Tous les articles par jawdathjabbour

Philosophy in Context : Arabic and Syriac Manuscripts in the Mediterranean (CNRS, Centre Jean Pépin, UPR 76)

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) kütüphanesindeki Arapça kaynaklar

arabeAralık 2016
Version française

IFEA, Arap dilinin özellikle Orta Çağ Arapçası konusunda uzmanlaşmış araştırmacıların önemli bir uğrak noktası olmuştur ve günümüzde de bu özelliğini hâlen korumaktadır. Enstitünün kütüphanesinde bulunan, Arap ve İslam âlemi üzerine, Fransızca ve İngilizce yüzlerce çalışma ve 200 kadar Arapça eser, bu durumun bir göstergesidir. Orta Çağ tarihi ve modern Mısır tarihi olmak üzere, başlıca iki konu etrafında şekillense de, sınırlı sayıdaki Arap dünyasıyla ilgili kaynaklar içinde çok çeşitli alanlardan eserler bulunmaktadır. İlerleyen satırlarda söz konusu çeşitliliği genel hatlarıyla ortaya koymaya çalışacağız.

IFEA kütüphanesinde her Arap dili uzmanının sıklıkla ihtiyaç duyacağı kaynaklar mevcuttur. Arapçadan başka bir dile veya bir başka dilden Arapçaya sözlüklerin (Kazimirski, Wehr, Lane) yanı sıra, Yakut el-Hamavi’nin (ö. 1229) coğrafi sözlüğü, K. Brockelmann’ın ve F. Sezgin’in yazar ve eser katalogları ile Türk kütüphanelerindeki el yazmaları kataloğu, araştırmacılar için sağlam bir kaynak niteliğindedir. Bunların arasında, J. Golius’un 1653 basımlı Arapça-Latince lugatı (Lexicon arabico-latinum), ilk basımı 1680 yılında Viyana’da yapılmış F. Mesgnien’in Şark lisanları sözlüğü (Thesaurus linguarum Orientalium Turcicae arabicae Persicae) ile G. W. Freytag’ın 1837 basımlı Arapça-Latince lugatı (Lexicon arabico-latinum) gibi, 17. yüzyıldan 19. yüzyıla dek kullanılmış tarihi sözlüklerin bulunduğunu belirtmek gerekir. Bir başka dikkat çekici sözlük ise Kaşgarlı Mahmut’un 1075 yılı civarında kaleme aldığı, etnoğrafik bilgiler de içeren Divanü Lugati’t-Türk isimli Türk dilleri sözlüğüdür.

ISL başlığı altında toplanmış, Arap ve İslam medeniyetlerinin tarihi ile ilgili ve bu medeniyetlerdeki düşünce tarihi konulu kaynaklar, özellikle Abbasi dönemini (750-1258) ele alır. Bunlar arasında, ilahiyat ve fen bilimleri olduğu kadar, edebiyat ve sanat alanlarındaki eserler de mevcuttur. Örneğin edebiyat alanında, İbn Abdürabbih’in eşsiz gerdanlık anlamına gelen El-İkdü’l-Ferid isimli şaheserinin yanı sıra, Abbasi dönemi nesrinin iki büyük ismi olan, El Cahiz’in (ö.867) ve Ebu Hayyan et-Tevhidi’nin (ö.1023) edebi mektupları da bulunur. Kütüphanede, Harezmi’nin (ö. 850) cebir eseri ile Abu Sahl İsa ibn Yahya al-Masihi’nin (ö. 1010) tıbbiyeyi yüz soruda ele aldığı kitabı mevcuttur. İlahiyat alanında ise İmam Buhari’nin (ö. 869) hadis külliyatı ve Ebu Cafer Taberi’nin (ö.923) tefsirinin yanı sıra, akılcı yaklaşımıyla öne çıkan mutezile anlayışının nadir incelemelerinden olan ve Ebü’l-Hüseyin el-Basri’ye (ö. 1044) ait el Mu‛temed isimli fıkıh usulü hakkındaki eserin de altını çizmek gerekir. Ayrıca İsmaili yaklaşımı yansıtan birtakım incelemeler de mevcuttur, bunlar arasından özellikle, Fatimi tarihçisi ve İsmaili bir vaiz olan Kadı Numan’ın (ö. 974) El-İktişar isimli, hukukun temellerini irdeleyen kitabını sayabiliriz.

