Archives par mot-clé : bibliothèque

ἡ λαμπροτάτη Προυσιέων πόλις (Prusiaslıların pek meşhur kenti): Unutulmuş Bir Bithynia Kenti Prusias ad Hypium/Konuralp

İstanbul dışında eğitim görenler veya çalışanlar için yayınlara ulaşmanın çok zor olması aynı zamanda ulaşılan yayınların yetersizliği de akademik çalışma yapmak isteyenler için temel sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda IFEA tarafından verilen kısa süreli doktora bursu, şehir dışından gelecek olan araştırmacılara gerek konaklama gerekse kütüphanedeki kitaplara ulaşma anlamında önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Söz konusu doktora bursu kapsamında yaklaşık 3 haftalık sürede, 2017 yılında tamamladığım “Roma İmparatorluk döneminde Prusias ad Hypium” adlı yüksek lisans tezimi kitap haline çevirmek amacıyla IFEA kütüphanesinde çalışmasında bulundum. Tezimde yer verememiş olduğum bazı kaynaklardan, gravürlerden ve gezginlerin notlarından da yararlanarak kuruluşundan Osmanlı Egemenliğine kadar bir antik kentin dönüşümünü ele almaya çalıştım ve bu kapsamda bir takım düzeltmeler ve eklemeler yaptım.

Görsel 1: Jules Laurens, Prusias ad Hypium, in: Xavier Hommaire de Hell, Voyage en Turquie et en Perse, pl. XVI, 1859. Reproduction Gerin Dominique, Voyageurs français au Levant, in: Anatolie antique. Fouilles françaises en Turquie. Catalogue de l’exposition. Gypsothèque de l’Université Lumière Lyon II, 23 octobre-23 décembre 1990. Istanbul : Institut Français d’Études Anatoliennes-Georges Dumézil, 1990. pp. 111-118. (Varia Anatolica, 4) www.persee.fr/doc/anatv_1013-9559_1990_cat_4_2_1074

Genel hatlarıyla Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgelerini kapsadığı düşünülen Bithynia bölgesi, günümüzde İstanbul’un Anadolu yakası, Bursa, İznik, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Düzce ve Bolu illerini içine alan bölgenin antik çağdaki adıdır. Bölgede yer alan antik kentler göz önüne alındığında Bithynia bölgesinin arkeolojik anlamda çok zengin olduğu anlaşılmaktadır. Nikomedia, Nikaia, Prusa ad Olympum gibi büyük ölçekli kentlerin yanında pek çok yerleşim yeri de bulunmaktadır. Bu anlamda Plinius Secundus’a göre 12 Bithynia kenti arasında yer alan ve Düzce ili Konuralp (eski adıyla Üskübü) beldesine konumlandırılan Prusias ad Hypium kenti, günümüzde adı yeterince bilinmemesine karşın gerek barındırdığı tarihi yapılar gerekse Roma Dönemindeki konumu ve zengin bitki örtüsü nedeniyle üzerinde durulması gereken bir yerleşim yeri olarak dikkat çekmektedir.

Kentin akropolisinin yer aldığı küçük tepe, görece daha az iskân edilmiş, buna karşın kentin en önemli kısımları, günümüzdeki Konuralp adlı modern yerleşim yerinin altında kalmıştır. MÖ.V.-IV. yüzyılda Herakleia Pontika (Zonguldak/Ereğli) kentini de kuran Megaralı kolonistlerce apoikia yani koloni kenti olarak Kieros adıyla kurulan kent, MÖ.185 yılında Bithynia Kralı I.Prusias tarafından alınmış ve tıpkı Kios/Prusias ad Mare (Gemlik) örneğinde olduğu gibi “Hypios (Melen) Nehri kıyısındaki Prusias” anlamına gelen Prousias pros Hypion adını almıştır. MÖ.74 yılında Bithynia Krallığının Roma’ya miras bırakılması neticesinde kent de Roma hâkimiyetine geçmiş, kaynaklarda da “Prusias ad Hypium” adıyla görülmeye başlanmıştır. Özellikle Roma İmparatorluk döneminde Hadrianus ve Severus Hanedanı üyesi İmparatorların kente gelmesiyle adına rastlanan kent, imparator Gallienus (e.MS.253-260) dönemine tarihlendirilen Goth istilası sonrasında, istilaya uğramadığı düşünülmesine karşın diğer pek çok Bithynia kenti gibi sikke basmayı bırakmış ve içe dönük, izole bir kent halini almıştır.

Görsel 2: Onurlandırma Yazıtı (Yazarın Arşivinden)

Sebastene, Thebais, Germanike, Sabiniane, Prusias, Hadriane, Megaris, Iuliane ve Antoniane adlı 12 mahalle/kabile (phyle)’den meydana gelen kent özellikle askeri ve idari kariyerlerinde kentin velinimet olarak gördüğü Domitius ailesine üye kimselerin hayırseverleğiyle bayındırlık ve kentleşme anlamında gelişimini sürdürmüştür. Hıristiyanlaşan Roma Dünyasıyla paralel olarak Prusias ad Hypium kenti de dini yapının ön planda olduğu bir kent halini almış ve çeşitli konsillere piskoposluk düzeyinde katılımlarda bulunmuştur. Kilise kayıtlarıyla geçen kentin yüzyılları VII. Yüzyıldan XI. Yüzyıla kadar (Teophilos, Contantinus, Leon, Confessor[günah çıkaran] Paulos, Theophilos, Basil vb.) çeşitli Hıristiyan din adamlarının öne çıktığı kentte söz sahibi olduğu bir hale bürünmüştür. Son olarak 1206 yılında Bizanslı Tarihçi Khoniates’in eserinde Pontus ve İznik Krallıkları arasındaki güç mücadelesinde çeşitli seferlerde el değiştiren ve artık Plousias şeklinde adına rastladığımız kent, sonraki yüzyılda Osmanlı egemenliğine geçmiştir. Osmanlı döneminde çeşitli arşiv belgelerinde kentteki arkeolojik ve mimari eserlere ilişkin bilgiler verilse de bunlar çok sınırlı kalmıştır.

Görsel 3: Kentin Tiyatrosundan Görünüm (Yazarın Arşivinden)

Derin bir uykuya dalan ve artık unutulmuş olan bu kente yeniden odaklananlar ise 17.ve 18. yüzyıllarda sayıları hayli artan gezginler olmuştur. Bu anlamda ilk olarak antropolog ve rahip olan İngiliz Richard Pococke kente gelmiştir. A Description of the East and Some other Countries adıyla yayınladığı ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü kütüphanesinde de bulunan eserinden hareketle, Pococke 1737-1742 yıllarını kapsayan Yakındoğu gezisi sırasında Düzce yöresine de gelmiş, burada Prusias ad Hypium kentinden ve Hypios Nehrinden söz etmiştir.  Pococke’nin eseri ve Jean Baptiste Bourguignon d’Anville adlı Fransız coğrafyacının 1768 tarihli haritasında Prusias ad Hypium kentine de yer vermesi, Fransızların bölgeye ve kente olan ilgisini arttırmıştır.  Bu bağlamda 1830ların başında Fransız Tarihçi ve Arkeolog Félix Marie Charles Texier kente gelmiş ve çeşitli gözlemlerini paylaşmıştır.  Kente dair o tarihe kadarki en önemli bilgileri ise Fransız Misyoner ve Dil Bilimci Eugene Boré vermiştir. 1837’de kente gelen Boré’un yine IFEA kütüphanesinde de yer alan eserinde kentin ayanlarından Topçuoğlu ailesine ve Osmanlı taşrasına ilişkin de önemli bilgiler verilmektedir. Fransız coğrafyacı ve gezgin Xavier Hommaire de Hell de, Prusias ad Hypium kentini araştıran seyyahlar arasındadır. Hell ile birlikte kente gelen ve tarihi yapıların çizimini yapan Jules Joseph Augustin Laurens de kentin tarihine çok önemli katkılarda bulunmuştur. Sonraki yıllarda Mordtmann ve Tchichatsceff gibi kimselerin de ilgisini çeken kent, Georges Perrot’un da bölgeye gelmesiyle aslında bilinenden çok daha fazla önemli tarihi yapıları, heykelleri ve yazıtları barındırdığı anlaşılmıştır. Kenti oluşturan 12 kabilenin (phyle) varlığından ve pek çok yazıttan da söz eden Perrot, kentteki tiyatroyu da en ince ayrıntısına kadar incelemiştir. 1900lü yılların başında Arkeolog Gustave Mendel kentteki epigrafik belgeleri bilimsel bir çalışmayla yayınlamıştır.

Görsel 4: Bithynia Bölgesi, Asia citerior, H.Kiepert, Karten zur alten Geschichte, D. Reimer, Berlin, 1890. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heinrich_Kiepert._Asia_citerior.Bithynia.jpg

20.yüzyıla girilirken başta Louis Robert ve F.K.Dörner olmak üzere pek çok önemli isim kente dair çalışmalar yapmıştır.  Öyle ki bu iki araştırmacının eserleri günümüzde dahi güncelliğini büyük ölçüde korumaktadır. Aynı dönemde Türk araştırmacılar da bölgeye gelmiş ve çeşitli yüz araştırmaları / arkeolojik kazılar yürütmüştür. Bu kapsamda 1948-1950 yıllarını kapsayan yüz araştırmasıyla İ.Kılıç Kökten ve 1948-1960 yılları arasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rüstem Duyuran başkanlığında yürütülen sistematik kazı çalışmalarıyla kentin sahip olduğu potansiyel ortaya çıkarılmıştır. 1965 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi Konservatörü olarak hizmet veren Fransız Araştıracı Andreé Nedjati Rollas kent için bir rehber hazırlamış ve kente dair pek çok bilgiyi ve kişisel gözlemlerini bir araya getirmiştir. 1985 yılına gelindiğinde ise Alman Epigraf Walter Ameling kentteki tüm yazıtları toplayarak Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien adlı seride yayınlamıştır. 2013 yılından itibaren de Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Konuralp Müzesi ortaklığında arkeolojik kazı çalışmaları devam etmektedir.

Görsel 5. Prusias ad Hypium Kenti Roma Köprüsü, (Yazarın Arşivinden)

Günümüzde modern yapılaşmaya maruz kalmasına karşın antik kentten kalan Tiyatro, Su kemerleri, Köprü, Şehir Surları, Bizans Kalesi gibi mimari yapıların yanında çeşitli tapınak parçaları, Domitius Hamamı ve Gymnasium gibi yapıların varlığını kanıtlayan yazıtlı arkeolojik buluntular ile çok sayıda epigrafik belge mevcuttur.

Görsel 6. Bizans dönemi Su Kemeri/Kemerkasım köyü (Yazarın Arşivinden)

Seçilmiş Kaynakça

 • Ameling W. 1985 Die Inschriften von Prusias Ad Hypium, Bonn: Habelt. 1985 [Ep 089-27]
 • Belke K. 1996 Paphlagonien und Honorias. Tabula Imperii Byzantini. Vol.IX, Vienne : Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften. 1996
 • Dörner, F.K. 1952 Bericht über eine Reise in Bithynien ausgeführt im Jahre 1948 im Auftrage der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Vienne : R.M.Rohrer. 1952 [Ep 058]
 • Karakuş, O. S, 2017 Roma İmparatorluk Döneminde Prusias ad Hypium. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2017
 • Perrot, G. 1861 Exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie : d’une partie de la Mysie, de la Phrygie, de la Cappadoce et du Pont. Paris : Didot. 1861
 • Perrot, G. 1864 Souvenirs d’un voyage en Asie Mineure. Paris : Levy. 1864 [VH 110]
 • Robert, L. 1980 À Travers l’Asie mineure. Paris: École française d’Athènes. 1980 [COLL VII 239 I]
 • Texier, C. 1882 Asie Mineure. Asie Mineure : description géographique, historique et archéologique des provinces et des villes de la Chersonnèse d’Asie Paris : Didot.1882
 • Zeyrek, T. et G.Baran-Çelik 2005 Prusias ad Hypium (Kieros) Anadolu’nun kuzeybatısında antik bir kent (Konuralp/Üskübü). Istanbul : Ege Yayınları. 2005

Anthropologie en Turquie 1. La quête des origines (1885-1940)

Mai 2018
Türkçe çeviri


Cette série de présentoirs aborde l’histoire de l’anthropologie en Turquie, sans définir a priori les contours de son domaine. Le fonds de l’IFEA contient plusieurs sources et commentaires qui informent la genèse de la discipline. On en trouvera des prémisses ottomanes dans les récits de voyage d’Andreas David Mordtmann (Mordtmann 1925 [1850-1859]) et d’Osman Bey (Eldem 2010, 2015 [1869-1885]). Mais c’est en médecin amateur des pesées de cerveaux qu’Abdullah Cevdet aurait introduit en 1890 le terme antropolociya (ilm-i beşer) en turc ottoman (Hanioğlu 1981). L’ouvrage de Yeliz Okay (2012) commente les sommes encyclopédiques sur l’humanité de Şemseddin Sami (1850-1904), Ahmed Hilmi (1865-1914), et de Satı Bey (1880-1969). Ce dernier publie en 1911 son œuvre Etnografya, premier usage du terme. On trouvera chez Y. Okay une reproduction partielle du İlm-i Ahval-i Akvam (Science des peuples et de leurs conditions), présenté comme une œuvre pionnière, écrite par Osman Hamdi Bey (1842-1910) en 1885.

Les intellectuels de la génération suivante, en particulier les émigrés turcophones originaires de l’Empire russe proches du comité Union et Progrès, vont donner via une nébuleuse d’associations et de revues, une impulsion considérable au sentiment d’appartenance nationale. Ils s’auto-identifient comme Turcs, resserrent “ethniquement” et étendent géographiquement leur objet d’étude. Yusuf Akçura (1876-1935), originaire de Crimée, établit dans Üç tarz-ı siyaset (Trois systèmes politiques) (1991 [1904], fr. in Georgeon 1980), la communauté de « race, de coutume et de religion » des Turcs asiatiques et européens, « une puissante nationalité politique » à unifier. La revue Türk Yurdu (La patrie turque), disponible à l’IFEA (1911-1992), est à sa fondation le versant intellectuel et savant du panturquisme. Elle contient les contributions de membres éminents de la future intelligentsia républicaine, dont Ziya Gökalp (1876-1924), auteur des Principes du Turquisme (1920, ang. 1968) et Mehmed Fuad Köprülü (1890-1966), dont plusieurs ouvrages figurent au catalogue de l’IFEA (notamment 1934, 1935). S’amorce un processus d’auto-ethnologie de la “ culture nationale ”, de ses racines anatoliennes et centrasiatiques. Ce nationalisme culturel, imprégné de turcologie européenne (Cahun 1896), identifie les populations rurales d’Anatolie à un conservatoire de la turcité. L’apparition des notions halkiyat chez Gökalp en 1913, puis folklor chez Rıza Tevfik Bölükbaşı (1869-1949) en 1914 (in Uçman 1982), indique l’émergence d’un domaine de recherche (Öztürkmen 1992) qui ne s’autonomisera que tardivement du nationalisme d’État.

Au lendemain de la guerre d’Indépendance (1919-1922) et avec la fondation de la République (1923), la figure de l’intellectuel révolutionnaire fait place à celle du fonctionnaire savant. À Istanbul, la création en 1924 du Türkiyat Enstitüsü (Institut de turcologie) par M.F. Köprülü à la faculté de lettres de Beyazıt précède de peu celle du Antropoloji Tetkikat Merkezi (Centre d’enquêtes anthropologiques) en 1925 à la faculté de médecine de Haydar Paşa, de l’autre côté du Bosphore. Tournées vers l’étude du passé, l’anthropologie (physique) et l’ethnographie (matérielle) de l’époque se confondent largement avec l’archéologie et la préhistoire, alors en plein essor, comme l’illustre la revue Türk Tarih, Arkeoloji ve Etnografya Dergisi (Revue turque d’histoire, d’archéologie et d’ethnographie), disponible à l’IFEA (1933-1949). Le “folklore”, hérité de la philologie et centré sur la compilation de la tradition orale, s’y distingue de “ l’ethnographie ”, limitée à la collecte de la culture matérielle (Öztürkmen 1998). On retrouve cette distribution dans les ouvrages de Hamit Zübeyir Koşay (1897-1984) présents à l’IFEA (1977). Connu comme ethnographe, archéologue, linguiste, muséographe, et auteur d’un roman où il décrit un mode de vie paysan presque inchangé depuis la civilisation hittite, H.Z. Koşay a dirigé les fouilles d’Alacahöyük (1937-1939), qui associent toutes ces perspectives. Sa longue carrière savante témoigne d’une « mission politico-culturelle » (Kraiser, 2013) : définir une identité turque (Yıldız, 2001) ancrée dans un passé lointain et un espace qui s’étire de l’Asie centrale à l’Anatolie, parente éloignée des peuples basque, hongrois et finnois (1974 [1925-1972]).

Le Centre d’enquêtes anthropologiques dirigé par Şevket Aziz Kansu (1903-1983) naturalise cette identité. Les fondateurs se chargent du « devoir d’établir la place qui revient au peuple turc parmi les races », fort de la dispersion de ses élèves « sur toute l’étendue de la Turquie » (Kansu 1940 [1925], adaptation fr. de l’auteur). Les livres de Nazan Maksudyan (2016 [2005]), Zafer Toprak (2012, voir le compte-rendu de Benoît Fliche), et Murat Ergin (2017) apportent des éléments essentiels pour comprendre ce « virage racial » au-delà de la seule « influence nazie » (Bozarslan 2013), et antérieurement à celle-ci. En plus de servir le récit national de la « migration de peuples brachycéphales » (Copeaux 1997) à l’origine de la civilisation, la raciologie positionne la Turquie dans le concert scientifique international. Le Türk Antropoloji Mecmuası (Revue turque d’anthropologie, 1925-1939) ouvre ses colonnes à nombre de Français, dont Georges Dumézil et Max Bonnafous (Maksudyan 2016). Reçu comme boursier à l’Institut Broca (Paris) en 1927, Ş.A. Kansu y mesure sous la direction du professeur Papillault les crânes de colonisés d’Afrique et d’Océanie, et participe entre 1930 et 1938 à cinq congrès internationaux en Europe (Portugal, Angleterre, Norvège, Danemark).

Les années 1930 marquent le triomphe de l’anthropologie officielle. Le premier congrès turc d’histoire (Ankara, 1932), présidé par Y. Akçura, défend le caractère “brachycéphale” qui rapprocherait les Turcs de “l’Homme alpin”. Valorisée dès 1928 par Zeki Velidi Togan dans son Introduction à l’histoire générale turque, et Nurettin Ali Berkol dans la Revue turque d’anthropologie, la brachycéphalie est alors conçue comme un trait préservé par rapport aux races indo-européennes. Cependant Z.V. Togan (voir 1950), réservé au sujet de la “Thèse turque sur l’Histoire” soutenue par Mustafa Kemal, sera humilié et sa rigueur scientifique mise en doute, avant d’être écarté par la réforme des universités un an plus tard (Ergin 2017). La même année, le folkloriste Pertev Naili Boratav est renvoyé de l’Institut de turcologie pour avoir soutenu Z.V. Togan (Öztürkmen, 2005). La création entre 1931 et 1932 de la Türk Tarih Tetkik Cemiyeti (Société pour l’étude de l’histoire turque), des Halk Evleri (Maisons du peuple) et de la Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Société pour l’étude de la langue turque), systématise les premières expériences de collectes ethnographiques et folkloriques, et signe le passage de la turcologie ottomane aux institutions républicaines. Celles-ci promeuvent une culture nationale recentrée sur l’Anatolie et le grand récit anthropologique de la langue-soleil (Szürek 2013), tandis que se discute en coulisse l’existence du “continent perdu” de Mu (Toprak 2012).

Afet İnan (1908-1985) soutient en 1939 sa thèse L’Anatolie, le pays de la « race » turque (guillemets de l’auteure) dirigée par Eugène Pittard, présent au 2e congrès d’histoire turque (1937). Ce travail, aux conclusions tirées dès 1931 dans les manuels scolaires, s’appuie sur une enquête anthropométrique d’envergure nationale qui ne sera pourtant entamée que six ans plus tard, en 1937. La définition flottante de la notion de race par Ş.A. Kansu comme ensemble de « groupes à première vue semblables les uns aux autres par leurs caractères essentiels » (1946, nos italiques), rappelle combien l’anthropologie, plus que d’inventer les races ex nihilo, servait alors un gouvernement et son « ingénierie sociale » (Toprak 2012). Les théoriciens de la race ont d’ailleurs toujours fait peu de cas de cette définition, leur “science” contribuant surtout à recouvrir, avec les attributs de la nature et de l’évidence, des rapports sociaux concrets (Guillaumin 1972).

La décennie devait se clore par le premier événement scientifique international en Turquie, le 18e congrès d’anthropologie et d’archéologie préhistorique d’Istanbul et d’Ankara (1939), projet avorté qui avait déclenché un investissement considérable dans les fouilles archéologiques. À la faveur de la réforme des universités de 1933, l’Institut d’anthropologie a déménagé en 1935 à la faculté de Langue, Histoire et Géographie de l’Université d’Ankara (DTCF), où il est devenu la première chaire (Istanbul suivra en 1940) d’enseignement de l’anthropologie générale : physique et culturelle. Nermin Erdentuğ (1917-2000, Folklor/edebiyat 2000), appelée à devenir une des premières socio-anthropologues de terrain de Turquie, en sort diplômée en 1940.

