Archives de catégorie : Notes

Erken Tunç Çağı’nda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Ölü Gömme Uygulamaları

Arkeoloji alanındaki çalışmalarını İstanbul ve Ankara dışından yürüten araştırmacılar, ihtiyaç duydukları yayınlara ulaşmakta sıkıntı çekmektedir. Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA), kısa süreli araştırma bursu kapsamında İstanbul dışında yaşayan doktora öğrencilerine konaklama ve kütüphanesinden faydalanma fırsatı sunmaktadır. Söz konusu bursa Erken Tunç Çağı’nda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Ölü Gömme Uygulamaları isimli doktora tezime yönelik literatür taraması için başvurmuştum. Burs süresince de IFEA’nın zengin kütüphanesinde süreli yayın ve monografileri inceleme fırsatı buldum. Ayrıca misafirperver ve güleryüzlü IFEA çalışanlarının sağladığı rahat ve huzurlu çalışma ortamında verimli bir ay geçirdim. Bu süre zarfında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tespit edilmiş, yayınlanmış mezar ve mezarlıklar hakkındaki bilgileri derledim, aşağıda genel hatlarıyla bu bilgileri paylaşacağım.  

Ölüm olgusuna nasıl yaklaşıldığına göre gelişip, gelenekleşen uygulamalar, toplumların hayatında uzun süre varlığını koruyan öğeler niteliğindedir. Ölü gömme gelenekleri kolaylıkla değişebilen veya bir toplumdan diğerine kolaylıkla aktarılabilen kültürel bir unsur değildir. Bu sebeple, bir bölgedeki veya toplumdaki ölü gömme adetlerinin bir bütün olarak ele alınması, uzun süre korunmuş veya zamanla değişime uğramış geleneklerin belirlenmesine ve bölgenin, toplumun ekonomik, sosyo-kültürel yapısının daha iyi anlaşılmasını sağlar.   

Tezin coğrafi sınırlarını çizen Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Toros dağlarının dışbükey kıvrım yaptığı alanın güney kesimi ile Suriye sınırı arasında yer alır. Bölgeyi, batıdaki “Orta Fırat Bölümü” ve doğudaki “Dicle Bölümü” olmak üzere 2 bölüme ayırmak mümkündür (Atalay & Mortan 2003, ss.363, 399). Doğu Toroslar olarak bilinen dağ zinciri Arap platformunu sınırlayarak Cilo ve Zagros dağları arasında önemli bir bağlantı noktası oluşturur (Yakar 2007, s.27). Bu dağlar kuzeyde Kafkas, güneyde Elbruz sıradağlarıyla birleşir (Düring 2016, s.23). Toroslar yalnızca birkaç noktada geçit vermektedir. Bu geçitler tarih boyunca kültürel, ticari ve askeri faaliyetler açısından büyük önem arz etmiştir (Düring 2016).    

Tezin zamansal sınırı mahiyetindeki Erken Tunç Çağı’nda, Güneydoğu Anadolu ve Anadolu’nun diğer bölgelerinde de karşımıza çıkan, basit toprak mezarlar, çömlek mezarlar ve küp mezarların yanı sıra literatürde taş sandık ve oda mezar olarak isimlendirilen mezar türlerinden de görülmektedir. Uygulama biçimi açısından harici bir işlem gerektirmeyen basit toprak mezarlar en yaygın gömü türüdür. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Erken Tunç Çağı’nın başında ortaya çıkan ve Erken Tunç Çağı boyunca kullanılan taş sandık türü mezar geleneğinin en erken örneğini Arslantepe VIB tabakasında açığa çıkarılan ‘Krali Mezar’da görmekteyiz. Sıradışı bir gömü geleneğine sahip ve oldukça etkileyici buluntuların yer aldığı mezar, Erken Tunç Çağı boyunca Fırat ve Dicle Havzalarında görülen bir mezar geleneğidir. Bu tür mezarlar, Aşağı Salat Höyük (Şenyurt 2002b; Şenyurt 2002a), Müslüman Tepe (Ay, Ay ve Tarhan 2013), Arslantepe (Frangipane 2011), Hacınebi (Stein 1997), Birecik (Sertok & Ergeç 1999), Lidar Höyük (Hauptmann 2003), Su Yatağı/Mamaraş (Darga 2001), Hassek Höyük (Behm-Blancke 1985), Karkamış (Woolley & Barnett 1952), Titriş Höyük (Laneri 2007), Nevali Çori (Mısır 1992), Tilmen Höyük (Alkım 1962), Şırnak-Tatıka (Ökse 2014), Şaraga Höyük yakınındaki Şara Mezar Harabeleri (Sertok & Kulakoğlu 2002) gibi yerleşimlerde intramural, höyük yakınlarında ise ekstramural mezarlıklar şeklinde açığa çıkarılmıştır.

 Taş Sandık Mezar Örneği . (Woolley & Barnett 1952, fig. 85 üzerinden çizilmiştir)

Erken Tunç Çağı’nda Güneydoğu Anadolu’da karşımıza çıkan diğer bir mezar türü de oda mezarlardır. Bölge genelinde M.Ö. 3. binyılın başlarında görülen sandık türü mezarlar, Erken Tunç Çağı’nın ortalarından itibaren yerlerini oda mezarlara bırakmışlardır. Dar bir kenardan açılan kapı ve bir giriş mekanının yer aldığı oda mezarların yalnızca bir insanın geçebileceği genişlikteki kapı geçişleri tek veya iki adet levha şeklindeki taşların dikey şekilde konması ile kapatılmıştır. Tek veya çift kanatlı giriş kapıları dromos diye adlandırılan bir giriş mekanı ile bağlantılıdır. Mezar odasına girerken iki ya da üç sıra levha taşından yapılmış basamaklar, mezar odası ile geçiş mekanını ayırmaktadır. Nadiren de olsa yandan girişi olmayan Tilmen Höyük oda mezarı gibi örneklerde, mezara kapak taşı kaldırılarak üstten girilmiş olabilir. Mezarların çatısı genellikle 3-4 büyük levha taşı ile düz bir şekilde kapatılmıştır. Mezarların tabanları genellikle sıkıştırılmış topraktır (Yılmaz 2006).

 Oda mezarlarının büyük çoğunluğu bir yerleşime bağlı ve yerleşimin hemen yanındaki mezarlık alanında veya evlerin içinde bir yere inşa edilmiştir. Oylum Höyük, Lidar Höyük (Hauptmann 1982), Tilmen Höyük (Duru 2000b) ve Titriş Höyükteki (Laneri 1999) oda mezarlar bu gruba girmektedir. Ekstramural mezarlık alanlarında da oda mezarlar bulunmaktadır. Son yıllarda kazılan Soğmatar mezarlık alanında kayaya oyulu oda mezarlar tespit edilmiştir. (Albayrak, Mutlu ve Mutlu 2017) Gedikli Höyük ekstramural mezarlık alanında (Duru 2000a), diğer mezarlardan bir duvar ile ayrılan oda mezarlar açığa çıkarılmıştır. Titriş Höyükte hem ekstramural mezarlık alanında, hem de yerleşim içinde oda mezarlara rastlanmaktadır. Hayaz Höyükte ise Erken Tunç Çağı’nın sonlarına doğru terk edilmiş yerleşimde bir oda mezar bulunmaktadır (Roodenberg 1982). Ayrıca Gre Virike’de ölü kültüyle bağlantılı törenlerin düzenlendiği kutsal alanlarda oda mezarlar açığa çıkarılmıştır (Ökse 2006).  

Oda Mezar Örneği (Roodenberg 1980, fig. 7 üzerinden çizilmiştir.)

Neolitik Dönem’den itibaren genellikle bebek ve çocuk gömmek için kullanılan çömlek veya küp mezarlar Erken Tunç Çağı’nda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Birecik, Gedikli Höyük, Girnavaz, GreVirike, Hacınebi, Hassek Höyük, Horum Höyük, Lidar Höyük, Müslüman Tepe, Oylum Höyük, Samsat, Şaraga, Tatıka, Tilbeşar, Kuruki, Titriş ve Yarım Höyük gibi merkezlerde intramural ve ekstramural mezarlık alanlarında tespit edilen en yaygın gömü türlerinden biridir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çömlek ve küp mezarlara bebek ve çocuk gömme geleneği devam etmekle birlikte sayıca az da olsa yetişkin bireylerin de bu şekilde gömüldüğü tespit edilmiştir.

Kuzey Mezopotamya kültürel bölgesinde yer alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Erken Tunç Çağı’nı sosyo-ekonomik açıdan; çok büyük ve önemli kentlerin olmadığı toplumdaki bürokratik hiyerarşinin nispeten daha az görüldüğü Erken-Erken Tunç Çağı ve merkezileşmiş büyük kentlerin görülmeye başladığı ve toplumsal hiyerarşinin daha yoğun görüldüğü Geç-Erken Tunç Çağı şeklinde incelemek mümkündür (Helwing 2012, ss.47–48). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ölü gömme uygulamalarına bu zaman sıralamasına göre bakıldığında Erken-Erken Tunç Çağı’nda bireysel mezarların genellikle yerleşim yerlerinden uzakta bulunduğu, mezar buluntusu silahların ise zenginliği temsil ettiği, bireyin statüsünün genel-geçer bir ifade ile kazanılmış statü olduğu söylenebilir. Geç-Erken Tunç Çağı’nda ise mezarlar çoklu ve peş peşedir, çoğu zaman mezar yerleri ve konutlar birbiriyle ilişkilidir, mezar buluntuları prestij nesneleridir ve tespit edilen aile mezarlarından anlaşıldığı üzere bireyin statüsünün kalıtsal statü olduğunu söylemek mümkündür (Helwing 2012).   

Kaynakça

 • Albayrak, Y., Mutlu, S.İ. & Mutlu, S., 2017. Soğmatar Nekropolünde Yeni Keşifler. Aktüel Arkeoloji, 60.
 • Alkım, U.B., 1962. Tilmen Höyük Çalışmalan(1958-1960). Belleten, XXVI(103), ss.447–715.
 • Atalay, İ. & Mortan, K., 2003. Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Ay, E., Ay, A. & Tarhan, Ç.M., 2013. Müslümantepe Kazıları 2005-2008. Içinde Ilısu Barajı ve HES Projesi Arkeolojik Kazıları 2004-2008 Çalışmaları,. Diyarbakır, ss. 273–302.
 • Behm-Blancke, M., 1985. Die Grabungen auf dem Hassek Höyük im Jahre 1984. Kazı Sonuçları Toplantısı, VII, ss.87–103.
 • Darga, M., 2001. Şemsiyetepe Excavations in the Lower Euphrates Basin 1978-1989. Içinde O. Belli, ed. Istanbul University’s Contributions to Archaeology in Turkey (1932-2000). İstanbul, ss. 115–120.
 • Düring, S.B., 2016. Küçük Asya’nın Tarinöncesi: Karmaşık Avcı Toplayıcılardan Erken Kentsel Toplumlara, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Duru, R., 2000a. Gedikli Karahöyük ve Kırışkal Höyük Kazıları. Içinde O. Belli, ed. Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi 1932-1999. Ankara: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, ss. 154–158.
 • Duru, R., 2000b. Tilmen Höyük Kazıları. Içinde O. Belli, ed. Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi 1932-1999. Ankara: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, ss. 160–164.
 • Frangipane, M., 2011. Arslantepe Malatya: A Prehistoric and Early Historic Center in Eastern Anatolia. Içinde S. R. Steadman, ed. The Oxford Handbook of the Ancient Anatolia. New York, ss. 968–992.
 • Hauptmann, H., 2003. Lidar Höyük. Arkeo Atlas, 2, s.61.
 • Hauptmann, H., 1982. Lidar Höyük 1981. Türk Arkeoloji Dergisi, XXVI, ss.93–110.
 • Helwing, B., 2012. An Age of Heroes? Some Thoughts on Early Bronze Age Funerary Customs in Northern Mesopotamia. Içinde P. Pfälzner vd., ed. (Re-)Constructing Funerary Rituals in the Ancient Near East Proceedings of the First International Symposium of the Tübingen Post-Graduate School “Symbols of the Dead” in May 2009. Wiesbaden, ss. 47–58.
 • Laneri, N., 2007. Burial Practices at Titriş Höyük, Turkey: An Interpretation. Journal of Near Eastern Studies, 66(4), ss.241–266.
 • Laneri, N., 1999. Intramural Tombs . A Funerary Tradition of the Middle Euphrates Valley During the IIIrd Millenium BC. Anatolica, XXV(April 1999), ss.221–241.
 • Mısır, A., 1992. 1990 Yılı Şanlıurfa Nevali Çori Kazısı. 2. Kurtarma Kazıları Sempozyumu, ss.201–209.
 • Ökse, T., 2006. Gre Virike (Period I): Early Bronze Age Ritual Facilities on the Middle Euphrates. Anatolica, 32, ss.1–29.
 • Ökse, T., 2014. Ilısu İnşaat Sahası’nda Yeni Bir Erken Tunç Çağı Mezarlığı:Tatıka. TEBE Haberler, 38, ss.8–10.
 • Roodenberg, J.., 1982. Note Sur la Troisiéme Campagne de Fouilles a Hayaz Höyük. Anatolica, IX, ss.27–33.
 • Roodenberg, J.., 1980. Premiers Résultats des Recherches Archéologiques a Hayaz Höyük. Anatolica, VII, ss.3–21.
 • Şenyurt, S.Y., 2002a. Aşağı Salat 2000 Yılı Kazısı, 2000 Excavations at Aşağı Salat. Içinde N. Tuna, ed. Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2000 Yılı Çalışmalar. Ankara: ODTU Tarihsel Çevre Araştirma ve Değerlendirme Merkezi (TAÇDAM), ss. 671–697.
 • Şenyurt, S.Y., 2002b. Ilısu Barajı-Aşağı Salat 2000 Yılı Kazısı. Kazı Sonuçları Toplantısı, XXII/2, ss.445–452.
 • Sertok, K. & Ergeç, R., 1999. A New Early Bronze Age Cemetery: Excavation Near the Birecik Dam; SE Turkey. Preliminary Report (1997-98). Anatolica, 25, ss.87–108.
 • Sertok, K. & Kulakoğlu, F., 2002. Şaraga Höyük Kazıları 2000. Içinde N. Tuna & J. Velibeyoğlu, ed. Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2000 Yılı Çalışmaları. Ankara: ODTU Tarihsel Çevre Araştirma ve Değerlendirme Merkezi (TAÇDAM), ss. 351–369.
 • Stein, G.J., 1997. Excavation at Hacınebi,Turkey-1996: Preliminary Report. Anatolica, XXIII, ss.115–156.
 • Woolley, C.L. & Barnett, R.D., 1952. Carchemish: Report on the Excavations at Jerablus on Behalf of the British Museum. Part III: The Excavations in the Inner Town, London.
 • Yakar, J., 2007. Anadolu’nun Etnoarkeolojisi: Tunç ve Demir Çağlarında Kırsal Kesimin Sosyo-Ekonomik Yapısı, İstanbul: Homer Kitabevi.
 • Yılmaz, D., 2006. Erken Tunç Çağı’nda Güneydoğu Anadolu’da Oda Mezar Geleneği. Anadolu/Anatolia, 31.

Le musée Sainte-Irène à Constantinople

Sainte-Irène vue du nord-est. Photographie CC BY-SA 4.0 Néhémie Strupler, 17 janvier 2019

L’année 2019 marquera les 150 ans des musées archéologiques d’Istanbul, puisque le Musée impérial (Müze-i Hümayun) fut officiellement fondé en 18691. Cette petite note revient sur la genèse de ce musée2. Autant prévenir d’entrée de jeu, ce n’est pas le bâtiment byzantin qui sera le sujet de cette note, mais la première collection d’objets archéologiques conservés à Istanbul jusqu’à l’apparition du Musée impérial.

Détail de l’entrée aménagée au XVIIIe siècle. Photographie CC BY-SA 4.0 Néhémie Strupler, 17 janvier 2019

Aya İrini (Hagia Eirene) ou Sainte-Irène se trouve dans la cour extérieure du Palais de Topkapı3. L’édifice actuel représente un palimpseste où l’histoire de Constantinople se dessine en filigrane. Fondée au IVe siècle ap. J.-C., c’est la première cathédrale de la ville (avant l’inauguration de Sainte-Sophie). Le bâtiment actuel date du règne de Justinien (règne 527-565) et connu une importante rénovation au VIIIe siècle après un incendie. Au cours des 13 siècles suivants, l’édifice fut endommagé et aménagé à de nombreuses reprises. À la différence de Sainte-Sophie, l’église ne fut pas transformée en mosquée et ne fut donc pas modifiée. Elle servit d’entrepôt de munitions et de tributs de guerre et était dénommée Cebehane (arsenal)4.

À la même époque où, en Europe de l’ouest, les cabinets de curiosité commençaient à être répandus, sous le règne d’Ahmet III (1703-1730), une tentative similaire était organisée sous forme d’exposition des butins de guerre et des armes antiques était organisée à Aya İrini. Le bâtiment fut renommé Darü’l-Asliha (maison des armes) en 1726, comme l’atteste l’inscription au-dessus de la porte principale actuelle5. Cette inscription est surmontée d’une deuxième inscription du successeur d’Ahmet III, Mahmut I, qui marque une rénovation en 17436.

Inscription d’Ahmet III surmontée de celle de Mahmut I. Photographie CC BY-SA 4.0 Néhémie Strupler, 17 janvier 2019

Lors des règnes suivants, ces collections ont connu plusieurs vicissitudes, mais des objets « de curiosité » ont continué à être entreposés là7. De cette époque date la mention par François de Tott dans ses Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares, dont l’IFEA conserve un exemplaire de l’editio princeps8.

Photographies de l’editio princeps des « Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares » de la bibliothèque de l’IFEA Néhémie Strupler CC BY 4.0

En 1839, l’édifice prit le nom de Harbiye Anbarı (magasin militaire) et en 1846, alors que ces objets étaient sous la direction de Fethi Ahmet Paşa, puisque Général de l’artillerie9, ils sont regroupés et organisés en deux collections nommées Mecma-ı Esliha-i Atika (« collection des armes anciennes ») et Mecmua-i Asar-ı Atika (« collection des antiquités »). Par la suite, certaines personnes ont interprété cet évènement comme la date de naissance du premier musée à Istanbul10. Dans le bâtiment d’Aya İrini, les deux collections se faisaient face l’une à l’autre et certains vestiges de l’aménagement fait pour l’exposition sont toujours visibles11, dont les deux inscriptions dénotant les collections au-dessus de l’entrée de chaque galerie12. À cette même date, le gouvernement avait alors envoyé une requête aux gouverneurs des provinces pour rassembler les antiquités à Istanbul13. En partant des archives ottomanes, Edhem Eldem a pu retracer en détail la biographie d’un objet justement envoyé à Istanbul, tout comme la réception par le public et les journaux14. On peut en déduire l’intérêt grandissant pour les antiquités de la part de l’administration ottomane.

De cette période, on dispose aussi de quelques notes de Gustave Flaubert, lorsqu’il visite cette collection le 18 novembre 1850 en compagnie de Maxime du Camp, plus impressionné par les armes que par les objets antiques15. Deux ans plus tard, Théophile Gauthier visite également cette collection en 1852 et consigne :

Particularité notable, et qui marque un progrès : l’on a rassemblé dans la cour qui précède l’antique église de Saint-Iréné, transformée en arsenal, et qui fait partie des dépendances du sérail, divers objets antiques : têtes, torses, bas- reliefs, inscriptions, tombeaux, rudiment d’un musée byzantin, qui pourrait devenir curieux par l’addition des trouvailles journalières. Près de l’église, deux ou trois sarcophages de porphyre, semés de croix grecques, et qui ont dû contenir des corps d’empereurs et d’impératrices, privés de leurs couvercles brisés, s’emplissent de l’eau du ciel, et les oiseaux y viennent boire en poussant de petits cris joyeux.

L’intérieur de Saint-Iréné est tapissé de fusils, de sabres, de pistolets de modèle moderne, arrangés avec une symétrie militaire que ne désavouerait pas notre Musée d’artillerie ; mais cette étincelante décoration, qui charme beaucoup les Turcs, et dont ils sont très-fiers, n’a rien qui étonne un voyageur européen. — Une collection qui offre un bien autre intérêt, c’est celle des armes historiques conservées dans une tribune métamorphosée en galerie, au fond de l’abside.

Là, on nous fit voir le sabre de Mahomet II, une lame droite où court, sur un fond de damas bleuâtre, une inscription arabe en lettres d’or; un brassard niellé d’or et constellé de deux disques de pierreries, ayant appartenu à Tamerlan ; une épée de fer ébréchée, à poignée en croix, — l’épée de Scanderberg, le héros athlétique. Des vitrines laissent voir les clefs des villes conquises, clefs symboliques, ouvragées comme des bijoux, damasquinées d’or et d’argent.

Sous le vestibule sont entassées les timbales et les marmites des janissaires, — ces marmites qui, en se renversant, faisaient trembler et pâlir le sultan au fond de son harem; — des faisceaux de vieilles hallebardes, des caisses d’armes, d’anciens canons, des couleuvrines de forme singulière, rappellent la stratégie turque avant les réformes de Mahmoud, utiles, sans doute, mais regrettables au point de vue pittoresque.16

Parmi les premières informations qui documentent les objets conservés, on dispose d’une note d’Otto Frick sur le bas-relief d’un sarcophage17. À cette période, l’intérêt pour ces collections va rapidement s’accroitre. Le futur premier directeur de l’École française de Rome, Albert Dumont, rédigera le premier catalogue en 186818. C’est le premier d’une longue série de catalogues sur les collections des musées19.

Enfin en 1869, sous l’impulsion du Grand vizir et « ministre des affaires étrangères » Mehmed Emin Âli Pasha, et du « ministre de l’instruction » Saffet Pacha, la collection d’antiquités sera renommée en « Musée impérial »20 et entrera dans une période mieux documentée21, puisqu’un directeur sera nommé, le premier d’entre eux étant Edward Goold22. De la même époque date également la première loi sur les antiquités23. Ces deux évènements marquent alors l’affirmation des autorités ottomanes pour l’archéologie et son officialisation24 .

Bibliographie

Ar, Bilge, « Aya İrini’de Dâr-ül Esliha düzenlemesi », İstanbul Araştırmaları Yıllığı, 2014, vol. 3, p. 1‑8’l.

Biasi, Pierre-Marc de, « Flaubert à Constantinople, 1850 », in Martine Poulain & Queyrel François et Paquot Gérard (éd.), Éclats d’antiques : sculptures et photographies, Gustave Mendel à Constantinople, Paris, Institut national d’histoire de l’art; Armand Colin, 2013.

Cengiz, Hayrullah, « İstanbul Müzeleri Literatürü », Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2010, Cilt 8, Sayı 16, p. 277‑332.

Dumont, Alfred, « Le Musée Sainte-Irène à Constantinople », Revue Archéologique, 1868, vol. 2, p. 237‑263.

Eldem, Edhem, « Early Ottoman Archaeology: Rediscovering the Finds of Ascalon (Ashkelon), 1847 », Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 2017, vol. 378, p. 25‑53.

Eldem, Edhem, Mendel – Sebah. Müze-ı Hümayun’u Belgelemek | Documenting The Imperial Museum. Mendel – Sebah, Istanbul, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yayını, 2014.

Eldem, Edhem, « From Blissful Indifference to Anguished Concern: Ottoman Perceptions of Antiquities, 1799–1869 », in Zainab Bahrani, Zeynep Çelik & Edhem Eldem (éds.), SCRAMBLE for the PAST A Story of Archaeology in the Ottoman Empire, 1753–1914, Istanbul, SALT, 2011.

Frick, Otto, « Phädra und Hippolyt, Ariadne auf Naxos (Sarkophagrelief zu Constantinopel) », Archäologische Zeitung, 1857, vol. 100–102, p. 33‑44.

Gautier, Théophile, Constantinople, Paris, Michel Lévy, 1853.

Gerçek, Ferruh, Türk Müzeciliği, Ankara, T. C. Kültür Bakanlığı, 1999.

Goold, Edward, Catalogue explicatif, historique et scientifique d’un certain nombre d’objets contenus dans le Musée impérial de Constantinople fondé en 1869 sous le grand vésirat de Son Altesse A’Ali Pacha, Zellich, 1871.

Karaduman, Hüseyin, « Belgelerle İlk Türk Asar-ı Atika Nizamnamesi (10 belge ile birlikte) », Belgeler, 2004, vol. 25, nᵒ 29, p. 73‑76.

Kızıltan, Zeynep, « Dünden Bugüne, İstanbul Arkeoloji Müzeleri | Les musées archéologiques à Istanbul, d’hier à aujourd’hui », in Martine Poulain, Queyrel François et Paquot Gérard (éd.), Éclats d’antiques : sculptures et photographies, Gustave Mendel à Constantinople, Paris, Institut national d’histoire de l’art; Armand Colin, 2013.

Koç, Hava, « Müze-i Humâyûn’da Yayın Çalışmaları (Cumhuriyet Dönemine Kadar) », in Zeynep Yasa Yaman & Serpil Bağcı (éds.), Gelenek, kimlik, bireşim : kültürel kesişmeler ve sanat, Ankara, 2011.

Moukhtar, Sermed, Musée Militaire Ottoman situé à St-Irène de Top-Kapou-Sérail. Guide N°: 1, Constantinople, Nédjimi-Isikbal, 1920.

Mumcu, Ahmet, « Eski Eserler Hukuku Ve Türkiye », Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1971, vol. 28, nᵒ 1, p. 41‑76.

Ogan, Aziz, Türk Müzeciliğinin 100üncü Yıldönümü, Istanbul, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 1947.

Öz, Tahsin, « Ahmet Fethi Paşa ve Müzeler », Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya dergisi, 1949, vol. 5, p. 1-15.

Pasinli, Alpay, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Istanbul, Akbank, 2003.

Sakaoğlu, Necde, Tarihi, mekânları, kitabeleri ve anıları ile Saray-i Hûmayun : Topkapı Sarayı, Istanbul, Denizbank Yayınları, 2002.

Tott, François de, Mémoires du Baron de Tott sur les Turcs et les Tartares, Amsterdam, 1784.

