse : fonctions dans le système migratoire international », Revue européenne des migrations internationales, 19, 3 (« Moyen-Orient : mutations récentes d’un carrefour migratoire ») : 173-204.
 • Bengi, Mustafa (1980) : « 1314 (1896-1897) Yılında Türkiye’ ye Olan Göçler ve Kurulan Göçmen Köyleri », İstanbul Üniversitesi Yakın Çağ Tarihi Mezuniyet Tezi.
 • Biehl, Kristen (2013) : « New Migrations to Istanbul and Emerging Local Practices », in Marcello Balbo, Ahmet İçduygu, Julio Pérez Serrano (éds.), Countries of Migrants, Cities of Migrants: Italy, Spain, Turkey, Istanbul : The Isis Press.
 • Danış, Didem ; Kayaalp, Ebru (2004) : « Elmadağ : A Neighborhood in Flux », Dossier de l’IFEA, série « La Turquie aujourd’hui », no : 18, Istanbul : Institut français d’études anatoliennes. URL : https://books.openedition.org/ifeagd/265
 • Danış, Didem ; İrtiş, Verda (éds.) (2008) : Entegrasyon Ötesinde Türkiye’den Fransa’ya Göç ve Göçmenlik Halleri, İstanbul : İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Danış, Didem ;  Soysüren, İbrahim (éds.) (2014) : Sınır ve Sınırdışı, Türkiye’de Yabancılar, Göç ve Devlete Disiplinlerarası Bakışlar, İstanbul : NotaBene.
 • Deli, Fadime ; Pérouse, Jean-François (2002) : « Migrations internes vers Istanbul : Discours, sources et quelques réalités », Dossier de l’IFEA, série « La Turquie aujourd’hui », no : 9, Istanbul : Institut français d’études anatoliennes. URL : https://books.openedition.org/ifeagd/166
 • Dumont, Paul ; Pérouse, Jean-François ; Tapia, Stéphane de ; Akgönül, Samim (2002) « Migrations et mobilités internationales
  la plate-forme turque », Dossier de l’IFEA, série « La Turquie aujourd’hui », no : 13, Istanbul : Institut français d’études anatoliennes. URL : https://books.openedition.org/ifeagd/220
 • Erder, Sema (1996) : İstanbul’a bir Kent Kondu : Ümraniye, İstanbul : İletişim Yayınları
 • Establet, Roger (1992 : « Migrations des travailleurs. L’expérience du retour. Le cas Turquie-France-Turquie. Tome 1 ». Compte-rendu de fin d’opération d’une recherche financée par le ministère de la recherche et de l’espace. Université de Provence.
 •  (1998) : « Migrations des travailleurs. L’expérience du retour. Le cas Turquie-France-Turquie. Tome II ». Compte-rendu de fin d’opération d’une recherche financée par le ministère de la recherche et de l’espace. Université de Provence
 • Fliche, Benoît (2007) : Odyssées turques. Les migrations d’un village anatolien, Paris: CNRS Éditions.
 • İnan, Gül (1980) : « 1303 Yılında Yapılan Göçler ve Kurulan Muhacir Köyleri », İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Kürsüsü Mezuniyet Tezi.
 • Jund, Alain ; Dumont, Paul ; Tapia, Stéphane de (éds.) (1995) : Enjeux de l’immigration turque en Europe : Les Turcs en France et en Europe, Paris : L’Harmattan.
 • Karaçay, Ayşem Biriz ; Üstübici, Ayşem (éds.) (2014) : Migration To And From Turkey: Changing Patterns And Shifting Policies, İstanbul : The Isis Press.
 • Karpat Kemal H.  (1976) : The Gecekondu-Rural Migration and Urbanization, Cambridge : Cambridge University Press.
 • Kastoryano, Riva (1986) : Être Turc en France. Réflexions sur familles et communauté, Paris : CIEMI et L’Harmattan.
 • Keyder, Çağlar ; Aksu-Koç, Ayhan (1988) : External Labor Migration from Turkey and Its Impact. An Evaluation of the Literature, Ottawa: International Development Research Center (IDRC, CRDI, CIID), Manuscript Report 185e.