Ouvrages disponibles à l’IFEA 

 • Akçura, Yusuf. (1991 [1904]) Üç tarz-ı siyaset – Ankara : TTKB ; Tur Hm 567
 • Akçura, Yusuf. (1904) Trois systèmes politiques, in Georgeon (1980) ; COLL XIII S 02
 • Bozarslan, Hamit. (2013) Histoire de la Turquie, De l’Empire à nos jours – Paris : Tallandier ; Tur Cont 535
 • Cahun, Léon. (1896) Introduction à l’histoire de l’Asie : Turcs et Mongols des origines à 1405 – Paris : Colin ; TUR Ha 002
 • Copeaux, Étienne. (1997) Espaces et temps de la nation turque : Analyse d’une historiographie nationaliste 1931-1993 – Paris : CNRS ; Tur Cont 101
 • Eldem, Edhem (Éd.). (2010) Un Ottoman en Orient, Osman Hamdi Bey en Irak, 1869-1871 – Arles : Actes Sud ; VH 294
 • Eldem, Edhem (2015) Osman Hamdi Bey, İzlenimler 1869-1885 – Istanbul : Doğan kitap ; Tur Ho 0964
 • Emiroğlu Kudret, Aydın Suavi (ed.) (2003) Antropoloji Sözlüğü – Ankara : Bilim ve Sanat Yayınları ; Tur Gd 93
 • Ergin, Murat. (2017) “ Is the Turk a White Man ? ” – Leiden : Brill ; Tur Cont 582
 • Folklor/edebiyat kültür dergisi : « Sosyal Antropoloji Özel Sayısı. Nermin Erdentuğ anısına », 2000/2 ; Sc Hp 271
 • Georgeon, François. (1980) Aux origines du nationalisme turc : Yusuf Akçura 1876-1935 – Paris : ADPF ; COLL XIII S 02
 • Georgeon, François. (1986 [1980]) Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri : Yusuf Akçura 1876-1935 – Ankara : Yurt ; Tur Hm 0063
 • Gökalp, Ziya. (1920) Türkçülüğün esasları – Ankara : Matbuat ve İstihbarat Matbaası ; Tur Hm 20
 • Gökalp, Ziya. (1968 [1920]) The principles of Turkism – Leiden : Brill ; Tur Hm 41
 • Hanioğlu, Şükrü. (1981) Bir siyasal düşünür olarak Doktor Abdullah Cevdet ve dönemi – Istanbul : Üçdal ; Tur Ho 0112
 • Kansu, Şevket. (1940) Türk Antropoloji enstitüsü tarihçesi (Historique de l’institut turc d’anthropologie) – Istanbul : Maarif Matbaası ; Tur Hm 113
 • Kansu, Şevket. (1986 [1946]) İnsanlığın Kaynakları ve ilk medeniyetler – Ankara : TTKB ; Préh 27
 • Koşay, Hâmit Zübeyir. (1974 [1925-1972]) Makaleler ve incelemeler – Ankara : Ayyıldız Matbaası ; TUR Sf 22
 • Koşay, Hâmit Zübeyir. (1977) Pulur : Etnografya ve folklor araştırmaları – Ankara : ODTÜ ; Tur Sf 8
 • Köprülüzade Mehmet Fuad. (1934) Türk Dili ve edebiyatı hakkında araştırmalar – Istanbul : Kanaat Kitabevi ; Tur Lh 033
 • Köprülüzade Mehmet Fuad. (ed.) (1935) Türk Halkedebiyatı Ansiklopedisi – Istanbul : Buraneddhin Basımevi ; TUR Ge 10
 • Kraiser, Klaus (2013). « Hamit Zubeyr Koşay et son “ roman paysan ”, Yuvaktaşı », in Clayer Nathalie, Erdal Kaynar (ed.), (2013), Penser, agir et vivre dans l’Empire ottoman et en Turquie. Etudes réunies pour François Georgeon – Paris : Peeters ; COL XVI 19
 • Maksudyan, Nazan (2016 [2005]) Türklüğü Ölçmek, Bilimkurgusal Antropoloji ve Türk Milliyetçiliğinin Irkçı Çehresi 1925-1939 – Istanbul : Metis ; Tur Se 522
 • Mordtmann Andreas David. (1925) Anatolien : Skizzen und Reisebriefe aus Kleinasien (1850-1859) – Hannover : Lafaire ; VH 193
 • Mordtmann Andreas David. (1896) Esquisse topographique de Constantinople – Lille : Desclée De Brouwer ; Byz Ar C40
 • Okay, Yeliz (2012) Etnografya’nın Türkiye’ye Girişi ve İlm-i Ahval-i Akvam. Andreas David Mordtmann, Osman Bey – Istanbul : Doğu Kitabevi ; Tur Ho 1062
 • Öztürkmen Arzu. (1998) Türkiye’de folklor ve milliyetçilik – Istanbul : İletişim ; Tur Sf 66
 • Szürek, Emmanuel. (2017) « Connaissez-vous la théorie de la langue-soleil ? Une histoire européenne du fantasme scientifique dans la Turquie des années 1930 », in Dejanirah Couto et Stéphane Péquignot (dir.), Les langues de la négociation, Approches historiennes – Rennes : PUR ; Sc Hp 182
 • Togan, Zeki Velidi. (1950) Tarihde Usul – Istanbul : Horoz Basımevi ; Tur Ge 12
 • Toprak, Zafer. (2012) Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji – İstanbul : Doğan Kitap ; Tur Se 329
 • Türk Tarih, Arkeoloji ve Etnografya Dergisi (1933-1949) ; P 038
 • Türk Yurdu : Türk Ocakları Merkez Heyetinin Aylık Yayın Organıdır (1911-1992) ; P 177
 • Uçman Abdullah (ed.). (1982) Rıza Tevfik’in tekke ve halk edebiyatı ile ilgili makaleleri – Ankara : Kültür Bakanlığı ; Tur Lh 067
 • Yıldız, Ahmet. (2001) «  “ Ne mutlu Türküm Diyebilene ” : Türk Ulusal Kimliğinin Etno-Seküler Sınırları (1919-1938) – Istanbul : İletişim ; Tur Cont 232

Autres références

 • Guillaumin, Collette. (2002 [1972]) L’idéologie raciste – Paris : Gallimard
 • Öztürkmen Arzu. (1992) « Individuals and institutions in the early History of Turkish folklore, 1840-1950 », Journal of Folklore Research – Bloomington : Indiana University Press, vol. 29, N°2, pp.177-192
 • Öztürkmen Arzu. (2005) « Folklore on trial : Pertev Naili Boratav and the denationalization of Turkish folklore », Journal of Folklore Research – Bloomington : Indiana University Press, vol. 42, N°2, pp.185-216

Le « coup d’État manqué » du 15 juillet 2016. Premiers éléments de bibliographie en langue turque

Mars 2017
Türkçe çeviri

Se frotter à l’histoire trop immédiate est risqué, mais grandement nécessaire dans le cas d’un événement qui, dans le récit politique dominant actuel, semble ouvrir une autre ère. Récemment en effet le Président de la République a déclaré que le 15 juillet (2016) pouvait être comparé au 23 avril (1920), date de l’ouverture de la première Grande Assemblée Nationale de Turquie à Ankara, en rupture avec le pouvoir compromis d’Istanbul. Deux dates en somme qui inaugureraient l’instauration d’un nouvel ordre politique. S’il est évidemment prématuré de qualifier l’événement – et encore moins de souscrire aveuglément à la mode actuelle de réécrire l’histoire nationale en instituant le 15 juillet en date-rupture -, il ne nous semble pas inutile de faire un point sur les publications relatives à ce dernier et d’esquisser une première synthèse critique de celles-ci.

Sachant que compte tenu des délais et du caractère politiquement ultrasensible de l’objet, il n’existe pas encore d’étude de science sociale vraiment digne de ce nom – avec tout le recul et l’impartialité requis –, on peut diviser les publications disponibles en plusieurs sous-ensembles : récits officiels, récits de témoins et tentatives d’essai/analyses.

1) Les récits officiels destinés à instituer la geste1

De ce genre relève les rapports du think tank organique de l’AKP, SETA, à l’instar du numéro 184 publié en janvier 2017 et intitulé 15 juillet : économie politique d’une tentative échouée de coup d’État (Ünay & Dilek, 2017). Il existe aussi des ouvrages qui retracent davantage la chronologie des événements et dont la portée analytique est très minime (Yarar & Bozkurt, 2016) et avec de nombreuses illustrations visant à marquer les mémoires (Topaloğlu, 2016) mais contribuant également à consacrer cet événement. Notons aussi que certains de ces « récits » sont spécialement consacrés à Fethullah Gülen, plus qu’au coup manqué (Yangın, 2016 ; Turhan, 2016 ; Tayanç Çalışır, 2016 ; Önsel, 2016). Ces ouvrages participent à la désignation du nouvel « ennemi » et sont pour beaucoup écrits par d’anciens proches du dénommé qui semblent chercher à mettre en scène une distance radicale (Erdoğan, 2016).

Pour terminer, on trouve aussi des mises en récit plus littéraires, qui participent à la vulgarisation des thèses officielles. Haluk Özdil dans Les six heures du chef propose un roman historique où il met en scène Recep Tayyip Erdoğan et sa famille (Özdil, 2016). Dans l’introduction de l’ouvrage, le ton est donné par l’auteur qui annonce que « la danse du diable va commencer » (p. 7). Bahadır Yenişehirlioğlu dans Soleil noir raconte l’histoire de deux jeunes garçons vivant à Manisa mais qui, bien qu’amis, prennent des voies contraires lors de cette tentative de coup d’État puisque l’un serait putschiste et l’autre « résistant ». Soleil noir est présenté par son auteur comme « un roman de résistance qui s’oppose à la tromperie, à la trahison et au coup d’État » (Yenişehirlioğlu, 2016).

2) Les récits de témoins privilégiés

Les journalistes ont produit de nombreux ouvrages destinés à relater les événements qu’ils ont vécus cette nuit-là. Dans un registre émotionnel mais se voulant aussi sérieux, la présentatrice et chef du bureau à Ankara de CNN-Türk, Hande Fırat qui avait réussi à contacter via son smartphone Recep Tayyip Erdoğan, revient sur les coulisses du plateau lors de ces 24 heures (Fırat, 2016). Devenue désormais une star en Turquie, son livre se vend dans les enseignes de la grande distribution. Dans l’ouvrage « tentative » qui a été édité par l’association turque des caméramans de l’information, 102 journalistes ayant couvert les événements apportent également leurs témoignages, principalement à destination des enfants (2016).

Il y a aussi les récits qui prétendent être ceux des « petits témoins » comme celui Nous avons dit stop au coup d’État et dont l’auteur est indiqué comme étant « le peuple » (2016). Effectivement des femmes et hommes ordinaires ont écrit dans cet ouvrage collectif ; mais aussi des journalistes, des écrivains et des réalisateurs. Avec un tel titre, on pourrait s’attendre à des témoignages de personnes étant sorties dans les rues pendant cette tentative ; or ce sont surtout les perceptions individuelles des événements parfois vécus à distance devant leur écran de télévision ou même depuis l’étranger qui y sont présentés.

3) Les essais et analyses

Certains auteurs vendent des analyses journalistiques qui mettent en avant leurs sources inédites, qui s’appuient sur les procès-verbaux d’audition ou de garde à vue ou sur d’autres documents peu accessibles. Le principal intérêt de ces ouvrages pour un chercheur est que l’on peut y trouver des extraits de ces documents officiels. C’est le cas de l’ouvrage intitulé Crypto qui met l’accent sur le noyautage de l’armée par le mouvement güleniste (Şahin, 2017) ou de Son nom de code est Mürted qui interprète le déroulement des opérations à l’aune des déclarations que l’auteur a en sa possession (Öztürk S., 2016). Un autre ouvrage intitulé 15 juillet : au bord de la révolution a pour ambition de proposer un point de vue analytique des événements autour d’une réflexion sur le kémalisme et l’ataturquisme (Üzülmez, 2006). L’auteur soutient dans ce livre la faillite même du kémalisme. Sans doute écrit dans la précipitation, son ouvrage est une compilation de ses écrits antérieurs et n’apportent pas vraiment une analyse approfondie du 15 juillet.

On dispose aussi de certains livres dont les analyses portent plus sur les forces armées turques comme « de la glorieuse armée à l’armée suspecte » écrit par un militaire de carrière à la retraite et qui retrace la transformation de l’armée en amont de la tentative et questionne son avenir (Öznal, 2016). Toujours dans ce sens, l’ancien chef de l’état-major İlker Başbuğ, qui connaît de l’intérieur l’arméecondamné à une peine de prison à vie en août 2013 dans le cadre de l’affaire Ergenekon, et par la suite relaxé (en mars 2014) – publie dans L’avant et l’après 15 juillet les interviews qu’il avait réalisées dans le cadre du programme télévisé « zone neutre » sur la chaîne de télévision CNNTürk avec Ahmet Hakan (pp. 15-98) (Başbuğ, 2006). La seconde partie de l’ouvrage, intitulée « j’ai porté l’uniforme avec honneur et dignité pendant 53 ans » est un entretien inédit destiné à compléter le premier entretien (pp. 99-136). Et pour terminer, est publié dans la troisième partie un extrait des déclarations d’İlker Başbuğ lors de sa comparution le 7 octobre 2015 devant la 16ème chambre pénale de la cour suprême (pp. 137-176). Refusant de qualifier cette tentative comme un coup d’État militaire, il préfère faire référence à un « coup d’État armé d’une communauté ». L’analyse qu’il propose est intéressante principalement sur trois points : la qualification des faits, la désignation des auteurs et le regard porté sur les réformes récentes des forces armées turques avec lesquelles il n’est pas d’accord. En effet selon lui elles viseraient à soigner « un cancer alors qu’il faudrait diagnostiquer une maladie du cœur ». Il perçoit le 15 juillet comme un coup d’État contre les forces armées turques et critique la restructuration de cette institution par l’adoption le 30 juillet 2016 d’un décret-loi de 91 pages (Kanun Hükmünde Kararname) mis en place dans le cadre de l’état d’urgence et sans aucun débat parlementaire.

Conclusion

Si, comme l’a reconnu récemment Murat Belge2 « Nous n’avons encore pas vraiment compris ce qui s’est passé le 15 juillet », on ne peut pas dire que la profusion impressionnante d’ouvrages relatifs à cet événement encore mal qualifié nous aide tout à fait dans notre effort d’intelligence. Cette profusion fait néanmoins sens – il faut en prendre acte ; elle est aussi symptomatique à la fois du choc qu’a représenté ce coup et de l’impérative nécessité ressentie de diffuser par divers canaux le récit autorisé. On attend donc des approches plus critiques, ouvrant d’autres perspectives.

Sélection bibliographique

Ouvrages

 • AKGÜL Ahmet, 15 Temmuz Hıyanetinin Gizemi – Bir Darbe Analizi ve Sistem Krizi, Sone Yayınları, 2016
 • BAŞBUĞ İlker, 15 Temmuz öncesi ve sonrası, 2016, İstanbul, DK, 2016
 • BAYRAM Ali, O Gece Özel Harekat, Puslu Yayıncılık, 2016
 • CANTÜRK Abdülkerim, Hannas’ın 15 Temmuz İşgal Girişimi, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2016
 • ERDOĞAN Latif, Şeytanın GÜLEN Yüzü, İstanbul, Turkvuaz, Temmuz 2016
 • FIRAT Hande, 24 Saat – 15 Temmuz’un Kamera Arkası, Doğan Kitap, 2016
 • GÖRGÜLÜ Eray 15 Temmuz En Uzun Gece, Pusula Yayınevi – Ankara, 2016
 • KAVAKLI Ali Erkan, 15 Temmuz Diriliş Destanı, Nesil Yayınları, 2016
 • KOÇAK Cemil, Darbeler Tarihi, Timaş Yayınları, 2016
 • ÖNSEL Mustafa, Aşil’in Topuğu FETÖ’nün O Gecesi, İstanbul, Alibi Yayıncılık, 2016
 • ÖZDEMİR Cüneyt & TAŞ Kenan, Bir Millet Direniyor-15 Temmuz Tanıklıkları, Doğan Kitap, 2016
 • ÖZDİL Haluk, Reis’İn Altı Saati – En Kritik Gece : 15 Temmuz, Vatan Kitap, 2016
 • ÖZNAL Erdoğan, Şanlı Ordudan Zanlı Orduya, Tekin Yayınevi, 2016
 • ÖZTÜRK Bekir, Diyalog’dan Darbeye – 15 Temmuz’un Kodları, Altaylı, 2016
 • ÖZTÜRK Saygı, Kod Adı Mürted, Doğan Kitap, 2016
 • ÖZİPEK Bekir Berat, ABAYHAN Yasemin, 15 Temmuz Darbe Girişimi Uzun Gecenin Kısa Tarihi, Kadim Yayinlari, 2016
 • MİŞ Nebi, GÜLENER Serdar, COŞKUN İpek, DURAN Hazal, AYVAZ M. Erkut, Demokrasi Nöbetleri – Toplumsal Algıda 15 Temmuz Darbe Girişimi, SETA Kitapları, 2016
 • ŞAHİN Helin, Kripto (15 Temmuz Darbe Gecesi), Profil Yayınları, 2017
 • ŞİŞMAN Mustafa, 15 Temmuz Türkiye Destanı, Cinius Yayınları, 2016
 • TAYANÇ ÇALIŞIR Kurtuluş, 15 Temmuz ve Fetö. Bir Terör Örgütünün Anatomisi, Kaynak Yayınları, 2016.
 • TOPALOĞLU Yasin, Son Darbe – Türk Milletinin 15 Temmuz Destanı, Elips Kitap, 2016
 • TURHAN Talat, Sarmaşık Fetö’nün Dolarları, Nergiz Yayınlari, 2016
 • ÜNAY Sadık & DİLEK Şerif, 15 Temmuz : Başarısız bir darbe girişiminin ekonomi politiği, Ankara, SETA, Analiz, Sayı 184, (Ocak 2017)
 • ÜZÜLMEZ Abdurrahman, 15 Temmuz, Bir Devrimin Eşiğinde, Profil Yayıncılık, 2016
 • YANGIN İlhami, Cemaat’in İlk Darbesi, Tekin Yayınevi, 2016
 • YARAR Mete & BOZKURT Ceyhun, Darbenin Kayıp Saatleri, Destek Yayınları, 2016
 • YENİŞEHİRLİOĞLU Bahadır, Kara Güneş – Bir 15 Temmuz Romanı, Timaş Yayınları, 2016
 • YURDAKUL Kazım, Milletin Darbesi 15 Temmuz, Türdav Yayınları, 2016

Autres

 • Kalkışma : Habercilerin Kaleminden 15 Temmuz, Türkiye Haber Kameramanları Derneği, 2016
 • “Ortadoğu’da Darbeler”, Ortadoğu Analiz, Ankara : ORSAM, Eylül-Ekim 2016, 8/76
 • Darbeye Dur Dedik ! Bu Kitabı Halk Yazdı, Puslu, 2016
 1. Sans parler des rapports très officiels publiés en ligne par la Présidence de la République, respectivement en août et en novembre 2016 (le dernier étant bilingue turc-anglais ou en français) : http://www.tccb.gov.tr/assets/dosya/2016-09-22-15temmuz-tr.pdf, http://www.tccb.gov.tr/assets/dosya/2016-12-02-onsorudafeto-tr-en.pdf, http://www.tccb.gov.tr/assets/dosya/2016-09-22-15temmuz-fr.pdf. []
 2. Voir son article daté du 9 février 2017 sur le site T24 : http://grihat.com/murat-belge-15-temmuzda-gercekten-ne-oldugunu-anlamis-degiliz/ []

Les fortifications de la Carie antique

Tours d’Héraclée du Latmos, juillet 2009, Jesper Blid
Tours d’Héraclée du Latmos, juillet 2009, Jesper Blid

Février 2017
Türkçe çeviri

L’étude des fortifications antiques est devenue un champ d’études à part entière avec la parution d’ouvrages fondateurs, à partir des années 1970 (Winter 1971, Garlan 1974, Adam 1982) et l’organisation d’un premier colloque international sur le sujet (Leriche et Tréziny 1986). Archéologues et historiens prenaient alors conscience du fait qu’il était impossible d’étudier des cités et leur territoire sans envisager les efforts consentis par les civilisations méditerranéennes pour assurer leur défense. Cependant, le territoire carien, pourtant connu pour héberger de très nombreuses fortifications, se trouvait presque totalement exclu de ces publications modernes et ce malgré une tradition de recherche ancienne sur le sujet. En effet, dès 1896 Paton et Myres publiaient une carte de répartition et plusieurs plans toujours utiles puis les premières décennies du XXe siècle virent la parution de trois monographies consacrées aux défenses de sites tels qu’Héraclée du Latmos (Krischen 1922) et Milet (von Gerkan 1935). G. Bean, J.M. Cook et S. Hornblower (Mausolus, 1982) ont largement contribué à mettre en lumière les ouvrages fortifiés cariens. Mais il faut attendre 1997 pour que l’on dispose du premier traitement approfondi des murailles cariennes sous la plume d’A.W. Mc Nicoll dans un ouvrage abordant les fortifications de l’Égée à l’Euphrate. La première synthèse centrée sur les fortifications de Carie est celle d’I. Pimouguet-Pédarros (Archéologie de la défense, 2000). Il s’agit de l’ouvrage de réfence sur le sujet. On assiste ensuite à un renouvellement des études sur des sites individuels tels qu’Halicarnasse (Pedersen 2010), Héraclée du Latmos (Peschlow-Bindokat 2005, Hülden 2000) ou Alinda (Ruggendorfer et Konecny 2014). L’ensemble des recherches menées sur plus d’un siècle ont tenté d’établir les différentes phases de l’évolution de la pratique défensive en Carie. Cependant, en l’absence de fouilles archéologiques, les datations envisagées ont essentiellement reposé sur des observations architecturales et des considérations historiques. Ces problèmes chronologiques ont en partie été surmontés grâce aux fouilles de l’équipe franco-suédoise sur le réseau défensif de Labraunda (Karlsson 2007-2013 et Vergnaud 2013-2015). Elles ont permis d’obtenir des datations fiables à l’aide de la céramique découverte en contexte.