Photographies de l’editio princeps des « Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares » de la bibliothèque de l’IFEA Néhémie Strupler CC BY 4.0
Photographies de l’editio princeps des « Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares » de la bibliothèque de l’IFEA Néhémie Strupler CC BY 4.0
Photographies de l’editio princeps des « Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares » de la bibliothèque de l’IFEA. Néhémie Strupler CC BY 4.0


 1. Entre autres, Goold, E., 1871; Kiziltan, Z., 2013. []
 2. Pour d’autres revues similaires, on pourra consulter : Cengiz, H., 2010; Gerçek, F., 1999; Sakaoğlu, N., 2002, 64–69 []
 3. Ar, B., 2014 []
 4. Moukhtar, S., 1920, 1–23 []
 5. Ar, B., « Aya İrini’de Dârü’l-esliha Esliha düzenlemesi » op. cit., 2 []
 6. Sakaoğlu, N., Tarihi, mekânları, kitabeleri ve anıları ile Saray-i Hûmayun, op. cit, 64–69 []
 7. Moukhtar, S., Musée Militaire Ottoman situé à St-Irène de Top-Kapou-Sérail. Guide N°: 1, op. cit, 23–32 []
 8. Tott, F. de, 1784, 196-198, disponible en ligne grâce aux archives ouvertes de la bibliothèque de la Grande Assemblée nationale de Turquie https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/1022, l’édition de 1785 est disponible sur le site de la bibliothèque de l’Université de Mannheim : http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:180-digad-6941 []
 9. Öz, T., 1949 []
 10. Par exemple Ogan, A., 1947 []
 11. Ar, B., « Aya İrini’de Dâr-ül Esliha düzenlemesi », op. cit, 6, fig. 3 []
 12. Öz, T., « Ahmet Fethi Paşa ve Müzeler », op. cit, 2 []
 13. Eldem, E., 2017, 35-36 []
 14. Ibid. []
 15. Folio 37v du Carnet de voyage n°7 de Flaubert, voir Biasi, P.-M. de, 2013 []
 16. Gauthier, T., 1853, p. 287‑288. []
 17. Frick, O., 1857; cité par Eldem, E., 2014, 16-20; voir également la publication du même auteur de Eldem, E., « Early Ottoman Archaeology: Rediscovering the Finds of Ascalon (Ashkelon), 1847 », op. cit []
 18. Dumont, A., 1868 []
 19. Koç, H., 2011 ; Eldem, E., Mendel – Sebah. Müze-ı Hümayun’u Belgelemek | Documenting The Imperial Museum. Mendel – Sebah, op. cit []
 20. Cengiz, H., « İstanbul Müzeleri Literatürü », op. cit, 279; Pasinli, A., 2003, 13 []
 21. entre autres Eldem, E., 2011 []
 22. Goold, E., Catalogue explicatif, historique et scientifique d’un certain nombre d’objets contenus dans le Musée impérial de Constantinople fondé en 1869 sous le grand vésirat de Son Altesse A’Ali Pacha, op. cit []
 23. Mumcu, A., 1971; Karaduman, H., 2004 []
 24. Pour de nombreux détails sur cette période et ces évènements, Eldem, E., « From Blissful Indifference to Anguished Concern: Ottoman Perceptions of Antiquities, 1799–1869 », op. cit []

ἡ λαμπροτάτη Προυσιέων πόλις (Prusiaslıların pek meşhur kenti): Unutulmuş Bir Bithynia Kenti Prusias ad Hypium/Konuralp

İstanbul dışında eğitim görenler veya çalışanlar için yayınlara ulaşmanın çok zor olması aynı zamanda ulaşılan yayınların yetersizliği de akademik çalışma yapmak isteyenler için temel sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda IFEA tarafından verilen kısa süreli doktora bursu, şehir dışından gelecek olan araştırmacılara gerek konaklama gerekse kütüphanedeki kitaplara ulaşma anlamında önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Söz konusu doktora bursu kapsamında yaklaşık 3 haftalık sürede, 2017 yılında tamamladığım “Roma İmparatorluk döneminde Prusias ad Hypium” adlı yüksek lisans tezimi kitap haline çevirmek amacıyla IFEA kütüphanesinde çalışmasında bulundum. Tezimde yer verememiş olduğum bazı kaynaklardan, gravürlerden ve gezginlerin notlarından da yararlanarak kuruluşundan Osmanlı Egemenliğine kadar bir antik kentin dönüşümünü ele almaya çalıştım ve bu kapsamda bir takım düzeltmeler ve eklemeler yaptım.

Görsel 1: Jules Laurens, Prusias ad Hypium, in: Xavier Hommaire de Hell, Voyage en Turquie et en Perse, pl. XVI, 1859. Reproduction Gerin Dominique, Voyageurs français au Levant, in: Anatolie antique. Fouilles françaises en Turquie. Catalogue de l’exposition. Gypsothèque de l’Université Lumière Lyon II, 23 octobre-23 décembre 1990. Istanbul : Institut Français d’Études Anatoliennes-Georges Dumézil, 1990. pp. 111-118. (Varia Anatolica, 4) www.persee.fr/doc/anatv_1013-9559_1990_cat_4_2_1074

Genel hatlarıyla Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgelerini kapsadığı düşünülen Bithynia bölgesi, günümüzde İstanbul’un Anadolu yakası, Bursa, İznik, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Düzce ve Bolu illerini içine alan bölgenin antik çağdaki adıdır. Bölgede yer alan antik kentler göz önüne alındığında Bithynia bölgesinin arkeolojik anlamda çok zengin olduğu anlaşılmaktadır. Nikomedia, Nikaia, Prusa ad Olympum gibi büyük ölçekli kentlerin yanında pek çok yerleşim yeri de bulunmaktadır. Bu anlamda Plinius Secundus’a göre 12 Bithynia kenti arasında yer alan ve Düzce ili Konuralp (eski adıyla Üskübü) beldesine konumlandırılan Prusias ad Hypium kenti, günümüzde adı yeterince bilinmemesine karşın gerek barındırdığı tarihi yapılar gerekse Roma Dönemindeki konumu ve zengin bitki örtüsü nedeniyle üzerinde durulması gereken bir yerleşim yeri olarak dikkat çekmektedir.

Kentin akropolisinin yer aldığı küçük tepe, görece daha az iskân edilmiş, buna karşın kentin en önemli kısımları, günümüzdeki Konuralp adlı modern yerleşim yerinin altında kalmıştır. MÖ.V.-IV. yüzyılda Herakleia Pontika (Zonguldak/Ereğli) kentini de kuran Megaralı kolonistlerce apoikia yani koloni kenti olarak Kieros adıyla kurulan kent, MÖ.185 yılında Bithynia Kralı I.Prusias tarafından alınmış ve tıpkı Kios/Prusias ad Mare (Gemlik) örneğinde olduğu gibi “Hypios (Melen) Nehri kıyısındaki Prusias” anlamına gelen Prousias pros Hypion adını almıştır. MÖ.74 yılında Bithynia Krallığının Roma’ya miras bırakılması neticesinde kent de Roma hâkimiyetine geçmiş, kaynaklarda da “Prusias ad Hypium” adıyla görülmeye başlanmıştır. Özellikle Roma İmparatorluk döneminde Hadrianus ve Severus Hanedanı üyesi İmparatorların kente gelmesiyle adına rastlanan kent, imparator Gallienus (e.MS.253-260) dönemine tarihlendirilen Goth istilası sonrasında, istilaya uğramadığı düşünülmesine karşın diğer pek çok Bithynia kenti gibi sikke basmayı bırakmış ve içe dönük, izole bir kent halini almıştır.

Görsel 2: Onurlandırma Yazıtı (Yazarın Arşivinden)

Sebastene, Thebais, Germanike, Sabiniane, Prusias, Hadriane, Megaris, Iuliane ve Antoniane adlı 12 mahalle/kabile (phyle)’den meydana gelen kent özellikle askeri ve idari kariyerlerinde kentin velinimet olarak gördüğü Domitius ailesine üye kimselerin hayırseverleğiyle bayındırlık ve kentleşme anlamında gelişimini sürdürmüştür. Hıristiyanlaşan Roma Dünyasıyla paralel olarak Prusias ad Hypium kenti de dini yapının ön planda olduğu bir kent halini almış ve çeşitli konsillere piskoposluk düzeyinde katılımlarda bulunmuştur. Kilise kayıtlarıyla geçen kentin yüzyılları VII. Yüzyıldan XI. Yüzyıla kadar (Teophilos, Contantinus, Leon, Confessor[günah çıkaran] Paulos, Theophilos, Basil vb.) çeşitli Hıristiyan din adamlarının öne çıktığı kentte söz sahibi olduğu bir hale bürünmüştür. Son olarak 1206 yılında Bizanslı Tarihçi Khoniates’in eserinde Pontus ve İznik Krallıkları arasındaki güç mücadelesinde çeşitli seferlerde el değiştiren ve artık Plousias şeklinde adına rastladığımız kent, sonraki yüzyılda Osmanlı egemenliğine geçmiştir. Osmanlı döneminde çeşitli arşiv belgelerinde kentteki arkeolojik ve mimari eserlere ilişkin bilgiler verilse de bunlar çok sınırlı kalmıştır.

Görsel 3: Kentin Tiyatrosundan Görünüm (Yazarın Arşivinden)

Derin bir uykuya dalan ve artık unutulmuş olan bu kente yeniden odaklananlar ise 17.ve 18. yüzyıllarda sayıları hayli artan gezginler olmuştur. Bu anlamda ilk olarak antropolog ve rahip olan İngiliz Richard Pococke kente gelmiştir. A Description of the East and Some other Countries adıyla yayınladığı ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü kütüphanesinde de bulunan eserinden hareketle, Pococke 1737-1742 yıllarını kapsayan Yakındoğu gezisi sırasında Düzce yöresine de gelmiş, burada Prusias ad Hypium kentinden ve Hypios Nehrinden söz etmiştir.  Pococke’nin eseri ve Jean Baptiste Bourguignon d’Anville adlı Fransız coğrafyacının 1768 tarihli haritasında Prusias ad Hypium kentine de yer vermesi, Fransızların bölgeye ve kente olan ilgisini arttırmıştır.  Bu bağlamda 1830ların başında Fransız Tarihçi ve Arkeolog Félix Marie Charles Texier kente gelmiş ve çeşitli gözlemlerini paylaşmıştır.  Kente dair o tarihe kadarki en önemli bilgileri ise Fransız Misyoner ve Dil Bilimci Eugene Boré vermiştir. 1837’de kente gelen Boré’un yine IFEA kütüphanesinde de yer alan eserinde kentin ayanlarından Topçuoğlu ailesine ve Osmanlı taşrasına ilişkin de önemli bilgiler verilmektedir. Fransız coğrafyacı ve gezgin Xavier Hommaire de Hell de, Prusias ad Hypium kentini araştıran seyyahlar arasındadır. Hell ile birlikte kente gelen ve tarihi yapıların çizimini yapan Jules Joseph Augustin Laurens de kentin tarihine çok önemli katkılarda bulunmuştur. Sonraki yıllarda Mordtmann ve Tchichatsceff gibi kimselerin de ilgisini çeken kent, Georges Perrot’un da bölgeye gelmesiyle aslında bilinenden çok daha fazla önemli tarihi yapıları, heykelleri ve yazıtları barındırdığı anlaşılmıştır. Kenti oluşturan 12 kabilenin (phyle) varlığından ve pek çok yazıttan da söz eden Perrot, kentteki tiyatroyu da en ince ayrıntısına kadar incelemiştir. 1900lü yılların başında Arkeolog Gustave Mendel kentteki epigrafik belgeleri bilimsel bir çalışmayla yayınlamıştır.

Görsel 4: Bithynia Bölgesi, Asia citerior, H.Kiepert, Karten zur alten Geschichte, D. Reimer, Berlin, 1890. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heinrich_Kiepert._Asia_citerior.Bithynia.jpg

20.yüzyıla girilirken başta Louis Robert ve F.K.Dörner olmak üzere pek çok önemli isim kente dair çalışmalar yapmıştır.  Öyle ki bu iki araştırmacının eserleri günümüzde dahi güncelliğini büyük ölçüde korumaktadır. Aynı dönemde Türk araştırmacılar da bölgeye gelmiş ve çeşitli yüz araştırmaları / arkeolojik kazılar yürütmüştür. Bu kapsamda 1948-1950 yıllarını kapsayan yüz araştırmasıyla İ.Kılıç Kökten ve 1948-1960 yılları arasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rüstem Duyuran başkanlığında yürütülen sistematik kazı çalışmalarıyla kentin sahip olduğu potansiyel ortaya çıkarılmıştır. 1965 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi Konservatörü olarak hizmet veren Fransız Araştıracı Andreé Nedjati Rollas kent için bir rehber hazırlamış ve kente dair pek çok bilgiyi ve kişisel gözlemlerini bir araya getirmiştir. 1985 yılına gelindiğinde ise Alman Epigraf Walter Ameling kentteki tüm yazıtları toplayarak Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien adlı seride yayınlamıştır. 2013 yılından itibaren de Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Konuralp Müzesi ortaklığında arkeolojik kazı çalışmaları devam etmektedir.

Görsel 5. Prusias ad Hypium Kenti Roma Köprüsü, (Yazarın Arşivinden)

Günümüzde modern yapılaşmaya maruz kalmasına karşın antik kentten kalan Tiyatro, Su kemerleri, Köprü, Şehir Surları, Bizans Kalesi gibi mimari yapıların yanında çeşitli tapınak parçaları, Domitius Hamamı ve Gymnasium gibi yapıların varlığını kanıtlayan yazıtlı arkeolojik buluntular ile çok sayıda epigrafik belge mevcuttur.

Görsel 6. Bizans dönemi Su Kemeri/Kemerkasım köyü (Yazarın Arşivinden)

Seçilmiş Kaynakça

 • Ameling W. 1985 Die Inschriften von Prusias Ad Hypium, Bonn: Habelt. 1985 [Ep 089-27]
 • Belke K. 1996 Paphlagonien und Honorias. Tabula Imperii Byzantini. Vol.IX, Vienne : Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften. 1996
 • Dörner, F.K. 1952 Bericht über eine Reise in Bithynien ausgeführt im Jahre 1948 im Auftrage der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Vienne : R.M.Rohrer. 1952 [Ep 058]
 • Karakuş, O. S, 2017 Roma İmparatorluk Döneminde Prusias ad Hypium. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2017
 • Perrot, G. 1861 Exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie : d’une partie de la Mysie, de la Phrygie, de la Cappadoce et du Pont. Paris : Didot. 1861
 • Perrot, G. 1864 Souvenirs d’un voyage en Asie Mineure. Paris : Levy. 1864 [VH 110]
 • Robert, L. 1980 À Travers l’Asie mineure. Paris: École française d’Athènes. 1980 [COLL VII 239 I]
 • Texier, C. 1882 Asie Mineure. Asie Mineure : description géographique, historique et archéologique des provinces et des villes de la Chersonnèse d’Asie Paris : Didot.1882
 • Zeyrek, T. et G.Baran-Çelik 2005 Prusias ad Hypium (Kieros) Anadolu’nun kuzeybatısında antik bir kent (Konuralp/Üskübü). Istanbul : Ege Yayınları. 2005

Son sözü söyleme imkansızlığı

Çeviri: Nilda Taşköprü
Version française

Müdüriyet makamında geçen beş yoğun sene neredeyse biterken, son sözü söylemek yerine -haddimi aşmak olur-, bu son “müdürün yazısı” ile bilançomuzu sunmaya çalışayım. Mezar ötesinden hatırlar’ın son satırlarını taklit gibi olmazsa ; ağır yaz sıcağının tüm ülkeyi kavurmaya başladığı, Fransız Sarayı’nın bahçesindeki yüzyıllık ıhlamur ağacının başdöndürücü kokusunun kendini iyice hissettirdiği, maalesef yeni meslektaşlarımızın göz altına alındığı ve Türkiye’nin kuzey Suriye’ye yeni bir askeri müdahalede bulunacağının duyurulduğu şu günlerde, elbette ki bu, kişisel bir bilanço olmayacak. Zira bu beş sene boyunca müdüriyet görevinin kişiselleştirilmesinden sakındım, bunun da devir teslimi kolaylaştıracağı düşüncesindeyim.

İlkin, hem Türkiye hem de Fransa’nın geçirdiği oldukça zorlu dönemlerde, birlikte çalıştığım herkese teşekkür ederim. Zira Türkiye tarafına bakacak olursak, yanıbaşımızdaki komşu ülke Suriye’deki bitmeyen savaşı, Gezi olaylarını (Mayıs-Haziran 2013), 17-25 Aralık operasyonlarını, 2015 yazında yaşanan saldırıları, 10 Ekim 2015 Ankara Tren Garı katliamını (kurban sayısı 102’ye yükseldi1), “Darbe teşebbüsü” diye anılan 15 Temmuz’u ve Aralık 2016 saldırılarını gördük. Gezi olayları sırasında, polisin İstiklal Caddesi’nden Nuri Ziya Sokak’a doğru kaçan göstericileri kovaladığı sırada IFEA’nın terasına düşen çok sayıdaki biber gazı kapsüllerinden bazılarını müdüriyette saklıyoruz. Bu son derece hareketli dönemde ; stajyer, doktora öğrencisi, misafir araştırmacı, Fransız üniversiteleri veya CNRS’e bağlı araştırmacıların büyük rol oynadığı değişken bir ekibin yanı sıra ; yerel sözleşmeli, Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın atadığı (sayısı düşüşte) ve CNRS kaynaklı sabit personelimiz beni yalnız bırakmadı. IFEA’daki yoğun insan hareketliliği, çalışan statülerinin kırılganlığı ve statüler arasındaki eşitsizliğe rağmen, geçici bile olsa kişisel çıkarları çoğulcul olanlarla buluşturarak, hem Türkiye hem de Fransa’daki ortaklıklarımızı çoğaltıp herkesin paylaşabileceği müşterek dinamikler yarattık. Ayrıca bu son beş sene boyunca, araştırmacılık biçimlerinin değiştiği bir zemin ve Türkiye ile Fransa arasında kültürel ve bilimsel ilişkilerde yeni düzenlemeler söz konusu oldu. Eşitsizliğin hakim olduğu eski cinsten işbirliklerinin zamanın gerisinde kalıp, uygunsuz düşmesi üzerine, bu değişimi değerlendirerek daha alçakgönüllü, tam anlamıyla çift yönlü ve böylelikle daha eşitlikçi yeni yollar bulmamız gerekti. Örneğin arkeoloji alanında Türkiye’nin ilerleme kaydeden arkeoloji çalışmalarını, bu alandaki kayda değer insan kaynağını, öncelik ve belirli beklentileri göz önüne almamız gerekli2. Ayrıca diğer alanlarda da ülkenin araştırma ve üniversite açısından yeni görünümü ile Türk dilinde yazan araştırmacıların çok sayıdaki ürününü hesaba katmadan çalışmak artık mümkün değil.

Son beş senedir Fransa Dışişleri Bakanlığı ve CNRS tarafından sağlanan kaynaklarda -altını çizelim- gerçekten de hiçbir düşüşe rastlanmasa da, kurumumuz insan kaynakları açısından iki büyük darbe aldı. Arkeoloji birimi sorumlusu makamı, 1 Eylül 2014 tarihinden beri yerel sözleşmeli hâle getirildi. Bundan iki yıl sonra, (geçmişi 2003 yılına dayanan) Bakü şubesi sorumlusu makamının ortadan kaldırılması ikinci bir darbeyi vurdu. Atanmasını takiben, görevde üç sene bile geçirmemiş Bakü şubesi sorumlusu Adeline Braux görevinden biraz hırpalayıcı biçimde ayrılmak zorunda kaldı. Kurumumuzun aldığı bu iki darbe benim içimde de bir yara olarak kalacak.

Her şeye rağmen, tüm bu olaylı seneler boyunca, kimileri gerçekten de takıntılı-tutku diyebileceğimiz bir hâl alan çok sayıda işe giriştik. Korunup, geliştirileceğini umduğum bu küçük mirasın satırbaşlarını hatırlatalım :

 • Araştırmaların yürütüldüğü gündelik koşullar ile başlayalım. Bina ve içindekilerin güvenliği hep üzerinde durduğumuz bir konuydu. Konsolosluk ve büyükelçilik -ve tam zamanında bulunan bir sponsor- desteğiyle yapısal ve uzun süreli önlemler alındı. Binamızın yangın söndürme sistem normlarına uyumlanması çerçevesinde 2013 yılı ilkbaharında yapılan yangın söndürme tatbikatı uygulamasını kimileri hatırlayacaktır. Uyum çalışmaları 2017 senesinin ilkbaharı itibariyle neredeyse bitmeye yakın hâle geldi.

Formation du personnel à la lutte contre l’incendie, 15 février 2013

 • Kütüphanemiz (ve deposu) iyileştirildi, (özellikle raylı arşiv ve eski Kafkasya Gözlem Merkezi salonu) su geçirmez hâle getirildi, yeniden düzenlenip, daha güzel tanıtılıp3 zenginleştirildi. Kütüphanenin geçmişi hakkında önemli çalışmalar yürütüldü ; kütüphane bünyesindeki koleksiyonların birçoğu (Kapusen, Hüsrev Tayla, Thieck, Poisson koleksiyonları…) ayrı ayrı değerlendirildi. Özellikle sponsor yardımı, kitlesel fonlama kampanyası, yıpranmış kitapların tamiri kampanyası, sergiler düzenlemek üzere girişilen işbirlikleri ve IFEA’nın Fransa Milli Kütüphanesi tarafından yürütülen “Bibliothèques d’Orient” (Doğu Kütüphaneleri Portalı) isimli projeye4 katılımı sayesinde, kötü durumdaki on kadar nadir eserin restorasyonu sağlandı.
 • Herkesin iştirak ettiği ve her ay ayrı bir konunun ele alındığı “vitrin” başlığı altında, kaynak eserlerin kütüphanede teşhir edilip, IFEA’nın sitesinin ilgili sayfalarından erişilen metinler, araştırmacıların kimi kaynakları (yeniden) keşfetmesini, ayrıca kafalarındaki soruları hem okuyucular, hem de gerek yakın gerekse uzaktaki meslektaşlar ile paylaşmalarını sağladı. Kütüphaneye satın alımlar yoluyla da kimi alanlardaki kaynak eksiklikleri giderildi. Ayrıca IFEA’nın, Anamed yürütücülüğündeki BiblioPera platformuna katılımı, kütüphanemizin görünürlüğünü kuvvetlendirerek, yakınımızda bulunan diğer kütüphanelerle de canlı ilişkiler kurulmasını sağladı. Bu sayede kütüphanemizin kataloğu normlara uygun hâle getirilip, kütüphaneye çevrimiçi erişim, bağlantı sorunlarından bağımsız biçimde sağlanacak.
 • Ayrıca, enstitümüzdeki Şehir Gözlem Merkezi ve Türkiye Siyaseti Gözlem Merkezi’ne ait kaynaklar yeniden düzenlendi. Envanteri çıkarılan hem kağıt hem de elektronik dosyalar, stajyer ve doktora öğrencilerinin sabırla çalışmaları sonucunda araştırmacıların kullanımına sunulmuş vaziyette.

Une double page du livre d’or de l’IFEA tenu dans les années 80

 • IFEA’nın arşivi de yeniden düzenlendi, koşulları iyileştirildi ve de 2012 yılının sonundan itibaren Cilia Martin’in değerli yardımlarıyla hakettiği değeri yeniden buldu. Artık bir nem alma cihazının da bulunduğu arşiv odası, kapladığı mütevazi alana rağmen, Alfred Laumonier hakkında yazılmış dipnotun da gösterdiği üzere, araştırmalarda kullanılabilecek birinci elden kaynaklar barındırmakta. Öyle ki bunların arasından gayet kötü hâlde bazı fotoğraflar çıktı… Bundan böyle Jane Laroche ve Ara Güler imzalı fotoğraflar daha iyi koşullarda ve enstitümüzün merdivenlerinde sergilenmekte. Bu alanda daha yapılacak çok şey var. 2014 yılındaki Emmanuel Laroche sergisi ve 2015 senesindeki Stéphane Yerasimos sergisinin ardından, EPHE ve Henry Corbin’in Dostları Derneği’nin ortaklığında Henry Corbin konulu bir serginin hazırlığı içindeyiz. Son olarak geçtiğimiz haziran ayının son günlerinde, Stefanos Yerasimos’un eşi tarafından bir kısmı IFEA’ya bırakılan Yerasimos arşivi sayesinde, Yerasimos salonunun zengin içeriğini, bu büyük araştırmacının hatırasına, kurumumuzun geçmişine ve gelecek nesil araştırmacılarının hizmetine sunmak üzere, adına yaraşır biçimde yeniden düzenleyeceğiz -zira “Yerasimos koleksiyonu” başlığı altında birtakım kaynaklar zaten bu salonda bulunmakta.
 • Araştırmalar açısından bakacak olursak, tüm alanları kapsama imkanı yakalanamasa da – mali sıkıntı çekilen dönemlerde kapsamlılık lüks teşkil ediyor-, ortak çalışmalar bünyesinde bilhassa gençlerin araştırmalarına ve bağlantılarımız ile işbirliğine gidilmesi üzerinde duruldu. Bu beş sene boyunca, IFEA’nın (Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın BAR ve AMI burs programlarından faydalanan) birçok eski burslu öğrencisi tezini savundu. Tezlerin sonuçlanması, eski IFEAlılar ağının gelişmesi ve enstitümüzün varoluş nedenlerinden biri olan enstitümüzün genç araştırmacılara rehberlik etmedeki kabiliyeti, kurumumuzun güvenilirliğini açısından son derece büyük bir önem arz etmekte. Türkiye, Osmanlı, Balkan et Ortaasya Araştrmaları Merkezi, Ortadoğu’da enstitümüze muadil kurum Ortadoğu Fransız Kültür Merkezi, İstanbul’daki Orient-Institut, Ecole normale supérieure’ün PSL programı, Tours Üniversitesi’nin CITERES Laboratuvarı, Metin Araştırmaları ve Tarihi Enstitüsü, Jean Pépin Araştırma Merkezi gibi kurumlarla hâlihazırdaki işbirliğimiz sayesinde birçok öğrenci, Ulusal Araştırmalar Ajansı’nın (ANR) desteklediği araştırma programlarından faydalandı (Transtur, Transfaire, Marges, NMR, i-Stamboul project, Lajeh, NekroPergEol, EUR PSL-ArchéoPSL …). İki doktora sonrası araştırmacı, seneler boyunca aynı anda ayrı yerlerde gerçekleşen seminerler düzenleyerek, IFEA’nın ulusötesi bir araştırmacı kümesine dahil olmasına katkıda bulundu.

Colloque “D’une migration à l’autre” 10-14 avril 2017, Ankara

 • Fransız idari bölgeleri (Arcus projesini Bretagne bölgesi destekledi), Avrupa Araştırma Konseyi (tarafından desteklenen “Osmanlı İmparatorluğu’nda Arap felsefesine bakış” araştırma programı, Yıldız Üniversitesi, Jean Pépin Merkezi (CNRS) gibi uluslararası kurumları, “Arap Dünyasında otoriter rejimlerin çöküşü” ve “Open Jerusalem” gibi araştırma programlarını 2015 yılında bir araya getirdi), “Ortadoğu ve Müslüman dünya” konulu bilim örgütlenmesi, Fransız Kalkınma Ajansı (Türkiye’deki orta sınıf üzerine araştırmalara katkı sağladı), Bilimsel Araştırmalar Milli Merkezi (Paris terör saldırıları araştırmaları), ENVIMED (Amida araştırma programı), Avrupa ve Akdeniz Medeniyetleri Müzesi, d’Alembert Fonu (“Akdenizlilik kavramı” araştırma programı, 2013) ve Fransız Kültür Merkezi ile yakın işbirliği (Nisan 2015’teki Türkiye Fransa İşgücü Anlaşması’nın 50. yılı anmaları, Nisan 2017’de Ankara’da göç konulu kolokyum) kaynakların çeşitlenmesine katkıda bulundu.
 • IFEA, Aix-Marseille Üniversitesi’nden C-3-Network ve Ekim 2015’te İzmir kolokyumunu düzenleyen TransferS gibi mükemmeliyet tescilli laboratuvar çalışmalarına da imza attı. Öte yandan, IFEA muadili, Fransa’nın yurtdışındaki diğer araştırma merkezleri ile yürütülen çalışmalar (örneğin Ortadoğu Fransız Kültür Merkezi, İskenderiye Araştırmaları Merkezi5 ile IFEA arasında mekik dokuyan Faruk Bilici’nin etkin çalışmaları ve Mısır’daki Ekonomik, Hukuki ve Sosyal Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezi, Jacques Berque Araştırma Merkezi6) ve Fransa’nın yurtdışındaki tüm arkeoloji merkezleri ile arkeoloji alanında, Roma Fransız Arkeoloji Merkezi ile yürütülen “Akdeniz’de gençlik” araştırma programı işbirliği, araştırmacılarımızın seyahat etmesini ve karşılaştırmalı araştırmalar yapabilmesini sağladı. Akdeniz havzasındaki şehir gözlem merkezleri ile ortaklaşa çalışma imkanı insan gücü eksikliği nedeniyle sağlanamasa da, Arap araştırmaları ve Türkiyat kesişimindeki Kürt çalışmaları, Ortadoğu Fransız Kültür Merkezi’nin Erbil şubesi ve Exeter Üniversitesi ile özellikle Eylül 2014-Ağustos 2016 tarihleri arasında Clémence Scalbert-Yücel’in görevi sırasında önemli bir ilerleme kaydetti.
 • Son olarak Güncel Araştırmalar Birimi çatısı altında kurulan Göç ve Hareketlilik araştırmalarının güçlendirilmesi, “Ortadoğu ve Müslüman dünya” konulu bilim örgütlenmesi, Ulusal Araştırmalar Ajansı Lajeh programı, Fransız Kültür Merkezi, Fransız Göç ve Entegrasyon Ofisi, Uluslararası Göç Örgütü gibi birçok Türk, Fransız ve uluslararası kuruluşun desteğiyle, Elif Aksaz’ın tüm doktora öğrencisi, stajyer ve meslektaşları bir araya getiren dinamizmi, bu senelerin en büyük başarılarından biri olmuştur. Marburg Ünivesitesi’nin “Re-Configurations. History, Remembrance and Transformation Processes in the Middle East and North Africa” isimli araştırma ağı işbirliğinde, Uluslararası Göç Örgütü desteğiyle, 2014 yılının aralık ayında düzenlenen “’Guests and Aliens’ Re-configuring new mobilities in the Eastern Mediterranean post 2011-9” isimli konferans hatırlarda kalacaktır. Bu konferans çevrimiçi bir IFEA dosyası hâlinde yayımlandı.