Yine de IFEA kütüphanesindeki Arapça eserlerin büyük çoğunluğunu Orta Çağ ve Osmanlı öncesi döneme ait vakayinameler oluşturmaktadır. Arap ve İslam medeniyetlerinde tarih yazımı, edebi bir tür olarak, Abbasi iktidarının güçlenmesiyle birlikte, 9. yüzyılda ortaya çıkmıştır ve vakayinamelerin temelinde senet diye adlandırılan ve aktardıkları haberin doğruluğunu teyit eden bir rivayet zinciri yatar. Anlatılanları konuya göre sınıflandıran, yaşam öykülerinin veya şehir tarihlerinin derlendiği başka biçimler, kısa zaman içinde ortaya çıkmışsa da, tüm tarihi nitelikteki çalışmalar, bu anlatıların çoğunlukla yıllık biçiminde derlenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Suriye’deki Selçuklu (1078-1117), Eyyübi (1171-1341) ve Memlük dönemlerine (1250-1517) ışık tutan, Suriye ve Mısır tarihi üzerine yazılmış çok sayıda eserin yanı sıra, IFEA kütüphanesi, Abbasi dönemine ait iki önemli vakayinameyi barındırmaktadır. Bunların ilki El Mesudi’nin “Altın Bozkırlar ve Cevher Madenleri” anlamına gelen Muruc ez-Zeheb ve Ma’adin el-Cevahir başlıklı eseri, ikincisi ise Ebu Cafer Taberi’nin Tarih-i Taberi diye anılan kitabıdır. Kütüphanede ayrıca İbn Kadı Şuhba’nın (ö. 1448) Şam tarihi hakkındaki eseri ile Orta Çağ’da kaleme alınmış, biri İbn-i Adim’e (ö. 1262), diğeri ise Ragıb et-Tabbah’a (ö. 1370) ait, Halep tarihi üzerine iki eser ve Hicri takvime göre 10. yüzyıla denk gelen 1494-1591 yılları arasında yaşamış önemli kişilerin yaşam hikayelerini sunan, El-Gazi’ye ait (m. 1650) “bu asrın ayanı” anlamına gelen eseri bulunmaktadır.

Arap dünyası üzerine 15. yüzyıl sonundan bu yana yürütülen çalışmalarda, Kafkasya ve Çerkezler odaklı on kadar araştırmayı saymazsak, özellikle, Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetindeki Arap topraklarının işlendiğini söyleyebiliriz. Bu çalışmalar arasında Yemen, Irak ve Suriye’deki Osmanlı yönetimi ile ilgili araştırmalara rastlamak mümkündür. Fakat birçok dildeki 200’ü aşkın eserle Mısır tarihi, hiç kuşkusuz en çok eserin verildiği konu olarak ön sırada yer almaktadır. IFEA’daki Arapça kaynaklar, Mısır’da Abbasi sonrası döneme has vakayinamelerin bir devamı niteliğinde, bu bölgede yaşanmış farklı dönemlere işaret etmektedir, tıpkı başta İbn-ül Haşeb’in, (ö. 1815) 1688-1785 yıllarına denk gelen, Hicri takvimin 12. yüzyılını ele alan, vakayinamesi olmak üzere, El-Geberti’nin (ö. 1825) vakayinamesinde Fransa’nın Mısır seferini işleyen kısmı ile Muḥammed Afifi’nin Osmanlı dönemi Mısırını ele alan araştırmaları gibi. Bu çalışmalar, Kavalalı Mehmet Ali Paşa iktidarından İngiliz egemenliğine dek, Mısır tarihini; sosyal, ekonomik ve idari açıdan ele almalarıyla öne çıkarlar.