 • Pusch, Barbara ; Wilkoszewski, Thomas (éds.) (2008) : Facetten internationaler Migration in die Türkei : Gesellschaftliche Rahmenbedingungen und persönliche Lebenswelten, Würzburg : Ergon Verlag.
 • (2010)  : Türkiye’ye Uluslararası Göç. Toplumsal Koşullar-Bireysel Yaşamlar, İstanbul : Kitap Yayınları, İnsan ve Toplum Dizisi.
 • Pérouse, Jean-François (2002 a) : « Migrations, circulations et mobilités internationales à Istanbul », in Paul Dumont, Jean-François Pérouse, Stéphane de Tapia, Samim Akgönül, « Migrations et mobilités internationales : la plate-forme turque », Dossier de l’IFEA, série : « la Turquie aujourd’hui », 13 : 9-29. https://books.openedition.org/ifeagd/249
 •  (2002 b) : « Laleli, giga-bazar d’Istanbul. Appréhender les caractéristiques et les mutations d’une place commerciale internationale », in Michel Peraldi  (sous la dir.), La fin des Norias ? Réseaux migrants dans les économies marchandes en Méditerranée, Paris : Maisonneuve et Larose.
 • (2009 a) : « Transit Maghrebis in Istanbul: Trajectories, Profiles and Strategies », in Ahmet İçduygu, Kemal Kirişçi (éds.), Land of Diverse Migrations. Challenges of Emigration and Immigration in Turkey, İstanbul : İstanbul Bilgi University Press & MiReKoç, pp. 576-610.
 • (2009 b) : « Émergence et résorption annoncées d’un territoire de transit international au cœur d’Istanbul : le cas de Tarlabaşı (1987-2007) », Maghreb-Machrek, 199 : 85- 101.
 • (2010) : « İstanbul’daki Kuzey Afrika « Topluluğu »: profiller, iç farklılaşmalar ve stratejiler », in Barbara Pusch, Thomas Wilkoszewski (éds.) : Türkiye’ye Uluslararası Göç. Toplumsal Koşullar-Bireysel Yaşamlar. İstanbul : Kitap Yayınları, İnsan ve Toplum Dizisi, pp : 321-330.
 •  (2012) : « L’afflux récent des Européens à Istanbul : inerties et recomposition des profils et des positions », Anatoli, 3 (« La Turquie au carrefour des turbulences migratoires ») : 41-54.
 • Rigoni, Isabelle (coor.) : Turquie : les mille visages. Politiques, religion, femmes, immigration, Paris : Éditions Syllepse.
 • Sert, Deniz Şenol ; Korfalı, Deniz Karcı (éds.) (2014) : Migration And Turkey: Changing Human Geography  İstanbul : The Isis Press.
 • Tapia, Stéphane de (2005) : Migrations et diasporas turques : Circulation migratoire et continuité territoriale (1957-2004), Paris, Istanbul : Maisonneuve-Larose/IFEA.
 • (1986 a) : « Émigration et développement : les premiers pas de l’industrialisation à Yozgat », Travaux de l’Institut de Géographie de Reims, n°65/66, « La Turquie », numéro réalisé avec le concours de l’Institut français d’études anatoliennes, p. 157-167.
 • (1986 b) : « La création d’entreprises populaires par les migrants de Turquie », Revue européenne des migrations internationales, 2, 1 : 59-7.
 • Toumarkine, Alexandre (1995) : Les migrations des populations musulmanes balkaniques en Anatolie 1876-1913.Istanbul : The Isis Press.
 • Toumarkine, Alexandre (1989) : « Les migrations des populations musulmanes balkaniques en Anatolie (1876-1913) », Mémoire de maîtrise en histoire, sous la direction de Dominique Chevallier, Université Paris 4.
 • Tribalat, Michèle (1995) : Faire France, Paris : La Découverte.
 • Yılmaz, Bediz (2006) : « Migration, exclusion et taudification dans le centre-ville istanbuliote : étude de cas de Tarlabaşı », Thèse de doctorat en urbanisme, sous la direction de Stéphane Yerasimos et de Nora Şeni.