 • Yayın politikası konusunda ise çevrimiçi görünürlüğümüzün arttırılmasına odaklanıldı. IFEA Dosyaları yeniden yayımlanmaya başlandı (2013 yılından bu yana 6 yeni dosya7 çıktı), Dipnot isimli blog ve yalnızca çevrimiçi yayımlanan “IFEA’nın e-kütüphanesi” başlıklı yeni yayın dizisi (ilk sayısı Şubat 2017’de yayımlandı) hayata geçirildi ve Arkeoloji Buluşmaları isimli yayına devam edildi. Bunun yanı sıra CNRS atamalı proje sorumlumuzun “e-projeler” başlıklı takdire şayan çalışması sayesinde, IFEA yayınlarının Persée, Revues.org, OpenEdition.org gibi saygın portallara aktarılması hız kazandı. Bu senenin sonuna kadar arkeoloji yayınımız Anatolia Antiqua’nın son eksik sayılarının yüklenmesi tamamlanmış olacak. Maisonneuve yayınları ile 2017 ilkbaharında yapılan anlaşma uyarınca, Anatolia Moderna süreli yayınındaki makaleler de çevrimiçi erişime açılacak.
 • Görsel arşiv de bu senelerin getirdiği ve geliştirilmesini umduğumuz bir yenilik. Görsel arşiv, enstitünün bugüne kadar fazlasıyla göz ardı edilmiş görsel kaynaklarının değerlendirilmesine, enstitüden gelmiş geçmiş ve çalışmalarında o veya bu şekilde fotoğrafa başvurmuş araştırmacıların soruşturulmasına ve özellikle de mevcut birinci elden kaynakların gelecekteki araştırmalara yönelik, daha düzenli ve sürekli biçimde paylaşılmasına duyulan ihtiyaç sonucu hayata geçirildi. Proje başlangıcında SALT ile imzalanan anlaşmanın ardından, geçenlerde barındırma işleminin HUMA-NUM sunucusu üzerinden sağlanacağının karara bağlanması bu arşivlere yeni bir soluk kazandıracak

Vernissage de l’exposition “Deux siècles de cartographie d’Istanbul et de son environnement” au Lycée Notre-Dame de Sion le 7 mars 2013

 • Enstitümüzün giriş holünde Emmanuel Laroche ve Stéphane Yerasimos’e ithafen iki sergi (Aksel Tibet’e teşekkür ederiz), ayrıca başka sergiler de İstanbul’da veya şehir dışında düzenlendi. JH Lambert konulu bir diğer sergi 2017 yılı sonunda Eskişehir’de gerçekleşmek üzere hazırlık aşamasında. Bu sergiler kurumumuzun geçmişini yeniden hatırlamamıza, ortaya konan araştırmaları ve belgeleme işini tanıtmamıza, kütüphane ve harita atölyemizde bulunan bazı zenginliklerin yeniden keşfine ve bunların restore edilmesine, özellikle İstanbul’da Fransızca dilinde eğitim veren devlet okulu veya kolejlerle8 kurulan işbirliği sonucu yeni ufuklara yelken açmamıza vesile oldu.

Présentation du numéro 5 de la revue Anatoli, 13 janvier 2015

 • İstanbul’daki Fransız Kültür Merkezi ile düzenlenen Fransa’da Anadolu diasporasının sesleri etkinliği 2013-2014, Türkiye Fransa İşgücü Anlaşması’nın 50. yılı anmaları, Ankara Fransız Kültür Merkezi işbirliği ile hazırlanan, Dünden bugüne göçler kolokyumu (10-14 Nisan 2017), Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarlığı’nın desteğiyle gerçekleşen Türkiye’de Ermeni soykırımı tartışmaları (2005-2015) konferansı göz önüne alındığında, Fransız Kültür Merkezi ile söyleşiler konusundaki işbirliğimizin gerçekten de son derece verimli geçtiği düşüncesindeyim.

Atelier “Chaînes opératoires céramique” à l’Université Hitit de Çorum, 2 avril 2016

 • Diyarbakır, Eskişehir, Ankara, İzmir ve Çorum’da gerçekleşen etkinliklerin de gösterdiği üzere, göreve başlarken hayata geçirebilmeyi umduğum Anadolu’ya açılım hedefine kısmen ulaştığımızı söyleyebiliriz. İstanbul’a yönelme refleksinden kurtulmak ve son derece Fransa’ya özgü bir yaklaşımla ifade edecek olursak, IFEA’nın taşradaki tüm etkinliklerinin hatırasını canlandırmak açısından bu açılım son derece faydalıydı.

L’exposition “Entre trois mers” au centre Arkas, Izmir de mars à juillet 2016

Invitation au vernissage de l’exposition “Emmanuel Laroche, un savant en Anatolie”

Küçük ölçekli sabit çekirdek kadromuzun kendisini yalnız bırakmayacağını bildiğim halefim için en iyisini diliyorum. Devir teslimin en iyi şekilde gerçekleşmesi için hep beraber çalışacağız. Ne de olsa kendisini kilolarca kağıt ve elektronik dosya beklemekte ! Türkiye ve bulunduğu coğrafyanın seyri, Türk üniversitelerinin geleceği, bağlı olduğumuz kurumların enstitü ile ilgili siyaseti gibi birçok konu bizim dışımızda gelişmektedir. Umarız değersizleştirilen statüler ve ortadan kaldırılan görevlerin sonuna gelinmiştir9. Genç araştırmacıların yetiştirilmesi, araştırma çalışmalarının desteklenmesi, istek ve ihtiyaçlara karşılık verilmesi, beşeri ve sosyal bilimler ile arkeoloji alanlarında Fransız geleneğinin yaşatılması gibi ödev bildiğimiz konularda çalışmaya devam etmek için, kısa vadeli tasarruflar ile tehlikeye atılmaması gereken asgari bir kritik kitle lazım. Enstitümüzün eskiye dayanan tarihinin şahitlik ettiği araştırma alanındaki zengin geçmişimize dayanarak, ne derece büyük bir potansiyel teşkil ettiğine ayrıntıyla değinmeye gerek olmayan bu büyük ülkede daha yapılacak çok şey olduğu kanaatindeyiz. Umarız durum normalleşerek kısa sürede sabitleşir, arkeologlar Türk meslektaşları ile rahatça çalışmaya devam edebilir ve olağanüstü hâlin sona ermesi ile Türk üniversiteleri son derece gerekli olan özgür hareket etme imkanını kazanır ve görevine son verilen, açığa alınan ve görevinden istifa eden hatta yurtdışına giden ve ülkenin dinamizm, zenginlik, bilim alanındaki çeşitlilik ve potansiyelini ifade eden son derece başarılı akademisyenler görevlerine iade edilirler. Gelecek öğrenci nesilleri üzerinde kalıcı izler bırakması muhtemel bu insan ve beyin israfı en yakın zamanda durmalı.

Annie Pralong en 2011 au Palais de France d’Istanbul lors de la réception donnée en l’honneur de la parution de son ouvrage Bizans, Yapılar, Meydanlar, Yaşamlar aux éditions Kitapyayınevi

Yazımı, aramızdan kısa süre önce ayrılan ve 2002-2006 yılları arasında IFEA’da çalışan CNRS araştırmacısı Annie Pralong’dan bahsederek noktalayacağım. Hareketliliği ve genç araştırmacılara ayırdığı vakit ve İstanbul’daki turist rehberlerinin Bizans alanında yetiştirilmesi ile ilgili harcadığı emek (bu çalışmanın sonucu Kitap Yayınevi tarafından 201110 yılında yayımlandı) hâlen hatırlarda. Ayrıca bu yaz başında ikisi de babalarını aniden kaybeden arkadaşlarımız ; iki senedir IFEA’da çalışan Lyon 3 Üniversitesi ve CNRS araştırmacısı sevgili meslektaşım Philippe Bourmaud’ya ve Expertise-France çalışanı Hülya Mete’ye içten başsağlığı dileklerimi sunuyorum.

 1. Bk. https://www.artigercek.com/ankara-katliami-nda-olenlerin-sayisi-103-oldu-2 []
 2. Daha fazla bilgi için bk. Olivier Henry “Pour une nouvelle approche de l’archéologie en Turquie” (https://dipnot.hypotheses.org/387),  bk. Martin Godon’un 2015 senesi konulu “État de l’archéologie en Turquie” (https://dipnot.hypotheses.org/1902) ve 2016-2017 seneleri konulu notu (https://dipnot.hypotheses.org/2153). []
 3. Néhémie’ye teşekkür ederiz: https://dipnot.hypotheses.org/1961 []
 4. []
 5. IFEA ile 2014 yılında bir işbirliği anlaşması imzalamıştır. []
 6. CJB/IFEA ortak yayınını hatırlatalım: http://books.openedition.org/cjb/1201 []
 7. Bk. Eda GÜÇLÜ, Istanbul Bibliography/İstanbul Bibliyografyası 2000-2013, Istanbul, Şubat 2014, 219 s., bk. Uğur KAYA ve Dilek YANKAYA, “Les relations de la Turquie avec la Syrie“, Istanbul, Aralık 2013, 72 s. []
 8. Mayıs 2017 sonlarında Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşen “Mamboury” sergisi buna bir örnektir. []
 9. Fransa’nın yurtdışındaki araştırma merkezlerinin yeniden yapılandırılması ile ilgili tartışma hâlen sürüyor…: https://seenthis.net/messages/605499 Umarız bu durumun görevleri başında doğrudan etkilediği kişilerin görüşleri alınıp, fikirleri değerlendirilir. []
 10. 2016 yılında yeniden basılan “Byzans. Yapılar, Meydanlar ve Yaşamlar”: http://www.kitapyayinevi.com/bizans/ProductDetail/280.aspx []

État de l’archéologie en Turquie pour l’année 2016-2017

Avant la reprise des fouilles programmées pour les campagnes d’été 2017, faisons le point sur les faits marquants de l’année écoulée.

2016 : une année mouvementée

Conflits à l’est

Outre l’intensification du conflit syrien au sud de la frontière turque, la fin de l’année 2015 et le début de l’année 2016 furent marqués par la réactivation du conflit entre les forces armées turques et le PKK au nord de cette même frontière. Si les opérations militaires dans le centre-ville de Diyarbakır prirent fin en mars 2016, la situation dans l’est de la Turquie n’en resta pas moins particulièrement tendue à l’approche de l’été, saison privilégiée pour les campagnes de fouilles en raison des vacances universitaires et d’une météo sans nuages, nonobstant une chaleur élevée.

Durant le symposium international d’archéologie de mai 2016, organisé à Edirne, il semblait acquis que plusieurs fouilles dans les régions de l’Euphrate et du Tigre risquaient d’être compromises, soit par annulations administratives, soit par un principe de prudence fort compréhensible, appliqué par les directeurs de fouilles. De fait, des fouilles sur l’Euphrate comme Akarçay tepe ou Gusir Höyük sur le Tigre furent annulées, de même que des prospections dans la région de Mardin. Pour autant, ces décisions furent prises au cas par cas : le maintien des fouilles italo-turques de Carchemish, pourtant localisées sur la frontière syro-turque au nord de la ville de Jarablus alors tenue par Daesh, indique la volonté des autorités de communiquer sur leur capacité à contrôler la frontière.

Cette année, le symposium international d’archéologie était organisé à Bursa et vient juste de se terminer. La traditionnelle cérémonie d’ouverture n’a pas donnée lieu à des annonces particulières concernant le développement ou le gèle de programmes archéologiques dans l’est et vers la zone frontalière syro-turque. Le directeur général de la Direction des Antiquités et des Musées a toutefois exhorté les archéologues étrangers de ne s’occuper que d’archéologie sans se mêler des affaires politiques et sécuritaires de la Turquie.

La tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 : des conséquences limitées sur les fouilles

Les événements de juillet 2016 en Turquie à la suite de la tentative de coup d’État du 15 juillet, ont eu des répercussions sur les administrations turques avec la mise en examen et la révocation  d’un grand nombre de fonctionnaires. À la Direction Générale des Antiquités et Musées (DGAM), dépendante du ministère de la Culture et du Tourisme, Yalçın KURT, ancien maire de la ville de Gümüşhane (nord-est de la Turquie) dans les années 1980, a été nommé directeur général.

Si ces bouleversements occasionnèrent quelques délais dans la délivrance des permis de fouilles et financements, la DGAM s’efforça avec succès d’assurer son service aux travers des Musées régionaux et des commissaires de fouilles. De fait, sauf arrêt volontaire comme ce fut le cas à Çatalhöyük, et de rares retards dans l’arrivée de certaines équipes du fait du trafic aérien perturbé, les fouilles programmées eurent lieu sans encombre.

Les fouilles archéologiques comme outil de représailles diplomatiques

Historiquement ancrée dans la politique extérieure des pays d’Europe de l’Ouest, accusée d’un passif peu glorieux en terres ottomanes ayant alimenté les salles et dépôts des musées, l’archéologie européenne en Turquie paye souvent le prix des désaccords politiques et autres fâcheries dont elle est bien loin d’être la cause. La revue Aktüel Arkeoloji consacre un numéro complet à ce passé dans son édition de septembre 2015, réédité en anglais au printemps 2017 (fig. 1)

Page de couverture de la revue Actual Archaeology, vol. 17, printemps 2017

(http://www.actualarchaeology.com/#/8).

Ce faisant, les fouilles autrichiennes de Lymira (région d’Antalya) et d’Éphèse  (région d’Izmir) firent les frais d’un refroidissement des relations entre les deux pays, après que des affirmations péremptoires sur le code civil relatif au mariage, ainsi que sur le relatif intérêt à  voyager en Turquie, ont été diffusées courant juillet sur un panneau d’affichage LED placé dans l’aéroport international de Vienne.

Début juin 2016, le vote du Bundestag ratifiant la reconnaissance du génocide arménien par l’Allemagne sonna le glas pour la saison d’été des fouilles allemandes, soit cinq terrains sur les sept enregistrés en 2016.

2016, une année placée sous le signe du patrimoine culturel

Le Comité du Patrimoine Mondial de l’UNESCO en Turquie

Dans notre note de l’année dernière, nous avions évoqué l’activité diplomatique déployée par la Turquie en direction de l’UNESCO. Notons qu’en 2016, la 40e session du Comité du Patrimoine Mondial de l’UNESCO a eu lieu à Istanbul du 10 au 17 juillet. Malgré la tentative de coup d’État qui vint perturber la fin de cette session, les conclusions purent être ratifiées, notamment 21 nouvelles inscriptions au total sur la liste du patrimoine mondial, dont, en Turquie, le site archéologique d’Ani, proche de l’actuelle ville de Kars, à la frontière entre la Turquie, l’Arménie et la Géorgie .

En Lybie, l’intensification des zones de conflit et la radicalisation de certains groupes armés font que les cinq sites libyens, classés au patrimoine mondial dans les années 80, entrent dans la liste du patrimoine en péril.

Concernant le site « Paysage culturel de la forteresse de Diyarbakır et des jardins de l’Hevsel », classé en 2015 au patrimoine mondial de l’UNESCO, le comité demanda à la délégation permanente turque de fournir un rapport sur l’état de conservation du site, en raison des affrontements intramuros de l’hiver 2015 ayant opposés les forces armées turques à des groupes armés kurdes. Ce rapport, remis au centre du patrimoine mondial de l’UNESCO fin janvier 2017, fait état des restaurations entreprises à l’intérieur de la zone tampon B1 correspondant à la ville intramuros. Il fait mention d’une commission scientifique chargée de la supervision de ces travaux, sous l’égide du ministère turc de la Culture et du Tourisme, en relation avec le ministère de l’Urbanisme et de l’Environnement.  Il n’y est pas fait mention de l’étendue de ces travaux de rénovation qui concernent, après le décret d’expropriation  de mars 2016, 6292 parcelles du cadastre couvrant environ 140 hectares soit près de 90% de la ville intramuros.

Assemblée Générale de l’ICOMOS en Turquie

En octobre 2016, ce fut au tour de l’Assemblée Générale de l’ICOMOS d’avoir lieu à Istanbul avec, en conclusion, une journée de symposium international au sujet de la reconstruction du patrimoine matériel après catastrophes. À cette occasion, Martine ASSENAT (laboratoire CRISES-IFEA) a présenté un poster intitulé « Un secteur sauvegardé à Diyarbakır », dont le propos insistait sur la présence d’une trame urbaine antique sous le cadastre moderne de la ville intramuros.

Propositions pour préserver le cadre historique et archéologique de Diyarbakır

Le mois d’octobre fut aussi consacré au troisième colloque du programme Amida, organisé à la Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier, qui fut cette année consacré aux liens entre la cité antique de Diyarbakır et le Tigre.

Affiche du troisième Workshop Amida

Début novembre 2016, l’importance de préserver cette trame urbaine et la nécessité d’étudier le substrat antique de la ville fut de nouveau présentée durant le Symposium International sur Diyarbakır organisé par la préfecture de Diyarbakır en partenariat avec l’Université du Tigre.

À l’heure où j’écris ces lignes, de ce cadastre moderne il n’en reste qu’un tiers, la totalité des parcelles d’habitat du secteur ayant été arasée depuis la période de couvre-feu de l’hiver 2015, la partie ouest subissant actuellement un sort identique. Les travaux, financés à hauteur de deux milliards de livres turques, ont pour ambition d’assainir la ville d’un habitat qualifié d’insalubre et de favoriser une dynamique économique locale fondée sur le tourisme culturel.  À terme, la ville intramuros devrait être complètement reconstruite et réinterprétée selon une trame urbaine fort différente de l’architecture vernaculaire ayant prévalu jusqu’alors et s’étant développée sur le substrat de l’antique Amida.  Il faut espérer que les nombreux travaux scientifiques présentant ce substrat urbain comme indissociable et complémentaire des murailles de Diyarbakır et des jardins de l’Hevsel qui, lovés dans le bras du Tigre, apportèrent richesses à la ville dès l’Antiquité, seront autant de guides permettant à la commission scientifique en charge de ces zones de restaurations fermées au public d’agir avec raison.  Nous ne pouvons qu’attendre de plus amples rapports scientifiques officiels sur ces opérations.

Le patrimoine urbain, entre pression foncière, communication et revivalisme

Enfin, sur les politiques liées au patrimoine en milieu urbain, les Rencontres d’Archéologie de l’IFEA, organisées en novembre 2016, permirent de réunir aussi bien des archéologues, chercheurs en sciences sociales et politiques, professionnels du patrimoine et acteurs de la société civile, une initiative que nous comptons réitérer dans le cadre de nos axes transversaux de recherches sur le patrimoine et l’environnement.

Affiche des Rencontres d’archéologie de l’IFEA 2016

La question du patrimoine urbain est particulièrement d’actualité dans la ville d’Istanbul qui, depuis plus d’une décennie, densifie son tissu dans les trois dimensions. Sur terre et en hauteur, nous assistons à l’extension des banlieues en villes nouvelles, à la création de nouveaux espaces verts grignotés sur la mer, frêles décors en pots recouvrant des plateformes de béton sur pilotis et à la multiplication des gratte-ciels, symboles de vigueur économique en réponse à l’arrogance architecturale des villes du golfe Persique. Sous les mers comme dans les airs les transformations sont à l’œuvre, des tunnels sont creusés sous les eaux du Bosphore, tandis que le tablier d’un troisième  pont l’enjambe et qu’un nouvel aéroport contestant la suprématie de celui de Dubaï sur l’Europe et le Moyen-Orient devrait être en service dans l’année qui vient. Une interprétation particulière du patrimoine immobilier est également visible dans les quartiers de Karaköy et de Tophane où les travaux de modernisation du port de croisière de « Galata Port » conduisent, tant sur des parcelles d’état que sur des parcelles privées, à ne sauvegarder que les façades sur rue de bâtiments pourtant classés.

L’ouvrage de Jean-François Pérouse, Istanbul Planète. La ville monde du XXIe siècle, (2017, Éditions la Découverte, collection Cahiers libres)  permet de se plonger dans cette course au marketing urbain qui, si elle souligne la volonté de positionner Istanbul au rang de mégalopole high-tech, n’en traduit pas moins une politique économique fondée sur la spéculation foncière et les BTP (fig. 4).

Istanbul Planète par Jean-François Pérouse

Le revivalisme est aussi un trait particulier des politiques actuelles d’aménagement. La volonté est assumée de communiquer sur la splendeur passée de l’Empire ottoman et de s’en approprier la puissance qui le distinguait naguère. Cela se traduit par une recrudescence de projets visant à reconstruire des édifices à présent détruits, comme celui de reconstruction de l’ancienne caserne de Taksim,  mais également à créer,  ex-nihilo, du bâti pseudo patrimonial affichant des affiliations architecturales suivant des standards seldjoukides et ottomans. Si le nouveau palais présidentiel en est un exemple frappant, on retrouve cette aspiration à fabriquer du patrimoine néo ottoman même dans des villes et des quartiers où, d’antan, ce type d’architecture n’avait pas cours. Une logique identique s’applique à la construction de nouvelles mosquées qui, sur l’ensemble du territoire, reprennent à des échelles diverses les codes architecturaux caractéristiques des réalisations de l’architecte Mimar Sinan (1489-1588).

Pour clore ce chapitre, soulignons le développement de parcs archéologiques et culturels, suivant la politique de valorisation culturelle mais aussi touristique et pécuniaire préconisée par le ministère de la Culture et du Tourisme. Ces recommandations poussent nombre de programmes archéologiques à adopter les stratégies archéologiques aux impératifs de la conservation et de la restauration. L’extension des zones de fouilles et leur maintenance ainsi que la mise en place des infrastructures à même d’accueillir un public civil ont pour conséquence l’inflation des budgets de fouilles, l’augmentation des responsabilités légales et administratives qui reposent sur le directeur des fouilles et l’accroissement du temps de travail dédié à la gestion et aux recherches de financements.

Une approche identique est appliquée au  site archéologique et historique d’Hasankeyf sur le fleuve Tigre, à quelques trente kilomètres en aval de la ville de Batman. L’étroite vallée fluviatile, encaissée entre les premiers contreforts du Taurus au Nord de la Djézireh, sera bientôt submergée par la montée des eaux du barrage hydroélectrique d’Ilisu (fig. 5). Avec elle, les témoignages archéologiques de plus de 12000 ans d’occupations ininterrompues, incluant les habitats des populations actuelles. Sur la rive opposée, une nouvelle ville est en construction sur le piémont du mont Raman, faisant face à l’antique et médiévale cité, tandis qu’un parc archéologique et culturel à destination des touristes complètera ce nouvel ensemble, en accueillant quelques constructions anciennes qui y seront reconstruites. Au début du mois de mars, le tombeau de Zeynel Bey, représentant de la dynastie des Akkoyunlu ayant régné sur la région d’Hasankeyf entre 1462 et 1482, fut déplacé d’une seule pièce de son site d’origine vers sa place attitré dans le parc archéologique en chantier. Cette opération, spectaculaire par l’ingénierie mobilisée, fut présentée comme une première mondiale et un exemple de gestion moderne du patrimoine matériel en péril.

Pour en savoir plus :

 1. Aktüel Arkeoloji 2016/53,  Varlık ve Yokluk Savaşında. Hasankeyf. http://www.aktuelarkeoloji.com.tr/53-sayi—hasankeyf
 2. http://arkeolojihaber.net/tag/zeynel-bey-turbesi/

Page de couverture de la revue Aktüel Arkeoloji, vol. 53, Septembre-octobre 2016

Patrimoine culturel et économie

Le 5 mars 2017 se tenait à Istanbul le troisième Conseil d’État à la Culture dont le rapport final, disponible sur le site du ministère turc de la Culture et du Tourisme , permet de découvrir les grandes lignes de la politique culturelle et des recommandations stratégiques pour le développement de ce secteur. Ce rapport parcourt l’ensemble du spectre de l’action culturelle, de la diplomatie culturelle aux actions culturelles envers la famille et la jeunesse, en passant par les médias et les diverses formes d’expression artistique. Nous relevons la volonté affichée de développer la diplomatie culturelle en utilisant les institutions internationales comme l’UNESCO et en mobilisant le réseau diplomatique turc. L’action culturelle dynamique de l’Ambassade de Turquie à Paris est un exemple pertinent de relai culturel turc à l’étranger.

Concernant le patrimoine culturel et archéologique, le rapport suggère d’augmenter la part budgétaire accordée aux musées et d’investir dans la formation et le recrutement de personnels qualifiés. L’importance de protéger le patrimoine archéologique afin de sécuriser et augmenter les revenus du tourisme culturel est également soulignée, de même que la nécessité de développer les zones dites de « paysage culturel », entendons par là une politique d’urbanisme visant à valoriser le patrimoine par une prise en compte des alentours.

Afin de développer l’économie culturelle, de nombreuses pistes sont indiquées, comme le développement du marché des produits culturels, ou encore d’associer de manière systématique la culture au label ou à l’appellation « Turquie ». Un autre point, crucial car encore embryonnaire en Turquie, est consacré à la création d’une fiscalité du sponsoring et du mécénat incitative, permettant d’augmenter la part d’investissement privés dans la culture.

Un tel dispositif à un coût, en infrastructures et en ressources humaines et le cercle vertueux d’une économie culturelle autofinancée par les ressources du public et du tourisme est une chimère, d’autant plus que la Turquie, comme nombres de pays du bassin méditerranéen, France inclue, est périodiquement déstabilisée par des attentats. Le conflit syrien et les tensions dans l’est du pays  influencent directement l’activité touristique, notamment dans des villes comme Diyarbakır, Mardin, Urfa ou Gaziantep ayant misé sur leur patrimoine pour se développer.  L’accroissement des financements du secteur privé comme le développement des accords de partenariats internationaux entre des musées, dans la recherche archéologique et au niveau des universités passent également par un retour de la stabilité en Turquie et dans la région.

Le budget du ministère de la Culture et du Tourisme étant en partie indexé sur la part des revenus du tourisme dans le PIB, la baisse de la fréquentation touristique en 2015 et 2016 se fait cruellement sentir. En 2016, le budget accordé aux opérations archéologiques fut de 28 millions de TL, à comparer aux plus de 48 millions de TL en 2011 et aux 39 millions de TL en 2014.

Fouilles et prospections archéologiques pour l’année 2016

Ce constat se fonde sur les statistiques publiées par la Direction Générale des Antiquités et des Musées.

La définition des catégories de programmes archéologiques fut décrite dans notre édition consacrée à l’état de l’archéologie en Turquie 2015.

Comme nous l’avons mentionné, le véto sur les fouilles allemandes et autrichiennes est à prendre en compte dans la lecture des données concernant le taux de fouilles étrangères.

On dénombre 522 opérations archéologiques pour l’année 2016 (545 en 2015), dont 141 fouilles programmées, légèrement en baisse par rapport à 2015 si on analyse ce recul à l’aune des suspensions des permis allemands et autrichiens.

Les terrains archéologiques ne se composent pas exclusivement des fouilles et prospections programmées dans le cadre universitaire. Ces deux catégories représentent à peine 50%, respectivement 27% de fouilles programmées et 20% de prospections (fig. 6 ; 7).

Ensemble des opérations archéologiques en Turquie en 2016 (NI : 522)

Pourcentage de l’ensemble des opérations archéologiques en Turquie en 2016 (NI : 522)

Plus de la moitié des interventions archéologiques sont réalisées dans le cadre de la gestion et de l’aménagement du territoire et recouvre des catégories diverses :

Les fouilles de sauvetage, au nombre de 209 (37 % de l’ensemble des interventions), recouvrent des opérations allant d’un simple diagnostic lors de travaux de voirie aux fouilles systématiques pouvant durer plusieurs mois, dans le cas de travaux d’aménagement urbain.