Kaynakça

Sözlük ve kataloglar

 • IHSANOĞLU, E. (dir.), Catalogue of Islamic Medical Manuscripts Manuscripts (in Arabic, Turkish and Persian) in the Libraries of Turkey, 1984 (Tur Gb 065)
 • HAMIDULLAH, M. (éd.), Le dictionnaire botanique d’Abu Hanifa ad-Dinawari (Kitab an-Nabat), 1973 (COLL VI H 05)
 • MESGNIEN, F., Thesaurus : Linguarim Orientalium Turcicae-Arabicae-Persicae : Lexicon Turcico Arabico Persicum, 2000 (6 vol.) (D 63 VI)

Edebiyat

 • AL-ĞAHIZ, Quatre essais, traduction française par Charles Vial, 1979 (COLL VI H 08)
 • IBN AL-FĀRIḌ, Poèmes mystiques, 2001 (Coll V 194)
 • KEILANI, I. (éd.), Trois épitres d’Abu Hayyan at-Tawhidi, 1951 (COLL V 023)

Düşünce tarihi

 • Mélanges Louis Massignon, (3 vol.), 1956-7 (COLL V 035)
 • Quand les Sciences parlent arabe VIIIe-XV siècle ap. J.C./IIe-IXe siècle H. Catalogue d’exposition, 2003 (CAT 062)
 • CORBIN, H., Les motifs zoroastriens dans la philosophie de Sohrawardî : Shaykh-ol-Ishrâq (ob. 587-1191),1946 (ISL R 011)
 • CORBIN, H. (éd.), Shihabaddin Yahya as-Suhrawardi : Opera metaphysica et mystica, Henri Corbin, 1945 (SL G 001-16)
 • HAMIDULLAH, M. (éd), Abu’l-Husain Muhammad B. ‘Ali B. At-Taiyib Al-Basri (savant mu’tazilite mort à Bagdad en 436/1044), 1964 (COLL V 049-01)
 • ISKANDAR, A. (éd.), Galen : On Examinations by which the Best Physicians are Recognized (Lp 41)
 • MIRZA, W. (éd.), Qadi Nu’man B. Muhammad mort au Caire en 363/974 : Kitab al-Iqtisar : Traité de jurisprudence ismaélienne, 1957 (COLL V 037)
 • ROSEN, F., (éd.), Al-Khwârazmî’s Algebra (ISL L 031)
 • SANAGUSTIN, F. (éd.), Le livre des cent questions en médecine d’Abu Sahl ‘Isa b. Yahya al-Masihi (m. ca 401 h. / 1010), 2000 (COLL V 186 I)

Orta Çağ tarihi

 • AL-‛ASKARĪ, Abū Hilāl, Le livre des califes qui s’en remirent au jugement d’un cadi, 2011 (ISL G 144)
 • BIANQUIS, Th., Damas et la Syrie sous la domination fatimide (359-468/969-1076) : Essai d’interprétation de chroniques arabes médiévales (2  vol.), 1986-9, (COLL V 120 et 121)
 • CAHEN, Cl. L’Islam des origines au début de l’empire ottoman, 1970 (F TH 094)
 • CAHEN, Cl., Les peuples musulmans dans l’histoire médiévale, 1977 (COLL V 90)
 • CANARD, M. Histoire de la dynastie des Hamdanides de Jazîra et de Syrie, T. 1, 1951 (ISL H 004)
 • GARCIN, J.-C. (dir.), Etats, Sociétés et cultures du monde musulman médiévale Xe-XVe siècle, Tome 1 : L’évolution politique et sociale, 1995 (ISL H 128)
 • JAZIM, M., Lumière de la connaissance : Règles, lois et coutumes du Yémen sous le règne du sultan rasoulide, 2003 (ISL T 44)
 • LITTLE, D. P., History and Historiography of the Mamluks, 1986 (ISL H 082)
 • AL-MUHAJER, Sh. J., Journal d’Ahmad Ibn Tawq 834/1430-915/1509 : La vie quotidienne à Damas à la fin de l’époque mamelouke, 2002 (COLL V 202)
 • ROSENTHAL, F., A History of Muslim Historiography, 1968, (ISL H 011)
 • SAUVAGET, Alep : Essai sur le développement d’une grande ville syrienne, des origines au milieu du XIXe siècle (2 vol.), 1941, (Coll II 036)
 • SAYYID, A., Choix de passages de la Chronique d’Egypte d’Ibn Muyassar : Sélection faite par Taqiyy ad-Din Ahmad, 1981 (COLL VI G 17)
 • SOURDEL, D., Le vizirat abbasside de 749 à 936 (132 à 324 de l’Hégire), 2 vol., 1959-60 (COLL V 040)
 • SOURDEL, D., La description d’Alep d’Ibn Saddād : Edition critique d’al-A’laq al-Hatira (Tome I Section I), 1953 (COLL V 034)
 • SOURDEL, J. et D., La civilisation de l’Islam classique, 1968 (H Gén 0061)