La pratique de la fortification en Carie peut être divisée en trois grandes phases dont la période hécatomnide constitue le pivot. Les premières fortifications cariennes pourraient avoir été érigées autour des VIIIe-VIIe siècles av. J.-C.. C’est ce que suggère l’étude réalisée par W. Radt sur la péninsule d’Halicarnasse (Radt 1970). La défense reposait sur des agglomérations fortifiées et des forteresses de repli en retrait par rapport à la mer. Les agglomérations, telles que Pédasa ou Alâzeytin, présentaient une citadelle en position dominante et un habitat fortifié en contrebas (Radt 1970 ; Rumscheid 2009). Les murs de ces sites étaient constitués d’appareils mixtes mais ils présentent une unité à travers l’emploi du plattenmauerwerk, une méthode de construction qui consiste à empiler des plaques de schiste. L’utilisation de ce matériau est moins un trait culturel carien que le résultat de sa disponibilité sur la péninsule. Le grand changement dans la pratique défensive de la région est à mettre au compte de Mausole (vers 370 av. J.-C.) qui a lancé un programme de fortification axé autour des lieux de pouvoir : les cités (e.g. Alinda, Halicarnasse), les abords des sanctuaires (e.g. Amyzon, Labraunda) et le long de certaines voies de communication importantes. Au IVe siècle av. J.-C., les Hécatomnides créent un maillage étroit qui sert principalement à asseoir leur autorité sur la région (Pimouguet-Pédarros 2000). Ces nouvelles constructions se caractérisent essentiellement par l’utilisation systématique de l’appareil pseudo-isodome à carreaux et boutisses et la présence du système de double boutisses et d’une plumée verticale aux angles de chaque tour (Perdersen 2010, Pedersen et Ruppe 2016). Il s’agit là de l’apparition d’une architecture défensive standardisée qui participe à l’affirmation de l’identité de la dynastie sur le pays carien au même titre que les bâtiments civils et religieux. La troisième phase de la pratique défensive carienne s’inscrit dans la continuité de la précédente et reflète les luttes de pouvoir particulièrement intenses qui ont eu lieu dans la région après la mort d’Alexandre le Grand (Mc Nicoll 1997). Sur le terrain, ces évolutions sont plutôt techniques et se caractérisent notamment par l’apparition de tours d’artillerie de forme ronde, pentagonale ou hexagonale (Pimouguet-Pédarros 2000). La Carie s’inscrit dans la droite ligne des évolutions de la poliorcétique du reste du monde hellénistique, plus encore, la région peut-être vue comme un laboratoire d’expérimentation à en juger par la variété des tours que l’on rencontre sur les périmètres fortifiés. La cité d’Eurômos illustre d’ailleurs parfaitement les évolutions de l’architecture militaire carienne à l’époque hellénistique.

Les chercheurs français appuyés par l’IFÉA ont longtemps sillonné la Carie. Si la recherche était principalement motivée par la quête d’inscriptions, de nombreux sites et leurs murailles sont sortis de l’oubli grâce aux recherches menées par des archéologues et des historiens parmi lesquels Alfred Laumonier (1936), Louis Robert (1935) et Pierre Debord (Debord 2001, Debord et Varınlıoğlu 2010). Le présentoir de l’IFÉA pour ce mois de février permettra de découvrir cette tradition de la recherche française en Carie sans occulter l’apport considérable des chercheurs du nord de l’Europe, britanniques, allemands et danois.

Sélection bibliographique

 • ADAM, J.-P. 1982, L’architecture militaire grecque, Paris. Ac Ar 043/
 • GARLAN, Y., 1974, Recherches de poliorcétique grecque, Paris.   COLL VII 223/
 • LERICHE, P. & H. TRÉZINY, (eds), 1986, La fortification dans l’histoire du monde grec (Actes du Colloque international du CNRS: « La fortification et sa place dans l’histoire politique, culturelle et sociale du monde grec, Valbonne, 1982), Paris.  Ac Ar 048/
 • WINTER, F.E., 1971, Greek Fortifications, Toronto. Ac Ar 023/
 • CARSTENS, A.M. 2009, Karia and the Hekatomnids: The creation of a dynasty, BAR S1943, Oxford. COLL XIV 1943/
 • DEBORD, P & E. VARINLIOĞLU, 2010, Cités de Carie, Harpasa, Bargasa, Orthosia dans l’Antiquité, PUR, Rennes. HAM 04/
 • DEBORD, P. et R. DESCAT (éd.), 1994, Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale (Actes de la table ronde CNRS d’Istanbul, 1993), Bordeaux.  P 058/
 • DESCAT, R., 1994, « Les forteresses de Théra et Kallipolis de Carie », REA 96, 205-214. P 058/
 • HORNBLOWER, S. 1982, Mausolus, Oxford. Ac Gén 176/
 • KARLSSON, L., 2011, « The forts and fortifications of Labraunda », in: Karlsson, K. & S. Carlsson (eds), Labraunda and Karia, (Boreas 32), 217-252. HAM 67/
 • KRISCHEN, F., 1922, Die Befestigungen von Herakleia am Latmos, Milet III.2, Berlin. Ac Si Mil 05 B 3-2/
 • MC NICOLL, A.W., 1997, Hellenistic Fortifications from the Aegean to the Euphrates, Oxford. Ac Ar 091/
 • PESCHLOW-BINDOKAT, 2005, Feldforschungen im Latmos: die Karische Stadt Latmos. (Milet, III.6), Berlin. GU 199/
 • PIMOUGUET-PÉDARROS, I., 2000, Archéologie de la défense: Histoire des fortifications antiques de Carie aux époques classique et hellénistique, Presses Universitaires de Franche Comté.  Ac Gén 154/
 • RADT, W., 1970, Siedlungen und Bauten auf der Halbinsel von Halikarnassos unter besonderer Berücksichtigung der archaische Epoche, Tübingen. COLL X A 03/
 • RUMSCHEID, F. (éd.), 2009, Die Karer und die anderen (Actes du Colloque International de Berlin, 13-15 October 2005), Bonn. Ac Gén 211/
 • VERGNAUD, B., 2014(a), « Quelques observations sur la forteresse de Labraunda », in : Karlsson, K., Carlsson, S. & J. Blid Kullberg (eds), LABRYS. Studies presented to Pontus Hellström, (BOREAS 35), 107-122. Mél 132/
 • von GERKAN, A., 1935, Die Stadtmauern, Milet II. 3, Berlin. Ac Si Mil 05 B 2-3/
 • WINTER, F.E., 1971, Greek Fortifications, Toronto. Ac Ar 023

Généralités

 • ADAM, J.-P. 1982. L’architecture militaire grecque, Paris. Ac Ar 043/
 • FREDERIKSEN, R., MÜTH, S., SCHNEIDER, P. & M. SCHNELLE (éd.), Focus on Fortifikation. New Research on Fortifications in The Ancient Mediterranean and The Near East. Acropolis Museum in Athens, 6-9 December 2012. (Fokus Fortifikation Studies. vol. 2), Oxbow Books, Oxford.
 • GARLAN, Y., 1974, Recherches de poliorcétique grecque, Paris.   COLL VII 223/
 • HELLMANN, M.-Ch., 2010, L’architecture grecque. 3. Habitats et Fortifications. Picard, Paris.
 • KARLSSON, L., 1992, Fortification Towers and Masonry Techniques in the Hegemony of Syracuse 405-211 B.C., Stockholm.
 • LANG, F., 1996, Archaische Siedlungen in Griechenland. Struktur und Entwicklung, Berlin.
 • LAWRENCE, A.W., 1979, Greek Aims in Fortifications, Oxford.
 • LERICHE, P. & H. TRÉZINY, (eds), 1986, La fortification dans l’histoire du monde grec (Actes du Colloque international du CNRS: « La fortification et sa place dans l’histoire politique, culturelle et sociale du monde grec, Valbonne, 1982), Paris.  Ac Ar 048/
 • MAIER, F.G., 1959-1961, Griechische Mauerbauinschriften, Heidelberg. Ep 031/
 • MARDSEN, A.W., 1969, Greek and Roman Artillery, from. 399 B.C. to the 4th Cent A.D., Historical Development, Oxford.
 • OBER, J., 1992, « Towards a Typology of Greek and Roman Artillery Towers: the First and Second Generations (ca. 375-275 B.C.) », in : Van De Maele, S. & J. M. Fossey (eds), Fortificationes Antiquae, 147-169.
 • SOKOLICEK, A., 2009, Diateichismata. Zu dem Phänomen innerer Befestigungsmauern im griechischen Städtebau, Vienne.
 • van de MAELE, S. et J.M FOSSEY (éd.), 1992, Fortificationes Antiquae (Actes du colloque tenu à Ottawa en octobre 1988), Amsterdam.
 • WINTER, F.E., 1971, Greek Fortifications, Toronto. Ac Ar 023/
 • WOKALEK, A., 1973, Griechische Stadtbefestigungen. Studien zur Geschichte der frühgriechischen Befestigungsanlagen, Bonn.

Sur les fortifications de Carie

 • BEAN, G.E., 1971, Turkey beyond the Meander, London.
 • BEAN, G.E. et J.M. COOK, 1952, « The Cnidia », ABSA 47, 171-213.
 • BEAN, G.E. et J.M. COOK., 1955, « The Halicarnassus Peninsula », ABSA 50, 86-170.
 • BEAN, G.E. et J.M. COOK, 1957, « The Carian Coast III », ABSA 52, 58-146.
 • BENOIT, J. et R. PIEROBON-BENOIT, 1993, « Il terittorio a Nord di Iasos », ANSP 23, 902-919.
 • BENTER, M., 2009, « Hydas, eine befestigte Höhensiedlung auf der Bozburun-Halbinsel », in: Rumscheid, F. (éd.), Die Karer und die anderen, 481-501. Ac Gén 211/
 • BRUN, P., 1994, « Les fortifications d’Hyllarima, Philon de Byzance et Pleistarchos », in : Debord, P. & R. Descat (eds), Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale, REA 96, 193-204. P 058/
 • CARSTENS, A.M. 2009, Karia and the Hekatomnids: The creation of a dynasty, BAR S1943, Oxford. COLL XIV 1943/
 • CARSTENS, A.M. et P. FLENSTED-JENSEN, 2004, « Halikarnassos and the Lelegians », in: Isager, S. et P. Pedersen (éd.), The Salmakis Inscription and Hellenistic Halikarnassos, 109-123.
 • COBET, J., 1997, « Milet 1914-1985. Die Mauern sind die Stadt. Zur Stadtbefestigung des antikes Milet », AA, 249-284.
 • DEBORD, P & E. VARINLIOĞLU, 2010, Cités de Carie, Harpasa, Bargasa, Orthosia dans l’Antiquité, PUR, Rennes. HAM 04/
 • DEBORD, P. (dir.), 2001 (a), Les hautes terres de Carie, Bordeaux.
 • DEBORD, P. et R. DESCAT (éd.), 1994, Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale (Actes de la table ronde CNRS d’Istanbul, 1993), Bordeaux.  P 058/
 • DESCAT, R., 1994, « Les forteresses de Théra et Kallipolis de Carie », REA 96, 205-214. P 058/
 • HELD, W. et alii.,  1999, « Loryma Vorbericht über die Kampagnen 1995 und 1998 », Ist. Mitt. 49, 159-196.
 • HELD, W., 2006, « Loryma », in: Radt, W. (éd.), Stadtgrabungen und Stadtforschung im westlichen Kleinasien: Geplantes und Erreichtes, 187-198.
 • HORNBLOWER, S. 1982, Mausolus, Oxford. Ac Gén 176/
 • HÜLDEN, O., 2000, « Pleistarchos und die Befestigungsanlagen von Herakleia am Latmos », Klio 82, 382-408.
 • KARLSSON, L. 2013, « The Hekatomnid Pottery from the Recent Excavations and the Date of the Forts of Labraunda », in : Brun, P.  et al. (éd.), Euploia. La Lycie et la Carie antiques, 213-224.
 • KARLSSON, L., 2011, « The forts and fortifications of Labraunda », in : Karlsson, K. & S. Carlsson (eds), Labraunda and Karia, (Boreas 32), 217-252. HAM 67/
 • KARLSSON, L., 1994, « Thoughts about fortifications in Caria from Maussollos to Demetrios Poliorketes », in : Debord, P. & R. Descat (eds), Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale, REA 96, 141-153.
 • KARLSSON, L. et al. 2012. « Labraunda 2011, a preliminary report on the Swedish excavations », Opuscula. Journal of the Swedish Institutes at Athens and Rome 5, 49–87.
 • KARLSSON, L. et al. 2011. « Labraunda 2010, a preliminary report on the Swedish excavations », Opuscula. Journal of the Swedish Institutes at Athens and Rome 4, 21–67.
 • KARLSSON, L. et al. 2010. « Labraunda 2009, a preliminary report on the Swedish excavations », Opuscula. Journal of the Swedish Institutes at Athens and Rome 3, 61–104.
 • KARLSSON, L. et al., 2009, « Labraunda 2008, a preliminary report on the Swedish excavations », Opuscula. Journal of the Swedish Institutes at Athens and Rome 2, 57-87.
 • KARLSSON, L. et al., 2008, « Labraunda 2008, a preliminary report on the Swedish excavations », Istanbuler Mitteilungen 58, 109-133.
 • KRISCHEN, F., 1922, Die Befestigungen von Herakleia am Latmos, Milet III.2, Berlin. Ac Si Mil 05 B 3-2/
 • MC NICOLL, A.W., 1997, Hellenistic Fortifications from the Aegean to the Euphrates, Oxford. Ac Ar 091/
 • PATON, W.R. & J.L. MYRES, 1896, « Karian sites and inscriptions », JHS 16, 188-271.
 • PEDERSEN, P., 2010, « The city wall of Halikarnassos », in: Van Bremen, R. & J.M. Carbon (eds), Hellenistic Karia, 269-316.
 • PEDERSEN, P. & U. RUPPE, 2016, « The Fortifications at Halikarnassos and Priene – some regional characteristics? », in : Frederiksen et al. (éd.) Focus on Fortifications. : New Research on Fortifications in the Ancient Mediterranean and the Near East, Oxford, 560-580.
 • PESCHLOW-BINDOKAT, 2005, Feldforschungen im Latmos: die Karische Stadt Latmos. Milet, III.6, Berlin. GU 199/
 • PESCHLOW-BINDOKAT, A., 1989, « Lelegische Siedlungsspuren am Bafa See », Anadolu 22, 1981-1983, 79-83.
 • PESCHLOW-BINDOKAT, A. & U. PESCHLOW, 1996, Der Latmos. Eine unbekannte Gebirgslandschaft an der türkischen Westküste, Mainz.
 • PIMOUGUET, I., 1994 (b), « Les fortifications de la Pérée rhodienne », REA 96, 243-271.
 • PIMOUGUET- PÉDARROS, I., 1995, « Défense et territoire, l’exemple milésien », DHA, 21-1, 89-109.
 • PIMOUGUET- PÉDARROS, I., 2010, « Les fortifications de la cité d’Alinda en Carie », in : Aufrère, S.H. & M. Mazoyer (eds), Remparts et fortifications – Du temple d’Edfou au mur de Berlin, 91-110.
 • PIMOUGUET- PÉDARROS, I., 2013, « Existe-t-il un style de construction hécatomnide ? Recherche à travers l’étude des fortifications du sud-ouest de l’Asie Mineure », in : Brun, P.  et al. (eds), Euploia. La Lycie et la Carie antiques, 153-174.
 • PIMOUGUET-PÉDARROS, I., 2000, Archéologie de la défense: Histoire des fortifications antiques de Carie aux époques classique et hellénistique, Presses Universitaires de Franche Comté.  Ac Gén 154/
 • RADT, W., 1970, Siedlungen und Bauten auf der Halbinsel von Halikarnassos unter besonderer Berücksichtigung der archaische Epoche, Tübingen. COLL X A 03/
 • RADT, W., 1978, « Die Leleger auf der Halbinsel von Halikarnassos », in: Akurgal, E. (éd.), The proceedings of the Tenth International Congress of Classical Archaeology, I-III, 330-347.
 • ROBERT, L.,  1935, « Rapport sommaire sur un premier voyage en Carie », AJA 39, 331-340.
 • ROBERT, J. & L., Fouilles d’Amyzon en Carie I, Exploration, histoire, monnaies et inscriptions, Paris. Ac Si Ili 02-01/
 • RUMSCHEID, F., 2009, « Die Leleger: Karer oder Andere? », in: Rumscheid, F. (éd.), Die Karer und die anderen, 163-193. Ac Gén 211/
 • RUMSCHEID, F., 1999, « Mylasas Verteidigung: Burgen statt Stadtmauer ? », in: Schwandner, E.-L. & K. Rheidt (eds), Stadt und Umland, Neue Ergebnisse der archäologischen Bau- und Siedlungsforschung, (DiskAB 7), 206-222.
 • VARINLIOĞLU, E., 1994, « La fortification hellénistique de Stratonicée, archéologie et épigraphie », in : Debord, P. & R. Descat (eds), Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale. Table ronde CNRS, Istanbul 20-27 mai 1993, REA 96, 189-191.
 • VERGNAUD, B., 2016(a), « La forteresse de l’acropole de Labraunda. Rapport préliminaire sur la 4e campagne de fouille (2016) », in Henry, O. et al, Labraunda 2015, Anatolia Antiqua XXIV, 397-412.
 • VERGNAUD, B., 2016(b), « La muraille d’Eurômos 2014-2015 », in Kızıl, A. et al., Euromos : Rapport préliminaire sur les travaux réalisés en 2015, Anatolia Antiqua XXIV, 325-333.
 • VERGNAUD, B., 2015, « La forteresse de l’acropole de Labraunda. Rapport préliminaire sur la 3e campagne de fouille (2014) », in Henry, O. et al, Labraunda 2014, Anatolia Antiqua XXIII, 316-330.
 • VERGNAUD, B., 2014(a), « Quelques observations sur la forteresse de Labraunda », in : Karlsson, K., Carlsson, S. & J. Blid Kullberg (eds), LABRYS. Studies presented to Pontus Hellström, (BOREAS 35), 107-122. Mél 132/
 • VERGNAUD, B., 2014(b), “L’acropole du site”, in : Henry et al., « La mission Labraunda 2013 – rapport préliminaire », Anatolia Antiqua 22, 280-292.
 • VERGNAUD, B., 2014(c) “Labraunda Lower Acropolis Excavations 2012-2013: Preliminary Notes”, in : Karlsson, L., Blid-Kullberg, J., Vergnaud, B. & A. Freccero, « A preliminary report on the work at the sanctuary with a new reconstruction drawing of the sanctuary by Jesper Blid Kullberg and an appendix by Fredrik Tobin », Opuscula 7, 16-22.
 • VERGNAUD, B., 2013, “L’acropole du site”, in : Henry et al., « Labraunda 2012, rapport préliminaire », Anatolia Antiqua 21, 285-298.
 • von GERKAN, A., 1935, Die Stadtmauern, Milet II. 3, Berlin. Ac Si Mil 05 B 2-3/

L’économie politique turque en questions : question nationale, question locale

1-imageJanvier 2017
Türkçe çeviri

Les études en économie politique en Turquie connaissent depuis les années 1990 un renouveau certain au travers des études s’intéressant aux fragmentations internes et contemporaines du patronat dans ses rapports avec le monde politique. En attachant une importance moindre à la rivalité « commerçants » et « industriels », ces recherches essaient de saisir le rapport entre l’émergence d’une nouvelle génération d’hommes d’affaires avec la montée en puissance de l’Islam politique en Turquie, et plus spécifiquement, avec l’arrivée au pouvoir du Parti de la justice et du développement (AKP) (Buğra A. et Savaşkan O, 2015 ; Buğra A., 1994 ; Heper M., 2014). Ces transformations s’opèrent notamment dans le champ du militantisme patronal, avec l’apparition d’associations patronales, se partageant une clientèle d’hommes d’affaires, selon des lignes de clivages recoupant les segmentations politiques turques entre pôle islamique et pôle séculariste (Özel I., 2015 ; Yankaya D., 2013). De manière particulièrement efficace, le questionnement se déplace depuis les études sectorielles vers les compétitions territoriales. Le référent territorial est en effet particulièrement mobilisé par ces nouveaux acteurs, aux origines anatoliennes, qui utilisent également le référent religieux islamique comme source de leur légitimité, en contestant le pouvoir des anciennes élites étatistes et kémalistes.

C’est à cette aune-là que l’on voit émerger des études monographiques à l’échelle métropolitaine, qui étudient les rapports entre construction économique et production de l’espace urbain par les élites locales. Ces travaux présentent ainsi sous le prisme de l’économie politique la manière dont le développement économique est pris en charge par les entrepreneurs locaux – les mairies, les hommes d’affaires – et comment ils parviennent à transformer leurs territoires en « villes entreprenantes » (Bayırbağ, M. K., 2007). De véritables stratégies d’accumulation de ressources sont à l’œuvre, grâce à la mobilisation politique des nouvelles bourgeoisies locales : les villes anatoliennes de Gaziantep, Kayseri, Konya, Denizli sont des territoires particulièrement bien étudiés sous ce prisme (Doğan A. E., 2007 ; Bayırbağ M. K., 2007 ; Cengiz K., 2013 ; Öz Ö., 2004 ; Varol C., 2009 ; Kuyucu T., Danış D., 2015). Ces travaux présentent le grand intérêt de renouveler les études économiques, en considérant les rapports au politique et au territoire comme fondamentaux dans les processus de transformation en cours en Turquie, dans les interactions entre l’État, l’économie et la société (Insel A. (dir.), 1984).

De manière plus récente et en lien avec l’actualité turque de la lutte menée par le gouvernement contre la « Cemaat » de Fethullah Gülen, des ouvrages cherchent à comprendre la manière dont les réseaux gülenistes se sont développés au sein du monde des affaires. Ces réseaux ont accompagné ceux développés de manière transnationale par les écoles de la Cemaat (Pandya S., Gallagher N., 2012 ; Hendrick J. D., 2013). Après la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, les entreprises soupçonnées d’entretenir des liens avec la Cemaat ont été placées sous tutelle par l’organisme d’État Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu. Ces procédures interpellent sur les relations existant en Turquie entre le monde patronal et les structures du pouvoir politique. Les liens entre la confédération des associations patronales proches de la Cemaat – le TÜSKON – et les instances politiques de l’AKP ont notamment eu des impacts sur la scène diplomatique (Angey G., 2014). Cependant, les investigations sur l’état des relations au niveau local durant les années 2000, ainsi que sur l’avenir des recompositions en cours sur les rapports entre entrepreneurs et politiques restent encore largement à mener (Dorronsoro G., Gourisse B., 2014).