Les fouilles de musées (11%) désignent les opérations archéologiques sous la responsabilité directe des musées. Il s’agit majoritairement de fouilles entreprises à la suite d’une décision du Conseil des Ministres ou du ministère de la Culture et du Tourisme,  suite à l’absence d’alternative universitaire sur un site jugé particulièrement important, d’un soutien administratif temporaire à une équipe de fouille ne disposant pas encore d’une direction de plein droit, ou encore d’un dossier considéré comme d’importance nationale, comme c’est le cas aujourd’hui pour le site de Göbekli Tepe, en attente de classement sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Citons aussi quelques cas particuliers, qui répondent à des législations et à des responsabilités ministérielles diverses :

Les fouilles sous-marines, au nombre de trois, sont classées à part des fouilles programmées car elles sont encadrées par des règles spécifiques du droit du travail.

Les fouilles liées aux programmes d’aménagement dans le domaine de l’énergie. Nous y trouvons sept opérations  réalisées dans le cadre des programmes HES (Hidroelektrik Santral) dans l’est de la Turquie.

Les opérations archéologiques initiées par des travaux miniers sont également classées à part, avec quatre fouilles en 2016 liées aux mines de charbon sous l’autorité de la Société des charbonnages turcs (Türk Kömür İşletmeleri Kurumu). Le projet de gazoduc TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı) compte six fouilles enregistrées en 2016.

Les fouilles liées aux « investissements publics » (Kamu Yatırım). Ces opérations désignent des fouilles réalisées à l’occasion  de grands chantiers publics, généralement après expropriation des populations de quartiers « bidonvilles », destructions du bâti et réaménagement complet.

Répartition des fouilles par périodes chronologiques,  par régions administratives et par universités

Sans chercher à être exhaustif, il est intéressant de définir les tendances de répartition des opérations de terrains en fonction des périodes archéologiques (fig. 8). Ces chiffres et pourcentages sont à considérer comme des indicateurs, sachant qu’ils reflètent les cas de 293 sur 302 opérations identifiées parmi les fouilles programmées, fouilles de musées et fouilles de sauvetage.  Les fouilles concernant les périodes classiques sont toujours majoritaires, reflétant la nature obligatoirement pérenne des opérations archéologiques sur les sites antiques, ceux-ci ayant vocation à être préservés et valorisés, à  la différence de sites préhistoriques, voire de certains sites protohistoriques dont les opérations de terrains cessent une fois les programmes scientifiques achevés. La situation sécuritaire dans l’est du pays bloque également le développement des recherches archéologiques sur les sites préhistoriques et protohistoriques dans les vallées du Tigre et de l’Euphrate.

Répartition des fouilles par périodes chronologiques (NI : 293)

En incluant les fouilles des musées, les régions administratives comptant le plus de fouilles (cinq et plus) sont celles d’Izmir (16), Antalya (15), Muğla (15), Çanakkale (8), Mersin (9) et Aydın (10), Adana (6), Bursa (6), Denizli (6), Balıkesir (5), Çorum (5) et Kahramanmaras (5). On remarque la prédominance des fouilles sur l’Egée et la Méditerranée, reflétant l’investissement archéologique dans les fouilles des périodes classiques (fig. 9).

Les régions administratives accueillant le plus de fouilles (5 et plus)

Les fouilles « programmées »

Par fouilles programmées, entendons les fouilles conventionnelles dirigées par des universitaires, docteurs en archéologie, ayant atteint le grade de maître de conférences requis pour prétendre à la direction d’une fouille. Deux catégories d’universitaires susceptibles de diriger une fouille programmée sont distinguées : les nationaux, citoyens turcs rattachés à une institution de recherche turque et les ressortissants étrangers (cf. « État de l’archéologie en Turquie 2015 » ).

On dénombre 141 fouilles programmées pour l’année 2016, comprenant 112 fouilles sous permis accordés à des directions turques et 29 à des directions étrangères. Nonobstant les suspensions de permis, les proportions sont identiques à l’année précédente (fig. 10).

On dénombre 37 universités turques (dont l’Eastern Mediterranean University de Chypre Nord) qui opèrent à la direction de fouilles programmées (fig. 11). Si les universités historiques d’Ankara, d’Istanbul, d’Hacettepe et de l’Égée (Izmir) se partagent encore à elles quatre plus de 40% des fouilles turques, la dispersion régionale est à l’œuvre avec la multiplication des départements d’archéologie dans les universités de province. L’université de Pamukkale, à Denizli, enregistre six fouilles dont une seule se trouve dans la région de Denizli, les cinq autres se répartissant sur l’ensemble de la Turquie. Cet exemple montre le chemin parcouru depuis la création de cette jeune université en 1992.

Pourcentage entre fouilles programmées turques (NI : 112) et étrangères (NI : 29)

Répartition des fouilles programmées turques par universités

Les fouilles dites « étrangères »

En théorie, le nombre de fouilles dont les permis sont délivrés à des étrangers et sous administration financière et administrative étrangères est stable entre 2015 et 2016 (fig. 12).  Dans le trio de tête, nous retrouvons les USA, l’Italie et l’Allemagne dont aucun des sept programmes de fouilles menés sous l’égide du DAI d’Istanbul n’a été fermé. Sur ces sept fouilles, cinq n’ont pas reçu de permis et furent donc suspendues. Concernant l’Autriche, si les permis ont bien été délivrés, les fouilles furent suspendues alors que les deux terrains avaient débutés. Concernant la France, les fouilles de Labraunda eurent lieu tandis que les fouilles de Porsuk Höyük n’ont pas, en 2016, bénéficié d’un renouvèlement du permis dans le cadre d’un nouveau programme sous nouvelle direction.

Nous avons œuvré afin de trouver, avec la Direction Générale des Antiquités et Musées, un cadre stratégique, programmatique et financier satisfaisant et espérons que les fouilles de Porsuk Höyük pourront reprendre à l’été 2017.

Nombre de fouilles étrangères par pays en 2016 (NI : 29)

Les prospections

Cent deux prospections eurent lieux en 2016, dont 94 turques et 8 sous directions étrangères.

Nous comptons en effet deux prospections américaines, deux japonaises, deux italiennes, une polonaise et une belge. Si, par nature, les prospections ne sont pas toutes focalisées sur une période chronologique précise, nous avons cherché à les rattacher à leurs programmes de recherche et aux départements universitaires sous l’égide académique desquels elles sont organisées. Ainsi, nous constatons encore une prédominance des prospections dédiées ou initiées par des programmes de recherche concernant les périodes classiques (fig. 13).

Prospections par périodes chronologiques

Investissements français

Dans un contexte budgétaire serré, la Commission consultative des fouilles du MAEDI a maintenu son investissement dans les travaux archéologiques en Turquie, en favorisant également le développement de deux nouveaux programmes archéologiques ; AtamTurk, qui vise à identifier les ateliers d’amphores sur les côtes égéennes et méditerranéennes et d’en analyser les processus de productions  et Melendiz, qui s’intègre dans le cadre des fouilles de l’Université d’Istanbul sur le site néolithique de Tepecik-Çiftlik en Cappadoce.

Rappelons que l’attribution du permis de fouilles à une institution et/ou une personne étrangère exclut donc la possibilité de consolider le budget de fouille par un apport financier du partenaire turc, en dehors des financements sur projets de type TÜBİTAK.

L’alternative que représente un budget franco-turc n’est envisageable que dans le cadre d’une collaboration française avec une fouille sous permis accordé à un ressortissant turc, statutaire dans une institution de recherche turque.

Dans l’établissement de nouvelles collaborations et dans le développement de liens de confiance avec les universités turques, le rôle de l’IFEA est primordial. Outre d’offrir un cadre institutionnel à la recherche française en Turquie, l’IFEA s’attache à conforter, année après année, un réseau de collaborateurs universitaires, pour certains francophones, véritable passerelle permettant aux chercheurs de se rencontrer, aux étudiants de travailler en Turquie, générant de la sorte des collaborations naturelles et évidentes.

Depuis plus d’une décennie déjà, la majorité des missions archéologiques françaises en Turquie sont développées en partenariat avec des fouilles « turques ». Dans ce cadre de partenariat, les deux équipes bénéficient de financements respectifs à leurs propres administrations. Actuellement, c’est le cas pour les missions MAEDI suivante :

Claros (dir. J.-C. MORETTI), Éolide (dir. S. VERGER), collaboration avec l’Université de l’Egée-Izmir, l’Université de Manisa et le DAI. Euromos (dir. K. KONUK), collaboration avec l’Université de Muğla, Lycie-Myra Andriake (dir. I. PIMOUGUET-programme suspendu en 2016), collaboration avec l’Université d’Antalya et les nouvelles missions AtamTurk (dir. J.-Y. EMPEREUR), collaborations avec l’Université de l’Égée-Izmir et Melendiz (dir. M. GODON), en collaboration avec l’Université d’Istanbul sur les fouilles de Tepecik-Çiftlik.

La mission de Porsuk Höyük (dir. Claire BARAT), sous permis accordé à la France, est restée suspendue en 2016, les frais de gardiennage ont été réglés en vue d’une reprise cet été.

La mission Labraunda (dir. Olivier Can HENRY-ENS/IFEA), sous permis accordé à la France, reçoit pour la campagne de fouilles 2017, le soutien de la société d’assurance AXA Sigorta, que nous tenons vivement à remercier ici (fig. 14).

Fouilles de Labraunda, institutions partenaires et soutiens

Le mot de la fin

Le début des campagnes de fouilles de l’été 2017 m’amène à formuler le vœu que nos collègues dirigeant des fouilles en Syrie puissent retrouver le chemin de leurs terrains et surtout renouer avec leurs partenaires et étudiants syriens qui, avec l’ensemble de la population civile,  garde le frêle espoir d’une paix que nous souhaitons proche. À cet égard, le soutien des ONG travaillant sur le patrimoine en guerre, la mobilisation des archéologues et des laboratoires en France comme dans les Instituts de recherche français à l’étranger (IFRE) dont notre  partenaire régional, l’Institut Français du Porche Orient, jouent un rôle crucial tant dans les liens institutionnels qu’ils représentent auprès de nos collègues syriens mais aussi dans le maintien d’une expertise archéologique franco-syrienne qui s’avèrera cruciale pour renouer avec une paix fondée sur la notion d’un patrimoine commun.

Je tiens à remercier toutes les nombreuses personnes, collègues en Turquie, amis et collègues archéologues de France et d’Italie, qui, depuis plus de deux ans maintenant, apportent, via le Pôle Archéologie de l’IFEA, leur soutien à des archéologues syriens, ouvriers sur nos fouilles syriennes, que la guerre pousse avec leurs familles sur les routes de l’exil et auprès desquels nous pouvons agir de Turquie.

Autour du féminisme islamique en Turquie

Place Tünel, Beyoğlu – Photo Ayşe Akyürek

Le 8 mars 2017 a eu lieu la traditionnelle marche féminine d’Istanbul, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Hommes et femmes révoltés contre les inégalités et les violences faites aux femmes ont défilé avec slogans et pancartes depuis la place Taksim jusqu’à la place Tünel. Les manifestants de divers horizons étaient présents. Toutefois, il y avait des absentes : les féministes musulmanes. À travers cet article, nous allons essayer de comprendre les raisons de cette absence dans un pays où comme le décrivait Nilüfer Göle, bon nombre de femmes sont musulmanes et modernes1.

Le féminisme est un mouvement universel mais pluriel. Comme le remarque Margot Badran, actrice majeure du féminisme islamique : « les féminismes naissent dans des situations géographique particulières et s’énoncent en des termes locaux »2. Selon la définition qu’elle propose, le féminisme islamique est « un discours et une pratique féministes qui s’articulent à l’intérieur d’un paradigme islamique »3. En Turquie, des femmes musulmanes ont agi pour la reconnaissance de leurs droits dans le cadre islamique, mais elles ont toutefois modéré leurs discours et ont été réticentes à l’utilisation du terme « féminisme islamique » (islami feminizm ou islamcı feminizm). En effet, le féminisme islamique reste un concept majoritairement incompris aussi bien dans le monde arabo-musulman qu’en Europe et aux États-Unis. Trois catégories de sceptiques sont apparue face à l’émergence de ce mouvement : les féministes et intellectuels séculiers considérant les religions, et principalement l’islam, incompatibles avec les droits des femmes ; les musulmans orthodoxes contre l’adoption de la pensée occidentale ; et les sceptiques par rapport à l’introduction du concept dans les pays musulmans. Ces derniers pensent que le concept n’est pas né de la nécessité que les indigènes ont ressentie mais qu’il a été créé par des universitaires américains4.

Mais pour beaucoup de spécialistes, dont Margot Badran, le féminisme islamique est bien né dans le monde musulman. Il serait apparu en Iran au cours des années 1990 à l’initiative des rédactrices du journal féminin Zanan5 réclamant l’égalité homme/femme sans sortir du cadre religieux. Pour cela, elles ont proposé une relecture du Coran qui permettrait de comprendre le message égalitaire qu’il contient. Selon Asma Lamrabet, les versets du Coran sont à étudier en deux catégories : les versets à portée universelle qui transcendent l’espace et le temps et comportent des valeurs éthiques intemporelles, et les versets à portée conjoncturelle répondant aux besoins circonstanciels et aux problèmes temporels d’une époque révolue. La mauvaise interprétation de la condition féminine résulterait de la confusion de ces deux registres. C’est donc cette confusion qui est la source de l’incompatibilité des prescriptions ciblant un contexte spécifique avec le contexte moderne dans lequel les femmes musulmane se trouvent aujourd’hui6. Les publications du journal Zanan ont non seulement permis de réfléchir sur l’exégèse coranique (tafsir) mais également sur la jurisprudence islamique (fiqh) en vue de promouvoir l’égalité des sexes7. Les hadiths (paroles du prophète) aussi ont été réexaminés en tenant compte du fait qu’ils ne sont pas tous authentiques8. Les revendications égalitaires comprennent notamment le droit aux fonctions religieuses comme l’imamat qui consiste à diriger les prières collectives. Amina Wadud, théologienne afro-américaine, promotrice de l’imamat féminin a dirigé la première prière mixte à New York en 20059.

Avenue Istiklal, Beyoğlu – Photo Ayşe Akyürek

Le féminisme dans la société turque

Le « Mouvement de femme » (Kadın hareketi) a débuté à la fin de la période ottomane avec la proclamation des Tanzimat (Réformes). Il découlait de la dualité tradition-modernité qui résidait dans la société turque. En effet, dans la société turque où la femme était encadrée dans un traditionalisme patriarcal, les réformistes avaient conscience du rôle de l’émancipation de la femme dans le processus de modernisation car pour eux le niveau de civilisation d’une société allait de pair avec celui de la femme. Les femmes qui désiraient avoir un rôle actif, mais également les intellectuels, se sont ainsi intéressées à la question de la femme et ont contribué à l’écriture sur ce sujet10. Pour ces modernistes, l’islam empêchait l’émancipation des femmes et était donc perçu comme un obstacle sur la voie de la civilisation11. Cette hostilité envers l’islam a suscité la crainte des conservateurs. Comme l’affirme Nilüfer Göle, « […] la place de la femme dans la société apparaît comme un sujet d’affrontement politique entre deux choix de société, de civilisation »12. À la période de la deuxième Constitution, les courants islamiste, occidentaliste, et turquiste s’affrontent. Même s’ils aspirent tous à la réforme et au progrès, ils se différencient principalement sur leurs conceptions de la gestion des espaces privés et publics. Les occidentaux qui fondaient leur conception de la civilisation sur les nouvelles valeurs universelles et séculières considéraient la civilisation islamique comme un obstacle sur la voie de la civilisation. Pour l’occidentaliste13 Selahaddin Asım, c’est surtout le voile qui séparait les Turcs ottomans de la civilisation. Le voile réduisait la femme, selon lui, à un objet sexuel. Les sociétés modernes reconnaissant la personnalité individuelle de la femme, il n’était plus nécessaire de le porter. Asım appelait donc les femmes à abandonner leur voile. Cela signifiait ainsi l’émancipation de la femme et son accès au rang d’être humain14.

Le féminisme de la Turquie républicaine s’inscrit dans la continuité des mouvements de femmes des modernistes de la fin de l’Empire. Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la laïcité en Turquie, vise le changement des modes de vie, au-delà de la transformation de la structure de l’Etat. En symbole de la civilisation, il promulgue un décret obligeant le port du chapeau pour les hommes pour remplacer le fez ottoman. Les hommes se débarrassent ainsi de la tradition ottomane et acquièrent une nouvelle identité. De la même manière, les femmes enlèvent leur voile et brisent ainsi l’interdit imposé par les autorités religieuses15. La corrélation entre l’évolution des droits des femmes et le recul de la religion est observable dans les lois républicaines. Par exemple, la loi sur l’unification de l’enseignement (Tedrisat Kanunu) adoptée le 3 mars 1924, fait coïncider le droit à l’enseignement pour les deux sexes, et la suppression des écoles religieuses et de l’enseignement religieux16. D’après Nermin Abadan-Unat, le mouvement féministe n’est pas un mouvement indépendant du gouvernement, raison pour laquelle elle propose de le définir comme un « féminisme d’État ». L’adoption du code civil suisse prend la place de la loi islamique et cela fait avancer considérablement les droits des femmes. La polygamie est interdite, les droits de succession deviennent égalitaires et les femmes obtiennent le droit de divorce et le droit de vote17. Selon Nazife Şişman, au début de la période républicaine, les femmes – mais uniquement « vêtues a l’occidentale » et ne portant pas de foulard –  ont commencé à gagner de la visibilité dans l’espace public car le port du foulard était présenté comme l’antithèse de la modernité par le gouvernement. Ne se reconnaissant pas dans les politiques de modernisation et d’occidentalisation du gouvernement, les femmes religieuses18 sont restées distantes à la vie publique19.

La femme dans le milieu musulman : entre islamisme et réformisme

Après la vague de féminisme laïque et avec l’apparition de l’islam politique dans les années 1980, la Turquie a assisté à la hausse de visibilité des femmes islamistes dans l’espace public et principalement dans les universités20. Comme les occidentalistes, les islamistes ont compris que c’étaient les femmes qui allaient être les actrices de la ré-islamisation de la société. La femme est ainsi devenue le symbole de l’islam politique. Les nombreuses publications de revues féminines sont révélatrices de la hausse de l’intérêt pour les femmes de la part des islamistes. Ces revues ne visaient pas l’individualisation de la femme musulmane. Elles leur conseillaient de faire des études et d’occuper l’espace public uniquement pour l’intérêt général de la communauté islamiste – c’est-à-dire la propagation de la religion – et présentaient des aspects radicalistes à des degrés variables. Elles préconisaient toutes le rôle de conjointe, mère et femme au foyer ; conseillaient le voile, et parfois même le voile du visage (peçe), le tchador (çarsaf) et les gants21.

Mais d’un autre côté, des réformistes musulmans questionnaient à leur tour la place de la femme dans la société musulmane et évoquaient l’injuste domination des femmes par les hommes22. Par ailleurs, la politisation des femmes islamistes avait créé une communauté de femmes musulmanes instruites et actives débouchant progressivement sur un bras de fer entre les intellectuels islamistes de sexe opposé. Les femmes islamistes commençaient à critiquer la domination masculine au sein de leur propre communauté en dénonçant l’instrumentalisation de l’islam par les hommes pour faire valoir leur supériorité sur les femmes. Elles refusaient l’assujettissement et la limitation de leurs vies au rôle d’épouse et de mère, alors que les hommes pouvaient profiter des bienfaits de la modernité. Les hommes islamistes ont été surpris et se sont sentis trahis face à la montée de propos féministes qu’ils n’avaient pas anticipés. Ces femmes ont alors été accusées d’être des renégates23. Dans ces conditions hostiles au féminisme diffamé pour être de « provenance occidentale », « séparatiste » « inapproprié à la culture nationale » et « homosexuel24, les femmes sensibles à la question féminine ont été contraintes de modérer leur discours et de ne pas trop médiatiser la question.

Les figures de proue du féminisme islamique en Turquie

En Turquie, le féminisme islamique n’existe pas en tant que mouvement collectif. Il existe des associations de femmes musulmanes, mais les thématiques traitées concernent de manière générale les violences faites aux femmes, l’alphabétisation et l’apprentissage des femmes au foyer, la scolarisation des filles vivant dans les villages de l’Est du pays, ou encore les mariages d’enfants. Il n’existe donc pas d’associations de femmes voulant lutter contre l’hégémonie masculine au sein de l’islam. Il y a toutefois des femmes qui mènent un travail individuel de révision féminine du dogme islamique. La théologienne Hidayet Şefkatli Tuksal est l’une des pionnières dans ce domaine. Membre de la Başkent Kadın Platformu (Plateforme des Femmes de la Capitale) et auteure de Kadın karşıtı söylemin islam geleneğindeki izdüşümleri (Projections du propos misogyne dans la tradition islamique), elle aussi, questionne l’influence de la tradition patriarcale sur la constitution des hadiths et accusent les hommes d’avoir instrumentalisé les paroles du prophète pour légitimer la domination masculine. Elle prône la consultation du Coran en source première et l’analyse des passages faisant expressément référence aux femmes25. Si par ses actes Hidayet Şefkatli Tuksal est qualifiable de féministe islamique, elle préfère se définir comme « féministe religieuse » (dindar feminist) tout en soulignant le fait que soutenir la cause des femmes ne revient pas à se livrer complètement au féminisme26.

Le féminisme islamique n’est peut-être pas pleinement assumé par les femmes car il reste associé à un événement tragique subit par une militante, à la fin des années 1990. Konca Kuriş, activiste musulmane engagée contre la ségrégation des sexes préconisait comme ses consœurs féministes musulmanes, un ré-examen du corpus religieux en prenant pour source fiable uniquement le Coran. Elle imputait aux hommes le rajout de contenus falsifiés dans le corpus des hadiths. Ses revendications paraissaient excessives, d’autant plus qu’elles provenaient directement d’une femme et que celle-ci appelait à la révolte27 :

« En tant que lectrices du Coran, nous nous révoltons contre cette persécution. Alors que dans le verset 71 de la sourate du Pardon, Dieu nous a communiqué que nous étions les protecteurs et les amis les uns des autres, vous nous avez enfermées dans les maisons. […] Nous sommes désormais à vos côtés et vous invitons à vous indigner avec nous, fraternellement, en préservant hommes et femmes notre chasteté. » .

Cet appel à la révolte et ces arguments ont été jugés contradictoires à la loi islamique par les membres du Hizbullah, organisation terroriste d’obédience islamiste radicale dont Konca Kuriş avait été membre avant de se tourner vers le réformisme. À la suite de ce jugement, Konca Kuriş a été enlevée et assassinée28.

Konca Kuriş défendait également le droit à l’autorité religieuse et politique29. En Turquie, les femmes ne revendiquent pas encore les fonctions religieuses comme l’imamat. Cependant dans le courant soufi, des femmes se réapproprient l’autorité spirituelle, malgré les critiques et l’hostilité de la majorité des membres de la communauté soufie. Cemalnur Sargut, présidente de l’association TÜRKKAD (Türk Kadınları Kültür Derneği : Association Culturelle des Femmes Turques) destinée à socialiser les femmes au foyer, est l’une des rares femmes cheikhs qui assument leurs titres officieux de cheikh. Même si elle défie la tradition patriarcale qui réside au sein même de la voie soufie en s’appropriant l’autorité spirituelle qui pourtant n’est pas communément admise, elle ne veut pas s’identifier au féminisme, comme Amina Wadud qui est maintenant l’une des figures les plus renommées du féminisme islamique, mais qui avait dans un premier temps refusé d’être qualifiée de féministe islamique, puis avait fini par accepter d’entrer dans cette catégorie en pensant que l’essentiel était que son travail soit compris30. Cemalnur Sargut avoue que ses actions correspondent tout à fait au féminisme mais prétend ne pas avoir besoin d’idéologie externe pour exprimer sa pensée et mener ses actions. En 2013, elle préférait pour le moment, ne pas heurter les esprits et conserver la cohésion sociale dans une Turquie qui s’est selon elle « normalisée »31. La crainte que ce terme suscite chez les femmes qui pourtant agissent pour l’égalité des sexes, est nettement révélatrice du sens péjoratif qu’on lui assigne toujours au sein de la Turquie contemporaine.

La phobie du féminisme

Le féminisme occidental connoté à la déviance et à la perversité provoque une « phobie du féminisme », voire de « l’antiféminisme ». Duygu Asena (1946-2006), fervente combattante contre la ségrégation des sexes a marqué le féminisme turc en contribuant à la littérature turque avec son œuvre principale Kadının adı yok (La femme n’a pas de nom). Dans ce roman, elle défendait l’individualisation de la femme et la libération sexuelle. Ceci lui a valu l’interdiction de son roman, son contenu étant jugé obscène. Le féminisme reste encore associé à Duygu Asena dans l’esprit des femmes aussi bien séculières qu’islamistes. Lors d’un entretien sur la place des femmes dans le milieu musical turc, Kutsal İşal Göktürk, musicienne de ney (flûte utilisée dans la musique classique turque et la musique soufie) à la radio TRT d’Istanbul, évoque ses débuts difficiles causés par certains professeurs qui refusaient de lui enseigner le ney parce qu’elle était une femme. Elle a tout de même mené son combat et est parvenue à suivre un enseignement et à faire carrière dans ce domaine. Malgré cela, elle ne s’est jamais sentie féministe32

« Nous ne pouvons pas recourir au féminisme dès que nous nous sentons discriminées car la Turquie a connu une féministe comme Duygu Asena ! »

Cette affirmation nous permet de comprendre le traumatisme qu’a provoqué la stigmatisation de Duygu Asena. Les femmes islamistes ne sont pas non plus restées indifférentes à ce phénomène. En réponse à Kadının adı yok, l’écrivaine islamiste Şerife Katırcı a publié Müslüman kadının adı var (La femme musulmane a un nom). Dans ce roman, elle assigne une crise existentielle à la femme occidentale et fait l’éloge de la femme musulmane pieuse qui est comblée de bonheur grâce à sa vie régulée par les prescriptions religieuses33. La solution aux maux des femmes qui ressort du discours de ces femmes est la soumission à Dieu, mais aussi à l’homme. Sibel Üresin, auteure de Tek eşlilik mi o da ne ? (La monogamie, mais qu’est-ce donc ?) est une islamiste médiatisée en raison de ses propos provoquants. Elle prône un retour au mode de vie conjugale professé par la charia. Pour cela elle demande la légalisation de la polygamie masculine. Ses déclarations sont critiquées y compris par les islamistes mais Sibel Üresin se défini ouvertement antiféministe34 et pense que ce sont les féministes laïques qui refusent de comprendre son projet en raison de leur hostilité à l’islam. Elle décrit les féministes sur un ton méprisant, comme des solitaires malheureuses qui n’ont pas trouvé le bonheur de la vie conjugale, et qui à tort, accusent l’islam de persécuter les femmes et défendent la thèse selon laquelle la république leur a octroyé tous les droits35.

Avenue Istiklal, Beyoğlu – Photo Ayşe Akyürek

De nos jours, la femme continue visiblement d’être l’objet de la lutte entre occidentalistes et islamistes. Avec l’arrivée au pouvoir de l’AKP, la visibilité des femmes voilées dans l’espace public a augmenté. Cela est lié à la levée progressive des interdictions sur le port du foulard. L’interdiction a d’abord été levée dans les universités en 2007, puis dans la fonction publique en 201336, et enfin très récemment au sein de l’armée37. Le port du foulard est sans doute une évolution positive en matière de droit des femmes et aurait pu être un nouvel élan pour l’émancipation des femmes musulmanes. Or, ces réformes sont accompagnées de propos essentialistes de la part du président Recep Tayyip Erdoğan qui rappelle aux femmes que leur rôle premier est d’enfanter.

« Une femme qui renonce à être mère parce qu’elle travaille, rejette en fait sa féminité. Une femme qui refuse la maternité, qui renonce à entretenir sa maison, a beau réussir autant qu’elle veut dans le monde du travail, elle se trouvera face au danger de perdre son originalité, elle sera incomplète et ne sera qu’une moitié d’être »

déclare-t-il lors de l’inauguration des locaux de l’association KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği : Association de la Femme et de la Démocratie). Il incite même les femmes à concevoir au moins trois enfants en justifiant ses propos par les prescriptions religieuses38

« S’il y a les mères, il y a l’humanité. C’est pour cela qu’à chaque occasion je conseille d’avoir trois enfants. Ce n’est pas moi, c’est mon Dieu qui l’ordonne, c’est notre prophète qui le dit ».