Note de lecture. Migration around Turkey: Old Phenomena, New Research

migration_icduygu

Migration around Turkey: Old Phenomena, New Research
Ahmet İçduygu, Deniz Yükseker, Damla B. Aksel (dirs.)
The Isis Press, 2013 476 p.
ISBN : 978-975-428-485-0
Prix : 55.00 USD

Le programme de recherche Migration Research Center at Koç University (MiReKoc), établi en 2004 avec la collaboration de la fondation suisse the Foundation for Population, Migration, and Environment (PME, Zurich) et de l’Université Koç à Istanbul, attribue chaque année des bourses de recherche sur une base compétitive dans le domaine de l’étude des phénomènes migratoires en relation avec la Turquie : les migrations internes en Turquie et les migrations internationales, à partir de, vers, et via la Turquie. Les comptes-rendus de huit projets de recherche financés au premier tour du programme MiReKoc (2005-2006) ont été publiés en mars 2009 (Land of Diverse Migrations: Challenges of Emigration and Immigration in Turkey, Ahmet İçduygu & Kemal Kirişçi, eds., Istanbul : Istanbul Bilgi University Press). Viennent de paraître, aux éditions The Isis Press (Istanbul), les comptes-rendus de huit projets de recherche financés au second tour du programme MiReKoc (2006-2007) : Migration around Turkey: Old Phenomena, New Research (Ahmet İçduygu, Deniz Yükseker & Damla B. Aksel, eds.). Le premier ouvrage, c’est-à-dire le premier volume de la série « MiReKoc Research Collection », visant à rendre compte de la diversité des expériences de migrations internationales en relation avec la Turquie, avait attiré l’attention sur un type de migration encore peu étudié par les sciences sociales, à savoir les migrations dirigées vers la Turquie, en provenance des pays de l’Afrique, du Proche-Orient et de l’espace postsoviétique. Des recherches réalisées sur ces migrations, et des recherches réalisées sur l’émigration turque vers l’Europe (où les Turcs constituent en termes de nationalité la première population immigrée) et vers les États-Unis, ont été réunis dans ce volume. Le deuxième volume de la série de recherches soutenues par MiReKoc, réunit des travaux de recherche réalisés sur deux types de migrations que les sciences sociales ont étudiés sur une longue période, mais qui constituent de fait deux domaines d’étude séparés : les migrations internes en Turquie et l’émigration turque.

L’ouvrage se compose de deux parties. La première partie, consacrée aux migrations internes en Turquie (« Migration in Turkey »), comporte quatre chapitres qui étudient différents aspects de ce type de migration, considéré sous ses formes diverses : les migrations à partir des zones rurales vers les zones urbaines (les travaux des sciences sociales qui portent sur ces migrations constituent une littérature abondante), des zones urbaines vers les zones rurales, incluant les migrations de retour, et les migrations intra zones urbaines et rurales. Le chapitre 1 propose une analyse quantitative de la dynamique des flux des migrations internes en Turquie et des conséquences démographiques de ces flux, notamment sur la fertilité et la composition par âge des populations, dans les localités d’origine et de destination des migrations (« Analyses of Internal Migration Flows in Turkey: Application of Indirect Techniques of Migration Estimations to Census Data », Bengi Uğuz & Erhan Özdemir). Le chapitre 2 examine la façon dont des organismes internationaux et des organismes non gouvernementaux, ainsi que l’État turc et les autorités locales, approchent la question des migrations forcées, et les conditions que les migrants kurdes définissent comme étant nécessaires pour retourner dans leur région d’origine (« The Return of Internally Displaced Kurds and Reconstruction of the Post-Conflict Zones: An Actor-based Analysis », Ayşe Betül Çelik).  Le chapitre 3 examine, à travers l’exemple des réformes agricoles polonaises, les conséquences que l’européanisation de la politique agricole turque pourrait engendrer sur la dynamique des flux migratoires internes en Turquie (« The Effects of the Europeanization of Turkish Agricultural Policy on the Internal Migration Dynamics of Agricultural Labory », Nazan Albayrak). Enfin le chapitre 4 étudie, selon une perspective économétrique, les répercussions des migrations internes sur la scolarisation et les perspectives d’emploi des populations nées et résidant dans les localités de destination des migrations (« The Impacts of Internal Migration on Natives’ Educational and Labor Market Outcomes: Evidence from Turkish Provinces », Ali Berker).