Les réflexions menées en économie politique ne font pas toujours l’unanimité, et l’approche politiste des questions économiques peut susciter de la part des économistes quelques réserves. Ces derniers proposent également des études territorialisées, notamment via les publications de la Fondation de l’Institut économique de Turquie (Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfi – TEKV) dans les villes ou province d’Anatolie : Malatya, Denizli, Sivas, Kahramanmaraş, Çanakkale, région de la mer Noire orientale (Küçüker C., 1998 ; Akbostancı E. et Erdoğdu O. S., 2011). Il s’agit surtout d’ouvrages rédigés par des économistes à destination de l’institut dont l’objectif était à sa création en 1929 de développer les capacités d’anticipation économique de l’Etat turc dans le contexte de la dépression économique de 1929. De son côté, la Fondation du développement économique (İktisadi Kalkınma Vakfı – IKV), également soutenue par les acteurs de l’économie turque, des chambres de commerce aux associations patronales, propose de nombreux ouvrages de lobbying en direction de l’Union européenne (UE). Ses publications portent ainsi sur des sujets économiques ou sociaux variés de la question chypriote à celle des politiques de taxations en vigueur dans l’UE, dans une approche consensuelle des rapports économiques.

Ouvrages et articles généraux

 • Angey G., « La recomposition de la politique étrangère turque en Afrique subsaharienne. Entre diplomatie publique et acteurs privés », Note de l’Ifri, 2014
 • Bayırbağ M. K., « Continuity and Change in Public Policy: Redistribution, Exclusion and State Rescaling in Turkey », International Journal of Urban and Regional Research, volume 37, 2013
 • Bianchi R., Interest Groups and Political Development in Turkey, 1984, Princeton – TurHm 195
 • Buğra A., State and business in modern Turkey, 1994, New-York – TurCont 082
 • Buğra A., « Class, Culture and State: An Analysis of Interest Representation by Two Turkish Business Associations », International Journal of Middle East Studies, n°30, 1998, pp.521-539
 • Buğra A., and Savaşkan O., « Politics and Class: The Turkish Business Environment in the Neoliberal Age » New Perspectives on Turkey, 2012, n°46, pp.27–63 – P289
 • Buğra A. et Savaşkan O., Türkiye’de Yeni Kapitalizm; Siyaset, Din ve İş Dünyası, 2015, Istanbul – TurCont 533
 • Demir Ö., Acar M., Toprak M., « Anatolian Tigers or Islamic Capital: Prospects and Challenges », Middle Eastern Studies, n°6, volume 40, 2004, pp. 166-188
 • Dorronsoro G., Gourisse B., « Une clé de lecture du politique en Turquie : les rapports Etats-Partis », Politix, n°107, 2014, pp. 195-218
 • Insel A. (dir.), La Turquie entre l’ordre et le développement : Eléments d’analyse sur le rôle de l’état dans le processus de développement, 1984, Paris – TurHm 0185
 • Hendrick J. D., Gülen, The Ambiguous Politics of Market Islam in Turkey and the World, 2013, New-York – TurCont 514
 • Heper M. et Keyman E. F., « Double-Faced State: Political Patronage and the Consolidation of Democracy in Turkey », Middle Eastern Studies, volume 34, n°4, 1998, pp. 259-277 – P111
 • Heper M. (dir.), Strong State and Economic Interest Groups, De Gruyter, 2014
 • Kazgan G., Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi: Birinci Küreselleşmeden İkinci Küreselleşmeye, 2002, Istanbul – EcTur 56
 • Koraltürk M., Türkiye’de ticaret ve sanayi odaları 1880-1952, 2002, Istanbul – TurHm 588
 • Koraltürk M., Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonominin Türkleştirilmesi, 2011, Istanbul – TurHm 728
 • Öniş Z., Türem U., « Business, Globalization and Democracy : A Comparative Analysis of Turkish Business Associations », Turkish Studies, 2001, pp. 94-120
 • Öniş Z., « Crises and Transformations in Turkish Political Economy », Turkish Policy Quaterly, n°3, volume 9, 2010
 • Öniş Z. et Şenses F., Turkey and the Global Economy, Neo-Liberal RestrucTuring and Integration in the Post-Crisis Era, 2013, New-York – TurCont 542
 • Özel I., State-Business Alliances and Economic Development. Turkey, Mexico and North Africa, Routledge, 2015, New-York
 • Pandya S., Gallagher N., The Gülen Hizmet Movement and its Transnational Activities. Case studies of altruistic activism in contemporary Islam, 2012 – ISLG 199
 • Serdaroglu Ö., « Les transformations des registres d’action du TÜSIAD dans les années 1990 : le rôle de l’enjeu européen », European Journal of Turkish Studies, 2009
 • Sönmez M., Kırk haramiler, Türkiye’de holdingler, 1987, Istanbul – FTH 213
 • Yankaya D., La nouvelle bourgeoisie islamique. Le modèle turc, 2013, Paris – TurCont 519

Études régionales, locales.

 • Bayirbag, M. K., Local entrepreneurialism, state re-scaling and scalar strategies of representation. The case of the city of Gaziantep, Turkey, Thèse de doctorat, 2007
 • Bayirbag, M. K., « Local Entrepreneurialism and State Rescaling in Turkey », Urban Studies, n°47, 2010, pp. 363-385
 • Cengiz K., Yav İşte Fabrikalaşak Anadolu Sermayesinin Oluşumu: Kayseri Hacılar Örneği, 2013, İstanbul: İletişim Yayınları
 • Danış D., Kuyucu T., « Similar Processes, Divergent Outcomes: A Comparative Analysis of Urban Redevelopment Projects in Three Turkish Cities », Urban Affairs Review, n°51, 2015, pp. 381-413
 • Doğan, A. E., Eğreti Kamusallık, Kayseri Örneğinde İslamcı Belediyecilik, 2007, Istanbul – ObsUrb 1619
 • Öz Ö., Clusters and Competitive Advantage, 2004
 • Özcan G. B., « A critical analysis of decentralisation and local economic development : the Turkish case », Environment and Planning C: Government and Policy, volume 24, 2006, pp 117-138
 • Varol C., Entrepreneurial Networks in Local Industrial Development: Empirical Evidences from Turkey, 2009

Ouvrages publiés par le Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfi

 • Akbostancı E. et Erdoğdu O. S., Küresel Bunalım ve Karadeniz Bölgesi Ekonomileri, Türkiye Ekonomi Kurumu, 2011, Ankara
 • Küçüker C., Anadolu’da Hızla Sanayileşen Kentler: Denizli Örneği, Türkiye Ekonomi Kurumu, 1998, Ankara

Le fonds arabe de la bibliothèque de l’IFEA

arabeDécembre 2016
Türkçe çeviri

L’IFEA a été, et reste, un point de passage important pour les arabisants, notamment médiévistes. La bibliothèque en garde trace et possède un fonds d’environ 200 ouvrages en arabe, qu’accompagnent plusieurs centaines d’études en français ou en anglais sur la civilisation arabo-islamique. Même si deux lignes générales structurent ce petit fonds – l’histoire médiévale et celle de l’Égypte moderne, il présente une véritable variété disciplinaire dont nous nous proposons ici d’en donner un aperçu général.

La bibliothèque de l’IFEA propose d’abord les usuels nécessaires à tout travail d’arabisant. En sus des dictionnaires bilingues de référence (Kazimirski, Wehr et Lane), les usuels à l’instar du dictionnaire topographique de Yāqūṭ al-Ḥamawī (m. 1229), des bio-bibliographies de K. Brockelmann et de F. Sezgin ou de catalogues de manuscrits des bibliothèques turcs procurent un solide appui pour tout travail de recherche. Dans cet ensemble, la présence de dictionnaires historiques en usage du XVIIème siècle jusqu’à la fin du XIXème est digne d’être relevée : le Lexicon arabico-latinum de J. Golius dans son édition de 1653 ; le Thesaurus linguarum Orientalium Turcicae arabicae Persicae de F. Mesgnien, dont la première édition à Vienne date de 1680 ; le Lexicon arabico-latinum de G. W. Freytag dans son édition de 1837. Un autre dictionnaire particulier est le recueil ethno-linguistique des langues turciques rédigé par Maḥmūd al-Kāšġārī aux alentours de 1075 E.C, le Diwān luġāt al-Turk.

Pour ce qui concerne l’histoire de la pensée et de la civilisation arabo-islamique, les études de référence, concentrées sous la cote ISL, portent surtout sur la période abbasside (750-1258) et touchent aussi bien aux domaines des sciences religieuses et rationnelles, de la littérature ou de l’art. En littérature, on notera la présence d’épîtres de deux grands noms de la prose littéraire abbasside, al-Ğāḥiẓ (m. 867) et al-Tawḥīdī (m. 1023), aux côtés de la somme littéraire d’Ibn ‛abd rabbih (m.940), al-‛Iqd al-farīd. Quelques ouvrages scientifiques et philosophiques sont aussi présents comme l’algèbre d’al-Ḫawārizmī (m. 850) ou le Livre des cent questions en médecine d’Abū Sahl ‘Īsā al-Masīḥī (m. 1010) Dans le domaine religieux, on notera notamment, à côté du recueil de tradition d’al-Buḫārī (m. 869) et de l’exégèse coranique d’al-Ṭabarī (M. 923), la présence de l’un des rares traités de l’école théologique rationaliste mu’tazilite, le Mu‛tamad fī uṣūl al-fiqh d’Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī (m. 1044). Quelques traités portent aussi sur la pensée ismaélienne, notamment le Kitāb al-Iqtiṣār, traité sur les fondements du droit de l’historien fatimide et prédicateur ismaélien Qāḍī Nu‛mān (m. 974).

Ce sont néanmoins les chroniques historiques médiévales et pré-ottomanes qui constituent la partie la plus importante du fonds arabe de l’IFEA. L’écriture de l’histoire dans la civilisation arabo-islamique en tant que genre littéraire apparaît au cours du IXème siècle, avec la consolidation du pouvoir abbasside, et se caractérise par le fait que l’élément essentiel qui le constitue est le ḫabar, l’anecdote ou le récit plus ou moins long, rapporté par une chaîne de garants, nommée sanad. Tout ouvrage historique est une compilation de ces récits qui s’organise, le plus souvent, sous la forme d’annales, même si, assez vite, des formes différentes apparurent qui les organisèrent de manière thématique, sous forme de recueils de biographies ou portèrent sur l’histoire de certaines villes. La bibliothèque de l’IFEA contient ainsi les deux chroniques essentielles de l’époque abbasside, les Murūǧ al-ḏahab d’al-Mas‛ūdī et le Tārīḫ al-umam wa-l-mulūk d’al-Ṭabarī, à côté d’un nombre important d’œuvres sur l’histoire des régions syriennes et égyptiennes qui éclairent les périodes seldjoukide en Syrie (1078-1117), ayyoubide (1171-1341) et mamelouk (1250-1517). À titre d’exemple, mentionnons la présence de l’histoire de Damas par Ibn Qādī Šuhba (m. 1448), de deux histoires médiévales d’Alep, celle d’Ibn al-Adīm (m. 1262) et d’Al-Rāġib al-Ṭabbāḫ (m. 1370), et des biographies des personnes notables du Xème siècle de l’Hégire (1494-1591 EC), les Kawākib al-sā’ira d’al-Ġazzī (m. 1650).

Pour la période moderne, les études en arabe concernent surtout les provinces arabes de l’Empire ottoman, hormis une dizaine d’études sur le Caucase et les Circassiens. On trouvera ainsi quelques études sur l’administration ottomane du Yémen, de l’Irak et de la Syrie mais c’est l’histoire de l’Égypte qui se taille, sans aucun doute, la part du lion avec plus de 200 livres, toutes langues confondues. En continuité avec les chroniques particulières à l’histoire post-abbasside de l’Égypte, le fonds arabe de l’IFEA permet ainsi de retracer les différentes périodes de cette région, à commencer par la chronique d’Ibn al-Ḫaššāb (m. 1815) sur le XIIème siècle de l’Hégire (1688-1785), une édition partielle de la chronique d’al-Ǧabartī (m. 1825) sur la conquête française de l’Égypte, ou les études générales, en arabe, de Muḥammād ‛Afīfī sur l’Égypte ottomane. Ces études se caractérisent par ailleurs par le fait qu’elles concernent notamment l’histoire sociale, économique et administrative de l’Égypte depuis le règne de Muḥamad ‛Alī jusqu’au protectorat britannique.

Bibliographie

Usuels

 • IHSANOĞLU, E. (dir.), Catalogue of Islamic Medical Manuscripts Manuscripts (in Arabic, Turkish and Persian) in the Libraries of Turkey, 1984 (Tur Gb 065)
 • HAMIDULLAH, M. (éd.), Le dictionnaire botanique d’Abu Hanifa ad-Dinawari (Kitab an-Nabat), 1973 (COLL VI H 05)
 • MESGNIEN, F., Thesaurus : Linguarim Orientalium Turcicae-Arabicae-Persicae : Lexicon Turcico Arabico Persicum, 2000 (6 vol.) (D 63 VI)

Littérature

 • AL-ĞAHIZ, Quatre essais, traduction française par Charles Vial, 1979 (COLL VI H 08)
 • IBN AL-FĀRIḌ, Poèmes mystiques, 2001 (Coll V 194)
 • KEILANI, I. (éd.), Trois épitres d’Abu Hayyan at-Tawhidi, 1951 (COLL V 023)

Histoire de la pensée

 • Mélanges Louis Massignon, (3 vol.), 1956-7 (COLL V 035)
 • Quand les Sciences parlent arabe VIIIe-XV siècle ap. J.C./IIe-IXe siècle H. Catalogue d’exposition, 2003 (CAT 062)
 • CORBIN, H., Les motifs zoroastriens dans la philosophie de Sohrawardî : Shaykh-ol-Ishrâq (ob. 587-1191),1946 (ISL R 011)
 • CORBIN, H. (éd.), Shihabaddin Yahya as-Suhrawardi : Opera metaphysica et mystica, Henri Corbin, 1945 (SL G 001-16)
 • HAMIDULLAH, M. (éd), Abu’l-Husain Muhammad B. ‘Ali B. At-Taiyib Al-Basri (savant mu’tazilite mort à Bagdad en 436/1044), 1964 (COLL V 049-01)
 • ISKANDAR, A. (éd.), Galen: On Examinations by which the Best Physicians are Recognized (Lp 41)
 • MIRZA, W. (éd.), Qadi Nu’man B. Muhammad mort au Caire en 363/974 : Kitab al-Iqtisar : Traité de jurisprudence ismaélienne, 1957 (COLL V 037)
 • ROSEN, F., (éd.), Al-Khwârazmî’s Algebra (ISL L 031)
 • SANAGUSTIN, F. (éd.), Le livre des cent questions en médecine d’Abu Sahl ‘Isa b. Yahya al-Masihi (m. ca 401 h. / 1010), 2000 (COLL V 186 I)

Histoire médiévale

 • AL-‛ASKARĪ, Abū Hilāl, Le livre des califes qui s’en remirent au jugement d’un cadi, 2011 (ISL G 144)
 • BIANQUIS, Th., Damas et la Syrie sous la domination fatimide (359-468/969-1076) : Essai d’interprétation de chroniques arabes médiévales (2  vol.), 1986-9, (COLL V 120 et 121)
 • CAHEN, Cl. L’Islam des origines au début de l’empire ottoman, 1970 (F TH 094)
 • CAHEN, Cl., Les peuples musulmans dans l’histoire médiévale, 1977 (COLL V 90)
 • CANARD, M. Histoire de la dynastie des Hamdanides de Jazîra et de Syrie, T. 1, 1951 (ISL H 004)
 • GARCIN, J.-C. (dir.), Etats, Sociétés et cultures du monde musulman médiévale Xe-XVe siècle, Tome 1 : L’évolution politique et sociale, 1995 (ISL H 128)
 • JAZIM, M., Lumière de la connaissance : Règles, lois et coutumes du Yémen sous le règne du sultan rasoulide, 2003 (ISL T 44)
 • LITTLE, D. P., History and Historiography of the Mamluks, 1986 (ISL H 082)
 • AL-MUHAJER, Sh. J., Journal d’Ahmad Ibn Tawq 834/1430-915/1509 : La vie quotidienne à Damas à la fin de l’époque mamelouke, 2002 (COLL V 202)
 • ROSENTHAL, F., A History of Muslim Historiography, 1968, (ISL H 011)
 • SAUVAGET, Alep : Essai sur le développement d’une grande ville syrienne, des origines au milieu du XIXe siècle (2 vol.), 1941, (Coll II 036)
 • SAYYID, A., Choix de passages de la Chronique d’Egypte d’Ibn Muyassar : Sélection faite par Taqiyy ad-Din Ahmad, 1981 (COLL VI G 17)
 • SOURDEL, D., Le vizirat abbasside de 749 à 936 (132 à 324 de l’Hégire), 2 vol., 1959-60 (COLL V 040)
 • SOURDEL, D., La description d’Alep d’Ibn Saddād : Edition critique d’al-A’laq al-Hatira (Tome I Section I), 1953 (COLL V 034)
 • SOURDEL, J. et D., La civilisation de l’Islam classique, 1968 (H Gén 0061)

Histoire moderne

 • Proceedings of the International Symposium on Bilād al-Šām during the Ottoman Era, 2005 (TUR Ho 0247)
 • AYALON, D. Studies on the Mamluks of Egypt 1250-1517, 1977, (ISL H 039)
 • HEYBERGER, B., Les chrétiens du Proche-Orient au temps de la réforme catholique (Syrie, Liba, Palestine, XVIIe-XVIIIe siècles), 1994 (COLL VII 284)
 • LELLOUCH, B., Les Ottomans en Egypte, Historiens et conquérants au XVIe siècle, 2006 (COLL XVI 11)
 • RAYMOND, A., Arab Cities in the Ottoman Period: Cairo, Syria and the Maghreb, 2002, (Tur Ho 805)
 • TUCKER J. E., Women in Nineteenth Century Egypt, 2002
 • MARSOT, A., Egypt in the Reign of Muhammad Ali, 1990 (Tur Ho 660)
 • MAYEUR-JAOEUN, Al-Sayyid Ahmad al-Badawi : Un grand saint de l’islam égyptien, 1994 (COLL VI G 32)
 • SAUVAGET, J., MANTRAN, R., Règlements fiscaux ottomans : Les provinces syriennes, 1951 (COLL V 022)
 • TEMIMI, A., Les provinces arabes à l’époque ottomane : Actes du Vie congrès du CIEPO tenu à Cambridge, 1987 Tur Ho 0296
 • TEMIMI, A., Etudes d’histoire arabo-ottomane 1453-1918, 1994 TUR Ho 0530

L’apparition du palais en Anatolie

10-imagenOctobre 2016
Türkçe çeviri

Symbole par excellence du pouvoir, sans cesse réactualisé, le palais désigne la demeure vaste et luxueuse d’un personnage important, en particulier la résidence d’un souverain. Une visite à l’IFEA, où l’on passe devant le Palais de France le rappelle, mais ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres à Istanbul (Büyük Saray, Tekfur Sarayı, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Yıldız Sarayı, etc.). Le palais associe l’ostentation du luxe architectural avec un aspect fonctionnel, car il sert de lieu de résidence et de centre administratif au pouvoir. Le palais désigne aussi, à partir du 15e siècle ap. J.-C., l’édifice où siègent les différents tribunaux d’une ville (palais de justice). Ces usages sont tout à fait similaires en français et en turc et de nombreux parallèles existent (Palais de l’Élysée / Cumhurbaşkanlığı Sarayı, palais de justice / adalet sarayı). Par ailleurs, l’usage commercial du mot se rencontre fréquemment à Istanbul où Simit Sarayı, Kahve Sarayı, ou Saray Muhallebicisi côtoient des hôtels luxueux appelés également saray sous l’influence de l’anglais palace.

La bibliothèque de l’IFEA possède un fonds intéressant pour remonter à l’apparition du palais, que l’on peut situer à l’âge du Bronze (3000-1200 av. J.-C.). Cette période qui voit la naissance de nombreuses civilisations que l’on appelle parfois « civilisations palatiales » où le monde économique et sociale dépend de la cour. En Mésopotamie, le palais a couramment été désigné par les sumerogrammes « E2-KAL » dans les textes dès le IIIe millénaire av. J.-C., un usage que l’on retrouve en Anatolie au IIe millénaire av. J.-C. lors de la période des Comptoirs de Cappadoce (Garelli 1963) et du Royaume Hittite (Bittel 1976). Précisons pour les enthousiastes d’étymologie que le sumérien « E2-KAL » est devenu en akkadien ēkallum et a été transmis en turc sous la forme de heykel à travers l’arabe هيكل (haykal). À l’origine, le mot qualifie une résidence et par métonymie, il sert à désigner l’ensemble des personnes qui y habitent. Le palais au Proche-Orient ancien n’est donc pas uniquement la résidence de la famille royale mais il sert également de siège au gouvernement. Les palais royaux de la ville de Mari (Syrie, Deir ez-Zor)1 font partie des témoignages les mieux documentés, et de très nombreuses publications sont disponibles à la bibliothèque sur les fouilles et les archives de Mari, tout comme à travers le portail www.Persee.fr (voir les indications bibliographiques ci-dessous). Au IIe millénaire, le palais royal de Mari mesure 200 m par 120 m et abrite 300 pièces au rez-de-chaussée. Ces dernières sont organisées selon une circulation complexe qui différencie les salles dédiées à l’administration du palais et du royaume, les zones de stockage de denrées, les appartements du roi, le harem et les lieux sacrés. En outre, de nombreux indices permettent d’identifier que ce bâtiment disposait d’un étage à présent détruit, doublant la surface et le nombre de pièces disponibles. Tant la documentation épigraphique abondante (quelque 20 000 tablettes d’argiles) que les vestiges très bien conservés (peintures, statues et nombreux objets) renseignent sur l’ostentation du bâtiment et son fonctionnement. C’est un excellent exemple qui montre comment à son origine, le palais sert à la matérialisation du pouvoir du roi et donc de soutien à la propagande et à l’idéologie royale.