Modern tarih

 • Proceedings of the International Symposium on Bilād al-Šām during the Ottoman Era, 2005 (TUR Ho 0247)
 • AYALON, D. Studies on the Mamluks of Egypt 1250-1517, 1977, (ISL H 039)
 • HEYBERGER, B., Les chrétiens du Proche-Orient au temps de la réforme catholique (Syrie, Liba, Palestine, XVIIe-XVIIIe siècles), 1994 (COLL VII 284)
 • LELLOUCH, B., Les Ottomans en Egypte, Historiens et conquérants au XVIe siècle, 2006 (COLL XVI 11)
 • RAYMOND, A., Arab Cities in the Ottoman Period: Cairo, Syria and the Maghreb, 2002, (Tur Ho 805)
 • TUCKER J. E., Women in Nineteenth Century Egypt, 2002
 • MARSOT, A., Egypt in the Reign of Muhammad Ali, 1990 (Tur Ho 660)
 • MAYEUR-JAOEUN, Al-Sayyid Ahmad al-Badawi : Un grand saint de l’islam égyptien, 1994 (COLL VI G 32)
 • SAUVAGET, J., MANTRAN, R., Règlements fiscaux ottomans : Les provinces syriennes, 1951 (COLL V 022)
 • TEMIMI, A., Les provinces arabes à l’époque ottomane : Actes du Vie congrès du CIEPO tenu à Cambridge, 1987 Tur Ho 0296
 • TEMIMI, A., Etudes d’histoire arabo-ottomane 1453-1918, 1994 TUR Ho 0530

Le fonds arabe de la bibliothèque de l’IFEA

arabeDécembre 2016
Türkçe çeviri

L’IFEA a été, et reste, un point de passage important pour les arabisants, notamment médiévistes. La bibliothèque en garde trace et possède un fonds d’environ 200 ouvrages en arabe, qu’accompagnent plusieurs centaines d’études en français ou en anglais sur la civilisation arabo-islamique. Même si deux lignes générales structurent ce petit fonds – l’histoire médiévale et celle de l’Égypte moderne, il présente une véritable variété disciplinaire dont nous nous proposons ici d’en donner un aperçu général.

La bibliothèque de l’IFEA propose d’abord les usuels nécessaires à tout travail d’arabisant. En sus des dictionnaires bilingues de référence (Kazimirski, Wehr et Lane), les usuels à l’instar du dictionnaire topographique de Yāqūṭ al-Ḥamawī (m. 1229), des bio-bibliographies de K. Brockelmann et de F. Sezgin ou de catalogues de manuscrits des bibliothèques turcs procurent un solide appui pour tout travail de recherche. Dans cet ensemble, la présence de dictionnaires historiques en usage du XVIIème siècle jusqu’à la fin du XIXème est digne d’être relevée : le Lexicon arabico-latinum de J. Golius dans son édition de 1653 ; le Thesaurus linguarum Orientalium Turcicae arabicae Persicae de F. Mesgnien, dont la première édition à Vienne date de 1680 ; le Lexicon arabico-latinum de G. W. Freytag dans son édition de 1837. Un autre dictionnaire particulier est le recueil ethno-linguistique des langues turciques rédigé par Maḥmūd al-Kāšġārī aux alentours de 1075 E.C, le Diwān luġāt al-Turk.