Le féminisme reste un terme péjoratif dans le jargon du président. Il critique les féministes laïques qui s’opposent à l’essentialisme et à la matérialisation de la femme. Postulant qu’elles ne sont pas musulmanes, Erdoğan les réprimande de ne pas pouvoir comprendre les valeurs qu’il professe39.

Ces discours teintés de nationalisme et d’islamisme semblent convaincre une grande partie des membres d’associations de femmes islamistes. En revanche, les associations de femmes laïques ont protesté contre cette définition dénigrante pour les femmes sans enfants, et la décision des modes de vie des femmes par l’État. Cependant faute d’associations féministes islamiques, le sujet n’a pas été débattu hors du clivage islamistes/laïques. Au terme de ces observations, nous pouvons dire qu’en raison de son histoire politique, la Turquie n’est pour le moment pas un territoire propice au développement du féminisme islamique en tant que mouvement collectif.

 1. Nilüfer Göle, Musulmanes et modernes, Voile et civilisation en Turquie, La Découverte, 1993. []
 2. Margot Badran, « Féminisme islamique : qu’est-ce à dire ? », in Zahra Ali, Féminismes islamiques, La Fabrique, 2012, p. 41. []
 3. Ibid. p. 39. []
 4. Stéphanie Latte Abdallah, « Les féminismes islamiques au tournant du XXIe siècle », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne], 128 | décembre 2010, mis en ligne le 15 décembre 2010, consulté le 07 mars 2017. URL : http://remmm.revues.org/6822 []
 5. Margot Badran, op. cit. p. 42. []
 6. Asma Lamrabet, « Entre refus de l’essentialisme et réforme radicale de la pensée musulmane », in Zahra Ali, Féminismes islamiques, La Fabrique, 2012, p. 62. []
 7. Stéphanie Latte Abdallah, op. cit. []
 8. Margot Badran, op. cit. pp. 47-48. []
 9. Stéphanie Latte Abdallah, Féminismes islamiques à l’heure révolutionnaire : normes, genre et démocratie, Academia, Consultée le 10 mars 2017, URL : https://www.academia.edu/15598051/F%C3%A9minismes_islamiques_%C3%A0_l_heure_r%C3%A9volutionnaire_normes_genre_et_d%C3%A9mocratie []
 10. Ayşegül Başbuğu-Yaraman, « La femme turque dans son parcours émancipatoire (de l’empire ottoman à la république) », Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien [En ligne], 21 | 1996, mis en ligne le 04 mai 2006, consulté le 04 mars 2017. URL : http://cemoti.revues.org/556   []
 11. Nilüfer Göle,  op. cit., p. 24. []
 12. Ibid, p.8. []
 13. Terme utilisé par Nilüfer Göle pour définir les partisans de la civilisation occidentale. []
 14. Ibid, pp. 22-23, 25. []
 15. Nilüfer Göle, op. cit. pp. 51-57. []
 16. Ayşegül Başbuğu-Yaraman, op. cit. []
 17. Barbara Pusch, « Kamusallığa doğru : Türkiye’de islamcı ve sünni-muhafazakâr kadın  sivil toplum kuruluşlarının yükselişi », in Stefanos Yerasimos, Günter Seufert (eds), Türkiye’de sivil toplum ve milliyetçilik, İletişim, 2001, p. 468. []
 18. « Religieuse » fait référence à « dindar »  en turc. Ce terme désigne de manière générale les musulans sunnites pratiquants. []
 19. Barbara Pusch, op. cit., pp. 461-462. []
 20. Nilüfer Göle, op. cit. p. 89. []
 21. Feride Acar, « Türkiye’de islamcı hareket ve kadın. Kadın dergileri ve bir grup üniversite öğrencisi üzerinde bir inceleme », in Şirin Tekeli, 1980’ler Türkiyesi’nde kadın bakış açısından kadınlar, İletişim, 2010, pp. 75-80. []
 22. Yeşim Arat, « Feminizm ve islam: Kadın ve aile dergisinin düşündürdükleri », in Şirin Tekeli, 1980’ler Türkiyesi’nde kadın bakış açısından kadınlar, İletişim, 2010, p. 93. []
 23. Nilüfer Göle, op. cit. pp. 137-148. []
 24. Nilüfer Çağatay, « Uluslaşma süreci ve feminizm üzerine karşılaştırmalı düşünceler », in Şirin Tekeli, 1980’ler Türkiyesi’nde kadın bakış açısından kadınlar, İletişim, 2010, p. 291. []
 25. Hidayet Şefkatli Tuksal, Kadın karşıtı söylemin islam geleneğindeki izdüşümleri, Otto, 2012, pp. 28, 48. []
 26. Fadime Özkan, « Hal bu ki », yenisafak.com, 06 décembre 2005, URL : http://www.yenisafak.com/arsiv/2005/ARALIK/06/roportaj.html []
 27. Konca Kuriş, « İslam’da kadın », Mersin 1. Kadın paneli, p. 1. []
 28. Soner Yalçın, « Türbanlı bir annenin yazılmamış öyküsü », hurriyet.com, 09 janvier 2011, URL : http://www.hurriyet.com.tr/turbanli-bir-annenin-yazilmamis-oykusu-16718330 []
 29. Konca Kuriş, op. cit. pp. 19-20. []
 30. Margot Badran, op. cit. p. 44. []
 31. Entretien avec Cemalnur Sargut, Ayşe Akyürek, Février 2013 []
 32. Entretien avec Kutsal İşal Göktürk, Ayşe Akyürek, Janvier 2013 []
 33. Aynur İlyasoğlu, Örtülü kimlik, Edebi metinlerde islami kadınlık durumu ve imajlar, Metis, 1993, pp. 70-74. []
 34. Özlem Yılmaz, « Babası belirsiz çok çocuk var », haberturk.com, 25 mai 2011, URL : http://www.haberturk.com/polemik/haber/633821-babasi-belirsiz-cok-cocuk-var  []
 35. Sibel Üresin, « Yalnız ve mutsuzlar topluluğu : Feminist kadınlar », habername.com, 28 Juillet 2011, URL : http://www.habername.com/yazi-sibel-uresin-yalniz-ve-mutsuzlar-toplulugu-feminist-kadinlar-7226.htm []
 36. « Türkiye’de başörtüsü yasağı: Nasıl başladı, nasıl çözüldü? », aljazeera.com.tr, 30 Décembre 2013, URL : http://www.aljazeera.com.tr/dosya/turkiyede-basortusu-yasagi-nasil-basladi-nasil-cozuldu []
 37. « Türk Silahlı Kuvvetleri’nde başörtüsü yasağı kaldırıldı », bbc.com, 22 Février 2017, URL : http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-39050399 []
 38. « Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KADEM’in açılışında yaptığı konuşma », Yeniakit, 5 Juin 2016, URL : http://www.yeniakit.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdoganin-kademin-acilisinda-yaptigi-konusma-181216.html []
 39. « Erdoğan: Bu feministler falan var ya… », hurriyet.com.tr, 17 Février 2015, URL : http://www.hurriyet.com.tr/erdogan-bu-feministler-filan-var-ya-28224810 []

L’évolution récente de la population turque à l’échelle des départements, d’après les dernières données officielles

À la fin de l’année 2016 la population de la Turquie avoisine les 80 millions d’habitants selon les derniers chiffres fournis fin janvier 2017 par l’Institut Turc des Statistiques1 (TÜİK). À la lumière des données fournies et de leur première cartographie, on voudrait ici juste esquisser quelques remarques relatives à l’évolution très récente (entre 2015 et 2016) de la population à l’échelle des quatre-vingt-un départements.

 1. D’abord, au niveau national, admettons que le plafonnement de la croissance est confirmé. Avec 1,35 % de croissance annuelle la Turquie n’est décidément plus un pays dynamique du point de vue démographique. Cependant – et c’est une des limites de ces statistiques – il faut préciser que la population syrienne2 n’est pas prise en compte par ce recensement3, comme on le voit avec l’exemple du département de Kilis qui affiche une croissance infime (0,1 %) alors même que sa population effective a doublé du fait des immenses camps ouverts pour accueillir les Syriens4. Ou, dans une moindre mesure, avec le département du Hatay5 (Antakya) qui n’affiche qu’1,4 % de croissance alors qu’il compte deux camps importants et de nombreux Syriens hors les camps.

Les camps du Hatay Source : http://bianet.org/bianet/siyaset/174229-multecilerin-sartlari-kotu-hatay-da-herkes-tedirgin

 1. Les départements qui affichent une croissance remarquable, plus de deux fois supérieure à la moyenne nationale, sont rares et tous situés à l’ouest du pays, à l’exception de trois départements du nord-est dont les performances paraissent étranges/suspectes au premier abord (Giresun6, Bayburt7 et Gümüşhane8 ). Tekirdağ et Yalova, tous les deux localisés dans l’aire d’influence d’Istanbul sont les départements caractérisés par la croissance la plus forte, avec respectivement 36,6 % et 36,5 %. Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya et Düzce – tous dans la mouvance d’Istanbul – se distinguent aussi par des croissances relativement soutenues.
 2. En contraste, onze départements ont perdu de la population entre 2015 et 2016, tous à l’est du pays à l’exception d’Edirne9 (-0,2 %), marge extrême-occidentale du pays et sorte de glacis frontalier. Les plus touchés sont ceux qui ont été le théâtre de violences extrêmes depuis juillet 2015 : soit Hakkari (- 40,1 %) et Şırnak (-13,1 %) en premier lieu. Le cas de Tunceli (-46,2 %), département de violences endémiques, est à mettre à part puisque ce département, le moins peuplé et le moins dense du pays, perd de la population depuis longtemps. À noter que la dépopulation de ces départements de l’est est d’autant plus frappante que ces mêmes départements ont des indices synthétiques de fécondité encore très supérieurs à la moyenne du pays. C’est donc la dynamique migratoire qui est à incriminer.
 3. Par ailleurs, la croissance des grandes agglomérations urbaines s’est aussi ralentie avec la généralisation du fait urbain et la saturation du cœur de ces aires : 1 % pour Istanbul, 1,43 pour Ankara, 1,3 pour Izmir et 1,7 pour Antalya. Ces valeurs modestes devraient nous conduire à réviser une image désormais fausse de l’évolution de la population des métropoles de Turquie.
 4. En ce qui concerne l’est du pays il est frappant de constater que les évolutions sont très disparates : au nord-est se trouve une couronne de dépopulation prononcée, d’Artvin à Muş ; on a déjà évoqué les cas extrêmes des départements les plus touchés par une dynamique négative. À tous ceux-ci s’opposent des départements comme Gaziantep (21,7 %) ou (Şanlı)Urfa (25,2 %) à la croissance soutenue due à la conjonction d’une dynamique naturelle et d’une dynamique migratoire positives.

Pour conclure, ces résultats – qui traduisent une réaction démographique immédiate aux bouleversements politiques survenus en 2015 – prouvent une fois de plus que la Turquie est bien engagée dans la transition démographique, en dépit de toutes les incitations natalistes de certains de ses dirigeants. Elle est entrée dans le club très occidental des pays où la question du vieillissement de la population est devenue une question de première importance. La politique de fixation/intégration de la population syrienne – globalement beaucoup plus jeune – pourrait à certains égards être considérée comme une réponse à ce défi.

 1. Voir : www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do ?id =24638 []
 2. Cette population comptée à part est désormais qualifiée par les autorités turques de « population jouissant d’un statut provisoire de protection » ; il ne s’agit pas de réfugiés, contrairement à ce que l’on dit trop souvent. Estimée à plus de 2,8 millions à la fin de l’année 2016, elle est composée d’un dixième seulement de populations résidant dans les 24 « centres d’hébergement provisoires » (ou camps) mis en place. []
 3. Voir aussi : http://www.dunyabulteni.net/genel/284795/il-il-turkiyedeki-suriyeli-gocmen-haritasi []
 4. Voir : http://www.sabah.com.tr/galeri/turkiye/kilisteki-multeci-kampi-ilk-kez-goruntuledi/9 et http://t24.com.tr/haber/suriyeli-sayisinin-yerli-nufusu-gectigi-kiliste-kiralar-patladi,328204 []
 5. Voir : http://bianet.org/bianet/siyaset/174229-multecilerin-sartlari-kotu-hatay-da-herkes-tedirgin []
 6. Voir : http://www.iha.com.tr/haber-giresunun-nufusu-ne-kadar-2017-621499/ []
 7. Certains considèrent que cette augmentation subite serait liée à des considérations/manipulations électorales ; voir : http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/bayburtta-nufusa-ne-oldu-831691/ []
 8. Voir : http://www.sondakika.com/haber/haber-gumushane-nin-2016-nufusu-belli-oldu-9215267/ []
 9. Le département avait subi une notable décroissance de sa population entre 1990 et 2010 (passant de 404 000 à 390 000 durant ces vingt années) ; la légère reprise survenue depuis n’aurait été donc que très provisoire… []

Disparition de Pierre Chuvin, directeur de l’IFEA (2003-2008)

chu1
Pierre Chuvin à son bureau de directeur, le 10 04 2006 (Archives IFEA)

Le décès de Pierre Chuvin le 26 décembre 2016 a laissé l’IFEA orphelin d’un de ses récents anciens directeurs dont le souvenir est encore très présent et vivant. Il avait en effet quitté cette fonction de directeur en août 2008, il y a moins de dix ans : dans son intégralité, le personnel permanent ou « long séjour » actuel l’a donc bien connu et se souvient de lui1. Notre objectif ici, notamment en relisant ses rapports d’activité soignés et en consultant les archives IFEA de son époque, est simplement d’évoquer à grands traits son œuvre à la tête de notre institut, sans avoir la prétention d’évoquer sa carrière scientifique et universitaire ; ce que d’autres, plus compétents et mieux informés, ont fait ou ne manqueront pas de faire.

chu2Helléniste chevronné, Pierre Chuvin s’est d’emblée imposé comme curieux de tout et comme un généraliste de l’Anatolie et du monde turc, toutes périodes confondues. Son érudition et sa solide culture classique ont été mises au service des approches très diversifiées et transversales, caractéristiques de l’activité des instituts de recherche à l’étranger.

Son attention au contemporain s’est traduite par un soutien sans faille à la création de l’Observatoire de la Vie Politique Turque (OVIPOT), en mars 2005. Toujours en activité dix ans après, cet Observatoire contribue, grâce à son blog, au rayonnement de l’IFEA. P. Chuvin fut également très impliqué dans le projet d’Observatoire du Caucase à Bakou, structure qui semblait faire le lien entre sa sensibilité centre-asiatique persistante et ses horizons anatoliens réactualisés. Il présidera au lancement de cette antenne en novembre 2003 et y consacra ainsi une de ses premières missions hors de Turquie (en décembre 2003)ainsi qu’une de ses dernières, en septembre 2007. On se souvient aussi, qu’il s’était penché avec curiosité sur les fonts baptismaux de l’European Journal of Turkish Studies durant l’été 2003, lors de son passage en Turquie en tant que futur directeur.

Dans le domaine de l’archéologie, les années Chuvin ont été marquées par les grandes heures des fouilles de l’Agora d’Izmir – lancées en octobre 2002, soit avant sa venue à  la tête de l’IFEA – pour lesquels il s’était personnellement engagé (en vue d’assurer le soutien de Total) et par un séminaire (en mai 2005) et une école doctorale (octobre 2006), tous deux organisés à Çanakkale en collaboration avec notre collègue Onur Özbek. Passionné par l’ensemble de l’Anatolie, Pierre Chuvin a aussi beaucoup sillonné le pays, n’hésitant pas à utiliser la voiture pour parcourir de longues distances : Izmir, de nombreuses fois, Çanakkale, Sivas/Divriği, Ankara, Antalya, Héraclée du Pont (11-14 novembre 2006), Trabzon et Rize ont compté parmi ses destinations affectionnées.

Pédagogue, médiateur, Pierre Chuvin a aussi manifesté le souci permanent de la diffusion des acquis de la recherche. Outre son engagement dans la revue L’Histoire qui n’a pas fléchi durant son mandat, et son intérêt pour les façons d’enseigner l’histoire et leurs variations dans le temps et l’espace2, on rappellera deux de ses initiatives stambouliotes : le cycle de conférences « Regards croisés sur la civilisation byzantine » organisé avec l’Association des Guides Touristiques Turcs en 2005-2006, prolongé par les « Conférences sur l’Anatolie médiévale » en 2006-2007 ; et, d’autre part, « Les cours du Collège de France en Turquie », cours délocalisés organisés au mois d’avril 2005 dans le cadre prestigieux du Palais de France.

chu3 chu4Enfin, Pierre Chuvin se distingua tout au long de son mandat par un intérêt particulier pour l’histoire de l’institution qu’il dirigeait et, tout particulièrement, pour trois figures de directeur, assez différentes  les unes des autres : le fondateur, Albert Gabriel (1930-1956), auquel une belle exposition commissionnée par Pierre Pinon fut consacrée en septembre-novembre 2006 – en collaboration avec Yapı Kredi Kültür -, Louis Robert (1956-1964), le maître en hellénisme, limousin d’origine comme lui3, et enfin Stéphane Yerasimos (1994-1999), dont la disparition soudaine en juillet 2005 l’avait profondément affecté.

chu5 chu6Encore une fois, au nom de l’IFEA, toprağı bol olsun.

 1. L’IFEA lui doit la “nouvelle salle de réunion” – dite Albert Gabriel -, aménagée en sous-sol et achevée fin 2004 []
 2. Le 18 mai 2007, il a ouvert avec un enthousiasme communicatif les journées « Écrire ensemble l’histoire : Enseignement de l’histoire et manuels scolaires en Europe » au Lycée Notre-Dame-de-Sion []
 3. Louis R., de la Haute-Vienne, et Pierre C., de la Creuse []

Aperçu du catalogue de la bibliothèque de l’IFEA

Ne serait-ce que par ses locaux, la bibliothèque de l’IFEA est un lieu idéal de travail et de découverte du riche patrimoine de l’Anatolie et des régions avoisinantes. Cette note explore le catalogue de la bibliothèque afin de donner une idée de l’étendue de ses collections et de son évolution, et présente quelques-unes de ses particularités. L’approche est holistique pour souligner les tendances qui se dessinent dans la longue durée, mais elle moins spécifique que les approches par fonds adoptées habituellement1 ou les présentoirs thématiques mensuels. Créée en 1931, la bibliothèque reflète de près le développement de l’institut, fondé comme Institut français d’archéologie d’Istanbul en 1930 et devenu Institut français d’études anatoliennes « Georges Dumézil » en 1975 (voir également l’historique de la bibliothèque et les extraits d’archives de la bibliothèque). La bibliothèque abrite quelque 30 000 ouvrages (et tirés à part) et environ 10 000 volumes de quelque 700 revues. Dans cette note, seul le catalogue des ouvrages (disponible en ligne) est analysé, laissant les revues de côté. L’étude quantitative du catalogue fait face à plusieurs problèmes puisque les données ne sont pas toujours homogènes, en particulier à cause du caractère polyglotte de la collection2; une partie du catalogue, environ 2000 ouvrages, n’est donc pas analysée et les chiffres reportés sont donc à considérer comme des minima. Par contre, la profusion de langages est l’une des grandes richesses de la collection.

Une bibliothèque pour polyglottes

Le multilinguisme de la bibliothèque de l’IFEA est l’une de ses caractéristiques principales, avec un fonds dont le nombre d’ouvrages en turc (plus de 8000) équivaut presque au nombre d’ouvrages en français (figure 1). Ces deux langues sont suivies par l’anglais et l’allemand. Néanmoins, ces langues dominantes cachent une diversité formidable puisque dans les rayons se côtoient diverses langues turques (azéri, ouzbek, kazakh, kirghiz), celles du pourtour de la mer Noire (russe, géorgien, bulgare, roumain), celles du pourtour de la Méditerranée (arabe, italien, espagnol), les langues « classiques » (grec, latin, ottoman, perse), sans oublier quelques ouvrages en langues caucasiennes (laz, tcherquesse), en kurde ou en arménien.

Diagramme en barres du nombre d'ouvrages conservés à l'IFEA pour les 10 principales langues de rédaction (il y a près de 150 ouvrages en ottoman). CC BY 4.0 Strupler
Diagramme en barres du nombre d’ouvrages conservés à l’IFEA pour les 10 principales langues de rédaction (il y a près de 150 ouvrages en ottoman). CC BY 4.0 Strupler

Maisons d’édition

Le classement par maison d’édition, une catégorie bien renseignée dans la base de données, laisse entrevoir une autre particularité du fonds de la bibliothèque (figure 2). En effet, c’est la maison d’édition Les Belles Lettres qui est la mieux représentée. Cette collection témoigne du corpus important d’auteurs antiques, puisque sur les presque 900 ouvrages, la très grande majorité provient de la collection « Budé » qui comprend environ 800 volumes. Tout naturellement, les maisons d’édition turques sont bien représentées avec la Türk Tarih Kurum Basımevi (TTKB), İSİS Press (İsis), Yapı Kredi Yayınları (YKY) ou encore İLETİŞİM. Parmi les maisons d’édition françaises, on retrouve les librairies érudites De Boccard – le diffuseur actuel des publications de l’IFEA et un acteur ancien de la turcologie – et Geuthner, mais aussi de nombreuses institutions françaises comme l’École française de Rome (EFR), l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO) – grâce à la politique d’échanges de l’Institut -, les presses du CNRS ou encore l’ancienne collection du ministère des Affaires étrangères pour la publication des missions archéologiques françaises à l’étranger Les Editions recherche sur les civilisations (ERC). Ces dernières montrent bien la fonction de relai que joue l’IFEA pour les publications françaises en Turquie et son rôle de chaînon dans le réseau des écoles et instituts français à l’étranger.

Principales maisons d'édition de la bibliothèque. CC BY 4.0 Strupler
Principales maisons d’édition de la bibliothèque. CC BY 4.0 Strupler

Auteur.e.s

Cette catégorie n’est pas la plus simple à analyser dans la base de données, en particulier lorsqu’il s’agit d’auteur.e.s multiples et seulement les auteur.e.s uniques sont traité.e.s ici3. Parmi les auteurs les plus fréquents dans la base de données, on retrouve certes les auteurs classiques (Cicéron, Plutarque, Pline l’Ancien, Aristote, Platon, Tite Live, Sénèque), mais surtout les directeurs de l’Institut, (par exemple Louis Robert, Jean-Louis Bacqué-Grammont ou Albert Gabriel) et les chercheurs passés par l’IFEA (tels Robert Mantran, Louis Bazin, Xavier de Planhol – disparu en juin dernier) ou Georges Dumézil. Bien représentés par les notices, on retrouve les auteurs d’œuvres monumentales à tomes multiples comme l’orientaliste Joseph von Hammer auteur d’une Histoire de l’Empire Ottoman depuis son origine jusqu’à nos jours (traduite en 18 tomes, exposée dans la vitrine tout de suite à gauche lorsque l’on pénètre dans l’IFEA) ou encore Reclus Elisée (figure 3) et sa Nouvelle Géographie Universelle. Quantitativement, ce sont surtout les historiens qui se distinguent dans ce palmarès comme Ünver A. Süheyl, Claude Cahen, Galante Abraham, Franz Babinger, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Ekrem Hakkı Ayverdi, Reşat Ekrem Koçu, Jacob M. Landau, Bernard Lewis, mais aussi l’archéologue Salomon Reinach pour lesquelles les nombres de notices s’échelonnent entre 42 et 184.

Portrait d'Élisée Reclus par Nadar. Domaine Public, source BnF http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40588125j
Portrait d’Élisée Reclus par Nadar. Domaine Public, source BnF http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40588125j

Quelques thèmes dominants

Pour avoir une idée des principaux thèmes couverts par la bibliothèque, on peut représenter les titres en nuages de mots afin de voir quels sont les mots qui sont les plus fréquents. Les mots ont été « racinisés », c’est-à-dire que seules les racines sont conservées pour associer des mots tels que histoire et historique, mais donnant des formes qui ne correspondent pas à des mots réels comme « histoir ». Dans les nuages de mots, les couleurs et les tailles de police varient en fonction de la fréquence du mot (figure 4).

Nuages de mots d'après les titres en français, turc et anglais. CC BY 4.0 Strupler
Nuages de mots d’après les titres en français, turc et anglais. CC BY 4.0 Strupler

Sans trop de surprises, les mots tels que histoire, turc, Istanbul, ottoman, ville, urbain, archéologie, architecture ou fouilles sont les mots qui apparaissent le plus fréquemment dans les titres. Ils sont néanmoins assez peu utilisés ensemble et leurs associations sont faibles (figure 5), hormis quelques exceptions. Les mots anglais catalogue et coins sont des mots qui sont fortement associés, renvoyant à plus de 160 entrées dans le catalogue, ou encore, ô surprise, ottoman empire (également 160 entrées).

Exemples d'associations entre les mots les plus fréquents des titres en turc et en anglais. CC BY 4.0 Strupler
Exemples d’associations entre les mots les plus fréquents des titres en turc et en anglais. CC BY 4.0 Strupler

Accroissement des collections

Même si les archives de la bibliothèque documentent les acquisitions, ces données ne sont pas disponibles dans le catalogue en ligne. En revanche, la distribution des ouvrages selon leur date de parution laisse entrevoir les grandes lignes du développement des collections (figure 6). Alors que les ouvrages antérieurs à la fondation de la bibliothèque (1931) sont peu nombreux par année, le nombre d’ouvrages par années de publication n’a cessé de croître régulièrement jusqu’en 1994 avec un pic à 900 ouvrages. Pour les dernières années du graphique, il faut considérer qu’il y a un certain décalage entre l’année de publication et l’entrée d’un ouvrage dans le catalogue. Les nombres d’ouvrages des années 2014-2016 vont donc encore largement augmenter. Néanmoins, le ralentissement de l’accroissement des collections de la bibliothèque est net et semble retomber au rythme d’acquisition des années 1970, une conséquence directe de la diminution des subventions de l’institut5. Du point de vue démographique, on pourrait dire que la bibliothèque est vieillissante.

Histogramme de la répartition des ouvrages de la bibliothèque par année de publication de 1800 à 2016. CC BY 4.0 Strupler
Histogramme de la répartition des ouvrages de la bibliothèque par année de publication de 1800 à 2016. CC BY 4.0 Strupler

Pour se donner une meilleure idée de la répartition des livres, je les ai classés selon leur cote en 11 catégories :

 • Antiquité (archéologie, histoire ancienne, numismatique) ;
 • Classiques latins et grecs ;
 • Byzance ;
 • Islam ;
 • Usuels (dictionnaires, guides, grammaires) ;
 • Écoles et instituts français (publication EFR, IFPO, IRMC) ;
 • Transversal (mélanges, histoire – généralité, Beaux-Arts) ;
 • Observatoire Urbain ;
 • Sciences Humaines (géographie, politique, économie) ;
 • Turcologie ;
 • Inclassés (tout ce qui ne pouvait être rapidement classé d’après la cote, en particulier certaines cotes de collections).

Pour rendre le graphique plus lisible par rapport au diagramme en bâton précédent, seule la période 1931-2011 est étudiée et les catégories ont été regroupées par décennie (figure 7).

Histogramme des sujets des ouvrages (d'après les cotes) repartis par décennie entre 1931 et 2011. CC BY 4.0 Strupler
Histogramme des sujets des ouvrages (d’après les cotes) repartis par décennie entre 1931 et 2011. CC BY 4.0 Strupler

La tendance du nombre total de livres est donc tout à fait similaire au graphique précèdent, en soulignant bien la similitude entre les années 1970 et 2000. On retrouve des constantes dans les acquisitions, en particulier les usuels (couleur bleu), dont la valeur est assez stable, environ 80 exemplaires rentrent dans les collections chaque décennie. Les classiques latins et grecs sont par contre en grande perte de vitesse avec plus de 400 exemplaires entrés entre 1961 et 1981, mais seulement 18 entre 2001 et 2011, un reflet de la très belle collection à disposition, presque complète.