L’Anatolie n’est cependant pas en reste d’exemples de palais très bien documentés. Les fouilles d’Arslantepe (à côté de Malatya) révèlent chaque année de nouveaux détails sur l’un des cas les plus passionnants, puisqu’il date de la 2e moitié du IVe millénaire (3500-3000 av. J.-C.), une période charnière qui voit l’apparition des premiers états territoriaux. Les fouilles à Arslantepe ont révélé une partie d’un bâtiment monumental, appelé « complexe palatial », construit en briques crues et dont certains murs mesurent 2 m d’épaisseur. Ce complexe regroupe tout aussi bien des temples que des zones dédiées à l’administration, des cours et des pièces de stockage. Par ailleurs, certaines productions céramiques sont, pour la première fois, produites en masse et deviennent standardisées pour faciliter la gestion des denrées. Il est difficile de parler de palais, puisque aucune pièce pour la résidence n’est connue (mais seule une partie du bâtiment a été fouillée) et les détails de l’organisation politique à cette époque sont inconnus. Néanmoins, les vestiges de nombreux scellés (masse d’argile couverte de sceaux officiels, de manière à ce qu’on ne puisse pas procéder à une ouverture sans briser les cachets), donnent une idée de l’organisation et du contrôle exercés par l’élite pour la gestion du bâtiment et du territoire qu’elle administrait. Ces scellés et l’aspect monumental de l’architecture du « complexe palatial » témoignent de l’autorité et de la position sociale de l’élite dirigeante qui se démarque de plus en plus du commun des mortels.

En revanche, avec l’apparition de l’écriture en Anatolie au début du IIe millénaire, le palais va devenir une constante dans les villes. Les premiers noms de rois (appelés « princes ») apparaissent dans les documents du Bronze Moyen (2000-1700) de Kaniš (moderne Kültepe, à côté de Kayseri). Là, dans les décombres du palais fut découverte en 1955 une lettre adressée à Waršama, prince de Kaniš. Ce palais dit « palais de Waršama », regroupe une soixantaine de pièces, construites de murs en briques d’argile crue reposant sur des fondations en pierres. On connaît également un palais antérieur et les travaux menés actuellement par F. Kulakoğlu sont en train de mettre au jour un complexe monumental du IIIe millénaire, qui pourrait bien être un palais. Le « palais de Waršama » est la résidence du couple princier, mais il abritait aussi un certain nombre de hauts dignitaires en plus de la famille royale et de la domesticité. C’est aussi le siège de l’administration anatolienne chargée de la gestion du territoire (on parle le plus souvent alors de cité-état). En outre, le palais est directement impliqué dans l’activité commerciale. Les caravanes sont redevables de plusieurs taxes, et les autorités usent de leurs prérogatives en matière de droits de préemption. Le « palais de Waršama » est l’exemple le mieux connu, mais toutes les villes devaient posséder un tel bâtiment qui regroupait toutes les fonctions qu’exerçait le souverain. C’est seulement avec l’apparition du royaume hittite au Bronze récent que l’on peut affirmer que le roi endosse aussi le rôle de « vicaire des dieux », même s’il est fort probable que cela était déjà le cas auparavant. Le palais royal de la capitale Hattuša (Boğazkale, Çorum) est l’un des premiers exemples où le palais correspond à un ensemble de plusieurs bâtiments distincts, réunis par des cours et des portiques, l’ensemble étant clairement séparé du reste de l’habitat par un mur de fortification; un schéma qui ressemble à celui de Topkapı.

À la suite de l’Âge du Bronze, le palais ne tiendra plus la place centrale qu’il avait dans les civilisations de l’âge du Bronze, où il était le centre de la vie économique et sociale, même si, en tant que résidence royale, le palais ne disparaîtra jamais. Néanmoins, si le luxe et le raffinement des palais impressionnent encore aujourd’hui et sont des témoins de l’ingéniosité d’une civilisation, il ne faut pas omettre que le palais est avant tout le résultat d’une idéologie destinée à « justifier » des inégalités exacerbées.

Bibliographie

Généralités

 • Aurenche Olivier (Ed.) 1977 Dictionnaire illustré multilingue de l’architecture du Proche-Orient ancien
  COLL XLI b 003/
 • Bittel Kurt 1976 Les Hittites
  BA 04-04
 • Forest Jean-Daniel 1996 Mésopotamie, l’apparition de l’Etat VIIe-IIIe Millénaires
  Or Gén 081
 • Garelli Paul 1963 Les Assyriens en Cappadoce
  COLL I B 19

Palais royal de Mari

 • Parrot André 1958
  Mission archéologique de Mari : Volume II : Le palais : Architecture
  COLL II 068
 • Parrot André 1958
  Mission archéologique de Mari : Volume II : Le palais : Peintures murales
  COLL II 069
 • Parrot André 1959
  Mission archéologique de Mari : Volume II : Le palais : Documents et monuments
  COLL II 070
 • Parrot André 1974
  Mari capitale fabuleuse
  HA Syr Si 02 I
 • Rouault Olivier 1977
  Mukannisum : L’administration et l’économie palatiales à Mari
 • HA Ass Gén 01 XVIII
  MARI Annales de Recherches Interdisciplinaires
  COLL XIII A 08 Volume 1 à 7

Complexe “palatial” d’Arslantepe

 • Frangipane Marcella 2001
  «Arslantepe-Malatya: A Prehistoric and Early Historic Center in Eastern Anatolia», dans Gregory McMahon and Sharon Steadman (éd), The Oxford Handbook of Ancient Anatolia: (10,000-323 BCE) https://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195376142.013.0045
 • Frangipane Marcella 1997, A 4th Millennium Temple/Palace Complex at Arslantepe-Malatya. North-South Relations and the Formation of Early State Societies in the Northern Regions of Greater Mesopotamiai, Paléorient 23.1: 45–73
 • Frangipane Marcella (éd.) 2010. Economic Centralisation in Formative States. The Archaeological Reconstruction of the Economic System in 4th Millennium Arslantepe

Palais de Kaniš

 • Cecile Michel 2001 Correspondance des marchands de Kanish au début du IIe millénaire avant J.-C.
 • Özgüç Tahsin 1986 Kaniş II Eski yakındoğu’nun ticaret merkezinde yeni araştırmalar / New Researches at the Trading Center of the Ancient Near East
  HA Ana Si 074
 • Özgüç Tahsin 2003 Kültepe Kanış/Neşa : The earliest international trade center and the oldest capital city
  HA Ana Si 177

Palais de Hattuša et de Tapigga

 • Alp Sedat 1993 Beitrage zur Erforschung des hethitischen Tempels, Kultanlagen im Lichte der Keilschriffexte
  HA Ana Gén 200/
 • Alp Sedat 1991 Hethitische Briefe aus Maşat-Höyük
  HA Ana Si 163
 • Bittel Kurt 1970 Hattusha The Capital of the Hittites
  HA Ana Si 064
 • Neve Peter 1982 Büyükkale die Bauwerke : Grabungen 1954-1966
  HA Ana Si 030
 • Neve Peter 1992 Hattusa-Stadt der Götter und Tempel : Neue Ausgrabungen in der Haupstadt der Hethiter
  HA Ana Si 070

 1. Sur la situation actuelle, on peut consulter le rapport publié en août 2016 Assessing the Status of Syria’s Tentative World Heritage Sites Using High-Resolution Satellite Imagery par l’American Association for the Advancement of Science https://www.aaas.org/page/ancient-history-modern-destruction-assessing-status-syria-s-tentative-world-heritage-sites-7 []

Aperçu du catalogue de la bibliothèque de l’IFEA

Ne serait-ce que par ses locaux, la bibliothèque de l’IFEA est un lieu idéal de travail et de découverte du riche patrimoine de l’Anatolie et des régions avoisinantes. Cette note explore le catalogue de la bibliothèque afin de donner une idée de l’étendue de ses collections et de son évolution, et présente quelques-unes de ses particularités. L’approche est holistique pour souligner les tendances qui se dessinent dans la longue durée, mais elle moins spécifique que les approches par fonds adoptées habituellement1 ou les présentoirs thématiques mensuels. Créée en 1931, la bibliothèque reflète de près le développement de l’institut, fondé comme Institut français d’archéologie d’Istanbul en 1930 et devenu Institut français d’études anatoliennes « Georges Dumézil » en 1975 (voir également l’historique de la bibliothèque et les extraits d’archives de la bibliothèque). La bibliothèque abrite quelque 30 000 ouvrages (et tirés à part) et environ 10 000 volumes de quelque 700 revues. Dans cette note, seul le catalogue des ouvrages (disponible en ligne) est analysé, laissant les revues de côté. L’étude quantitative du catalogue fait face à plusieurs problèmes puisque les données ne sont pas toujours homogènes, en particulier à cause du caractère polyglotte de la collection2; une partie du catalogue, environ 2000 ouvrages, n’est donc pas analysée et les chiffres reportés sont donc à considérer comme des minima. Par contre, la profusion de langages est l’une des grandes richesses de la collection.

Une bibliothèque pour polyglottes

Le multilinguisme de la bibliothèque de l’IFEA est l’une de ses caractéristiques principales, avec un fonds dont le nombre d’ouvrages en turc (plus de 8000) équivaut presque au nombre d’ouvrages en français (figure 1). Ces deux langues sont suivies par l’anglais et l’allemand. Néanmoins, ces langues dominantes cachent une diversité formidable puisque dans les rayons se côtoient diverses langues turques (azéri, ouzbek, kazakh, kirghiz), celles du pourtour de la mer Noire (russe, géorgien, bulgare, roumain), celles du pourtour de la Méditerranée (arabe, italien, espagnol), les langues « classiques » (grec, latin, ottoman, perse), sans oublier quelques ouvrages en langues caucasiennes (laz, tcherquesse), en kurde ou en arménien.

Diagramme en barres du nombre d'ouvrages conservés à l'IFEA pour les 10 principales langues de rédaction (il y a près de 150 ouvrages en ottoman). CC BY 4.0 Strupler
Diagramme en barres du nombre d’ouvrages conservés à l’IFEA pour les 10 principales langues de rédaction (il y a près de 150 ouvrages en ottoman). CC BY 4.0 Strupler

Maisons d’édition

Le classement par maison d’édition, une catégorie bien renseignée dans la base de données, laisse entrevoir une autre particularité du fonds de la bibliothèque (figure 2). En effet, c’est la maison d’édition Les Belles Lettres qui est la mieux représentée. Cette collection témoigne du corpus important d’auteurs antiques, puisque sur les presque 900 ouvrages, la très grande majorité provient de la collection « Budé » qui comprend environ 800 volumes. Tout naturellement, les maisons d’édition turques sont bien représentées avec la Türk Tarih Kurum Basımevi (TTKB), İSİS Press (İsis), Yapı Kredi Yayınları (YKY) ou encore İLETİŞİM. Parmi les maisons d’édition françaises, on retrouve les librairies érudites De Boccard – le diffuseur actuel des publications de l’IFEA et un acteur ancien de la turcologie – et Geuthner, mais aussi de nombreuses institutions françaises comme l’École française de Rome (EFR), l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO) – grâce à la politique d’échanges de l’Institut -, les presses du CNRS ou encore l’ancienne collection du ministère des Affaires étrangères pour la publication des missions archéologiques françaises à l’étranger Les Editions recherche sur les civilisations (ERC). Ces dernières montrent bien la fonction de relai que joue l’IFEA pour les publications françaises en Turquie et son rôle de chaînon dans le réseau des écoles et instituts français à l’étranger.

Principales maisons d'édition de la bibliothèque. CC BY 4.0 Strupler
Principales maisons d’édition de la bibliothèque. CC BY 4.0 Strupler

Auteur.e.s

Cette catégorie n’est pas la plus simple à analyser dans la base de données, en particulier lorsqu’il s’agit d’auteur.e.s multiples et seulement les auteur.e.s uniques sont traité.e.s ici3. Parmi les auteurs les plus fréquents dans la base de données, on retrouve certes les auteurs classiques (Cicéron, Plutarque, Pline l’Ancien, Aristote, Platon, Tite Live, Sénèque), mais surtout les directeurs de l’Institut, (par exemple Louis Robert, Jean-Louis Bacqué-Grammont ou Albert Gabriel) et les chercheurs passés par l’IFEA (tels Robert Mantran, Louis Bazin, Xavier de Planhol – disparu en juin dernier) ou Georges Dumézil. Bien représentés par les notices, on retrouve les auteurs d’œuvres monumentales à tomes multiples comme l’orientaliste Joseph von Hammer auteur d’une Histoire de l’Empire Ottoman depuis son origine jusqu’à nos jours (traduite en 18 tomes, exposée dans la vitrine tout de suite à gauche lorsque l’on pénètre dans l’IFEA) ou encore Reclus Elisée (figure 3) et sa Nouvelle Géographie Universelle. Quantitativement, ce sont surtout les historiens qui se distinguent dans ce palmarès comme Ünver A. Süheyl, Claude Cahen, Galante Abraham, Franz Babinger, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Ekrem Hakkı Ayverdi, Reşat Ekrem Koçu, Jacob M. Landau, Bernard Lewis, mais aussi l’archéologue Salomon Reinach pour lesquelles les nombres de notices s’échelonnent entre 42 et 184.

Portrait d'Élisée Reclus par Nadar. Domaine Public, source BnF http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40588125j
Portrait d’Élisée Reclus par Nadar. Domaine Public, source BnF http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40588125j

Quelques thèmes dominants

Pour avoir une idée des principaux thèmes couverts par la bibliothèque, on peut représenter les titres en nuages de mots afin de voir quels sont les mots qui sont les plus fréquents. Les mots ont été « racinisés », c’est-à-dire que seules les racines sont conservées pour associer des mots tels que histoire et historique, mais donnant des formes qui ne correspondent pas à des mots réels comme « histoir ». Dans les nuages de mots, les couleurs et les tailles de police varient en fonction de la fréquence du mot (figure 4).

Nuages de mots d'après les titres en français, turc et anglais. CC BY 4.0 Strupler
Nuages de mots d’après les titres en français, turc et anglais. CC BY 4.0 Strupler

Sans trop de surprises, les mots tels que histoire, turc, Istanbul, ottoman, ville, urbain, archéologie, architecture ou fouilles sont les mots qui apparaissent le plus fréquemment dans les titres. Ils sont néanmoins assez peu utilisés ensemble et leurs associations sont faibles (figure 5), hormis quelques exceptions. Les mots anglais catalogue et coins sont des mots qui sont fortement associés, renvoyant à plus de 160 entrées dans le catalogue, ou encore, ô surprise, ottoman empire (également 160 entrées).

Exemples d'associations entre les mots les plus fréquents des titres en turc et en anglais. CC BY 4.0 Strupler
Exemples d’associations entre les mots les plus fréquents des titres en turc et en anglais. CC BY 4.0 Strupler

Accroissement des collections

Même si les archives de la bibliothèque documentent les acquisitions, ces données ne sont pas disponibles dans le catalogue en ligne. En revanche, la distribution des ouvrages selon leur date de parution laisse entrevoir les grandes lignes du développement des collections (figure 6). Alors que les ouvrages antérieurs à la fondation de la bibliothèque (1931) sont peu nombreux par année, le nombre d’ouvrages par années de publication n’a cessé de croître régulièrement jusqu’en 1994 avec un pic à 900 ouvrages. Pour les dernières années du graphique, il faut considérer qu’il y a un certain décalage entre l’année de publication et l’entrée d’un ouvrage dans le catalogue. Les nombres d’ouvrages des années 2014-2016 vont donc encore largement augmenter. Néanmoins, le ralentissement de l’accroissement des collections de la bibliothèque est net et semble retomber au rythme d’acquisition des années 1970, une conséquence directe de la diminution des subventions de l’institut5. Du point de vue démographique, on pourrait dire que la bibliothèque est vieillissante.

Histogramme de la répartition des ouvrages de la bibliothèque par année de publication de 1800 à 2016. CC BY 4.0 Strupler
Histogramme de la répartition des ouvrages de la bibliothèque par année de publication de 1800 à 2016. CC BY 4.0 Strupler

Pour se donner une meilleure idée de la répartition des livres, je les ai classés selon leur cote en 11 catégories :

 • Antiquité (archéologie, histoire ancienne, numismatique) ;
 • Classiques latins et grecs ;
 • Byzance ;
 • Islam ;
 • Usuels (dictionnaires, guides, grammaires) ;
 • Écoles et instituts français (publication EFR, IFPO, IRMC) ;
 • Transversal (mélanges, histoire – généralité, Beaux-Arts) ;
 • Observatoire Urbain ;
 • Sciences Humaines (géographie, politique, économie) ;
 • Turcologie ;
 • Inclassés (tout ce qui ne pouvait être rapidement classé d’après la cote, en particulier certaines cotes de collections).

Pour rendre le graphique plus lisible par rapport au diagramme en bâton précédent, seule la période 1931-2011 est étudiée et les catégories ont été regroupées par décennie (figure 7).

Histogramme des sujets des ouvrages (d'après les cotes) repartis par décennie entre 1931 et 2011. CC BY 4.0 Strupler
Histogramme des sujets des ouvrages (d’après les cotes) repartis par décennie entre 1931 et 2011. CC BY 4.0 Strupler

La tendance du nombre total de livres est donc tout à fait similaire au graphique précèdent, en soulignant bien la similitude entre les années 1970 et 2000. On retrouve des constantes dans les acquisitions, en particulier les usuels (couleur bleu), dont la valeur est assez stable, environ 80 exemplaires rentrent dans les collections chaque décennie. Les classiques latins et grecs sont par contre en grande perte de vitesse avec plus de 400 exemplaires entrés entre 1961 et 1981, mais seulement 18 entre 2001 et 2011, un reflet de la très belle collection à disposition, presque complète.

Conclusion

On ne pourra pas nier une perte de vitesse dans l’acquisition d’ouvrage à l’IFEA, mais la bibliothèque possède des collections riches et diversifiées et dont l’évolution est aussi liée aux divers dons et les axes de recherche de l’Institut. Ainsi, des livres stockés dans la salle de travail de l’OUI ont été transférés récemment à la bibliothèque, notamment sous la cote MIG  (migrations), qui correspond à un petit fonds original et de forte actualité. L’accès très prochain aux catalogues des bibliothèques de recherche de Beyoğlu à travers un portail unique, bilbio.pera, (réunissant Koç University, Deutsches Archäologisches Institut, Orient Institut, SALT, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, IFEA et Nederlands Instituut in Turkije) va sans aucun doute aider au profilage de la bibliothèque pour trouver une ligne d’acquisition en coopération plus étroite avec les autres instituts. On ne peut donc que se réjouir de cette initiative pour que, malgré la diminution des acquisitions, la bibliothèque reste un lieu de travail et de recherche futures, avec sa spécialité française et son histoire particulière.

Colophon

Les graphiques de cette note ont été réalisés avec le logiciel libre R, et les librairies tm, RColorBrewer, wordcloud et Rgraphviz.

 1. Une présentation générale par fonds est disponible sur le site de l’IFEA, avec une note particulière pour le fonds Escalin, le fonds Observatoire urbain d’Istanbul, le fonds Yerasimos, le fonds Hüsrev Tayla, le fonds de l’Observatoire de l’Asie centrale et du Caucase et le fonds Capucins. []
 2. Même si ces dernières années le traitement informatique des caractères non ASCII s’est largement amélioré, cela reste un défi, notamment pour les systèmes qui héritent de données anciennes. Par ailleurs, certaines langues dans le catalogue sont moins bien documentées et il y a un certain nombre d’erreurs (n’hésitez pas d’ailleurs à les signaler bibliothécaire : umitsevgi@gmail.com). En dehors des langues, il y aussi le problème des ouvrages dont les informations sont manquantes (dès l’origine), par exemple lorsqu’il n’y a pas de mention de date ou de lieu de publication. []
 3. Le manque d’homogénéité dans les référencements des auteurs multiples empêche de procéder rapidement à un classement plus fin. Ce classement à le défaut de surévaluer les hommes prolifiques et travaillant seuls au XIXe et XXe siècles, et de passer sous silence les scientifiques plus enclins à collaborer, une tendance qui se développe dans la deuxième moitié du XXe. []
 4. De nombreuses notices de Wikipedia ne sont pas disponibles en français ou en turc. Avis aux traducteurs et traductrices ! []
 5. Constatée dans tous les rapports d’activité de l’IFEA depuis 2007. []

Production et circulation des savoirs dans l’Empire ottoman

7-imagephilippeJuillet 2016

Le champ des études sur les savoirs dans le monde ottoman est en expansion continue. Il se nourrit des questions politiques et patrimoniales qui entourent l’idée de science dans les mondes musulmans, et qui sont en définitive les avatars de la controverse entre Ernest Renan et Jalal al-Din al-Afghani sur la possibilité de la contribution de l’Islam à la science moderne, dont Birgit Schaebler vient de publier une analyse historique exhaustive. La préférence du gouvernement turc actuel pour désigner la science par le mot İlim, en usage à l’époque ottomane, plutôt que par le plus moderne Bilim, et les controverses que cette préférence suscite, en sont une illustration.

L’acception d’İlim inclut un vaste champ de savoirs comprenant tout ensemble les sciences islamiques et ce que Jane Murphy, empruntant à l’arabe ‘ulūm ġarībah, appelle les « sciences hors du commun », telles que l’arithmétique, l’astronomie – mais aussi, le cas échéant, l’astrologie ou la magie –, marqueurs de distinction parmi les oulémas azhari-s du dix-huitième siècle qu’elle étudie. Le mot est donc supposé inscrire les savoirs dans un cadre conceptuel théologique préalable. Il se prête à une lecture patrimoniale des savoirs ottomans dans le contexte plus large des sciences du monde islamique, affirmant l’autonomie intellectuelle de ce dernier et sa contribution continue à un idéal de science universelle. On retrouve ce programme dans la muséographie du Musée d’Histoire des Sciences et Technologies de l’Islam et dans les travaux de son directeur, Fuat Sezgin, qui tend du reste à préférer le mot Bilim.