La deuxième partie de l’ouvrage, consacrée à l’émigration turque, comporte quatre chapitres qui traitent des éléments de l’existence sociale des émigrés, installés en Europe et à Chypre du Nord (« Turkish Migrants Abroad »). Le chapitre 5 examine le développement des associations des migrants turcs en Allemagne et en Autriche, les relations que ces associations entretiennent avec des institutions administratives et politiques en Allemagne, en Autriche et en Turquie, et l’impact de ces relations sur les politiques publiques des deux pays d’immigration (« Umbrella Organizations of Turkish Migrants: A Comparative Analysis of Migrant Claims-Making in Austria and Germany », Zeynep Sezgin ». Le chapitre 6 examine les pratiques conjugales de la population d’un village turc installée en France, ainsi que le rôle des femmes dans la régulation des rapports sociaux internes, qui prennent place en France et au village (« Immigration System and Marital Strategies: Turkish Families in Orléans, France », Elif Aksaz). Le chapitre 7 analyse le rôle de la culture et du statut socio-économique dans les variations du degré d’autonomie et de rattachement exprimé par les individus, en comparant les jeunes en Belgique, turcs et belges, et les jeunes en Turquie (« Values, Intercultural Relations and Acculturation among Turkish Migrant Youth in Belgium: A Comparison across Migrant Sending and Host Communities », Derya Güngör, Karen Phalet & Çiğdem Kağıtçıbaşı). Enfin le chapitre 8 analyse la perception des migrants turcs installés à Chypre du Nord, de leur identité, de leur citoyenneté ou de leur double citoyenneté pour certains, leur relation avec les populations locales, et les liens qu’ils maintiennent avec le pays d’origine (« Identity and Citizenship among Turkish Immigrants in Northern Cyprus », Yılmaz Çolak).

L’ouvrage peut apparaître comme un mélange hétéroclite d’articles. Le recours aux données administratives et statistiques, la réalisation des micro-recensements sur le terrain, l’administration de questionnaires, la réalisation d’entretiens et la pratique de l’observation participante, caractérisent les recherches réunies dans cet ouvrage, conduites en Turquie, dans différents pays autres que la Turquie, en milieu urbain et rural. Mais les recherches partagent une perspective commune, qui fournit un élément de compréhension du titre de l’ouvrage qui les réunit : « old phenomena, new research ». Une importance est accordée, dans ces recherches, à l’analyse de ce qui se joue dans les localités d’origine et de destination des migrations (internes et internationales). Cette importance s’exprime dans la façon dont les interrogations ont été formulées, en relation avec les deux localités. Les analyses portent par exemple, dans les deux parties de l’ouvrage, sur les déterminants des départs et des retours ; sur les effets de l’émigration dans les localités d’arrivée et de départ ; sur la perception et le point de vue des populations émigrées et des populations non-émigrées ; sur les relations que ces différentes parties entretiennent, etc. L’ouvrage fournit ainsi des exemples pour une approche nouvelle de deux phénomènes migratoires anciens, les migrations internes en Turquie et l’émigration turque, que les sciences sociales ont généralement analysés selon une perspective centrée sur les localités d’arrivée (les zones urbaines en Turquie et les pays européens).

Les migrations internes en Turquie et l’émigration turque constituent deux domaines d’étude séparés, comme on l’a dit. L’analyse simultanée et systématique de ces deux types de migration, ne constitue pas l’objet des recherches réunies dans l’ouvrage. Mais celles-ci partagent une perspective commune ; par ailleurs les connections entre les points d’origine et de destination forment un aspect omniprésent dans les migrations. Le rapprochement des analyses développées dans l’ouvrage, sur les migrations internes et sur l’émigration turque, peut permettre d’établir des comparaisons entre les deux types de migrations, et de comprendre, par voie d’analogie, ce qui se passe dans l’un, en regardant ce qui se passe dans l’autre. Les éditeurs visent à contribuer à ce travail de rapprochement. Dans l’introduction, ils proposent une mise en perspective des recherches antérieures, sur les migrations internes en Turquie et sur l’émigration turque, et signalent, dans la conclusion, certaines similitudes qui caractérisent d’après eux les deux types de migration : un nouveau chantier pour les recherches ultérieures, suggèrent les éditeurs (« Conclusion : Intersections between Internal and International Migration Research: A Research Agenda for the Future »).