Conclusion

On ne pourra pas nier une perte de vitesse dans l’acquisition d’ouvrage à l’IFEA, mais la bibliothèque possède des collections riches et diversifiées et dont l’évolution est aussi liée aux divers dons et les axes de recherche de l’Institut. Ainsi, des livres stockés dans la salle de travail de l’OUI ont été transférés récemment à la bibliothèque, notamment sous la cote MIG  (migrations), qui correspond à un petit fonds original et de forte actualité. L’accès très prochain aux catalogues des bibliothèques de recherche de Beyoğlu à travers un portail unique, bilbio.pera, (réunissant Koç University, Deutsches Archäologisches Institut, Orient Institut, SALT, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, IFEA et Nederlands Instituut in Turkije) va sans aucun doute aider au profilage de la bibliothèque pour trouver une ligne d’acquisition en coopération plus étroite avec les autres instituts. On ne peut donc que se réjouir de cette initiative pour que, malgré la diminution des acquisitions, la bibliothèque reste un lieu de travail et de recherche futures, avec sa spécialité française et son histoire particulière.

Colophon

Les graphiques de cette note ont été réalisés avec le logiciel libre R, et les librairies tm, RColorBrewer, wordcloud et Rgraphviz.

 1. Une présentation générale par fonds est disponible sur le site de l’IFEA, avec une note particulière pour le fonds Escalin, le fonds Observatoire urbain d’Istanbul, le fonds Yerasimos, le fonds Hüsrev Tayla, le fonds de l’Observatoire de l’Asie centrale et du Caucase et le fonds Capucins. []
 2. Même si ces dernières années le traitement informatique des caractères non ASCII s’est largement amélioré, cela reste un défi, notamment pour les systèmes qui héritent de données anciennes. Par ailleurs, certaines langues dans le catalogue sont moins bien documentées et il y a un certain nombre d’erreurs (n’hésitez pas d’ailleurs à les signaler bibliothécaire : umitsevgi@gmail.com). En dehors des langues, il y aussi le problème des ouvrages dont les informations sont manquantes (dès l’origine), par exemple lorsqu’il n’y a pas de mention de date ou de lieu de publication. []
 3. Le manque d’homogénéité dans les référencements des auteurs multiples empêche de procéder rapidement à un classement plus fin. Ce classement à le défaut de surévaluer les hommes prolifiques et travaillant seuls au XIXe et XXe siècles, et de passer sous silence les scientifiques plus enclins à collaborer, une tendance qui se développe dans la deuxième moitié du XXe. []
 4. De nombreuses notices de Wikipedia ne sont pas disponibles en français ou en turc. Avis aux traducteurs et traductrices ! []
 5. Constatée dans tous les rapports d’activité de l’IFEA depuis 2007. []

Le chant du cygne caucasien : 22 ans d’études caucasiennes à l’IFEA

En s’ouvrant dès la fin des années 1980 à l’étude du contemporain, avec la création notamment de l’Observatoire urbain d’Istanbul (OUI), qui demeure jusqu’à présent l’un des moteurs de l’Institut, l’IFEA ne pouvait ignorer les espaces situés au-delà des frontières politiques de la Turquie. D’autant que la dislocation de l’URSS allait bientôt permettre à la Turquie de (re)nouer des relations tant avec l’espace post-ottoman d’Europe centrale et orientale et des Balkans, qu’avec les ex-républiques soviétiques du Caucase et d’Asie centrale, en particulier les États turcophones. Bien entendu, ces relations doivent être jaugées à l’aune de particularités héritées de l’histoire, de la géographie, de l’économie, aussi bien que du culturel et du politique. À cet égard, les documents conservés à l’IFEA sur des supports variés (papier, numérique, site Internet) permettent de retracer près de 25 ans de recherche sur l’espace mer Noire-Caucase-Asie centrale. Ils témoignent à leur façon de l’importance accordée, au sein de notre institut, à l’environnement régional de la Turquie, mais aussi aux dynamiques propres à des espaces, des pays et des sociétés trop souvent observées « de loin », selon des grilles de lecture immuables (hydrocarbures, « Great game », conflits). Ils reflètent aussi la diversité des chercheurs liés à l’IFEA, qu’ils soient en poste à Istanbul ou à Bakou, ou qu’ils lui soient associés par différents biais. On observe ainsi de nombreuses coopérations avec d’autres IFRE (Instituts français de recherche à l’étranger) de la région (Centre français de Moscou, Institut français d’études sur l’Asie centrale de Tachkent puis Bichkek), mais également avec des institutions basées en Asie centrale, dans le Caucase et, bien sûr, en Turquie. À l’heure où le décloisonnement géographique et la transversalité disciplinaire apparaissent cruciaux pour appréhender dans toute sa complexité cet espace charnière et en perpétuelle recomposition, de nombreuses passerelles auront été créées entre mondes turc, post-soviétique, post-ottoman et iranien, consacrant la centralité stambouliote.

Cette note a donc pour objet d’esquisser un bilan des travaux menés à l’IFEA sur le Caucase. En l’occurrence, on s’est appuyé aussi bien sur des écrits produits par les chercheurs de l’IFEA (dossiers, revues de presse, programmes des événements scientifiques organisés) que sur des archives internes (notes, rapports d’activités, etc) et sur le site internet de l’institut. On peut évoquer également un fonds de cartes (en langue russe) qui s’est considérablement enrichi ces toutes dernières années, ainsi que la bibliothèque de l’IFEA et ses désormais nombreux ouvrages sur le Caucase.

Les études caucasiennes gagnent en visibilité au sein de l’IFEA en 1994 avec la création de l’Observatoire de l’Asie centrale d’Istanbul (AOC), fondé par Thierry Zarcone qui en assurait la coordination avec Jean-Louis Bacqué-Gramont, alors directeur de l’IFEA. À l’époque, cet observatoire était articulé autour de deux axes: un axe « voyageurs en Asie centrale » coordonné par François Georgeon et un axe « Caucase » animé par Alexandre Toumarkine. Par la suite, ce second programme s’est autonomisé et, en 2003, délocalisé à Bakou où l’IFEA possédait jusqu’en août 2016 une antenne installée au sein de l’Ambassade de France en Azerbaïdjan, l’« Observatoire du Caucase » (ODC), intégré au Pôle d’études contemporaines. Dirigé les premières années par Bayram Balcı (2003-2007), l’ODC est né de la volonté de rapprocher physiquement l’IFEA du Caucase.

Le programme « Turquie, Caucase, mer Noire » a légué à l’IFEA un ensemble d’articles de dossiers, de revues de presse et de coupures de journaux (en anglais, français, turc et russe) couvrant la période 1992-2003 sur cinq sujets essentiellement : conflits dans le Caucase (1992-2002) ; relations Turquie-Russie et Turquie Asie centrale (1994-2003) ; question arménienne (essentiellement en turc) ; relations turco-arméniennes ; Azerbaïdjan. L’ensemble de ces documents est librement consultable à l’IFEA et fait échos à certains « dossiers de l’IFEA », ainsi qu’à une partie des événements scientifiques organisés, encore fortement structurés jusqu’au milieu des années 2000 autour des relations entre la Turquie d’une part et l’Asie centrale et le Caucase d’autre part : colloque de 2003 à Tachkent Les nouvelles littératures des peuples turciques ; conférence en 2003 Communautés originaires du Caucase et d’Asie centrale en Turquie entre attachement à la République et redécouverte identitaire ; Les Géorgiens musulmans et l’Empire ottoman de la fin du XIX° au début du XX° siècle en 2008 à Tbilissi ;  dossier de l’IFEA La Turquie en Asie centrale. La conversion au réalisme (1991-2000) de Bertrand Buchwalter en 2001.

Si on observe une certaine continuité d’une thématique à l’autre, au fil du temps le Caucase semble s’émanciper et, en quelque sorte, se suffire à lui-même: table-ronde Le Caucase entre la Turquie et l’Iran organisée en 2003 à Istanbul et conférence Looking back and ahead : An insight into the Iranian influence in the Caucasus en 2014 à Tbilissi, par exemple. On citera aussi les dossiers Les enjeux de l’ouverture de la frontière turco-arménienne : les contacts transfrontaliers entre la Turquie et l’Arménie (Burcu Gültekin) et Les relations turco-arméniennes : quelles perspectives ? (Burcu Gültekin et Bertrand Buchwalter), publiés respectivement en octobre et novembre 2002, qui sont à mettre en perspective avec le dossier rédigé en 2016 par Adrian Foucher et Elshan Mustafayev Aspects économiques, culturels et mémoriels de la relation turco-arménienne. Témoignages de terrain.

À partir de 2008 notamment, la plupart des événements scientifiques sont organisés dans le Caucase (à Bakou et Tbilissi) ou en dehors de la région mais sur des thématiques directement en prise avec les terrains caucasiens. Sans prétendre à l’exhaustivité, on pourra citer le panel Soviet Power, Society and Nationalism in South Caucasus organisé par l’ODC en mai 2008 à l’occasion de la convention annuelle de l’Association for the study of Nationalities (ASN-New York)1 ;  le colloque La politique de l’Union Européenne vis-à-vis de la Russie après la guerre en Géorgie (Tbilissi, 2009) ; la table-ronde Democracy and governance in the Caucasus: the legacy of constitutionalist movements (Tbilissi, 2013) ; les « Journées Caucase » au Centre français de Jérusalem avec Yoann Morvan, chercheur à l’IDEMEC et Adeline Braux, responsable de l’ODC (2014-2016)  en novembre 2014 ; conférence Islam and Azerbaijan in an Era of Globalization en partenariat avec l’université Khazar (Bakou, mai 2014) ; Migrations de retour en Azerbaïdjan : processus d’adaptation des enfants d’immigrés azerbaïdjanais de Russie à l’Institut français d’Azerbaïdjan en décembre 2015.

Les études contemporaines ont certes occupé une place de choix au sein de l’ODC, néanmoins un travail de valorisation des fouilles archéologiques menées au Caucase du Sud a été entrepris depuis 2014. La mise en ligne sur le site de l’IFEA d’une carte agrémentée de photos et d’informations a ainsi permis de donner davantage de visibilité aux différents chantiers (treize depuis 1997) répartis entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie.

De fait, l’Observatoire du Caucase a surtout été celui du Caucase du Sud même si le Caucase du Nord n’a pas été pour autant négligé : conférences d’Aude Merlin à Bakou en 2011 (Ordres et désordres au Caucase) et d’Aurélie Campana à Istanbul en 2012 (Violences et reconfigurations politiques au Caucase du Nord), workshop From kolkhoz to Jamaat à Istanbul en 2010, travaux de Gilles Authier (responsable de l’ODC, 2012-2013) sur les langues du Caucase oriental. Il est vrai que l’implantation géographique de l’ODC à Bakou a permis de développer au plus près du terrain la recherche sur l’Azerbaïdjan, pays auquel très peu de travaux sont consacrés. Outre les publications en ligne sur le site de l’IFEA (dipnot) et les contributions réalisées par les responsables successifs de l’antenne, un présentoir Autour de la relation Turquie-Azerbaïdjan : considération bibliographique a été réalisé par Elshan Mustafayev (doctorant à l’IEP de Lyon) en octobre 2014. Par ailleurs, des conférences ont eu lieu très régulièrement à l’Institut français d’Azerbaïdjan et avec des universités locales, en particulier Identities on the Move: The Caucasus Between the Local, the Regional, and the Global. With a focus on Azerbaijan en mai 2015 à l’université Qafqaz. Néanmoins, Tbilissi a accueilli un nombre non-négligeable d’événements scientifiques, notamment lorsque Thorniké Gordadzé supervisait les activités de l’antenne de l’IFEA à Bakou (2006-2010). En outre, les responsables de l’ODC se sont tous rendus en Arménie à plusieurs reprises durant leur mandat afin d’y nouer des partenariats avec des institutions locales, d’y conduire des recherches personnelles ou à l’occasion de conférences (sur les de facto states, Sevan-septembre 2014). Ajoutons qu’un stagiaire de l’université Paris I a été accueilli par l’ODC à Erevan en partenariat avec l’ambassade de France et l’Université français en Arménie (UFA).

Enfin, en 2014-2015, l’Observatoire a accueilli quatre stagiaires (trois à Bakou, un à Erevan) : alors que Valentin-Mahou Hékinian effectuait une recherche sur le risque sismique en Arménie à Erevan, Blaise Lefebvre (IEP de Grenoble) se trouvait en Azerbaïdjan pour rédiger un mémoire sur les Jeux européens de Bakou, au premier trimestre 2015. Adrian Foucher (mai-juillet 2014) a quant à lui été associé à Elshan Mustafayev en 2015 pour la rédaction d’un dossier de l’IFEA consacré aux relations informelles entre la Turquie et l’Arménie, tandis que Romain Lefebvre, de l’École d’architecture de Grenoble, a conduit une fructueuse recherche sur l’héritage architectural soviétique de Bakou. Solidement ancrés dans une discipline (géographie, science politique, géopolitique, architecture), ces jeunes chercheurs dotés d’une forte appétence pour le travail de terrain ont produit articles, notes et mémoires accessibles en ligne sur le site de l’IFEA et ainsi pleinement contribué à l’enrichissement des études caucasiennes au sein de notre institut et au-delà.

 1. L’IFEA y était de nouveau représenté en mai 2015 avec un panel intitulé Nagorno-Karabakh After Donbass? Exploring Ways for a Revived Turkey-Armenia-Azerbaijan Dialogue. []

Quatre raisons pour une inscription de Diyarbakır sur la liste du patrimoine mondial en péril

Au début des années 2000, la péninsule historique d’Istanbul a commencé à faire l’objet de débats quant à la nécessité de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril. Les aménagements urbains effectués dans les différentes zones du site inscrit se révélaient inacceptables au regard des critères de protection de l’UNESCO. Pourtant, après dix ans de négociations mêlant expertise et politique, les projets étaient mis en œuvre sans profondes modifications et le classement du site ne faisait plus l’objet d’aucune remise en cause.

Si j’ai décidé de rappeler l’expérience de la mégalopole turque et une analyse faite de sa situation en 20101, c’est que je trouve plus de pertinence aujourd’hui à rapprocher le cas de Diyarbakır de celui d’Istanbul qu’à l’aborder dans sa condition de patrimoine menacé par des conflits armés. On aurait pu il y a quelques mois envisager d’inscrire Diyarbakır sur la liste du patrimoine mondial en péril au même titre que Palmyre (Syrie) ou la vieille ville de Sana’a (Yémen) : parce qu’il est indiscutable, quels qu’aient été les belligérants, quels qu’aient été les moyens employés, que ces trois sites patrimoniaux ont subi des dégâts irrémédiables dans des contextes de guerre. Mais à ce jour, ce ne sont plus les combats militaires mais bien des décisions civiles, dont la justification par l’urgence et l’insécurité ne peut être reconnue comme fondée, qui menacent le site de Diyarbakır.

Le site du « paysage culturel de la forteresse de Diyarbakır et des jardins de l’Hevsel » a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en juillet 2015 sur la base d’un argumentaire et de critères scientifiques2. C’est donc pour des raisons scientifiques et neutres que l’État turc peut envisager son inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril3) ; cet acte constituant moins un aveu d’impuissance qu’une recherche responsable des solutions susceptibles de préserver un patrimoine exceptionnel et universel. L’accueil à Istanbul de la 40e session du comité du patrimoine mondial, entre le 10 et le 20 juillet 2016, soulignant l’effort redoublé de la Turquie pour démontrer son engagement vis-à-vis du programme de l’UNESCO, constitue pour l’État turc l’occasion de prouver son souci d’assurer un respect inconditionnel des standards internationaux de protection sur l’ensemble de ses sites patrimoniaux.

1- Parce que les critères d’inscription du site reconnus en 2015 ne sont à ce jour plus justifiés

C’est sur la base d’un travail scientifique, au regard des critères d’évaluation de l’UNESCO, qu’il a été décidé d’inscrire Diyarbakır sur la liste du patrimoine mondial pour ses fortifications colossales et ses jardins luxuriants d’une part, mais aussi et surtout pour la relation exceptionnelle entre la ville fortifiée et les rives du fleuve Tigre entretenue sans interruption par ses habitants. La richesse de ce site a été révélée par l’UNESCO en tant que « paysage culturel », selon des délimitations et définitions strictes4 ; c’est donc en vertu de cette valeur que doivent être évaluées les menaces sur le site inscrit au patrimoine mondial. La question est ainsi de déterminer si le lien entre la vieille ville de Diyarbakır et l’extérieur des murailles, les jardins de l’Hevsel et le fleuve Tigre est à ce jour rompu et s’il est susceptible de l’être durablement.

Indiscutablement, les mesures de couvre-feu et les opérations armées ayant eu lieu entre décembre 2015 et le mars 2016 ont interrompu tout échange entre la ville fortifiée et son environnement extérieur. Dans la situation actuelle, ceci est toujours en partie le cas : les quartiers de Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş et Cemal Yılmaz, ainsi que l’ensemble des bastions des fortifications sont formellement interdits d’accès, la circulation via les portes de la ville est soumise au contrôle de barrages de police permanents et les passages piétonniers à travers les murailles ont été littéralement murés par des blocs de béton5. Ces derniers ont rompu toute relation entre la vieille ville et le quartier de Ben U Sen, zone inscrite du site UNESCO faisant le lien avec les jardins de l’Hevsel. Les échanges journaliers entre habitants de la vieille ville, du quartier de Ben U Sen et exploitants des jardins ont été interrompus par des mesures de police ne pouvant finalement pas être justifiées par des préoccupations sécuritaires. Peu de heurts ne sont en effet survenus dans cette zone. Pourtant la levée du couvre-feu et la fin des opérations armées n’ont pas permis la réouverture de ces passages. Ceci laisse à croire en une mesure non pas temporaire mais bien ancrée dans un projet de réaménagement à long terme de cet espace.

Cette rupture physique et symbolique des relations sociales entre la ville fortifiée et son environnement extérieur constitue à elle seule une remise en cause intégrale de la valeur patrimoniale que l’inscription au patrimoine mondial a voulu consacrer en 2015. La crédibilité de la notion de paysage culturel, catégorie patrimoniale que les experts de l’UNESCO ont tenté de renforcer et banaliser au cours des quinze dernières années, ne peut être maintenue si la préservation de tels liens ne représente pas une condition sine qua non du maintien de la valeur universelle exceptionnelle de ses sites.

2- Parce que le site endommagé par le conflit armé est encore davantage menacé par les opérations civiles

Le site UNESCO de Diyarbakır est constitué de deux zones : la zone inscrite comprenant les fortifications et les jardins de l’Hevsel et la « zone tampon », intégrant notamment la ville fortifiée. Si la zone inscrite constitue le lieu révélateur de la valeur du site, il est considéré dans les textes réglementaires de l’UNESCO que l’ensemble des deux zones doit faire l’objet d’une protection spéciale afin de préserver la valeur exceptionnelle universelle du site6). L’endommagement du bâti et la modification radicale du paysage urbain, qu’il soit situé dans la zone inscrite ou tampon, ont des effets directs sur la valeur du site reconnu par l’UNESCO. La situation de détérioration de nombreux édifices classés et la planification urbaine envisagée dans la vieille ville de Diyarbakır ne laissent à ce jour aucun doute concernant l’existence d’une menace avérée sur la préservation du site de Diyarbakır.

Lors des conflits, les fortifications ont été relativement peu touchées (quelques éclats de balles). En revanche, les mesures évoquées précédemment, l’installation de blocs de béton contre les murailles et de postes de police dans les bastions, provoquent un endommagement quotidien de l’édifice, réduisant à néant les mesures de protection ayant justifiés l’inscription à l’UNESCO en 2015. L’aménagement de sanitaires au niveau du « bastion de la chèvre » (Keçi burcu) qui a provoqué des infiltrations dans les remparts, ainsi que les barricades dans le « bastion des sept frères » (Yedikardeş burcu) démontrent sans doute l’incompatibilité d’un respect des normes de protection patrimoniale avec l’installation prolongée de forces de l’ordre sur les fortifications.

Les édifices classés et le tissu urbain historique de la ville fortifiée ont subi des dommages irréversibles. Les destructions les plus dramatiques se concentrent dans la partie est du site : la mosquée Kurşunlu et le hammam Pasha ont été incendiés, l’église catholique arménienne tout récemment restaurée est détruite, la mosquée Sheikh Muhattar et son minaret à quatre piliers et la façade de l’école primaire Nazif Süleyman (dissimulant en ces murs une église latine) ont été fortement endommagés, de nombreux édifices classés monuments historiques ont été rasés et le plan urbain hérité de la ville romaine a tout simplement disparu sous la percée des véhicules militaires. Mais plutôt que de s’attarder sur les blindés, c’est dorénavant sur les machines de déblaiement, sur les projets de nettoyage et de réaménagement urbain, menaces de long terme sur le site, qu’il faut peut être se focaliser aujourd’hui.

Une opération de nettoyage, préfigurant une reconstruction ex nihilo d’une partie des quartiers de Fatihpaşa, Hasırlı et Savaş, est en cours dans la zone où ont eu lieu les combats les plus destructeurs. L’opération se déroulant sur un site urbain protégé (kentsel sit alanı) doit respecter des mesures spécifiques de protection (interdisant notamment l’évacuation inconsidérée de matériaux constituant des édifices classés). Elle requiert de ce fait l’autorisation du comité régional de protection (koruma bölge kurulu), organe lié au ministère de la culture et du tourisme. Le déblayage des édifices partiellement ou intégralement détruits a été pendant une certaine période effectué sans autorisation : dans la phase finale des opérations armées (aucun contrôle du ministère n’étant alors possible), puis quelques jours après la levée du couvre-feu (l’urgence sécuritaire ne pouvant ainsi plus justifier la précipitation). Le 23 mars 2016, une commission d’experts, unique garde-fou institutionnel de principes d’indépendance et de neutralité de l’expertise scientifique, s’est réunie au sein du comité régional de protection pour finalement autoriser l’évacuation des débris, ne prenant aucune des mesures nécessaires à la préservation du tissu urbain historique. Cette décision offre une caution a posteriori à des opérations effectuées sans contrôle préalable et ne laisse préfigurer aucun éventuel freinage des travaux. Les autorités publiques locales, ministère et municipalité, ne semblent ainsi pas disposer des moyens permettant de mettre fin à une politique d’opérations d’urgence à ce jour injustifiée7. Une concertation à long terme ayant pour objectif de définir les mesures à employer afin de sauver un patrimoine qui peut encore l’être serait pourtant envisageable sur le terrain de la ville fortifiée, aujourd’hui désertée par les combats armés. L’assurance d’un tel cadre de collaboration (visite d’experts internationaux, réunions de conseils consultatif et de supervision du plan de gestion du site UNESCO) est notamment une disposition que l’inscription sur la liste du patrimoine en péril permet de faciliter.

3 – Parce que l’engagement de la Convention du patrimoine mondial est un engagement pour la préservation d’un patrimoine vivant

Le 21 mars 2016, alors que prenait fin la phase des couvre-feux, le gouvernement a prononcé une décision d’expropriation d’urgence (Acele kamulaştırma kararı) concernant 6292 parcelles de la ville fortifiée, soit la quasi-totalité des propriétés privées situées dans la zone tampon du site UNESCO (voir notre édition du 3 mai 2016 http://dipnot.hypotheses.org/1896). La chambre des architectes, institution reconnue d’intérêt public par la Constitution turque (art.135) et interlocuteur de longue date des experts du patrimoine mondial, a engagé une procédure juridique contre cette décision. Celle-ci ne peut en effet être, à ce jour et dans la stricte zone concernée, justifiée par l’argumentaire d’une situation urgence, du fait de l’absence de reconnaissance par l’Etat de la permanence du conflit armé (levée des couvre-feux et absence d’instauration de l’Etat d’urgence) et de l’absence de risques majeurs de catastrophe naturelle. L’éventuelle reconnaissance d’une telle situation ne rendrait d’ailleurs que plus indéniable la nécessité d’une inscription du site de Diyarbakır sur la liste du patrimoine mondial en péril. Cette décision d’expropriation d’urgence semble finalement s’accorder à un projet de transformation urbaine, projet négocié depuis une dizaine d’années mais suscitant de fortes divergences entre autorités municipales et étatiques.

Si la protection du site de Diyarbakır doit particulièrement attirer notre attention sur ces projets urbains, c’est spécifiquement parce que l’inscription au patrimoine mondial a été justifiée selon une valeur chère à l’UNESCO de représenter un véritable patrimoine vivant, alliant patrimoine matériel et immatériel dans l’espace social du site. Les opérations de transformations urbaines ont déjà eu pour effets (dramatiquement décuplés par les conflits armées) l’expulsion de plusieurs dizaines de milliers d’habitants de la vieille ville. La décision d’expropriation d’urgence laisse envisager, si ce n’est l’intensification de ces expulsions, le renouvellement de la population résidente et une gentrification sous pression économique forte, telle qu’observée dans le quartier de Sulukule sur le site UNESCO d’Istanbul. L’engagement de la Convention du patrimoine mondial pour la préservation d’un patrimoine vivant, pour une protection de l’identité socio-culturelle et des habitants qui font vivre l’histoire des sites UNESCO, ne peut être ignoré à Diyarbakır. Le dossier de candidature présenté par l’Etat turc démontre bien que les habitants de la ville fortifiée, par leur mode de vie et d’habiter, par la préservation de leurs traditions, par leurs activités artisanales et agricoles, sont indispensables à la qualification « valeur universelle exceptionnelle du paysage culturel ». La préservation du site UNESCO, entre autres motivations, exige finalement que les projets d’aménagements et les politiques d’aide aux populations sinistrées par les conflits armés soient élaborés en coordination avec les acteurs locaux et dans l’objectif de la protection des résidents.

4 – Parce que la liste du patrimoine en péril n’est pas une sanction mais bien une opportunité

Parce qu’en sollicitant dès maintenant l’inscription de Diyarbakır sur la liste du patrimoine mondial en péril, l’Etat turc s’offre l’opportunité d’intensifier sa collaboration avec les organes experts de l’UNESCO. L’inscription en juillet 2015 de ce paysage culturel sur la liste du patrimoine mondial a témoigné du succès des efforts de coordination mis en œuvre par le ministère de la culturel et du tourisme, les municipalités locales et les experts internationaux. La liste du patrimoine mondial en péril permettrait de davantage renseigner l’état de préservation du site et offrirait l’opportunité de redécouvrir le climat de dialogue prolifique qu’avait initié le processus d’inscription. L’investissement humain et monétaire déployé par l’Etat turc pour la valorisation du patrimoine mondial ne laisse pas douter des ambitions que la Turquie prête au programme de l’UNESCO. L’inscription du site de Diyarbakır ne ferait qu’intensifier ses échanges avec les experts de l’ICOMOS et du Centre du patrimoine mondial, puisque ceux-ci étudieraient avec attention les rapports que les fonctionnaires turcs leur soumettraient, se rendraient sur le site en question et présenteraient enfin des recommandations scientifiques afin de parvenir collectivement à des solutions. Il faut finalement souligner que ces recommandations ne sont que consultatives et ne constituent en aucun cas un instrument de pression à l’encontre de l’Etat partie. La liste du patrimoine mondial en péril est bien un outil dont la mobilisation témoigne de la capacité d’un Etat à dialoguer avec l’ensemble des parties prenantes de la protection du patrimoine mondial. La requête d’une inscription de Diyarbakır démontrerait ainsi la volonté du ministère de la culture et du tourisme et du ministère des affaires étrangères de profiter de l’ensemble des instruments de gestion proposés par le programme du patrimoine mondial.8

 1. PEROUSE, J-F. (2010) « Cinq raisons d’un éventuel déclassement UNESCO », Urbanisme, n°374, p. 66. []
 2. Pour les détails de l’argumentaire d’inscription, voir le dossier de candidature publié sur le site du patrimoine mondial de l’UNESCO : http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1488.pdf []
 3. Nous évoquerons des PERILS PROUVES et MISE EN PERIL définis dans les textes fondamentaux de l’UNESCO tels qu’« altération grave des matériaux », « dénaturation grave de la signification culturelle », « menaces du fait de projets d’aménagement du territoire ». Voir : Comité intergouvernementale pour la protection du patrimoine mondial (2015) Orientations devant guider la mise en œuvre de la convention du patrimoine mondial, Paris, UNESCO, pp. 43-44 (paragraphe 179 []
 4. Pour davantage d’informations sur la catégorie définie par l’UNESCO voir : UNESCO (2011) Paysages culturels du patrimoine mondial, Guide pratique de conservation et de gestion, cahier du patrimoine mondial n°26, UNESCO, Paris, 138p []
 5. Pour davantage d’information sur la situation sécuritaire et urbaine dans Sur, voir : GOSSE Mathieu (2016) « La vieille ville de Diyarbakır broyée et remodelée par la guerre », Orient XXI http://orientxxi.info/magazine/la-vieille-ville-de-Diyarbakır-broyee-et-remodelee-par-la-guerre,1335,1335 []
 6. Voir Comite intergouvernementale pour la protection du patrimoine mondial (2015) Orientations devant guider la mise en œuvre de la convention du patrimoine mondial, Paris, UNESCO, p. 22 (paragraphe 104 []
 7. Les informations concernant le processus par lequel a été effectué le déblaiement de la zone ont été transmises lors d’un entretien effectué auprès de la chambre des architectes de Diyarbakır le 09/06/16 12h-13h30 à Diyarbakır. []
 8. Pour davantage d’informations sur la situation actuelle à Sur, Diyarbakır : Consulter communiqués et rapports de  la chambre des architectes de Diyarbakır (TMOBB Mimarlar odası) : http://www.dimod.org.tr/  Dernier événement en date : 18/06/16 Diyarbakır suriçi koruma paneli https://www.facebook.com/diyarbakirmimarlarodasi/photos/pcb.710375952434126/710375812434140/?type=3&theater []

Compte rendu : « Jeunes et jeunesses en Méditerranée »

 Seconde Rencontre UMIFRE-EFE   Tunis, 10-11 février 2016

Le 10 et 11 février 2016, l’IRMC de Tunis accueillait les directeurs des écoles françaises (EFE) et des instituts de recherches français à l’étranger (UMIFRE) du pourtour méditerranéen. Ils se réunissaient pour la deuxième fois dans le but de développer un projet de coopération scientifique autour du thème des jeunesses méditerranéennes. Cette année, la Méditerranée Orientale fut à l’honneur avec la participation des directeurs et représentants du Centre Jacques Berque (Maroc) du CEDEJ et de l’IFAO (Egypte), du l’IFPO (Liban), du CRFJ (Israël), et de l’IFEA (Turquie). Le vaste spectre d’implantation géographique couvert par cette assemblée marquait d’emblée la volonté de ne pas reproduire un certain « ancrage préférentiel, et comme congénital, sur les rives nord » (Bromberger, Durand 2001) qui a longtemps caractérisé les études anthropologiques portant sur l’espace méditerranéen, ou encore la division artificielle entre une Méditerranée orientale et une Méditerranée occidentale aujourd’hui amplement remise en cause par les historiens. Cette rencontre annuelle fut cependant tout particulièrement placée sous les auspices de l’École Française de Rome (EFR) avec la participation active de sa directrice et de plusieurs de ses directeurs des études.