Bilim renvoie en revanche à l’idée d’une science positive organisée en champs disciplinaires, dissociée de présupposés théologiques par la construction de ses concepts fondamentaux, de ses méthodes et de ses procédures de validation de la preuve. Cette conception inspire l’ouvrage classique d’Abdülhak Adnan Adıvar sur la science des Turcs ottomans, pour qui l’étalon de cette science sécularisée est à trouver en Europe.

La controverse n’est en réalité qu’une des multiples facettes de l’enchâssement de deux débats à la portée bien différente sur la science dans les mondes musulmans. Le premier, de philosophie des sciences, oppose un positivisme qui affirme l’autonomie, tant éthique que sociale, politique ou économique du champ de la recherche scientifique et le caractère essentiellement naturel des faits observés par les scientifiques, à un constructivisme. Ce dernier considère la production de savoir comme un ensemble d’activités très variées et essentiellement sociale, et les preuves scientifiques comme intelligibles seulement dans un langage déjà socialement conditionné. Le second, d’ordre politique, confronte les partisans d’un programme de réislamisation de la science par la soumission des activités scientifiques à une norme religieuse islamique (non sans adopter une approche positiviste militante à l’intérieur de ces paramètres) aux défenseurs d’une conception axiologiquement neutre de la science, mais en fin de compte tributaire de procédures établies en Occident et de la concentration de la production de savoirs et des espaces de débat scientifique à l’intérieur de « métropoles mobiles » (Roy MacLeod) susceptibles d’agréger de nouveaux espaces aux centres de production de la recherche qui comptent au monde, mais en les mettant en relation avec les pôles établis. Dans cette dernière controverse, la réislamisation de la science vise moins à réconcilier la science et la religion après les crises intellectuelles du XIXe siècle qu’à contester les déséquilibres historiquement produits de la géographie des sciences et à affirmer normes contre normes.

Où se situe l’Empire ottoman par rapport aux « métropoles mobiles » de la science mondiale ? Les travaux d’Ekmeleddin İhsanoğlu et Feza Günergün, qui ont mis l’accent à la fois sur les institutions savantes proprement ottomanes et les dynamiques d’échange et d’appopriation culturelle de savoirs étrangers, principalement en provenance d’Europe, ont cherché à dépasser l’opposition science islamique / science d’inspiration européenne. Il s’en dégage l’idée que la science ottomane est fondamentalement une et spécifique, même si des échanges scientifiques s’opèrent tant en direction de l’Europe que de la Perse ou la Chine, et même si les milieux de production scientifique peuvent être socialement éloignés, et séparés par des barrières linguistiques. Rhoads Murphey tient le même raisonnement pour la médecine ottomane, notamment afin de la distinguer de la médecine arabe de l’islam classique, à laquelle l’historiographie la ramène souvent.

Miri Shefer-Mossensohn, notant que les savants ottomans ne se distinguent pas dans les histoires classiques des avancées scientifiques, défend l’idée que les institutions impériales et la société ont constamment valorisé la curiosité des savants et leurs travaux de recherche. Selon elle, l’histoire des activités scientifiques dans le monde ottoman souffre de la priorité accordée par des générations d’historiens des sciences aux percées scientifiques et aux institutions spécialisées dans la recherche de pointe. Elle souligne a contrario que les savants ottomans se préoccupaient de vérification et d’adaptation des innovations qu’ils s’appropriaient. À travers la carrière de savants tels que le médecin alépin Ibn Sallum, autodidacte devenu hekimbaşı et auteur d’ouvrages visant à adapter les thérapies chimiques promues par Paracelse, elle souligne non seulement que les transmetteurs des savoirs les adaptent, mais également que les savants ottomans étaient mobiles et faisaient personnellement circuler leurs idées.

Dans son introduction, elle met en outre en relief l’importance pour les Social Studies of Science des phénomènes de co-construction des savoirs : plutôt que du travail d’« inventeurs » ou de « découvreurs » individuellement identifiés, la plupart des découvertes scientifiques et techniques résultent généralement de contributions multiples, ou d’une accumulation collective d’informations. L’historiographie classique des sciences a tendu à gommer ce fait, et notamment à sous-estimer la part des informateurs des « découvreurs » dans la formation des faits scientifiques. C’est ce que souligne, chacun selon leur approche, Ekmeleddin İhsanoğlu, Konstantinos Chatzis et E. Nikolaïdes qui soulignent que si des traditions prépondérantes existent dans les différents domaines de savoir dans l’Empire ottoman, par son extension et par sa diversité linguistique, la « science ottomane » est en réalité plurielle et multiculturelle ; ou Pınar Emiralioğlu, qui insiste non seulement sur le rôle des navigateurs et géographes ottomans tels que Piri Reis dans l’extension des savoirs géographiques au XVIe siècle, mais aussi sur le rôle des protecteurs impériaux et des informateurs de ces derniers. Un dialogue des savoirs s’instaure.

Que se passe-t-il alors au XIXe siècle, lorsque les réformateurs ottomans favorisent la multiplication des transferts culturels depuis l’Europe ? Au-delà du cadre ottoman, on constate un affermissement parallèle de l’idée de frontières disciplinaires et de souveraineté (et donc, d’appartenance à des frontières territoriales). Se développent alors l’organisation nationale des institutions scientifiques, l’étatisation des cursus de formation, l’institutionnalisation des spécialités dans ce cadre étatique, et la conscience d’une  nationalisation des dynamiques de la recherche scientifique. Ce processus a lieu tant en Europe que dans l’Empire ottoman, comme le souligne M. Alper Yalçınkaya, et la compétition entre États-nations dans le domaine scientifique conduit à valoriser les recherches de pointe et ceux qui en portent les projets. Il en résulte un phénomène d’accélération, face auquel les savants ottomans sont tiraillés entre le souci de suivre ce processus de compétition scientifique, en percevant leur situation comme un retard, et la conscience que la science qui s’élabore ainsi porte en elle des modèles culturels et religieux dont ils se défient.

Dans ce contexte, la communication devient un enjeu essentiel des politiques de la science, tant pour assurer sa transmission pédagogique que pour permettre la participation aux débats scientifiques internationaux. La pluralité des langues dans l’Empire ottoman suscite des débats différenciés sur la terminologie, des chronologies et des prises de position diverses dans les débats intellectuels sur la science et ses relations à la philosophie et la religion, ce que souligne Marwa Elshakry à travers les débats autour de Darwin dans les provinces arabes de l’Empire. D’une aire linguistique à une autre, ce sont des outils conceptuels nouveaux qui doivent être développés, et des connotations divergentes qui se manifestent à travers les territoires de l’Empire : ainsi, si İlim induit l’idée d’une connexion entre science et religion, se popularise au XIXe siècle en arabe ‘ilmānī, dérivé du même mot désignant à la fois science et savoir (‘ilm), et l’athéisme.

BIBLIOGRAPHIE

 • Abdülhak Adnan-Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, Istanbul, Maarif Matbaası, 1943 : Tur Ho 0128
 • M. Alper Yalçınkaya, Learned Patriots. Debating Science, State and Society in the Nineteenth-Century Ottoman Empire, Chicago, The University of Chicago Press, 2015.
 • Marwa Elshakry, Reading Darwin in Arabic, 1860-1950, Chicago, The University of Chicago Press, 2014.
 • Pınar Emiralioğlu, Geographical Knowledge and Imperial Culture in the Early Modern Ottoman Empire, Londres, Ashgate, 2014.
 • Ekmeleddin İhsanoğlu (éd.), Osmanlı ilmî ve meslekî cemiyetleri : 1. Millî Türk Bilim Tarihi Sempozyumu : 3-5 Nisan 1987, Istanbul, Edebiyat Fakültesi Basınevi, 1987 : Tur Hm 0525
 • Ekmeleddin İhsanoğlu, Konstantinos Chatzis, E. Nikolaïdes, Multicultural Science in the Ottoman Empire, coll. « De diversis artibus », vol. 69, Bruxelles, Brepols, 2003.
 • Jane H. Murphy, « Aḥmad al-Damanhūrī (1689-1778) and the Utility of Expertise in Early Modern Ottoman Egypt », Osiris, numéro spécial : Expertise and the Early Modern State,vol. 25, n° 1 (2010), p. 85-103.
 • Birgit Schaebler, Moderne Muslime : Ernest Renan und die Geschichte der ersten Islamdebatten 1883, Paderborn, Schoeningh Ferdinand Gmbh, 2016.
 • Fuat Sezgin, İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, catalogue du musée,Istanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010 : CAT 049 II
 • Miri Shefer-Mossensohn, Science among the Ottomans : The Cultural Creation and Exchange of Knowledge, Austin, University of Texas Press, 2015.

Le concept d’espace public en Turquie

6-image_concept_despace_publicJuin 2016
Türkçe çeviri

1. La catégorie « espace public »

Depuis les années 1980, dans la ville européenne post-industrielle, l’espace public est à la fois une catégorie d’analyse – pour des chercheurs de différents domaines des sciences sociales – et d’action – pour les pouvoirs publics (Fleury 2007). Selon le géographe Antoine Fleury, pour comprendre comment ce concept s’est constitué, il faut remonter aux années 1970. À cette époque, dans les villes européennes, l’usage des lieux du public (traditionnellement, les rues et les places des centres-villes) décline. Paradoxalement, ce déclin va conduire à l’invention (réinvention) de la catégorie « espace public ». En effet, à ce déclin s’ajoute l’apparition de nouvelles représentations de la ville en Europe. Chez les professionnels de l’urbanisme, ces nouvelles représentations sont marquées par l’émergence de l’urbanisme culturaliste[1], qui a pour objectif de reconstruire l’urbanité grâce aux formes héritées des espaces d’usage public. Les représentations des chercheurs évoluent également car de nouveaux sujets alimentent les sciences sociales : la quotidienneté en sociologie urbaine, la relation public/privé et la dimension spatiale de la question sociale. En outre, précédemment, dans le domaine de la philosophie politique, Jürgen Habermas et Hannah Arendt avaient, chacun à leur manière, théorisé l’espace public au sens d’une sphère publique immatérielle qui permet la discussion et le débat (l’öffentlichkeit d’Habermas). L’influence de leurs travaux contribue à forger ce que le géographe Michel Lussault appelle une « mythologie spatiale, à forte légitimité scientifique » (Lussault 2003 : p.333) : celle des espaces publics urbains considérés comme des agoras grecques. Dans sa thèse, Antoine Fleury résume cette chronologie de la construction de la notion d’espace public en écrivant : « L’espace public est donc progressivement défini comme le lieu concret où s’incarne la sphère publique, la vie démocratique, la citoyenneté » (Fleury 2007 : p.36). Chez les acteurs de la ville européenne post-industrielle, l’espace public devient la nouvelle norme de l’aménagement urbain : la ville et la vie démocratique n’existeraient pas sans. L’amélioration de la forme urbaine aurait des effets bénéfiques sur le tissu social. On attribue aux espaces publics urbains des valeurs positives d’échange, de partage, de rencontre avec l’altérité et de mixité sociale : les « nouvelles vertus de l’espace public » (Decroly et alii 2003 : p.8).

2. Quel(s) espace(s) public(s) turc(s) ?

Ainsi la construction de l’espace public urbain comme critère de bonne santé démocratique est-elle le fruit d’une approche européenne de la ville. En langue turque, le concept d’espace public est aussi polysémique. Il s’agit d’une polysémie différente de celle que l’on a en français, mais qui prête également à confusion. Cânâ Bilsel souligne que le terme kamusal alan désigne soit les établissements publics et ce qui est relatif à l’État, soit la sphère publique au sens d’Habermas, quand les espaces libres ou bâtis d’usage public sont regroupés sous le terme kamu mekânı. En turc, le chevauchement a donc lieu entre ce qui relève de l’Etat et ce qui relève du public (Bilsel 2007). De plus, en Turquie, il n’existe pas de politiques municipales s’occupant spécifiquement des espaces publics urbains. Par exemple, à Istanbul, excepté la politique d’aménagement des espaces verts, l’action sur les espaces publics se limite à des aménagements ponctuels, en marge de politiques sectorielles telles que la politique des transports ou la politique commerciale. Cependant, à Istanbul comme dans les autres métropoles mondiales, l’aménagement (ou le réaménagement) des espaces publics est devenu un outil de marketing urbain (Fleury 2007).

3. Des logiques de régulation mondiales

En langue française, à l’instar du turc ou de l’anglais, l’espace public, au sens géographique, est ainsi un lieu ouvert au plus grand nombre, qui va permettre la rencontre, fortuite ou planifiée. Selon cette définition, les places, rues et parcs ­­hérités de la ville européenne traditionnelle ne sont donc pas les seuls espaces publics. Les espaces collectifs de la ville musulmane (notamment le souk) et de la ville ottomane l’étaient également (sur les parcs d’Istanbul au XVIIIe siècle, voir Hamadeh 2008). Aujourd’hui un shopping mall (Erkip 2003) ou encore un quai de métro ou un vapur (Bozorgan 2006) font bien office de lieux de sociabilités et de co-présence, ouverts à l’usage du public. On assiste à une recomposition des espaces publics des métropoles du monde entier, qui sont traversés par des dynamiques similaires (certes déclinées selon les contextes) : marchandisation, privatisation, surveillance, exclusion, muséification, rôle des loisirs, etc. Ces logiques de régulation ont été mises en évidence dès les années 1980 par la littérature scientifique nord-américaine et elles s’appuient souvent sur la vision idéalisée de l’espace public pour dénoncer la fragmentation urbaine qui s’accentue. Cependant, il faut garder à l’esprit qu’en tout temps et en tous lieux, l’espace public, qu’il soit matériel ou abstrait, a exclu certaines catégories de population.

4. Le mouvement Gezi et le droit à la ville

Le géographe David Harvey définit le concept de droit à la ville, développé par Henri Lefebvre, comme un droit collectif, mais « un droit à nous changer nous-mêmes en changeant la ville de façon à la rendre plus conforme à notre désir le plus cher » (Harvey 2011 : p.8). Ainsi le mouvement de contestation autour du projet de réaménagement du parc Gezi au printemps 2013 peut-il être lu comme une revendication du droit à la ville. Cet espace public urbain a été à la fois le point de départ de protestations urbaines à l’échelle nationale et le lieu d’expérimentation d’une nouvelle manière de vivre la ville, à l’échelle micro-locale du parc : preuve que des espaces potentiellement ouverts à toutes et tous sont nécessaires pour se rassembler et réfléchir à des alternatives politiques ?

Bibliographie

Pour aller plus loin, sur la construction du concept d’espace public

 • ARENDT Hannah, 1994 (1958), Condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy, 400p.
 • BASSAND Michel, COMPAGNON Anne, JOYE Dominique et STEIN Véronique, avec GÜLLER Peter, 2001, Vivre et créer l’espace public, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 223p.
 • CAPRON Guénola et HASCHAR-NOÉ Nadine, 2007, L’espace public urbain : de l’objet au processus de construction, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 276p.
 • CHOAY Françoise et MERLIN Pierre, 2000, Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, article « Espace public », Paris, PUF, p.355-357
 • FLEURY Antoine, 2007 « Les espaces publics dans les politiques métropolitaines. Réflexions au croisement de trois expériences : de Paris aux quartiers centraux de Berlin et Istanbul », Université Paris I Panthéon-Sorbonne, thèse de géographie sous la direction de Thérèse Saint-Julien, 685 p. ; URL : http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00259957/fr/
 • HABERMAS Jürgen, 1988 (1978), L’espace public, Paris, Payot, 330p.
 • KOROSEC-SERFATY Perla, 1988 « La sociabilité publique et ses territoires. Places et espaces publics urbains », Architecture et comportement, vol. 4 n°2, p.111-132
 • LÉVY Jacques et LUSSAULT Michel, 2003, Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, articles « Espace public » I et II, Paris, Belin, p.333-340 – Obs Urb 1544
 • ONAT Nazım, 2013, Kamusal alan ve sınırları : Hannah Arendt ve Jürgen Habermas’ın yaklaşımları, İstanbul, Durakİstanbul, 118s.
 • SIMMEL Georg « Métropoles et mentalités » (1903) in Grafmeyer Yves et Joseph Isaac, 1990, L’École de Chicago, Paris, Aubier, p.61-77
 • TOMAS François, 2001 « L’espace public, un concept moribond ou en expansion ? », Géocarrefour, vol. 76 n°1, p.75-84 ; URL : http://www.persee.fr/doc/geoca_1627-4873_2001_num_76_1_2509
 • TOUSSAINT Jean-Yves et ZIMMERMANN Monique, 2001, User, observer, programmer et fabriquer l’espace public, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 290p.

Sur les logiques de régulation mondiale des espaces publics urbains

 • ATKINSON Rowland, 2003 « Domestication by Cappuccino or a Revenge on Urban Space ? Control and Empowerment in the Management of Public Spaces », Urban Studies, vol. 40 n°9, p.1829-1843
 • BELINA Bernd, 2003 « Evicting the undesirables. The idealism of public space and the materialism of the bourgeois State », Belgeo, n°1, p.47-62
 • DECROLY Jean-Michel, DESSOUROUX Christian et VAN CRIEKINGEN Mathieu, 2003 « Les dynamiques contemporaines de privatisation des espaces urbains dans les villes européennes », Belgeo, n°1, p.3-20
 • GARNIER Jean-Pierre, 2008 « Scénographies pour un simulacre : l’espace public réenchanté », Espaces et sociétés, vol. 3 n°134, p.67-81 ; URL : http://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2008-3-page-67.htmP356
 • LOW Setha and SMITH Neil, 2005, The Politics of Public Space, London / New York, Routledge, 200p.
 • MITCHELL Don, 1995 « The End of Public Space ? People’s Park, Definitions of the Public, and Democracy », Annals of the Association of American Geographers, vol. 8 n°1, p.108-133
 • ZUKIN Sharon, 2010, Naked City. The death and life of authentic urban places, New York, Oxford University Press, 312 p. – Obs Urb 1608

Sur les espaces publics et la relation public/privé en Turquie, au Moyen-Orient et dans le « Monde musulman »

 • AKTAŞ Cihan, 2005, Bacı’dan Bayan’a – İslamcı Kadınların Kamusal Alan Tecrübesi, Kapı Yayınları, 238s.
 • AMMANN Ludwig and GÖLE Nilüfer, 2006, Islam in Public : Turkey, Iran and Europe, Istanbul, Istanbul Bilgi University Press, 555p. – ISL G 087 ou Tur Se 294
 • ANR Transtur, 2012 « Les reconfigurations contemporaines des relations public/privé en Turquie », Workshop organisé à l’IFEA ; URL du programme : https://www.canal-u.tv/producteurs/ifea/etudes_contemporaines/les_reconfigurations_contemporaines_des_relations_public_prive_en_turquie
 • AYMES Marc, GOURISSE Benjamin et MASSICARD Élise (dir.), 2014, L’Art de l’État en Turquie. Arrangements de l’action publique de la fin de l’Empire ottoman à nos jours, Paris, Karthala, 432p. – Tur Cont 230
 • BARHEL Pierre-Arnaud, 2005 « À Tunis, l’espace public ferait-il peur aux dirigeants ? De la fabrication « encadrée » des lieux à leur subversion compensatoire » in Hossard Nicolas et Jarvin Magdalena, C’est ma ville, de l’appropriation et du détournement de l’espace public, Paris, L’Harmattan, p.41-50
 • BILSEL Cânâ, 2007 « L’espace public existait-il dans la ville ottomane ? Des espaces libres au domaine public à Istanbul (XVIIe – XIXe siècles) », Études balkaniques, n°14 ; URL : http://etudesbalkaniques.revues.org/233P332
 • BOZDOĞAN Sibel and KASABA Reşat, 1997, Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, Washington, University of Washington Press, 304p. – Tur Cont 060
 • BOZDOĞAN Sibel ve KASABA Reşat, 1998, Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 223s. – Tur Cont 132
 • CERMOC, 1994 « Du privé au public : Espaces et valeurs du politique au Proche-Orient », Les Cahiers du CERMOC, Beyrouth, n°8, 171p. – COLL XXXIX 08
 • DAVID Jean-Claude, 2002, « Espace public au Moyen-Orient et dans le monde arabe, entre urbanisme et pratiques citadines », Géocarrefour, vol. 77 n°3, p.219-224 ; URL : http://www.persee.fr/doc/geoca_1627-4873_2002_num_77_3_2746
 • GILLOT Gaëlle, 2002 « Espaces populaires, pratiques intimes : les jardins publics au Caire, à Rabat et à Damas », Géocarrefour, vol. 77 n°3, p.267-274 ; URL : http://www.persee.fr/doc/geoca_1627-4873_2002_num_77_3_2751
 • GÖLE Nilüfer, 2000 (2. Basım), İslam’ın yeni kamusal yüzleri : İslam ve kamusal alan üzerine bir atölye çalışması, İstanbul, Metis Yayınları, 260s.
 • KUBILAY Çağla, 2010, İslamcı söylemde kamusal alan ve türban tartışmaları, İstanbul, Libra, 320s. – Tur Cont 053
 • LAVERGNE Marc, 1993 « L’islamisme à la conquête de la ville arabo-musulmane : un champ d’étude pour le géographe » in Troin Jean-François (coord.), Recherches urbaines dans le monde arabo-musulman, URBAMA, Fascicule de Recherches n°24, p.35-54 – COLL XLIV 24
 • MERMIER Franck, 2005 « Souk et citadinité dans le monde arabe » in Arnaud Jean-Luc (dir.), L’urbain dans le monde musulman de Méditerranée, Paris / Tunis, IRMC, Maisonneuve & Larose, p.81-100 – Obs Urb 1475
 • NAVEZ-BOUCHANINE Françoise, 2005 « Les espaces publics des villes magrébines. Enjeu et partie prenante de l’urbanisation » in Arnaud Jean-Luc (dir.), L’urbain dans le monde musulman de Méditerranée, Paris / Tunis, IRMC, Maisonneuve & Larose, p.101-119 – Obs Urb 1475
 • ÖZBEK Meral, 2004, Kamusal alan, İstanbul, Hil, 742s.
 • SUNAR Lütfi ve IŞILAK Hatice, 2005, Sivil bir kamusal alan, İstanbul, Kaknüs yayınları, 207s.
 • YERASIMOS Stefanos, 1999 « Müslüman Uzamında Sınır Çizgisi ve Geçit » in Onay Sözer ve Ferda Keskin, Pera Peras Poros. Jacques Derrida ile birlikte disiplinlerarası çalışma, İstanbul, Yapı Kredi Yayinları, 111p.
 • YÖRÜKAN Turhan, 2012, Sosyolojik ve sosyal psikolojik görüş açısıyla şehir, konut ve mahremiyet, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi, 335p.