Pour ce qui concerne l’histoire de la pensée et de la civilisation arabo-islamique, les études de référence, concentrées sous la cote ISL, portent surtout sur la période abbasside (750-1258) et touchent aussi bien aux domaines des sciences religieuses et rationnelles, de la littérature ou de l’art. En littérature, on notera la présence d’épîtres de deux grands noms de la prose littéraire abbasside, al-Ğāḥiẓ (m. 867) et al-Tawḥīdī (m. 1023), aux côtés de la somme littéraire d’Ibn ‛abd rabbih (m.940), al-‛Iqd al-farīd. Quelques ouvrages scientifiques et philosophiques sont aussi présents comme l’algèbre d’al-Ḫawārizmī (m. 850) ou le Livre des cent questions en médecine d’Abū Sahl ‘Īsā al-Masīḥī (m. 1010) Dans le domaine religieux, on notera notamment, à côté du recueil de tradition d’al-Buḫārī (m. 869) et de l’exégèse coranique d’al-Ṭabarī (M. 923), la présence de l’un des rares traités de l’école théologique rationaliste mu’tazilite, le Mu‛tamad fī uṣūl al-fiqh d’Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī (m. 1044). Quelques traités portent aussi sur la pensée ismaélienne, notamment le Kitāb al-Iqtiṣār, traité sur les fondements du droit de l’historien fatimide et prédicateur ismaélien Qāḍī Nu‛mān (m. 974).

Ce sont néanmoins les chroniques historiques médiévales et pré-ottomanes qui constituent la partie la plus importante du fonds arabe de l’IFEA. L’écriture de l’histoire dans la civilisation arabo-islamique en tant que genre littéraire apparaît au cours du IXème siècle, avec la consolidation du pouvoir abbasside, et se caractérise par le fait que l’élément essentiel qui le constitue est le ḫabar, l’anecdote ou le récit plus ou moins long, rapporté par une chaîne de garants, nommée sanad. Tout ouvrage historique est une compilation de ces récits qui s’organise, le plus souvent, sous la forme d’annales, même si, assez vite, des formes différentes apparurent qui les organisèrent de manière thématique, sous forme de recueils de biographies ou portèrent sur l’histoire de certaines villes. La bibliothèque de l’IFEA contient ainsi les deux chroniques essentielles de l’époque abbasside, les Murūǧ al-ḏahab d’al-Mas‛ūdī et le Tārīḫ al-umam wa-l-mulūk d’al-Ṭabarī, à côté d’un nombre important d’œuvres sur l’histoire des régions syriennes et égyptiennes qui éclairent les périodes seldjoukide en Syrie (1078-1117), ayyoubide (1171-1341) et mamelouk (1250-1517). À titre d’exemple, mentionnons la présence de l’histoire de Damas par Ibn Qādī Šuhba (m. 1448), de deux histoires médiévales d’Alep, celle d’Ibn al-Adīm (m. 1262) et d’Al-Rāġib al-Ṭabbāḫ (m. 1370), et des biographies des personnes notables du Xème siècle de l’Hégire (1494-1591 EC), les Kawākib al-sā’ira d’al-Ġazzī (m. 1650).

Pour la période moderne, les études en arabe concernent surtout les provinces arabes de l’Empire ottoman, hormis une dizaine d’études sur le Caucase et les Circassiens. On trouvera ainsi quelques études sur l’administration ottomane du Yémen, de l’Irak et de la Syrie mais c’est l’histoire de l’Égypte qui se taille, sans aucun doute, la part du lion avec plus de 200 livres, toutes langues confondues. En continuité avec les chroniques particulières à l’histoire post-abbasside de l’Égypte, le fonds arabe de l’IFEA permet ainsi de retracer les différentes périodes de cette région, à commencer par la chronique d’Ibn al-Ḫaššāb (m. 1815) sur le XIIème siècle de l’Hégire (1688-1785), une édition partielle de la chronique d’al-Ǧabartī (m. 1825) sur la conquête française de l’Égypte, ou les études générales, en arabe, de Muḥammād ‛Afīfī sur l’Égypte ottomane. Ces études se caractérisent par ailleurs par le fait qu’elles concernent notamment l’histoire sociale, économique et administrative de l’Égypte depuis le règne de Muḥamad ‛Alī jusqu’au protectorat britannique.