Tenue à l’hôtel Sidi Abou Saïd, la première journée fut animée par les présentations successives des travaux en cours de doctorants et post-doctorants tunisiens et français en sociologie, histoire, géographie ou encore anthropologie. J’ai eu le privilège de revenir ainsi sur le travail de recherche que j’ai effectué en 2012 auprès d’une association ankariote, une enquête ethnographique de trois mois pendant laquelle j’avais observé les relations entre aînés et cadets au sein de l’un des plus anciens clubs de folklore de Turquie.

Le second jour, lors de la session générale, il a fallu se livrer, rétrospectivement, à l’exercice de déconstruction des catégories en présence dans le sujet qui nous préoccupe, en l’occurrence « jeune(s) » et « méditerranéen(s) ». Car, ainsi que le souligne Bourdieu dans un  célèbre entretien, « c’est par un abus de langage formidable que l’on peut subsumer sous le même concept des univers sociaux qui n’ont rien en commun »  (Bourdieu, 1992). Partant de là, comment se saisir de l’objet « jeunesse »? Et de quelle Méditerranée parle-t-on ?

Jeune(s) et jeunesse(s) tout d’abord. Cela a t-il du sens finalement de sociologiser les « jeunes », c’est-à-dire de produire une catégorie d’analyse sociologique et de lui attribuer des qualités distinctives? A défaut d’apporter une réponse catégorique, cette rencontre a levé le voile sur certains écueils de la généralisation, certes, mais aussi sur les potentialités que recèle cette thématisation, notamment sur la question de la minorisation de certaines franges de la société. Lors de ces journées, il fut question aussi bien de la jeunesse comme projet existentialiste dans le monde contemporain que du poids très lourd de l’héroïsme et de la violence révolutionnaire que les sociétés d’hier, et d’aujourd’hui, font peser sur une catégorie « mineure » de la société.

Les recherches conduites par des chercheurs « juniors » furent la charpente de la réflexion collective. Par là, c’est une attitude empirico-déductive qui a été mise à l’honneur lors de cette rencontre. « Penser par cas » et croiser les champs disciplinaires fut en effet le mot d’ordre d’une démarche qui consiste à définir progressivement des objectifs de recherche et un agenda d’actions scientifiques en commun. Cette entrée par l’étude de cas présentait l’avantage de fournir des éléments concrets pour la fabrique d’un langage commun. Mais avant tout, les enquêtes et réflexions poursuivies par les doctorants ont beaucoup révélé sur les impensés à partir desquels nous opérons nos recherches. Les travaux exposés, depuis la minutie d’une enquête sociologique de terrain jusqu’aux grandes élaborations théoriques d’Axel Honneth et de la philosophie de la reconnaissance, nous ont permis de poser quelques balises. Venons-en aux premiers constats. Bien que « jeunesse » soit une catégorie sociologique difficile à tracer, elle n’en est pas moins un trope entretenu au sein des sociétés concernées par cette rencontre. Mais par delà la banalité de l’axiome, qu’avaient à nous dire les études hétérogènes qui furent présentées? Qu’y avait-il de généralisable et à même de fonder les bases d’une réflexion commune?

Du fait d’une actualité ardente, la nécessité pour la recherche de s’emparer du thème de la jeunesse semblait teintée d’évidence. Suite aux évènements politiques de ces dernières années, penser la jeunesse en Méditerranée suggère en effet une réflexion sur le rapport de la jeunesse au politique, sur la participation active des populations dites jeunes aux mouvements de contestation et les formes variées que prend la mobilisation (Clémence Lehec, Aymen Belhadj). En effet, les fameux Printemps Arabes ont placé la jeunesse méditerranéenne sur le devant de la scène médiatique. La question de l’emploi, du déficit de reconnaissance sociale que produit le chômage et ses conséquences mortifères chez les jeunes Tunisiens implique de chercher à comprendre ce qui se trame sous la banalité du quotidien d’une jeunesse sans guère de perspectives d’embauche (Kaouther Graidia), ou d’analyser le rejet des formes de la politique conventionnelle telle que le geste électoral (Safaa Bessalah). La détresse sociale et la recherche de nouveaux équilibres est une réalité partagée du monde méditerranéen, au sens large.

Suivre l’évolution de la question sociale et comprendre les motivations politiques de la jeunesse implique aussi de réinventer les pratiques de terrain. Il faut être en mesure de suivre des formes labiles et multi-situées de la contestation (Aymen Belhadj) et prendre garde également à ne pas nous limiter à une approche a priori par la négative de la contestation. Peut-être au contraire, convient-il d’envisager les différentes formes de mobilisation sous l’angle de la co-présence de divers répertoires d’action politique, un spectre de pratiques qui s’étend de la participation des jeunes à la scène politique conventionnelle jusqu’aux diverses formes de « résistances cachées » ou « détournées », c’est à dire des formes expressives qui sont autant de modalités d’existence de la jeunesse sur la scène politique (Clémence Lehec).

Le geste de révolte révèle de nouvelles formes de politisation, tout autant qu’il manifeste les forces de destruction latentes de nos sociétés. La violence est-elle un mal nécessaire? Un certain existentialisme sartrien n’en aurait pas dénié la nécessité. Ici, les « jeunes » sont supposés en découdre avec un héritage. On fait peser sur eux le poids de porter la violence révolutionnaire, de faire basculer les régimes, et d’initier le changement. Mais ces responsabilités lourdes que l’on fait peser sur la jeunesse en font une frange de la population sur-exposée. C’est également une population régulièrement stigmatisée par une civilisation des moeurs qui voit en elle les germes de la décadence morale (Nessim Znaien).

Il n’en demeure pas moins que les « jeunes » – nous en sommes encore à tenter de définir une catégorie homogène – optent pour des attitudes variées envers la chose publique. Sommes-nous face à cette  « révolte confuse » dont parle Bourdieu ? Comment intégrer cette autre tendance, celle du  « conformisme nécessaire » soulignée par Demet Lüküslü? Il apparaît difficile de définir ainsi la jeunesse méditerranéenne par une attitude politique. Pouvons-nous alors substituer à une supposée attitude politique « jeune », en outre la révolte, une attitude morale – c’est-à-dire le rejet de ce qui a vieilli? On obtiendrait ainsi : la jeunesse et la nouveauté versus la conservation et l’ordre ancien. Comment ce second axiome a t-il été pensé lors de la réflexion collective ?

Pour ma part, je fus tentée de souligner l’existence de « jeunes » qui s’impliquent volontairement dans des « niches conservatrices », le club de folklore et son caractère enveloppant, par exemple. Cela étant dit, cette tendance conservatrice correspond peut-être moins à une « nostalgie restauratrice » (Boym, 2001) qu’à la nécessité ressentie par une certaine jeunesse de s’appuyer sur les modèles du passé pour défier le néo-libéralisme.

Il fut remarqué par ailleurs que le champ politique conventionnel reprend aussi des formes de représentations qui sont associées à la jeunesse et à la contestation (Séverine Gabry-Thienpont). Dés lors, on peut s’interroger : le trope « jeunesse » n’est-il pas finalement une autre forme du marketing politique, celle-ci servant de « façade de renouveau » aux vieilles légitimités ? Car, en Méditerranée, comme ailleurs : faire advenir, c’est faire oublier.

La question pourrait alors être reposée de la sorte : quels sont les processus qui produisent de la jeunesse?  La tendance actuelle à isoler une catégorie « jeune », ne doit pas nous faire oublier que la jeunesse ne peut être pensée autrement « qu’en relation ». C’est d’ailleurs le parti pris d’une récente publication de l’Atelier d’Anthropologie du LESC dont l’objectif des contributeurs est de « spécifier la relation et l’écart entre des individus accomplis et d’autres qui ne le sont pas » (Rivoal, Peatrik 2015). Cette dernière distinction, relative à l’accomplissement, nous éclaire sur les réserves émises par les historiens en présence. En effet, appeler l’histoire à la rescousse en guise de conclusion de cette rencontre correspondait à la volonté commune d’échapper, dans la mesure du possible, aux impératifs de pensée de notre temps. Il s’agit alors de s’interroger à l’aune des sociétés du passé pour déplacer l’objet « jeunesse » et de prendre ainsi de la distance par rapport aux évidences contemporaines. Le dernier acte de la première journée de présentation fut donc de convoquer l’histoire à des fins de relativisation. Il nous fut-il rappelé que dans l’antiquité romaine, la question de la « capacité » était plus importante que la question de l’âge, ce qui suggère de penser l’objet jeunesse moins en termes de groupes sociaux qu’en terme de minorisation. Là encore, il fut démontré que la jeunesse n’est pas une catégorie qui va de soi. Dans le monde antique, pouvaient ainsi être considérés comme « jeunes », c’est-à-dire « en capacité », les 28 – 50 ans. L’âge dans le monde antique et médiéval correspondait plus à un ordre juridique qu’à des normes sociales et il n’y avait à proprement parler de constitution d’un groupe « jeune » autonome. Riche de ces perspectives, la question du statut (ou de l’absence de statut) de la jeunesse à travers l’histoire sera ainsi très probablement au coeur d’une prochaine rencontre EFE-UMIFRE prévue au début de l’année 2017.

Cela étant dit, qu’y avait-il de proprement « méditerranéen » dans ce que s’est dit au cours de cette réunion de recherche? Il faut reconnaître, et peut-être regretter, que la « question méditerranéenne » est demeurée périphérique dans nos débats. En soi, l’objet « Méditerranée » connaît des définitions et des approches extrêmement variées, ce qui rend impossible la tâche d’une définition restrictive et objectiviste de cet espace. Cela dit, une réification de la Méditerranée supposerait de souscrire à une certaine unité culturelle du monde méditerranéen, et de parvenir à tracer et extraire des catégories opératoires pertinentes pour le projet. Or, dans le cadre d’une telle démarche exploratoire, déterminer des critères de comparabilité devrait peut-être moins être l’amorce que la résultante du projet. Par contre, une « Grande Méditerranée » se dessine néanmoins. Celle des arrière-pays et des empires successifs. Celle de l’interconnectivité, des réseaux et des flux mondialisés. Alors, peut-être fut-il raisonnable, d’envisager en premier lieu la Méditerranée de ces rencontres sous l’angle de la matérialisation d’un espace de circulation française en sciences humaines et sociales, et de s’atteler à l’objectif du partage des savoirs et des pratiques de terrains à partir de l’étude d’un thème transversal : la jeunesse. Il est remarquable de constater que lors de cette rencontre, il ne fut guère question de Braudel, la grande figure tutélaire des études méditerranéennes. Mais comme le souligne Renée Koch Piettre dans un compte rendu d’ouvrage, la Méditerranée orientale constitue un angle mort de l’épistémè braudelienne. Ce qui rend d’autant plus crucial l’enjeu de cette rencontre et des coopérations scientifiques futures.

Références

 • Bourdieu, Pierre (1992), « La jeunesse n’est qu’un mot », Questions de Sociologie, Éditions de Minuit, pp. 143-154, 1984
 • Boym, Svetlana (2001), The future of Nostalgia, New York, Basic Books
 • Bromberger Christian & Durand Jean-Yves « Conclusion. Faut-il jeter la Méditerranée avec l’eau du bain ? », in Albera Dionigi & Blok Anton & Bromberger Christian (dir.), (2001), L’Anthropologie de la Méditerranée, Paris, Maisonneuve et Larose – Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme
 • Koch Piettre, Renée ( 2013), « Fernand Braudel, Les Mémoires de la Méditerranée : une histoire à suivre », Le Proche-Orient ancien à la lumière des sciences sociales, Yod n°18
 • Lüküslü, Demet (2013), « Necessary conformism: An art of living for young people in Turkey », New Perspectives on Turkey 48
 • Peatrik Anne-Marie & Rivoal Isabelle (dir.), (2015), « Les jeunes dans le sud de la Méditerranée. Cadres conceptuels pour l’étude de sociétés sous tension » , Ateliers d’Anthropologie, n°42

In memoriam Xavier de Planhol, ancien membre de l’IFAI/IFEA (1947-1950)

Nous avons appris avec tristesse la disparition de l’éminent géographe Xavier de Planhol (1926-2016), ancien membre-pensionnaire de l’Institut Français d’Archéologie d’Istanbul (IFAI – aujourd’hui IFEA). Après les très riches Mélanges offerts à Xavier de Planhol (2000, IFRI), réunis par le regretté Daniel Balland, disparu avant son maître, en 2013, et les récentes notices1 qui ont été consacrées à ce géographe atypique, il nous semble inutile de retracer à nouveau ici l’ensemble de la carrière comme de prétendre caractériser de façon trop générale l’œuvre si originale, foisonnante et multiforme – aux postulats parfois discutables2 – de ce savant aux curiosités insatiables3.

On s’autorisera donc à centrer notre propos sur les “années turques” de Xavier de Planhol, et spécialement sur son long séjour à l’IFAI, alors dirigé par Albert Gabriel. L’intéressé a fait un récit passionnant et fort spirituel de ces années déterminantes dans l’entretien accordé à Pierre Pinon et Jacques Thobie le 20 décembre 2004, publié dans le catalogue “Albert Gabriel” (1883-1972) paru à Istanbul chez Yapı Kredi en 2007 (p. 217-232). C’est précisément dans ce récit qu’il évoque sa “tante kurde” par alliance – fille du pacha ottoman Nemrut Mustafa Paşa (1886-1936) – qui aurait contribué à son inclination vers l’Orient.

Xavier de Planhol, très jeune agrégé, part à 21 ans à Istanbul – en fait à la place du fils du turcologue Jean Deny, François, jeune géographe prématurément mort à la guerre. Il y sera le dernier membre-chercheur sous l’autorité d’Albert Gabriel, après le tandem H. Metzger (1912-2007) – R. Mantran (1917-1999) que l’on voit disparaître des registres à la fin de l’été 19474.

Mars 1947, extrait d’une page du cahier des dépenses de 1947 de l’IFAI (Archives IFEA, Dossier 11)
Mars 1947, extrait d’une page du cahier des dépenses de 1947 de l’IFAI (Archives IFEA, Dossier 11)

Grâce aux archives de l’IFEA, on peut suivre l’arrivée de X. de Planhol à ce qui est encore l’IFAI fin septembre 1947, jusqu’à son départ le 6 septembre 1950 (la date figure dans les cahiers de compte de l’institution). Pendant trois ans, il consacre chaque hiver à l’étude intensive de la langue turque et passe les étés sur son terrain, dans la « Région des lacs », d’où il revient au début de l’automne « pour passer l’hiver avec Gabriel » (catalogue, p. 221).

Page du cahier des comptes de l’IFAI pour l’année 1947, avec la mention du « Traitement de Mr de Planhol » (source : archives IFEA, Dossier 11)
Page du cahier des comptes de l’IFAI pour l’année 1947, avec la mention du « Traitement de Mr de Planhol » (source : archives IFEA, Dossier 11)

« Relevé des dépenses » …. Janvier 1949-octobre 1949 (source : archives IFEA, Dossier 12)
« Relevé des dépenses » …. Janvier 1949-octobre 1949 (source : archives IFEA, Dossier 12)

Extrait du cahier des dépenses de l’IFAI, septembre 1950 (source : archives IFEA, Dossier 12)
Extrait du cahier des dépenses de l’IFAI, septembre 1950 (source : archives IFEA, Dossier 12)

Trois points frappent quand on considère l’impressionnante biographie de X. de Planhol : la précocité des publications (son premier article scientifique sort alors qu’il a juste 20 ans !), la rapidité avec laquelle il publie en langue turque (dès 1949, dans la Revue de Géographie turque, un article richement illustré5) et le souci manifesté de rendre compte auprès du public francophone des publications en langue turque de ses collègues. D’ailleurs, vite intégré dans la communauté scientifique turque6, au fait des travaux conduits en Turquie, il jouera un rôle de passeur même longtemps après avoir quitté l’Anatolie pour l’Iran, comme en témoignent les nombreux comptes rendus, qu’il publie dans les revues de géographie françaises7. C’est pour toutes ces raisons qu’aujourd’hui encore, X. de Planhol est une référence pour les géographes turcs (et au-delà).

X. de Planhol, « Les types d’habitat troglodyte dans la région de Burdur », Revue de Géographie turque, 1949.
X. de Planhol, « Les types d’habitat troglodyte dans la région de Burdur », Revue de Géographie turque, 1949.

X. de Planhol, « Les types d’habitat troglodyte dans la région de Burdur », Revue de Géographie turque, 1949
X. de Planhol, « Les types d’habitat troglodyte dans la région de Burdur », Revue de Géographie turque, 1949

X. de Planhol, « Les types d’habitat troglodyte dans la région de Burdur », Revue de Géographie turque, 1949
X. de Planhol, « Les types d’habitat troglodyte dans la région de Burdur », Revue de Géographie turque, 1949

L’IFEA est honoré de compter en troisième position dans sa collection historique « Bibliothèque archéologique et historique de l’Institut Français d’Archéologie d’Istanbul » (qui a publié Jestin, Akarca, Melikoff, Benveniste, Laroche, Robert, Grabar et Dumézil !), la magistrale thèse de X. de Planhol, soutenue en 1956 et publiée en 19588. Dans la brève introduction de cette thèse (p. 15-22), Xavier de Planhol évoque son séjour à l’IFAI (p. 19-20) et remercie Jean Deny et Albert Gabriel, ses parrains, ainsi que Louis Robert, le successeur d’Albert Gabriel à la tête de l’IFAI, qui a accepté de publier ladite thèse. Il rappelle aussi que son patron de thèse André Cholley (1886-1968) est venu avec lui, en octobre 1952, sur son terrain. Xavier de Planhol revient en Turquie en août 1955, grâce à une subvention du Centre National de la Recherche Scientifique9, en 1961 – juste au moment de l’exécution du Premier ministre A. Menderes, pour un congrès, puis en 1971 à l’invitation du linguiste et hittitologue, Emmanuel Laroche, son ami.

planhol8
Page de titre de la thèse

Extrait de l’introduction de la thèse (1958, p. 20)
Extrait de l’introduction de la thèse (1958, p. 20)

La thèse de Xavier de Planhol sur le nomadisme et la vie paysanne donna lieu dans la foulée à une contribution dans une publication de l’UNESCO, dirigée par J. Berque, et dans laquelle le défunt retraça l’histoire et la gestion politique des formes de nomadisme en Anatolie10. Notons que l’animal avait une place importante dès les premiers travaux de De Planhol et qu’à ce titre, la somme publiée à la fin de sa vie sur le « paysage animal » s’inscrit dans le prolongement de préoccupations anciennes. Notons aussi son importante contribution à l’étude de la toponymie du sud-ouest anatolien11, apport qui n’est certainement pas sans lien avec sa fréquentation de Louis Robert à l’époque. Les travaux de De Planhol connurent des prolongements en France notamment chez Jean-Paul Roux, Les Traditions des nomades de la Turquie méridionale ((Jean-Paul Roux, Les Traditions des nomades de la Turquie méridionale. Contribution à l’étude des représentations religieuses des sociétés turques d’après les enquêtes effectuées chez les Yôrùk et les Tahtacï par J.-P. R. et K. Ôzbayrï, Paris, Adrien Maisonneuve, 1970, xiv + 412 p., bibl., lexique-index des mots turcs, index des matières, 16 p. (Bibliothèque archéologique et historique de l’Institut français d’Archéologie d’Istambul, XXIV). http://www.persee.fr/docAsPDF/hom_0439-4216_1975_num_15_3_367602.pdf. Citons actuellement les travaux de Michaël Thevenin: http://pastoralismjournal.springeropen.com/articles/10.1186/2041-7136-1-23  )) et il dirigea plusieurs thèses d’une nouvelle génération de turcologues ou iranologues français : citons (de façon non-exhaustive) celle de Paul Dumont, “Le village anatolien dans la littérature turque. Sources pour une histoire des campagnes anatoliennes au XXe siècle” (1971), de Bernard Hourcade, “La Haute vallée du Djadje-Roud (Elbourz central, Iran) : étude de géographie humaine” (1974) et de Marcel Bazin, “Le Tâlech : une région ethnique au nord de l’Iran (1980). Parmi la quarantaine d’autres thèses dirigées par de Xavier de Planhol, on est frappé par l’étendu de l’espace concerné, de la Mauritanie à l’Afghanistan, avec, en particulier, une part importante de thèses portant sur le Maghreb (Algérie puis Maroc), l’Iran, le Liban, la Syrie et la Libye. On remarque aussi l’évolution des thématiques d’une géographie à dominante rurale12 vers une géographie à dominante urbaine13.

Pour finir, qu’il nous soit permis d’exprimer un regret personnel, celui d’avoir trop différé la traduction en turc de la thèse de 1956. Alors qu’il en avait accepté le principe en 2013 – à condition de contrôler lui-même la dite traduction ! – et que nous envisagions même de l’inviter en Turquie à l’occasion de la sortie de cette somme attendue. C’eût été pour l’intéressé l’occasion de revoir la Turquie qu’il n’avait pas revue depuis 1971. Une Turquie qu’il a manifestement beaucoup aimée, dont il pratiquait la langue avec rigueur, et au peuple de laquelle il rend dans l’introduction de sa thèse un respectueux et « affectueux » hommage

« Enfin au-dessus de tout il y a l’hospitalité si large et si simple, si généreuse et si naturelle des paysans turcs. Rudes et francs comme leurs montagnes, il nous ont offert sans compter tout ce qu’ils avaient, le « yoğurt » et le « bulgur » que nous avons partagé avec eux au seuil de leurs cabanes d’été ou, dans le vent frais des soirs d’automne, sur les terrasses aérées des maisons de leurs villages. Ils ont répondu avec une patience méritoire à d’innombrables questions toujours indiscrètes et de but parfois mystérieux. Ce livre est avant tout leur œuvre. Leur modeste interprète tient à leur rendre un hommage collectif de reconnaissance et d’affection »

Xavier De Planhol, De la plaine pamphylienne aux lacs pisidiens…, 1958, p. 21.

Fin de l’introduction de la thèse (1958, p. 21)
Fin de l’introduction de la thèse (1958, p. 21)

Toprağı bol olsun…

 1. Pour Le Monde : http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2016/06/02/la-mort-de-xavier-de-planhol-geographe_4930936_3382.html []
 2. À ce propos voir par exemple : http://next.liberation.fr/livres/2004/09/23/espaces-d-especes_493491 []
 3. Nous renvoyons le lecteur aux mélanges offerts à Xavier de Planhol, et réunis pour la partie “Moyen-Orient” par Daniel Balland sous le titre: Hommes et terres d’Islam Mélanges offerts à Xavier de Planhol, Téhéran, IFRI (Bibliothèque Iranienne 53), 2000. Un premier volume, pour le versant ouest-européen de l’œuvre, était paru quelques années auparavant; voir : Jean-Robert Pitte (dir.) (1995), Géographie Historique et Culturelle de l’Europe: Hommage au Professeur Xavier de Planhol, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne. []
 4. Robert Mantran, passé de l’IFAI au Lycée Galatasaray, réapparaît cependant furtivement dans les comptes de l’IFAI durant l’été 1948. []
 5. Xavier De Planhol, 1948-1949, “Burdur Çevresinde Mağara Yerleşme Tipleri” (“Les types d’habitat troglodyte dans la région de Burdur”), Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 11-12. Consultable en ligne: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tcd/article/view/1074000284/1074000277. On retrouve dans ce texte l’influence de son maître, Roger Dion, professeur de géographie historique au Collègue de France, dont il cite un article publié dans l’Information Géographique en septembre-octobre 1946 portant sur “les effets de l’insécurité sur le choix des sites d’habitat rural”. []
 6. Il publie notamment plusieurs articles avec Ahmet Ardel (ex. “Isparta Gölcügü (Jeomorfolojik Etüt) – Le Gölcük près d’Isparta (Etude géomorphologique)”, Revue de la Faculté des Sciences de l’Université d’Istanbul, Série B, t. XVI, fasc. 1, 82 p., 1951) et et avec Hamit İnandık, assistant, doçent puis professeur à l’institut de géographie de l’université d’Istanbul, qui était venu faire de la recherche à l’institut de géographie de Paris entre 1953 et 1956 (cf. notamment X. de Planhol et Hamit İnandık, 1956, “Notes Sur La Plaine d’Üzümlü”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 15-16 et “Études sur la vie de montagne dans le Sud-Ouest de I’Anatolie”, Revue de Géographie Alpine, Grenoble, 1959). []
 7. Ces comptes rendus couvrent un large spectre, de la géomorphologie à la géographie économique. À titre d’exemple, cf. Xavier De Planhol, “Asie”, Annales de Géographie, t. 67, n°364, 1958, p. 567-569; http://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1958_num_67_364_17028  []
 8. De la plaine pamphylienne aux lacs pisidiens : nomadisme et vie paysanne, Paris, Maisonneuve, Bibliothèque archéologique et historique de l’Institut français d’Archéologie d’Istanbul, III, 1958. []
 9. Comme il l’indique dans l’article qu’il publie à la suite de ce séjour: Xavier de Planhol et Hamit Inandık, « Études sur la vie de montagne dans le Sud-Ouest de l’Anatolie. Le Yesil gol dag et le Boz dag », Revue de géographie alpine, Année 1959, Volume 47, Numéro 3, pp. 375-389. http://www.persee.fr/doc/rga_0035-1121_1959_num_47_3_1931 []
 10. Xavier de Planhol, “Geography, Politics and Nomadism in Anatolia”, in J. Berque (dir.), 1959, “Nomads and Nomadism in the Arid Zone,” International Social Science Journal, 11(4): 525-531. []
 11. Cf. Stéphane De Tapia, La toponymie dans le domaine turc : quelques éléments de réflexion sur l’appropriation de l’espace, 2005, en ligne: http://turcologie.u-strasbg.fr/dets/images/travaux/toponymie%20dans%20le%20domaine%20turc.pdf []
 12. Ex. Seyed-Ali Pour Fickoui, “La Vie pastorale et l’économie de l’élevage en Iran, région de Guilan”, 1976 ; Said Almusawi, “Typologie de diverses situations agricoles dans la région de Maisan (Irak), 1986 ; Samer Raad “Baalbeck, ville et campagne : étude de l’organisation urbaine et régionale”, 1991. []
 13. Ex. Jean-Robert Pitte, “Nouakchott, capitale de la Mauritanie”, 1975 ; Gomaa Tantich, “La géographie industrielle de Tripoli et de sa région”, 1978 ; Manijeh Shakori Partovi Mortazavi, “Deux villes nouvelles industrielles en Iran : Alborz, Saveh (Kouroch)”, 1985 ; Wafa Charafeddine, “La banlieue sud de Beyrouth : structure urbaine et économique”, 1987 ; Salima Boukail Nezzal, “La vieille ville de Constantine : vers quels types d’opérations ?”, 1988 ; Mahmoud Yazdani Amiri, “Eau et assainissement dans l’agglomération de Téhéran, 1988 ; Med Lakhdar Boukail, “Structures du commerce de détail : leur rôle dans l’organisation de l’espace urbain à Constantine”, 1988 ; Mohammed Boufrah, “La ville de Bordj Bou Arreridj : études géographiques”, 1992 ; Mohammad Sadegh Zadeh, “La reconstruction d’une ville détruite (Tabas) : transformation accélérée d’une ville iranienne après le séisme de 1978” ; Mohammad-J Ghassempour, “L’évolution récente de la ville de Sari (Iran)”, 1995 ; Vahid Shali Amini, “Bazar de Téhéran”, 1996 ; Mohamed Diamane, “Une enquête sur le logement à Marrakech : mobilité résidentielle et perception de l’espace-logement et de son environnement”, 1997 ; Ahmad Bachar Iyoun al Nabulsi, “Recherches sur l’espace religieux de Damas. La fonction polarisatrice de la ville traditionnelle”, 1997 ; Noureddine Boulakjam, “Rayonnement géographique de la ville de Khouribga, Maroc”, 1997 ; Mohamed Diamane, “Une enquête sur le logement à Marrakech : mobilité résidentielle et perception de l’espace-logement et de son environnement”, 1999 ; Hassane Kharmich, “L’espace vécu dans la Médina de Meknès (Maroc)”, 1999. []

Les études sur la laïcité à l’IFEA : bref aperçu

1981_TurcicaSi l’on considère à la fois la programmation scientifique, les thèmes des chercheurs présents à l’IFEA (chercheurs de passage ou non) et les ressources de la bibliothèque et des centres de documentation de l’IFEA, il est possible de retracer sommairement  la « carrière » du thème de la laïcité au sein de cette institution. Pour faire court, trois temps et trois modes d’approche, parfois déployés de concert, ressortent.