Sur les espaces publics d’Istanbul et les pratiques qui y prennent place

 • BIRONNEAU Clément, 2012 « Un espace public au carrefour des usages : le jardin de Hasbahçe entre intrusions du politique et arts de faire », mémoire de master 1 sous la direction de Jean-François Pérouse (Sciences Po Grenoble) ; URL : http://oui.hypotheses.org/2103TEZ 100
 • BOZORGAN Annette, 2006 « Les vapur d’Istanbul : un espace public en suspens ? Usages et représentations des voyageurs quotidiens », mémoire de master 2 sous la direction de Michèle Jolé (Sciences Po Paris) – TEZ 095
 • DORSO Franck, 2007 « Quand l’intime fuit le privé pour trouver refuge dans le public », Travaux et documents, UMR 6590 Espaces géographiques et sociétés, n°26, p.57-64 ; URL : http://eso.cnrs.fr/fr/publications/eso-travaux-et-documents/n-26-septembre-2007.html
 • DORSO Franck, 2003 Un espace indécis au cœur d’Istanbul. La muraille de Théodose II en 2001, Istanbul, Les dossiers de l’IFEA, Série : Patrimoines au présent, n°1, 40p. ; URL : http://books.openedition.org/ifeagd/202COLL CVIII 0
 • ERKIP Feyzan, 2003 « The shopping mall as an emergent public space in Turkey », Environment and Planning A, vol. 35, p.1073-1093 ; URL : http://socasis.ubbcluj.ro/urbana/upload/syllabus2010/08b.Erkip(2003).pdf
 • FLEURY Antoine, 2008 « Les espaces publics d’Istanbul entre choix d’acteurs et pratiques citadines » in Bonnin Philippe, Boissonade Jérôme, Guevel Solenn et Poulain France, Ville visible, ville invisible. La jeune recherche urbaine en Europe, Paris, L’Harmattan, p.155-162 ; URL : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00355863/document
 • FLEURY Antoine, 2008 « Istanbul/Berlin. Le pique-nique ou la ville en partage » in Barthe-Deloizy Francine, Le pique-nique ou l’éloge d’un bonheur ordinaire, Paris, Bréal, p.175-199 ; URL : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00345533/document
 • FLEURY Antoine, 2005 « Les rivages d’Istanbul : des espaces publics au cœur de la mégapole », Géographie et cultures, n°52, p.55-72 ; URL : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00257996/document
 • GLOOR Marie et KARAMAN Helin, 2012 « Le Topkapı Kültür Parkı dans le processus de normalisation des espaces publics à Istanbul : discours, production et usages », mémoire de master 1 sous la direction d’Antoine Fleury et Sébastien Jacquot (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) ; URL : http://oui.hypotheses.org/2108
 • GÜRALLAR YEŞİLKAYA Neşe, 2007 « From a courtyard to a square: transformation of the Beyazıt Meydanı in the early nineteenth century Istanbul », METU Journal of the Faculty of Architecture, vol. 24 n°1, p.71-92 ; URL : http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2007/cilt24/sayi_1/71-92.pdf
 • HAMADEH Shirine, 2008 « Public Spaces and Public Order » in The City’s Pleasures. Istanbul in the Eighteenth Century, Seattle / London, University of Washington Press, p.110-138 – Obs Urb 1528
 • KARAMAN Aykut, 2005, Urban Design in Change, Change in Urban Design, 15th International Urban Design and Implementations Symposium, 3rd International Urban Design Congress (26-28 May 2004), Istanbul, MSGSÜ
 • MEISSONNIER Joël et MeïLo, 2014, Vendeurs des rues d’Istanbul. Carnet de voyage et d’entretiens, Istanbul, 90p.

Enfin, sur le droit à la ville

 • BARTU CANDAN Ayfer ve ÖZBAY Cenk, 2014, Yeni İstanbul Çalışmaları. Sınırlar, mücadeleler, açılımlar, İstanbul, Metis, 432s. – Obs Urb 1678
 • ÇAVDAR Ayşe ve TAN Pelin, 2013, İstanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali, İstanbul, Sel Yayıncılık, 239s. – Obs Urb 1652
 • HARVEY David, 2011, Le capitalisme contre le droit à la ville. Néolibéralisme, urbanisation, résistances, Paris, éditions Amsterdam, 96p. (traduit par Cyril Le Roy, Nicolas Vieillescazes, Clémence Garrot et Joséphine Gross)
 • LEFEBVRE Henri, 2009 (1968), Le Droit à la ville, Paris, Economica, 135p.
 • MITCHELL Don, 2003, The Right to the City : Social Justice and the Fight for Public Space, New York, Guilford Publications, 270p.
 • MONTABONE Benoît, 2013 « Droit à la ville et contestation de l’ordre moral urbain en Turquie », EchoGéo, Sur le Vif ; URL : http://echogeo.revues.org/13567
 • MUTLU Ahmet ve BATMAZ Nazlı Yücel, 2013, Türkiye’de kent hakkı, Ankara, Orion Kitabevi, 351s.
 • PÉROUSE Jean-François, 2013 « Le parc Gezi : dessous d’une transformation très politique », Métropolitiques ; URL : http://www.metropolitiques.eu/Le-parc-Gezi-dessous-d-une.html

Patrimoine et récits historiques dans le sud-est de la Turquie : Diyarbakır-Mardin-Şanlıurfa

pres_dmsMai 2016
Türkçe çeviri

Depuis le début des années 2000, les publications culturelles se sont multipliées dans le Sud-est de la Turquie, particulièrement à Diyarbakır, Mardin et Şanlıurfa. Les récits historiques portant sur ces villes se reconstituent sous l’impulsion de redécouvertes patrimoniales et de politiques effrénées de développement du tourisme. On formule de nouveaux discours sur l’identité locale des lieux, ceci à destination des nouveaux publics que constituent les touristes mais aussi les habitants sensibles à un sentiment d’appartenance urbain.

L’analyse des modalités d’écriture et de publicisation des récits historiques et identitaires locaux ne peut se limiter à l’étude d’ouvrages universitaires, de manuels scolaires et de discours officiels de l’Etat. Les matériaux et supports de la production des identités locales se diversifient dans le cadre du développement touristique et territoriale. Prospectus et guides touristiques, documents de promotion de projets institutionnels, publications culturelles, productions artistiques et photographiques méritent ainsi de focaliser notre attention. Ces ouvrages, que l’on trouve autant dans les bibliothèques municipales et dans les administrations publiques que dans les offices de tourismes et les cafés des centres historiques, donne une visibilité nouvelle aux représentations historiques et identitaires.

Considérant ces nouvelles représentations des villes, simplifiées et banalisées par le tourisme, il semble bien qu’une réflexion sur la construction des identités locales ne puisse faire l’économie d’une analyse des productions culturelles et touristiques. C’est ce que nous proposons d’effectuer ici à travers l’étude d’un échantillon de publications relatives aux villes de Diyarbakır, Mardin et Şanlıurfa

Diyarbakır-Amed: forteresse et jardins, “cœur de l’Anatolie” et “capitale kurde”

Le processus d’inscription au patrimoine de l’UNESCO du paysage culturel de Diyarbakır, abouti en 2015, a suscité un véritable engouement patrimonial. L’identité de la ville est plus que jamais imprégnée des descriptions de ses murailles, qui font l’objet de multiples publications universitaires et institutionnelles depuis une quinzaine d’années (notamment par les traductions et expositions relatives aux travaux de l’archéologue Albert Gabriel, premier directeur de l’IFEA). Par ailleurs, les jardins de l’Hevsel sont désignés comme valeur esthétique et culturelle incontournable de la ville dans les guides touristiques et ouvrages photographiques alors même que leur “histoire millénaire” ne fait l’objet d’une redécouverte que très récemment.

Sur ces points, les constructions identitaires et patrimoniales semblent faire consensus. Mais en ce qui concerne la représentation de Diyarbakır (Amed en kurde) comme capitale du Kurdistan de Turquie ou comme “coeur de l’Anatolie” du Sud-est, les divergences sont profondes entre publications de la mairie métropolitaine (acquise au parti kurde) et la préfecture. Le conflit entre Etat turc et mouvement kurde est aussi une question de représentation du territoire et de l’identité locale.

Mardin: ville de la “mosaïque culturelle” et de l'”harmonie confessionnelle”

La profusion de publications culturelles et universitaires, produites par des fondations (religieuses ou non), des organisations publiques et privées, impose progressivement l’évidence d’une représentation de Mardin comme “mosaïque culturelle”, où cohabiteraient pacifiquement depuis des siècles arabes, syriaques, turcs et kurdes. L’image du clocher s’alignant sur le minaret, banalisée par les couvertures d’ouvrages touristiques, célèbre une “harmonie confessionnelle” à laquelle les visiteurs comme les habitants de la ville veulent croire mais dont chacun sait qu’elle ne va pas de soi.

Qu’en est-il de la véritable histoire de cette localité, de son paysage urbain et de la vie de ces anciens et actuels habitants ? Plus ou moins détachées du récit fantasmé de la ville de la “diversité culturelle”, diverses publications recherchent les identités multiples de la ville, s’attardant sur son architecture turque artukides ou bien parfois sur les patrimoines matériels et immatériels hérités des minorités chrétiennes, syriaques et arméniennes.

Şanlıurfa: la “ville des prophètes” et du Projet d’Anatolie du Sud-Est

Urfa, ou plutôt “Şanlı”urfa (la < glorieuse >, titre consacré en 1983 en référence au rôle des habitants de la ville dans le mouvement de résistance national de 1919), est aujourd’hui systématiquement affublée du qualificatif de < ville des prophètes > (pergamberler şehri). La promotion du pèlerinage vers cette < ville sainte > et la multiplication des infrastructures et publications touristiques se focalisent avant tout sur la légende d’Abraham et des poissons sacrés du balıklıgöl. Le patrimoine d’Urfa, ses héritages architecturaux et confessionnels pourraient, tout autant qu’à Mardin, faire de cette ville une localité de la < diversité culturelle >. C’est pourtant une autre histoire qui nous est raconté dans les publications des fondations locales (telles que ŞURKAV) travaillant en collaboration avec les autorités publiques.

Par ailleurs, l’identité que donne à voir la ville est aussi celle promue par l’administration du projet d’Anatolie du Sud-Est (Güneydoğu Anadolu Projesi, GAP) qui, dès les années 1980, a placé Urfa au cour de son projet de développement. Une de ces publication s’intitulant < Urfa, la ville qui renaît des eaux > (The City Reborn of Water : Şanlıurfa) présente la ville de telle manière à promouvoir les barrages hydroélectriques comme des projets culturels et identitaires. Les récits historiques et culturels sont ici instruments de légitimation d’un projet civilisateur de l’Etat.

Bibliographie

 • AKDEMIR Nejla Akat, KARAMAN Metin, BURTAKAL Fathi (2015) Diyarbakır kalesi ve Hevsel medeniyetler bahçesi, publication de la Diyarbakır Büyüksehir Belediyesi, Diyarbakır, 129p.
 • DIKEN Şeymus (2010) Diyarbakır, Editions Turquoise, Paris, 254 p.
 • Diyarbakır Büyüksehir Belediyesi  (juin 2012-2015) Diyarbakır, travel guide, 3ème édition, Diyarbakır, Boyut, 240p.
 • Diyarbakır valiliği (2011) Diyarbakır, city guide, published by the Diyarbakır governorship, supported by the GAP regional development administers, printed in the scope of the “bridge of civilisations from Mesopotamia to Anatolia” project, Diyarbakır, 119p.
 • Diyarbakır valiliği (2013) Diyarbakır, the heart of Anatolia, published by the Diyarbakır governorship, supported by the GAP regional development administers, printed by “promoting the cultural heritage of Diyarbakır” project applied within the scope of “supporting centers of attraction” of the governorship of Diyarbakır supported by the ministry of development”, Diyarbakır, 113p.
 • Diyarbakır valiliği (juillet 2012) Hevsel bir kentin kileri, édité par Recep Tezgel, publié par la préfecture de Diyarbakır, 164p.
 • Diyarbakır valiliği ve Diyarbakır müze müdürlüğü (2011) Diyarbakır kültür envanteri, publié par la préfecture de Diyarbakır, 374p. (Disponible en pdf)
 • Diyarbakır muzesi müdürlüğü (2013) Ilisu barajı ve HES projesi arkeolojik kazıları 2004-2008 çalışmaları, publié par le ministère de la culture et du tourisme, Diyarbakır, 460p.
 • Gabriel Albert (1940) Voyages archéologiques dans la Turquie orientale, tome I Texte, Istanbul, Institut français d’archéologie de Stamboul, 375p.
 • Gabriel Albert (2014) Şarki Türkiye’de Arkeolojik Geziler,: Dipnot Yayınları, Ankara, 415p.
 • SÖZEN, M. (1976), Diyarbakır’da türk mimarisi, Diyarbakır’ı Tanıtma ve Turizm Derneği yayını, Istanbul.
 • Union of Southeastern Anatolia region municipalities (2013), Another look at East and Southeast Turkey, 2e édition (1e édition 2009), p.198-257 (Disponible en pdf)
 • Tigris Amed et Çakar Yıldız (2014) AMED, Coğrafya, tarih, kültür, Diyarbakır, publié en kurde et en turc par la municipalité Métropolitaine de Diyarbakır, 540p.
 • SARIBIYIK Mustafa (ed.) (Ocak 2015) İslam tarihinin ilk asrında Diyarbakır ve çevresi, Diyarbakır Valiliği kültür ve sanat yayınları n°16, Diyarbakır, 150p.
 • SOYUKAYA Nevin (ed.) (2015) Diyarbakır fortress and Hevsel gardens cultural landscape, publication de publication de la Diyarbakır Büyüksehir Belediyesi, Diyarbakır, 197p.
 • YILDIZ Irfan (ed.) (2011) Medeniyetler mimarısı, Diyarbakır mimarısı,  Diyarbakır Valiliği kültür ve sanat yayınları n°3, Diyarbakır
 • ERDOĞAN Nihat (ed.) (2014) Anastasiopolis, Dara antik kenti, publication de Mardin Müzesi, Mardin, 40p.
 • BEKIN Doğan (2010) Tarihin Işığında Mardin, Mardin Valiliği Kültür Yayınları ve GENPA, Ankara
 • MARDİN VALİLIĞI VE ÇEKÜL (2013) Mardin Kültür Envanteri, ed. Mardin Valiliği İl Kültür ve Turizm müdürlüğü, Istanbul, 672p.
 • MANER Çiğdem (2006) A traveler’s guide to Mardin, Marev Yayınları, İstanbul, 307p.
 • URBAN İstanbul (2009) Mardin UNESCO’ya Doğru, MAREV Yayınları, İstanbul
 • AKYÜZ Gabriel (1998) Mardin ili’nin merkezinde civar köylerinde ve ilçelerinde bulunan kiliselerin ve manastır, publié par Mardin Kirklar Kilisesi, Mardin, 160p.
 • ÖZDEM Filiz (ed.) (2005) Taşın Belleği Mardin, Yapı Kredi Yayınları, Istanbul
 • ÖZTÜRKTALAY Lâtif (1995) Mardin ve Mardinliler, éd. T.C. Mardin belediyesi doğal ve kültürel koruma araştırma merdinar projeler.
 • SAKIP SABANCI KENT MÜZESI (2012) Mardin’i Dinlerken, Müzeyle Başlayan Değişim, publication SABANCI VAKFI, Mardin, .p.
 • ÇEKÜL VAKFI (2011) Mardin (Kendini Koruyan Kentler), Çekül Vakfı Yayınları, İstanbul, 104 p.
 • AVUKA Adnan (2010) Mardin Hoşgörülerin diyarı, publication Mardin Valiliği, 132p.
 • KÜRKÇÜOĞLU Cihat (2008) Şanlıurfa 1850-1950, ŞURKAV yayınları n°31, Şanlıurfa, 316p.
 • KÜRKÇÜOĞLU Cihat, GÜLER Selahaddin (2010) Tarih Turizm şehri Şanlıurfa, ŞURKAV yayınları n°30, Şanlıurfa, 116p.
 • KÜRKÇÜOĞLU Cihat,  GÜLER Selahaddin, AKALİN Müslüm, KÜRKÇÜOĞLU Sabri (2002) Şanlıurfa Uygarlığın doğduğu şehir, ŞURKAV yayınları n°27, Ankara, .p.
 • ŞANLIURFA PUBLICITY CENTER (2015) Şanlıurfa travel guide DVD, booklet, city map, production ŞANLIURFA VALİĞİ/ ŞURKAV, .p. + DVD
 • ŞANLIURFA MÜZESI (2015) Göbeklitepe tanıtım filmi, production X, DVD
 • ÖNAL Mehmet, KARABULUT Hasan, DERVIŞOĞLU Nedim (2011)  Haleplibahçe mozaikleri Şanlıurfa / Edessa, Arkeoloji ve sanat yayınları, Şanlıurfa belediyesi’nin katkılarıyla, Istanbul, 171p.
 • PEKDEMIR Neslihan, Özbek Ayşegül, Özcan Işılay (ed.) (2015) Haleplibahçe mozaikleri mosaıcs, publication de l’agence de développement Karacadağ en collaboration avec la direction du musée de Şanlıurfa, 97p.
 • KARLIKLI Şaziye (Ed.) (1998) The City Reborn of Water : Şanlıurfa, published by Creative Yayıncılık ve tanıtım supported by Garanti leasing, Istanbul, 359p.

De la rivalité impériale à la « politique de bon voisinage » Approche bibliographique des relations turco-iraniennes de 1501 à 2010

4-les_empires_ottoman_et_safavide_des_puissances_hegemoniques_et_rivales_au_moyen_orient_des_le_xvie_siecleAvril 2016

La Turquie et l’Iran actuels sont les héritiers de grands empires qui ont dominé le Moyen-Orient durant des siècles. Ils entretiennent à ce titre des liens diplomatiques et des rivalités très anciennes, entre les Ottomans sunnites et les dynasties iraniennes safavide puis qâdjâr, promotrices de l’alévisme, puis du chiisme. Ces relations ont été abondamment étudiées par des chercheurs orientalistes, dont certains ouvrages sont consultables à la bibliothèque de l’Institut français d’études anatoliennes.

S’attaquant à la base historique de ces relations, certains auteurs, tels Jean-Louis Bacqué Grammont et Adel Allouche se sont intéressés aux origines de la rivalité ottomano-safavide. D’autres auteurs, comme Vecih Kevserani ou Bekir Kütükoğlu, vont décrire de manière plus générale les relations entretenues par les deux puissances au cours des siècles. Or, malgré une opposition territoriale et religieuse récurrente, les deux ensembles sont loin d’être homogènes. Comme le rappelle David Durand-Guedy, les Turcs ont dominé l’Iran pendant plusieurs siècles, d’où l’ascendance turque des dynasties safavide et qâdjâr, la présence de nombreuses populations turcophones en Iran, ainsi que celle de la langue et de la culture persanes à la cour d’Istanbul que nous dévoilent Mohammad-Reza Djalili. Les deux empires sont également confrontés aux mêmes enjeux structurants. En effet, leur rivalité devient stagnante puis déclinante au cours du XVIIIème siècle, comme le décrivent Münir Aktepe et Robert Olson, sous le regard d’une Europe qui monte en puissance. En effet, des relations avec les cours d’Europe du début XVIIème siècle décrites par Gérard Tongas à celles de la fin du XIXème, présentées par Keith Wilson, les empires ottoman et qâdjâr ressentent l’influence grandissante des empires britannique et russe. Influence exposée par Sabri Ateş, qui se penche sur la stabilisation de la frontière turco-iranienne au XIXème siècle sous l’influence européenne. Cet événement empêchera de facto la création d’un Etat kurde, comme nous le montre Nejat Abdulla, et va alimenter des revendications identitaires, de part et d’autre de la frontière turco-iranienne, ce qu’analysent Gilles Dorronsoro et Olivier Grojean.

Ce déséquilibre fait prendre conscience aux Turcs et aux Perses de la nécessité de se réformer afin d’enrayer leur déclin. Cependant, la dépendance envers les Occidentaux et l’endettement que ces réformes entrainent vont provoquer une opposition nationaliste et réformiste aux systèmes impériaux obsolètes et autoritaires concrétisée, comme le décrit Metin Celal, par les expériences politiques majeures que furent la Révolution constitutionnelle perse de 1906 et la Révolution jeune-turque de 1909, avant la rupture de la Première guerre mondiale. L’après-guerre voit les deux Etats se rapprocher davantage dans le contexte des entreprises réformistes autoritaires de Mustafa Kemal dans la Turquie issue des ruines de l’Empire ottoman, et de Reza Khan dans l’Iran succédant à l’Empire qâdjâr. Une période de développement accéléré et amplifié par rapport au siècle précédent – même si l’Iran ne peut pas aller aussi loin que la Turquie -, qui a notamment été traitée dans l’ouvrage de Semih Vaner. Ce rapprochement va se poursuivre par l’établissement de relations de bon voisinage, et l’entraide dans la lutte contre les mouvements dissidents, notamment le peuple kurde, qui a été abondamment étudié par Martin Van Bruinessen. Après un nouvel éloignement durant la Seconde guerre mondiale, qui voit la Turquie adopter une prudente neutralité tandis que l’Iran se rapproche épisodiquement de l’Allemagne nazie, Ankara et Téhéran vont se rapprocher durant la Guerre froide, au sein du camp occidental.