Bibliographie

Usuels

 • IHSANOĞLU, E. (dir.), Catalogue of Islamic Medical Manuscripts Manuscripts (in Arabic, Turkish and Persian) in the Libraries of Turkey, 1984 (Tur Gb 065)
 • HAMIDULLAH, M. (éd.), Le dictionnaire botanique d’Abu Hanifa ad-Dinawari (Kitab an-Nabat), 1973 (COLL VI H 05)
 • MESGNIEN, F., Thesaurus : Linguarim Orientalium Turcicae-Arabicae-Persicae : Lexicon Turcico Arabico Persicum, 2000 (6 vol.) (D 63 VI)

Littérature

 • AL-ĞAHIZ, Quatre essais, traduction française par Charles Vial, 1979 (COLL VI H 08)
 • IBN AL-FĀRIḌ, Poèmes mystiques, 2001 (Coll V 194)
 • KEILANI, I. (éd.), Trois épitres d’Abu Hayyan at-Tawhidi, 1951 (COLL V 023)

Histoire de la pensée

 • Mélanges Louis Massignon, (3 vol.), 1956-7 (COLL V 035)
 • Quand les Sciences parlent arabe VIIIe-XV siècle ap. J.C./IIe-IXe siècle H. Catalogue d’exposition, 2003 (CAT 062)
 • CORBIN, H., Les motifs zoroastriens dans la philosophie de Sohrawardî : Shaykh-ol-Ishrâq (ob. 587-1191),1946 (ISL R 011)
 • CORBIN, H. (éd.), Shihabaddin Yahya as-Suhrawardi : Opera metaphysica et mystica, Henri Corbin, 1945 (SL G 001-16)
 • HAMIDULLAH, M. (éd), Abu’l-Husain Muhammad B. ‘Ali B. At-Taiyib Al-Basri (savant mu’tazilite mort à Bagdad en 436/1044), 1964 (COLL V 049-01)
 • ISKANDAR, A. (éd.), Galen: On Examinations by which the Best Physicians are Recognized (Lp 41)
 • MIRZA, W. (éd.), Qadi Nu’man B. Muhammad mort au Caire en 363/974 : Kitab al-Iqtisar : Traité de jurisprudence ismaélienne, 1957 (COLL V 037)
 • ROSEN, F., (éd.), Al-Khwârazmî’s Algebra (ISL L 031)
 • SANAGUSTIN, F. (éd.), Le livre des cent questions en médecine d’Abu Sahl ‘Isa b. Yahya al-Masihi (m. ca 401 h. / 1010), 2000 (COLL V 186 I)

Histoire médiévale

 • AL-‛ASKARĪ, Abū Hilāl, Le livre des califes qui s’en remirent au jugement d’un cadi, 2011 (ISL G 144)
 • BIANQUIS, Th., Damas et la Syrie sous la domination fatimide (359-468/969-1076) : Essai d’interprétation de chroniques arabes médiévales (2  vol.), 1986-9, (COLL V 120 et 121)
 • CAHEN, Cl. L’Islam des origines au début de l’empire ottoman, 1970 (F TH 094)
 • CAHEN, Cl., Les peuples musulmans dans l’histoire médiévale, 1977 (COLL V 90)
 • CANARD, M. Histoire de la dynastie des Hamdanides de Jazîra et de Syrie, T. 1, 1951 (ISL H 004)
 • GARCIN, J.-C. (dir.), Etats, Sociétés et cultures du monde musulman médiévale Xe-XVe siècle, Tome 1 : L’évolution politique et sociale, 1995 (ISL H 128)
 • JAZIM, M., Lumière de la connaissance : Règles, lois et coutumes du Yémen sous le règne du sultan rasoulide, 2003 (ISL T 44)
 • LITTLE, D. P., History and Historiography of the Mamluks, 1986 (ISL H 082)
 • AL-MUHAJER, Sh. J., Journal d’Ahmad Ibn Tawq 834/1430-915/1509 : La vie quotidienne à Damas à la fin de l’époque mamelouke, 2002 (COLL V 202)
 • ROSENTHAL, F., A History of Muslim Historiography, 1968, (ISL H 011)
 • SAUVAGET, Alep : Essai sur le développement d’une grande ville syrienne, des origines au milieu du XIXe siècle (2 vol.), 1941, (Coll II 036)
 • SAYYID, A., Choix de passages de la Chronique d’Egypte d’Ibn Muyassar : Sélection faite par Taqiyy ad-Din Ahmad, 1981 (COLL VI G 17)
 • SOURDEL, D., Le vizirat abbasside de 749 à 936 (132 à 324 de l’Hégire), 2 vol., 1959-60 (COLL V 040)
 • SOURDEL, D., La description d’Alep d’Ibn Saddād : Edition critique d’al-A’laq al-Hatira (Tome I Section I), 1953 (COLL V 034)
 • SOURDEL, J. et D., La civilisation de l’Islam classique, 1968 (H Gén 0061)