 1. Début des années 1980

Le premier temps, qui voit une affirmation de la laïcité comme sujet de recherche correspond au début des années 1980 et aux premières publications de l’Association pour le développement des Etudes turques à travers la collection “Turcica” (P. Dumont et J.-L. Bacqué-Grammont 1981). Les deux perspectives privilégiées sont l’histoire (des débuts de la République) et le droit. Le directeur de l’IFEA d’alors (J.-L. B.-Grammont et un futur directeur (P. Dumont) sont les maîtres-d’œuvre de cet éveil, dans le contexte du centenaire de la mort de Mustafa Kemal Atatürk en 1981.

 1. Début des années 1990

La deuxième vague implique davantage les politologues, à l’instar de Gérard Groc1 – ancien pensionnaire de l’IFEA –  et se déploie en relation avec l’Université de Marmara (le département d’administration publique), la jeune Université de Galatasaray, la revue CEMOTI, l’INALCO (Bozdemir 1996) et Science-Po Grenoble (Marcou & Burdy 1995). Le colloque « Islam et laïcité » (Colloque international à l’Université de Galatasaray, Istanbul, 22/24 septembre 1994) fut à cet égard très révélateur, voire fondateur de ce moment2.

Stéphane Yerasimos, directeur de 1994 à 1999, participe aussi activement en tant qu’historien à cette seconde vague (1994). Dans les années 1990 comme au début des années 1980, les recherches se construisent toujours en référence au paradigme du « modèle français ». Côté langue turque, ces années sont aussi celles de la sortie des travaux de Sezen Yümmi (1993), Nuray Mert (1994), Ahmet Taner Kışlalı (1997) et d’İ. Kaboğlu (2001).

 1. Sociologisation de la question et sortie du paradigme du « modèle français »

Depuis, avec notamment les travaux d’Elise Massicard3 (2005), pensionnaire scientifique de 2010 à 2014, une troisième perspective semble prendre le dessus, qui ne se soucie plus de comparaison franco-turque. C’est celle de la sociologie politique, à travers notamment l’analyse des segments de la société turque qui ne se reconnaissent pas dans une définition de la laïcité à partir d’un point de référence implicite turco-sunnite. En Turquie, les travaux de Cengiz (2010), Haldun (2010) et Hakan (2011) relèvent de cette veine renouvelée. A noter en outre que peu d’études  sur la laïcité autoritaire – dans la lignée des travaux de P.-J. Luizard (2007) et de A. Lamchichi (2000) – ont été conduites par des chercheurs français en Turquie, alors que les publications en langue turque sur la question ont fleuri depuis quelques années.

Sélection d’ouvrages de la bibliothèque de l’IFEA (avec cotes correspondantes)

 • Dumont P. et Bacqué-Grammont J.-L. (1981), « La Turquie et la France à l’époque d’Atatürk », Collection Turcica, I.
 • Altındal A. (1986), Laiklik (Tur Se 222).
 • Kocatürk U. (éd.) (1987), Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinden lâiklik (Tur Hm 0319).
 • Yümni S. (1993), Türk toplumunun laiklik anlayışı (Tur Se 146).
 • Yerasimos S. (éd.) (1994), Les Turcs : Orient et Occident, islam et laïcité, Paris, Autrement. (Tur Hm 0385).
 • Mert N. (1994), Laiklik Tartışmasına Kavramsal Bir Bakış. Cumhuriyet Kurulurken Laik Düşünce (Tur Cont 049).
 • Marcou J.-M. et Burdy J.-P. (dir.), 1995, « Laïcités en France et en Turquie », Cahiers d’Études sur la Méditerranée Orientale et le monde Turco-Iranien, N° 19, 1995. https://cemoti.revues.org/840
 • Bozdemir M.  (éd.) (1996), Islam et laicité : Approches globales et regionales,  (ISL G 075).
 • Türkmen B. (1996), La redéfinition de la laïcité par les lycéens en Turquie (TEZ 311)
 • Groc Gérard (1996), « Le deuxième âge de la laïcité turque », in M. Bozdemir (éd) : Islam et Laïcité, approches globales et régionales (Colloque de l’ERISM : Islam et laïcité), L’Harmattan, Paris, pp. 215-232  (Tur Cont 031 VIII).
 • Kaboğlu Ö. İbrahim (2001), Laiklik ve demokrasi (H Gén 242).
 • Kışlalı Ahmet Taner (1997), Kemalizm laiklik ve demokrasi   (Tur Cont 092)
 • Yavuz Hakan M. (2011), Erbakan’dan Erdoğan’a Laiklik Demokrasi, Kürt Sorunu ve İslam (Tur Cont 484).

 1. Pour sa bibliographie complète, voir : http://iremam.cnrs.fr/?article34 []
 2. Voir la chronique à chaud d’Ural Manço dans les CEMOTI : https://cemoti.revues.org/1711 []
 3. Voir Massicard (2005),« L’organisation des rapports entre État et religion en Turquie » (rapport CERAPS) : https://www.unicaen.fr/puc/images/crdf0410massicard.pdf []

État de l’archéologie en Turquie pour l’année 2015

Poteries datant du Chalcolithique Ancien, vers 6000 av. J.-C. Site de Tepecik-Çiftlik (Cappadoce), fouilles Université d'Istanbul, collaboration Mission Melendiz du MAE-DI
Poteries datant du Chalcolithique Ancien, vers 6000 av. J.-C.
Site de Tepecik-Çiftlik (Cappadoce), fouilles Université d’Istanbul, collaboration Mission Melendiz du MAE-DI

Annuellement, le Ministère turc de la Culture et du Tourisme publie, sur son site de la Direction Générale des Antiquités et Musées le détail des fouilles et prospections réalisées durant l’année, ainsi qu’un inventaire du patrimoine culturel.

C’est l’occasion, avant le symposium annuel des Fouilles, Prospections et Archéométrie, organisé par le Ministère de la Culture et du Tourisme, (Edirne 23 – 27 mai 2016) et la reprise des activités de terrain pour les fouilles et prospections programmées, de faire le point sur l’activité archéologique en Turquie, l’implication de la France et les enjeux à venir.

Nous en profitons également pour présenter la nouvelle mouture de la directive régissant les activités archéologiques, à télécharger en français ici.

Au début des années 2000, la Turquie a renforcé son arsenal juridique encadrant les activités archéologiques en même temps qu’elle augmentait considérablement les investissements dans les fouilles et les universités.

Cette stratégie visant à investir dans le patrimoine national se reflète de manière spectaculaire dans la politique de la Turquie envers l’UNESCO. Depuis 2000, la Turquie fait partie des 25 donateurs les plus généreux et, après l’arrêt des financements américains en 2012 (22% du budget) suite à la reconnaissance de l’État de Palestine par l’UNESCO, la Turquie a doublé sa dotation à partir de 2013, contribuant ainsi à 2,5% du budget régulier de l’UNESCO (soit quelques 26 millions de dollars sur 653 millions de dollars pour l’année 2014-2015), et accorda en 2013 une contribution supplémentaire volontaire de 5 millions de dollars, en gage de soutien.  La diplomatie turque est mise à contribution dans l’élaboration d’un lobbying feutré grâce au relai efficace de l’Ambassade de Turquie en France, invitant des personnalités politiques et universitaires lors de soirées de présentation animées par des intellectuels et chercheurs turcs francophones et anglophones. Entre 2000 et 2015, pas moins de 63 dossiers de demandes de classement sur la liste du patrimoine mondial matériel ont été déposés, six d’entre eux ont été classés entre 2011 et 2015, ce qui correspond à un succès comparé aux sept autres sites turcs classés entre 1985 et 1998. Au total, la Turquie compte treize sites classés au patrimoine mondial matériel de l’UNESCO dont six ces quatre dernières années, plus deux sites naturels (Parc National de Göreme en Cappadoce et Pamukkale-Hiérapolis).

Les fouilles « programmées »

Par fouilles programmées, entendons les fouilles conventionnelles dirigées par des universitaires, docteurs en archéologie, ayant atteint le grade de maître de conférences ou « doçentlik » requis pour prétendre à la direction d’une fouille. Le permis de fouille est délivré à titre individuel, au nom du directeur des fouilles, mais la responsabilité financière incombe à l’institution qui s’engage à assurer le budget de fonctionnement annuel, permettant de couvrir, au minimum, les frais de logistique, d’aménagements (aires de fouilles et locaux)  et de gardiennage.

Deux catégories d’universitaires susceptibles de diriger une fouille programmée sont distinguées : les nationaux, citoyens turcs rattachés à une institution de recherche turque et les ressortissants étrangers.

Cette distinction est importante à plus d’un titre :

Au plan diplomatique, la relation scientifique dans le domaine de l’archéologie est jugée à l’aune du nombre de permis de fouilles attribué à un pays. La capacité de ses institutions à assurer un financement stable des fouilles qui lui sont accordées, en répondant aux critères de la Direction Générale des Antiquités et Musées (DGAM), est un critère particulièrement important aux yeux du Ministère de la Culture et du Tourisme.

Au plan financier, les fouilles archéologiques disposant d’un permis accordé à un ressortissant turc titularisé dans une université turque bénéficient d’une allocation annuelle du Ministère turc de la Culture et du Tourisme.

Inversement, le directeur adjoint, obligatoire sur la fouille et obligatoirement de nationalité turque, ne peut bénéficier d’une allocation dudit ministère, même si sa participation aux fouilles est fondée sur une collaboration directe avec son université et qu’il dispose de sa propre équipe de chercheurs et d’étudiants. Il importe donc de comprendre qu’une collaboration avec une université turque n’ouvre pas droit à bénéficier d’un apport financier annuel complémentaire provenant du Ministère turc de la Culture et du Tourisme.

Pour l’année 2015, le Ministère de la Culture et du Tourisme recense 156 fouilles, dont 36 sous directions étrangères, soit 23% (fig. 1) .

figure 1
fig. 1 Fouilles programmées turques et étrangères (ni=156)

Les périodes concernées vont de la paléontologie jusqu’aux périodes byzantines et ottomanes, ces dernières regroupant des opérations de fouilles souvent inscrites dans le cadre de travaux de rénovation d’un bâti. Les fouilles protohistoriques et classiques se partagent 65% des opérations tandis que les fouilles préhistoriques représentent 10 % des travaux de terrain (fig. 2).

figure 2
fig, 2 Fouilles étrangères par pays (ni=36)

La recrudescence des universités sur l’ensemble du territoire turc, initiée depuis plus de dix ans par le pouvoir en place, a sensiblement bouleversé la répartition universitaire qui prévalait jusqu’alors, majoritairement organisée autour de quelques universités historiques comme les universités d’Ankara et d’Istanbul ou encore de l’Égée à Izmir.

Par exemple, si l’Université d’Istanbul reste un acteur majeur de l’archéologie de la préhistoire récente, une partie des effectifs du département de protohistoire s’est redéployée à l’université Şeyh Edebali de Bilecik.  L’Université d’Ankara conserve son expertise sur le paléolithique mais voit son influence sur l’archéologie classique diminuer, au même titre que celle de l’Université de l’Égée, par la multiplication des départements d’archéologie focalisés sur les périodes classiques.  Dans l’ouest égéen, les universités de Muğla (Sıtkı Koçman), Manisa (Celal Bayar), de Denizli (Pamukkale), d’Aydın (Adnan Menderes) ou encore de Çanakkale (Onsekiz Mart) sont devenues, en l’espace de dix ans, des acteurs incontournables de l’archéologie classique en Turquie.

Cette évolution fut initiée à partir des années 2000 par le transfert des permis de fouilles et des responsabilités administratives s’y rapportant, des musées aux universités. Les musées se voient confier la gestion des fouilles de sauvetage mais n’interviennent plus que comme support logistique (dépôt, représentation du Ministère) dans les fouilles programmées.

Bien que censée favoriser une régionalisation de l’archéologie, cette mesure se traduit par une multiplication des acteurs sans pour autant assouplir la réglementation régissant l’ensemble de l’activité archéologique, qui reste l’apanage du Ministère de la Culture et du Tourisme. Dans ce contexte, fouilles et programmes «étrangers » ont bien du mal à se faire une place tant le coût des opérations devient lourd à assumer tandis que le périmètre géographique des actions archéologiques se retrouve restreint par la superposition de frontières administratives et académiques.  Ce point est d’autant plus sensible pour les prospections car leur multiplication et l’étendue des périmètres accordés à des acteurs dans une région administrative donnée, nécessite l’accord des parties académiques déjà sur place afin d’obtenir qu’un nouveau permis de recherche archéologique soit accordé par le Ministère.

Face à ces difficultés, l’IFEA a développé une politique de collaborations formelles (dans le cas de programmes de terrains) et informelles (ateliers de formation pour étudiants) permettant de bénéficier de relais locaux au sein de multiples universités. Ces relais sont mobilisés afin de faciliter les échanges entre les étudiants et chercheurs français avec le monde universitaire turc et de favoriser les partenariats dans le cadre de fouilles. Car, si la Turquie compte encore 36 fouilles « étrangères » sur son sol, la tendance est à l’insertion des nouveaux programmes étrangers à l’intérieur du cadre de programmes pilotés administrativement par des universitaires turcs.

Les fouilles dites « étrangères »

Les statistiques de la Direction Générale des Antiquités et Musées, fondées sur la nationalité du détenteur du permis de fouilles ou de prospection, ne reflètent qu’une part relativement faible de l’apport des chercheurs étrangers à l’archéologie anatolienne.

figure 3
fig. 3 Répartition des fouilles par périodes chronologiques

Parmi les fouilles étrangères, trois nations cumulent 24 fouilles, réparties entre USA, Italie et Allemagne. La France, avec deux fouilles, arrive en cinquième position avec l’Autriche, juste après le Japon qui compte trois fouilles (fig. 3). Au total, onze pays disposent d’au moins une fouille sur le sol turc.

fig. 4
fig. 4 Prospections turques et étrangères (ni=99)

Pour les prospections, sur quatre-vingt-dix-neuf programmes recensés en 2015, treize étaient menés sous directions étrangères (fig. 4), dont un identifié comme français (fig. 5).

fig. 5
fig. 5 Prospections étrangères par pays (ni=13)

Les deux fouilles identifiées comme « françaises » par les autorités turques sont donc les deux dernières missions françaises détentrices du permis de fouilles accordé par le Ministère turc de la Culture et du Tourisme : Labraunda et Porsuk Höyük.  Comme nous l’avons souligné, la participation étrangère à l’archéologie en Turquie n’est analysée qu’en fonction d’un seul critère, celui du permis de fouilles. Pour autant, ce critère ne reflète en rien la participation réelle que représente la multitude de programmes de recherches organisés en équipes ou de manière individuelle, en collaboration avec les fouilles archéologiques dirigées par des universitaires turcs.

Considérons l’investissement français et ses sources diverses : Le MAE-DI reste un acteur central du dispositif archéologique associé aux fouilles et prospections. Pour l’année 2016, la Commission Consultative des Fouilles du MAEDI accorde des allocations à huit missions archéologiques listées ci-dessous :

 1. AtamTURC (Jean-Yves EMPEREUR, Cealex) Nouvelle mission 2016. Collaboration avec l’Université de l’Égée et l’Université d’Ankara
 2. CLAROS (Jean-Charles MORETTI, MOM-USR IRAA). Collaboration avec l’Université de l’Égée
 3. EOLIDE (Stéphane VERGER, ENS-AOROC-DAI-IFEA). Collaboration avec les universités de l’Égée et de Manisa.
 4. EUROMOS (Koray KONUK, Université de Bordeaux-UMR AUSONIUS). Collaboration avec l’Université de Muğla.
 5. LABRAUNDA (Olivier HENRY, PSL*/ENS-AOROC-IFEA)
 6. LYCIE (Isabelle PIMOUGUET-PEDARROS, Université de Nantes-CRHIA). Collaboration avec l’Université Atatürk d’Erzurum.
 7. MELENDİZ (Martin GODON, IFEA-Cépam) Nouvelle mission 2016. Collaboration avec l’Université d’Istanbul
 8. PORSUK Zeyve Höyük (succession C. BARAT, Université de Valenciennes-IFEA).

Six Missions Archéologiques du MAE-DI sont donc réalisées dans le cadre de collaborations à des fouilles archéologiques disposant d’un permis « turc ».

Le programme régional Envi-Med-Mistrals est une autre source de financement accordée par le MAE-DI qui, dans le cadre de l’archéologie en Turquie, vient en appui aux travaux d’analyse historique du patrimoine antique de Diyarbakır (programme AMIDA, dir. Martine ASSÉNAT Université de Montpellier III-CRISES-IFEA), et aux recherches géologiques sur les interactions entre les évolutions climatiques et les sociétés humaines durant l’Holocène (programme ANAGRAM, dir. Catherine KUZUCUOĞLU, CNRS-LPG).

À ces sources, il convient d’ajouter les financements extérieurs au MAE-DI, directement liés à des opérations de terrains (Chaire d’excellence ArchAnat de PSL*, dir. Olivier HENRY-ENS ; ANR NekroPergeol, dir. Stéphane VERGER-ENS ; ANR GéObs, dir. Damas MOURALIS, Université de Rouen) ou venant en soutien à la recherche (bourses AMI, INSHS ; programmes MSH, Erasmus) sans compter les ressources matérielles et humaines mises à la disposition des chercheurs par l’IFEA.

Soulignons donc le décalage entre la vision purement administrative et diplomatique que revêt le simple décompte des programmes archéologiques en fonction de la nationalité du détenteur du permis et la réalité des programmes archéologiques qui se fondent majoritairement sur des collaborations universitaires internationales et qui dépendent de financements diversifiés.

Il s’avère donc important de redéfinir les modes de communications des missions MAE-DI qui, fidèles aux directives de la Commission des Fouilles du MAE-DI, sont encouragées à développer leur site internet et à communiquer à l’IFEA un petit résumé annuel permettant de mettre à jour les fiches des programmes sur notre propre site. Les missions et programmes archéologiques peuvent également s’appuyer sur notre présence sur les réseaux sociaux afin de diffuser des nouvelles de leurs activités : annonce de colloque, sortie d’ouvrage, exposition, mises à jour des pages internet.

Fouilles de musées, sauvetages et terrains divers

Les terrains archéologiques ne se composent pas exclusivement des fouilles et prospections programmées dans le cadre universitaire. Ces deux catégories représentent à peine 50%, respectivement 29% de fouilles programmées et 18% de prospections (figs. 6 et 7).

Pourcentage de l’ensemble des opérations archéologiques en Turquie en 2015 (ni=545)
fig. 6 Pourcentage de l’ensemble des opérations archéologiques en Turquie en 2015 (ni=545)

Ensemble des opérations archéologiques en Turquie en 2015 (numéraire)
fig. 7 Ensemble des opérations archéologiques en Turquie en 2015 (numéraire)

Plus de la moitié des interventions archéologiques sont réalisées dans le cadre de la gestion et de l’aménagement du territoire et recouvre des catégories diverses :

Les fouilles de sauvetages, au nombre de 209 (38 % de l’ensemble des interventions), recouvrent des opérations allant d’un simple diagnostic lors de travaux de voirie aux fouilles systématiques pouvant durer plusieurs mois, dans le cas de travaux d’aménagement urbain. L’exemple le plus spectaculaire à ce jour reste celui des fouilles de Yenikapı, initiées en 2004 par la mise en œuvre du gigantesque chantier de la gare de Yenikapı assurant la connexion entre le Marmaray (tunnel ferroviaire reliant les deux rives du Bosphore), le métro, le train de banlieue et le tram, chantier qui pris fin en 2013. Réalisées sous la supervision des musées régionaux, ces fouilles peuvent être menées par des étudiants, des archéologues universitaires et de la DGAM. Dans la cadre de chantiers d’aménagement impliquant des acteurs privés, tout ou partie des frais des fouilles sont à la charge du consortium.

Les « fouilles de musées », au nombre de 54 (10% de l’ensemble des interventions), désignent les sites archéologiques sous la responsabilité directe des musées, sur lesquels des interventions archéologiques ont lieux. Il s’agit majoritairement de fouilles entreprises à la suite d’une décision du cabinet interministériel (Bakanlar Kurulu) ou du Ministère de la Culture et du Tourisme, suite à l’absence d’alternative universitaire sur un site jugé particulièrement important, d’un soutien administratif temporaire à une équipe de fouilles ne disposant pas encore d’une direction de plein droit, ou encore d’un dossier considéré comme d’importance nationale, comme c’est le cas aujourd’hui pour le site de Göbekli Tepe, en attente de classement sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Citons aussi quelques cas particuliers, qui répondent à des législations et à des responsabilités ministérielles diverses :

Les fouilles sous-marines, au nombre de quatre, sont classées à part des fouilles programmées car elles sont encadrées par des règles spécifiques du droit du travail.

Les fouilles liées aux programmes d’aménagements dans le domaine de l’énergie. Nous y trouvons cinq fouilles dépendantes des programmes HES (Hidroelektrik Santral) et autres barrages, comme celui de Doğanpınar dans la région de Gaziantep, dont dépend la fouille de Tilbeşar, anciennement mission française du MAE-DI.

Les opérations archéologiques initiées par des travaux miniers sont également classées à part, avec cinq fouilles en 2015 liées aux mines de charbon sous l’autorité de la Société des charbonnages turcs (Türk Kömür İşletmeleri Kurumu). Le projet de gazoduc TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı) compte une fouille enregistrée en 2015.

Les fouilles liées aux « investissements publics » (Kamu Yatırım). Ces opérations désignent des fouilles réalisées à l’occasion de grands chantiers publics, généralement après expropriations des populations de quartiers « bidonvilles », destructions du bâti et réaménagement complet. Les treize sites concernés en 2015 sont tous localisés dans l’est de la Turquie, à Diyarbakır, Şiirt, Batman et Şırnak.

Les conflits urbains de ces derniers mois dans les villes de Diyarbakır, Cizre, Silopi et Nusaybin vont probablement accroitre le nombre d’opérations archéologiques de ce type, si l’on en croit la volonté du gouvernement de nationaliser, après expulsion des habitants, un grand nombre de parcelles, ce qui permettrait la recapitalisation de valeurs foncières jusqu’alors occupées par des classes populaires. À moyen terme, l’intérêt vivace du gouvernement actuel pour la rente immobilière, en plus de celle touristique, risque fort d’entraver les efforts du Ministère de la Culture et du Tourisme envers l’UNESCO.

Diyarbakır est un exemple de ce paradoxe, L’UNESCO ayant reconnu en 2015 les murailles et les Jardins de l’Hevsel en tant que paysages culturels faisant partie du patrimoine mondial de l’humanité, ainsi que le quartier de Sur (intramuros) et le bassin du Tigre en amont et en aval de la ville en tant que zone tampon1 , l’embrasement guerrier à l’intérieur de la ville ces derniers mois débouche sur une vaste opération de réhabilitation du quartier de Sur. Ce quartier populaire reflète plus de deux millénaires de développement urbain et culturel. Sa topographie actuelle témoigne, à l’instar d’une empreinte, du plan de la ville antique d’Amida.

La fin des affrontements en mars dernier sonne le coup d’envoi de cette réhabilitation, dont le premier acte passe par la décision du Conseil des Ministres (21 mars 2016), d’exproprier 6292 des 7714 parcelles du cadastre de Sur, soit une majorité du bâti localisé sur les 158 hectares de la zone tampon. La rapidité avec laquelle les machines-outils et autres camions bennes ont investi ce bâti historique, sans concertation avec la Municipalité ni présentation précise des objectifs, laisse présager une réhabilitation tenant plus de la reconstruction que d’une rénovation.

Directive régissant les activités archéologiques

La nouvelle mouture des nombreuses règles entourant l’activité archéologique en Turquie se caractérise par des ajouts à la marge, une réorganisation des articles et une nouvelle numérotation des documents annexe. Pour les missions « françaises », il est impératif de se reporter à ces nouveaux documents dans l’exercice des démarches administratives. Pour les missions françaises travaillant en collaboration avec des missions turques, la lecture attentive de la directive est également importante. Elle permet de se rendre compte de l’ensemble des frais couverts par le partenaire turc et des contraintes auxquelles il est soumis.

Nous rappelons que les missions doivent soumettre à la DGAM, entre autres rapports et formulaires, un bilan financier de la campagne passée, comparé au budget prévisionnel (article 4-e) ; une notification par écrit du montant  du budget de fonctionnement, émanant de l’institution se prévalant de la direction de la fouille (article 4-f et g) ainsi que l’information quant aux financements provenant d’autres sources (article 11-g) ; que le directeur s’engage à trouver les financements nécessaires à la construction de la maison de fouille et au rachat des terrains sur le site (article 4-ğ). Un récapitulatif des obligations financières est disponible à l’article 11-m.

 1. Oliver Martin / Giovanna Piatti (Ed.), 2009.- World Heritage and Buffer Zones Patrimoine mondial et zones tampons. International Expert Meeting on World Heritage and Buffer Zones Davos, Switzerland 11 – 14 March 2008, World Heritage Papers No. 25, France UNESCO World Heritage Centre.

  Définition succincte d’une zone tampon applicable au cas de Diyarbakır, p. 188 :

  “d) World Heritage Buffer Zones are established, where required, in relation to paragraphs 103-106 of the Operational Guidelines and are not regarded as part of the inscribed World Heritage property. However their effectiveness in protecting the outstanding universal value is assessed as part of the evaluation of a nomination and their boundaries are formally registered at the time of inscription (or at the time of modifications noted by the World Heritage Committee) as an integral component of the State Party commitment to the protection and management of the property (Operational Guidelines Paragraph 155);

  e) Major modifications to a World Heritage buffer zone subsequent to acceptance and recording should be approved by the World Heritage Committee (Operational Guidelines Paragraph 107)”. []