Histoire moderne

 • Proceedings of the International Symposium on Bilād al-Šām during the Ottoman Era, 2005 (TUR Ho 0247)
 • AYALON, D. Studies on the Mamluks of Egypt 1250-1517, 1977, (ISL H 039)
 • HEYBERGER, B., Les chrétiens du Proche-Orient au temps de la réforme catholique (Syrie, Liba, Palestine, XVIIe-XVIIIe siècles), 1994 (COLL VII 284)
 • LELLOUCH, B., Les Ottomans en Egypte, Historiens et conquérants au XVIe siècle, 2006 (COLL XVI 11)
 • RAYMOND, A., Arab Cities in the Ottoman Period: Cairo, Syria and the Maghreb, 2002, (Tur Ho 805)
 • TUCKER J. E., Women in Nineteenth Century Egypt, 2002
 • MARSOT, A., Egypt in the Reign of Muhammad Ali, 1990 (Tur Ho 660)
 • MAYEUR-JAOEUN, Al-Sayyid Ahmad al-Badawi : Un grand saint de l’islam égyptien, 1994 (COLL VI G 32)
 • SAUVAGET, J., MANTRAN, R., Règlements fiscaux ottomans : Les provinces syriennes, 1951 (COLL V 022)
 • TEMIMI, A., Les provinces arabes à l’époque ottomane : Actes du Vie congrès du CIEPO tenu à Cambridge, 1987 Tur Ho 0296
 • TEMIMI, A., Etudes d’histoire arabo-ottomane 1453-1918, 1994 TUR Ho 0530

Présentation de la bibliothèque du Topkapı Sarayı Müzesi

Ouverte de nouveau aux chercheurs depuis 2013, la bibliothèque du Musée du Palais de Topkapı (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi) – à distinguer des archives de ce dernier – présente l’un des fonds de manuscrits les plus importants d’Istanbul. Formée de dix fonds (Ahmet III, Emanet Hazinesi, Bağdat Köşkü, Hazine, Koğuslar, Medine, Mehmed V, Mühürdar et Revan ş), elle concentre en elle l’ensemble de la collection impériale constituée à partir du XVe siècle. L’importance de cette collection s’exprime tant par le nombre de volumes qui la constitue((13 073 dont 9043 en arabe, 940 en persan et 3090 en turc, cf. G. Roper, World Survey of Islamic Manuscripts, Vol. III, p. 360-364 Londres, Al-Furqān Islamic Heritage Foundation, 1994.)) que par leur rareté. Ses manuscrits se distinguent aussi de ceux des autres bibliothèques stambouliotes par la qualité générale de leur conservation.

Conditions d’accès pour les étrangers:

La bibliothèque du Topkapı Sarayı Müzesi présente des modalités d’accès différentes de celles des autres collections stambouliotes. Comme pour toute autre institution culturelle turque, il est recommandé de prendre contact avec la direction de la Bibliothèque avant de débuter les démarches.

Contrairement à ce qui avait été annoncé à un moment, il ne semble plus possible aux étrangers d’accéder à la Bibliothèque après l’obtention de l’autorisation du directeur du musée. Il faut présenter une demande d’accès au Ministère de la Culture et du Tourisme à Ankara en envoyant le formulaire B « Bilimsel, Jeolojik Araştırma ve İncelemeler Başvuru Formu »  qui se trouve sur cette page

Les délais d’attente sont le plus souvent d’un mois mais peuvent en atteindre plusieurs. Il est donc conseillé de procéder à cette demande suffisamment en avance.

Une fois l’autorisation d’accès obtenue, celle-ci est valable jusqu’à la fin de l’année civile.

Accès à la salle de lecture :

La salle de lecture est située dans la troisième cour, dans l’ancienne Mosquée des Aghas (Ağalar camii). La consultation se fait sur rendez-vous sur une journée entière. La bibliothèque est ouverte tous les jours sauf les mardis, samedis et dimanches, de 9h  à 16h, avec une pause d’une heure à partir de midi.

Le jour du rendez-vous, il faudra se présenter à la sécurité (située à la Porte du Salut, Bāb üs-Selam, entre la première et la deuxième cour) qui contactera la Bibliothèque. Une fois ceci fait, le chercheur est redirigé vers les guichets d’achat de billet pour obtenir sa Ziyaretçi Kartı lui donnant accès au palais. Lors de ces deux formalités, il n’est pas nécessaire de faire la queue. Celle-ci devra cependant être faite pour accéder au Palais lui-même. Pour cette raison, il est préférable d’y aller à 9h30 au plus tard afin d’éviter une trop longue attente.

Il est possible de sortir de Topkapı puis d’y retourner pendant la journée mais la carte n’est valable que pour une seule entrée. Il faudra donc repasser au guichet pour la renouveler. En raison des queues, il est donc préférable de prévoir de quoi se nourrir sur place.

Conditions de travail

Le nombre réduit de personnes ayant accès à la salle de lecture assure une réelle tranquillité de travail. Un maximum de cinq manuscrits est communiqué par jour.  La consultation se fait directement sur le manuscrit. Certaines cotes ne sont cependant pas communicables et ne sont accessibles que par l’achat de leur reproduction.

La bibliothèque ne contient aucun document secondaire, hormis le catalogue Karatay((F. E. Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Kataloğu, İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Yayınları, 1961-1966, en sept volumes.)). Celui-ci est organisé par langues (turc, arabe et persan) puis par thèmes. Quiconque s’est frotté aux catalogues des bibliothèques turques sait qu’ils se distinguent par la richesse des informations qu’ils contiennent. Cependant, celui-ci présente deux difficultés d’usages. D’abord, il utilise des numéros propres qui ne tiennent pas compte des fonds et des cotes. Ensuite, la répartition thématique rend malaisé un travail de dépouillement, notamment dans le cas des recueils (à titre d’exemple, la section Mecmu’alar des manuscrits arabes contient plus de textes philosophiques que les sections Hikmet, Felsefe et Mantıq qui lui sont consacrés((Ibid., vol. III, p. 625-707 (pour la philosophie et la logique) et vol. IV, p. 353-558 (pour les recueils). )) ). Le personnel de la bibliothèque possède cependant un répertoire de correspondance entre les cotes et les numéros du catalogue Karatay qui se révèle très utile. Eux-mêmes n’utilisent que les cotes et ce sont bien celles-ci qu’il faut présenter lors d’une demande de manuscrit.

Une version moins détaillée du catalogue Karatay est accessible en ligne, sur le site en ligne du Palais, après s’y être inscrit. Il ne faut pas tenir compte du message interdisant l’accès qui peut apparaître. Il suffit de sélectionner la demande de création de compte qui apparait plus bas afin d’y avoir accès.

Contrairement à d’autres bibliothèques stambouliotes, celle de Topkapı possède une feuille lumineuse qui peut être mise à la disposition du chercheur. Il n’est pas possible de se connecter à internet sur place, même par le biais d’une clé 3g. L’usage des gants est obligatoire lors de la manipulation du manuscrit. Les supports ne sont généralement fournis que pour les grands volumes mais il est possible d’en demander.

L’achat de reproductions se fait en remplissant un formulaire auprès des employés de la bibliothèque. Dans le cas d’une demande à distance, celle-ci se fait en envoyant le formulaire approprié par courriel à l’adresse fournie plus bas. Le temps nécessaire pour obtenir la reproduction dépend de si le manuscrit en question a déjà été ou non photographié. De manière générale, cela peut prendre entre deux à une dizaine de jours. Pour les étrangers, la reproduction revient à 2 TL par folio, mais à 20 TL lorsque le folio contient une iconographie.

Contacts :

Coordonnées de la bibliothèque
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü
Sultanahmet, Fatih / İSTANBUL
Tél : 0090 212 512 04 80
Fax : 0090 212 526 98 40
topkapisarayimuzesi@kultur.gov.tr
 
Lien donnant accès au catalogue et au formulaire de demande de reproduction à distance.
http://topkapisarayi.gov.tr/en/manuscripts
 
Coordonnées du Ministère de la Culture et du Tourisme
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
II. TBMM Yanı 06050 Ulus / Ankara.
Téléphone: 0090 312 508 61 35.
Fax: 0312 508 61 13.
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/
E-mail: muzearastirmalari@kulturturizm.gov.tr