Cependant, le choc de la Révolution iranienne de 1979 va occasionner une autre rupture entre les deux pays, la thèse iranienne du velayet-e faqih, qui instaure  la primauté du juriste-théologien sur le gouvernement, et la position antioccidentale prônée par Téhéran se heurtant au kémalisme laïc et à l’attachement résolu de la Turquie à l’OTAN. Le tournant de 1979 va notamment servir de point de départ à Robert Olson et Suleyman Elik pour étudier les relations turco-iraniennes récentes, par conséquent bien plus empreintes de méfiance et de rivalité. Ces dernières vont être tendues jusqu’au début des années 2000 et la victoire des islamistes conservateurs de l’AKP en Turquie. Ces derniers veulent faire de la Turquie une puissance régionale, et cherchent donc à coopérer économiquement avec l’Iran, selon la politique du « zéro problème avec les voisins ». Ce revirement de la politique étrangère turque peut notamment être constaté à travers la lecture des ouvrages de Gencer Özcan qui se consacre à la période du gouvernement du parti Refah, au pouvoir de 1996 à 1997, et aux publications de Charles Sitzenstuhl, Ayşe Kadıoğlu, Kerem Öktem et Mehmet Karlı, qui se penchent sur la première décennie de l’AKP au pouvoir.

Il est également intéressant de recontextualiser les relations entre la Turquie et l’Iran en s’intéressant à la vision que la Turquie porte sur son voisinage moyen-oriental, ainsi que sur le reste du monde. Ainsi, Etienne Copeaux nous montre que la Turquie a mis en avant une approche nationaliste de la géographie, soulignant notamment le lien historique qu’elle entretient avec l’Asie centrale, bien que la Russie dispose toujours d’une influence prépondérante dans cette région, comme nous le montrent Gareth Winrow et Kemal Karpat. Enfin, Aras Bülent et Mesut Özcan replacent la Turquie dans sa situation géographique particulière d’intermédiaire entre l’Occident et l’Orient, en s’interrogeant sur l’influence des pays occidentaux sur la politique étrangère de la Turquie, vue notamment jusqu’au début des années 2010 comme un pilier de l‘OTAN face à un voisin iranien jugé menaçant. Cependant, il faut noter que la politique étrangère de la Turquie à cette époque, basée sur la doctrine du « zéro problème avec les voisins », est plutôt favorable à un rapprochement avec Téhéran. Or, les bouleversements régionaux, mieux connus sous le nom de « Printemps arabes », vont ébranler les relations turco-iraniennes, notamment la crise syrienne, qui va devenir la pierre angulaire de l’opposition entre Ankara et Téhéran.

Bibliographie

Outil de recherche 

Türkiye’de basılmış Farsça eserler çeviriler ve İran’la ilgili yayınlar bibliografyası, Ankara, Kültür Bakanlığı , 1971, [TUR Gb 56].

Premiers contacts avant l’établissement de relations diplomatiques

DURAND-GUEDY, David, Iranian elites and Turkish rulers: A history of Isfahan in the Seljuk period, Oxford, Routledge, 2010, [TUR Ha 116].

Relations ottomano-persanes

 • AKTEPE M., Münir, 1720-1724 Osmanlı-İran Münâsebetleri ve Şilâşör Kemânî Mustafa Ağa’nın Revhan Fetih-Nâmesi, Istanbul, Edebiyat Fakültesi, 1970, [TUR Hr 022].
 • ALLOUCHE, Adel, The Origins and Development of the Ottoman-Safavid Conflict (906-962/ 1500-1555), Berlin, Schwartz, 1983, [TUR Ho 380].
 • ATES Sabri, The Ottoman-Iranian borderlands: making a boundary, 1843-1914, Cambridge, Cambridge University Press, 2013
 • BACQUE-GRAMMONT, Jean-Louis, « Notes sur le blocus du commerce iranien par Selîm Ier : tiré à part des Etudes turco-safavides I », Turcica, vol. VI,  Société Asiatique, [y.y.], [TUR T 01-15 (tap)].
 • BACQUE-GRAMMONT, Jean-Louis, « Notes et documents sur les ottomans, les safavides et la Géorgie 1516-1521 », [Tiré à part de] Études turco-safavides VI, Cahiers du Monde russe et soviétique, vol. XX 2, avr.-juin 1979, [TUR T 01-10 (tap)].
 • BACQUE-GRAMMONT, Jean-Louis, Les ottomans, les safavides et leurs voisins : Contribution à l’histoire des relations internationales dans l’Orient islamique de 1514 à 1524, Istanbul, NHAI , 1987, [TUR Ho 308].
 • BACQUE-GRAMMONT, Jean-Louis, Adle Chahryar, Les ottomans, les safavides et la Géorgie 1514-1524, Istanbul, Isis, 1991,  [COLL XXIV 001].
 • BACQUE-GRAMMONT, Jean-Louis, « Les ottomans et les safavides dans la première moitié du XVIe siècle », [Tiré à part de] Convegno sul tema La shi’a nell’impero ottomano, Roma, 15 avril 1991, Rome, Accademia Nazionali dei Lincei, 1993, [TUR T 01-42 (tap)].
 • KEVSERANI, Vecih, Osmanlı ve Safevilerde din-devlet ilişkisi, Istanbul, Denge, 1992, [TUR Ho 733].
 • KÜTÜKOĞLU, Bekir, Osmanlı-İran siyâsî münâsebetleri, Istanbul Fetih Cemiyeti, 1993, [TUR Hr 161].
 • OLSON, Robert W., The Siege of Mosul and Ottoman-Persian Relations 1718-1743 : A Study of Rebellion in the Capital and War in the Provinces of the Ottoman Empire, Bloomington, Indiana University, 1975, [TUR Hr 033].

Ottomans et Safavides du point de vu des puissances européennes

 • TONGAS, Gérard, L’Ambassadeur Louis Deshayes de Cormenin 1600-1632 : Les relations de la France avec l’Empire Ottoman, le Danemark, la Suède, la Perse et la Russie, Paris, Lavergne , 1937, [TUR Hr 014].
 • WILSON, Keith, West meets east : an english diplomat in the ottoman empire and persia, 1890-1918. The unfinished autobiography of Sir Charles Marling, Istanbul, ISIS, 2010, [COLL XXX 04].

Période contemporaine 

 • ABD’nin Çekilmesinin Ardınan İrak Polikasının Bölgesel, Küresel Etikleri ve Türkiye’ye Yansımaları (The Regional and Global Effets of the US Post-Withdrawal Policy Toward Iraq And Its Reflections on Turkey), ORSAM, Turquie, 2011, [Tur Hd 186].
 • BRUINESSEN, Martin Van, Agha, Shaikh and State: The Social and Political Structures of Kurdistan, Ryswick, Europrint, 1978, [F TH 258/].
 • BÜLENT, Aras, Turkey and the Greater Middle East, İstanbul : Tasam , 2004, [Tur Hr 260].
 • CELAL, Metin, Türk modernleşmesi ve İran (1890-1936), Ankara Hacettepe Üniversitesi, 2006, [TEZ 021].
 • COPEAUX, Étienne, Une vision Turque du monde : À travers les cartes, Paris, CNRS, 2000, [TUR Cont 158].
 • DJALILI Mohammad-Reza, MONSUTTI, Alessandro, NEUBAUER Anna, Le monde turco-iranien en question, Paris, Karthala, 2008.
 • DORRONSORO, Gilles, GROJEAN, Olivier, (dir.), Identités et politique, de la différenciation culturelle au conflit, Presse de Sciences Po, Paris, 2014, [Sc Hp 200].
 • ELIK Suleyman, Iran-Turkey Relations, 1979-2011: Conceptualising the Dynamics of Politics, Religion and Security in Middle-Power States, Londres, Routledge, 2011
 • KARPAT, Kemal H., Türkiye ve Orta Asya, Istanbul, Imge, 2003, [TUR Hr 248].
 • ABDULLA, Nejat, İmparatorluk Sınır ve Aşiret : Kürdistan ve 1843-1932 Türk-Fars Sınır Çatışması, Diyarbakır, Avesta, 2010.
 • ÖKTEM, K., KADIOĞLU, A., KARLI M., Another Empire? A Decade of Turkey’s Foreign Policy under the Justice and Development Party, Istanbul, Istanbul Bilgi University Press, 2012, [Tur Hr 119].
 • OLSON, Robert W., Turkey-Iran Relations, 1979-2004: Revolution, Ideology, War, Coups, and Geopolitics, Californie, Mazda Publishers, 2004
 • ÖZCAN, Gencer, Onbir aylı saltanat : Siyaset, ekonomi vs dış politikada Refayol dönemi, Istanbul, Boyut Kitapları, 1998, [TUR Cont 097].
 • ÖZCAN, Mesut, Harmonizing Foreign Policy, Turkey, EU and the Middle East, Hampshire : Ashgate, 2008, [Tur Se 170].
 • SITZENSTUHL, Charles, La diplomatie turque au Moyen-Orient : Héritages et ambitions du gouvernement de l’AKP (2002-2010), Paris, L’Harmattan, 2001, [TUR Cont 491].
 • VANER, Semih (dir.), Modernisation autoritaire en Turquie et en Iran, Paris, L’Harmattan, 1991, [TUR Cont 359].
 • WINROW, Gareth M., Turkey in Post-Soviet Central Asia, Londres, The Royal Institute of International Affairs , 1995, [OAC 1953].

L’image en Sciences Sociales

Ayazma
Ayazma

Mars 2016

Le projet d’Archives visuelles de l’IFEA lancé à l’été 2014 a permis de rassembler et de mettre à disposition de nombreuses photographies de recherche. Le travail de collecte auprès des chercheuses et chercheurs de tout niveau a été riche d’enseignement. Elle donne à voir la diversité des utilisations de l’image et l’importance qu’elle peut recouvrir dans certains contextes. Le projet a ainsi encouragé à développer une réflexion théorique sur la place de l’image en sciences sociales. La bibliographie proposée présente les références rassemblées  tout au long de l’archivage. Elle tente également de faire le lien entre photographie documentaire et photographie scientique en présentant quelques travaux de photographes dont la démarche se rapproche de celle de la recherche (Voir les textes introductifs d’Ayşegül Altınay et Atilla Durak, Ebru: reflets de la diversité culturelle en Turquie. Ou encore Kumkapı Ermeni balıkçıları, d’Ara Güler, proche de la monographie et la note sur Dipnot “Recherche et photographie http://dipnot.hypotheses.org/165 ).

Elle a été élaborée en collaboration avec Ozan Yavuz (assistant, Université de Yıldız Teknik), Joël László (doctorant, Université de Bâle) et reprend les éléments proposés dans les syllabus de Brian J. Given (Université Carleton) “Reading list for Visual Anthropology” and Suncem Koçer (Université Indiana) “Anthropology and film: visual documentation of culture”.

L’écrit est, sans conteste, le médium de l’élaboration et de la diffusion du savoir scientifique. L’omniprésence actuelle de l’image et son rôle déterminant dans la diffusion de tout type d’information rend incontournable la réflexion sur ses potentialités en sciences sociales. Si, comme son étymologie nous le rappelle, la photographie relève bien d’un procédé d’« écriture par la lumière » (φωτός, photos : lumière, γραφία, graphia : écriture), il semble indispensable d’apprendre à écrire par ce biais, ou du moins, à en lire le propos. Les images sont en effet loin d’être dépourvues de parti pris mais l’immédiateté de la vue nous fait souvent oublier les biais et la complexité des procédés qu’elle implique.

La photographie a très tôt fait partie des outils de la recherche en sciences sociales. Elle est ce que Bob Miller appelle un « outil primaire de la recherche » (en archéologie en l’occurrence) (Bob Miller. 2015 : 61-102): elle permet essentiellement de remplacer croquis et prise de note. L’image est donc un outil mais se trouve pas rarement considérée en tant que telle en dehors des disciplines qui lui sont dédiées. S’interroger sur le « voir » et le « (re)présenter » défie pourtant les frontières disciplinaires et il existe de multiples manières d’aborder ces thématiques. On ébauchera ici trois pistes à explorer (qui se recoupent parfois) pour dégager son potentiel heuristique :

1-    La photographie et la vidéo comme objet et comme activité : Nous consulterons ici les travaux d’Engin Özendes, d’Edhem Eldem ou encore de Seyit Ali Ak qui contextualisent historiquement l’usage de la photographie en Turquie et dans l’Empire ottoman.

2-    Le contenu, la présentation et la réception des images : La confiance spontanée en l’image est une porte ouverte à la manipulation, phénomène bien connu des journalistes, éditeurs et photographes. Les théories de la sémantique et de la sémiotique de l’image pourront être utiles. Nous conseillerons ici la lecture de John Tagg (Tagg 1988) et celle des travaux du géographe Didier Mendibil qui propose des outils de lecture de l’iconographie utilisée en géographie et élabore ce qu’il appelle une « iconologie » (Mendibil 1999, 2008). Il met en lumière l’existence de « systèmes iconographiques » et de partis pris plus ou moins cohérents qui se dévoilent en filigrane dans le corpus qu’il analyse. L’étude de Bülent Batuman sur l’iconographie d’Ankara mobilisée par la République turque à ses débuts est, de ce point de vue, illustrative de son propos (Batuman, 2008). Cette dernière ne manquera pas de faire écho, d’une certaine manière, aux travaux sur les affiches de propagandes des régimes communistes fascistes de la première moitié du XXe siècle.

La réception des images constitue également un champ d’étude à part entière. Les divergences de réception selon le contexte rappellent que l’image est un objet polysémique et que la dimension culturelle est déterminante dans l’interprétation. La lecture d’une image relèverait, comme l’avance le théoricien de l’art George Legrady, d’un apprentissage similaire à celui de l’apprentissage de la lecture (Legrady, 1990: 267).   L’histoire de l’art, les études de communication et plus largement ce que l’université anglo-saxonne regroupe sous l’appellation Visual studies seront, de ce point de vue, riches d’enseignement.

3-    L’exercice-même de la prise de vue comme pratique de recherche : Son exercice interroge de manière cruciale la réflexivité du/de la chercheur.se vis-à-vis du terrain, matière première des sciences sociales. L’Anthropologie visuelle vient élargir la réflexion sur l’usage même de la caméra et de l’appareil photo. Elle nous enseigne à la fois comment recevoir et comment utiliser photographie et vidéo dans une perspective de production de savoir scientifique. L’Anthropologie visuelle postule que ces deux médias peuvent aussi bien être une forme de description qu’un mode exploratoire en soi. L’acte de la prise de vue matérialise l’observation et introduit de nouvelles contraintes qui cristallise les caractéristiques des relations et induit une mise en scène plus ou moins relayée par les enquêtés (rapport de pouvoir ou autre). Le retour d’expérience de Lydia Zeghmar illustre bien la nécessité de déterminer clairement un point de vue et de le rendre effectif, non seulement dans son rapport au terrain mais également lors du montage de son film. La prise de vue rend visible la positionalité, elle-même placée sous le sceau de l’observable, et interroge l’idée de vérité scientifique. La lecture de Jay Ruby, reconnu comme pionnier dans le domaine, permettra de visualiser les champs de recherche qu’ouvre la discipline.

I. Activité photographiques

 • Ak, Seyit Ali. Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Fotoğrafı. 1923-1960. Remzi Kitabevi, Istanbul 2001.
 • Apostolou, Irini. « Photographes français et locaux en Orient méditerranéen au XIXe siècle », Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem [En ligne], 24 | 2013, mis en ligne le 20 juin 2013,  http://bcrfj.revues.org/7008
 • Coşkuner, Buket, Zeynep Çelik, Edhem Eldem, Hande Eagle, Murat Akar, Hadiye Cangökçe, et Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, éd. Camera Ottomana: photography and modernity in the Ottoman Empire, 1840-1914. 1st edition. Istanbul: Koç University Press, 2015.
 • Özendes, Engin. From Sébah & Joaillier to Foto Sabah: Orientalism in Photography. İstanbul: YKY, 1999.
 • Özendes, Engin. Osmanlı imperatorluğu’nda fotoğrafçılık (1839-1923). Yem Yayın. İstanbul, 2013.
 • Greaves, Alan M., Françoise Rutland, Phil Freeman, Bob Miller, Bülent Genç, Nilgün Öz, J.R. Peterson, et Katie Waring. John Garstang’s Footsteps Across Anatolia. RCAC. Istanbul: Alan M. Greaves, 2015.

II. Production, contenu et contexte de réception de l’image

 • Arrivé, Mathilde (Université Paul-Valéry Montpellier III), « Par-delà le vrai et le faux ? 
Les authenticités factices 
d’Edward S. Curtis et leur réception », Études photographiques, 29 | 2012, mis en ligne le 05 février 2013.
 • Batuman, Bülent. « Photography at arms: “Early republican Ankara” From national-building to politics of nostalgia ». Middle East Technical University Journal of the Faculty of Architecture 25, no 2 (1 décembre 2008): 99‑117.
 • Berger, John, éd. Ways of seeing. London : London, England ; New York, N.Y: British Broadcasting Corporation ; Penguin Books, 1972.
 • Histoire de l’art et anthropologie -coédition INHA / musée du quai Branly.  http://actesbranly.revues.org/60
 • Legrady, George, “Image, Language, and Belief in Synthesis,” Art Journal 116 (1990)
 • Mendibil, Didier. « Essai d’iconologie géographique » Espace géographique, tome 28, n°4, 1999. pp. 327-336.
 • Mendibil, Didier. “Dispositif, format, posture : une méthode d’analyse de l’iconographie géographique.” Cybergeo : European Journal of Geography, March 12, 2008. http://cybergeo.revues.org.gate3.inist.fr/16823.
 • Severi, Carlo. « Pièges à voir, Pièges à penser ». Gradhiva. Revue d’anthropologie et d’histoire des arts, no 13 (18 mai 2011): 4‑7.
 • Tagg, John. The Burden of Representation: Essays on Photographies andHistories, Macmillan, London. 1988.

III. Prise de vue comme une pratique exploratoire: les pistes de l’Anthropologie visuelle

 • Banks, Marcus, et Howard Morphy. Rethinking Visual Anthropology. New Haven: Yale University Press, 1997.
 • Collier, John. Visual anthropology: photography as a research method. Studies in anthropological method. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1967.
 • Devereaux, Leslie, et Roger Hillman. Fields of Vision: Essays in Film Studies, Visual Anthropology, and Photography. Berkeley: University of California Press., 1995.
 • Grimshaw, Anna. The ethnographer’s eye: ways of seeing in anthropology. 6. printing. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2008.
 • Hockings, Paul (Ed.) Principles of Visual Anthropology. Second edition. Berlin: Mouton de Gruyter, 1995.
 • Pink, Sarah. Visual Interventions: Applied Visual Anthropology. Berghahn Books, 2009.
 • Ruby, Jay, “Exposing yourself: Reflexivity, anthropology, and film”, Semiotica 30-1/2. 1980. pp.153-179.
 • Ruby, Jay, “In a Pic’s Eye: Interpretive Strategies for Deriving Significance and Meaning from Photographs.”, Afterimage. March 1976.
 • Ruby, Jay, Picturing Culture : Explorations of Film and Anthropology, University of Chicago Press, Chicago, (August) 2000.

IV. Divers

 • Güler, Ara. Kumkapı Ermeni balıkçıları =: Armenian fishermen at Kumkapı = Gumgabui hay dzknorsnerě: 1952. Aras Yayıncılık 120. İstanbul: Aras, 2010.
 • Serttaş, Tayfun. Stüdyo Osep. Aras Yayıncılık. 2009
 • Durak, Attila. Ebru: reflets de la diversité culturelle en Turquie. Arles: Actes Sud, 2009.
 • Türkiye’de Zaman. Kollektif Zaman kitap. 2011

Autour du soufisme anatolien

201602_pres_sufi
Février 2016
Türkçe çeviri

Au lendemain des festivités liées à la commémoration de la mort de Mevlana Celaleddin Rumi (Şeb-i arus) – penseur soufi reposant à Konya – dont la renommée s’est répandue dans le monde entier, nous allons présenter une liste d’ouvrage sur le soufisme en Anatolie et mettre en avant les éléments notables de l’ésotérisme musulman tel qu’il a pris forme sous l’Empire ottoman principalement.

Le soufisme, terme désignant la mystique musulmane, est un ensemble de croyances et pratiques dévotionnelles visant à faire avancer le croyant vers la réalité divine et la perfection humaine. Ce corpus de pratiques mystiques a généré une branche importante des sciences islamiques : le tasavvuf. Ce dernier a suscité l’intérêt des intellectuels occidentaux comme la turcologue française Irène Mélikoff, l’orientaliste Reynold A. Nicholson, ou encore l’islamologue française Eva de Vitray Meyerovitch, depuis les années 1970, mais également l’intérêt des turcophiles fascinés par la littérature mystique et les arts traditionnels turcs.

L’entrée du soufisme en Anatolie

C’est sous le Sultanat Seldjoukide que les Turcs adoptent l’islam des Perses au Xe siècle, après avoir expérimenté l’animisme, le chamanisme, le bouddhisme, le manichéisme, le nestorianisme et le judaïsme. Le soufisme « turc » modelé à partir de la mystique arabe et persane et des anciennes croyances tribales turques prend forme en Anatolie avec l’arrivée des Turcs au XIe siècle. À la fin du XIIIe siècle, quatre groupes nomades à caractère religieux et soufi sont présents en Anatolie : les Gâzi de Roum (Gâzıyân-ı rum) guerriers soufis ayant participé aux premières conquêtes de l’Empire ottoman ; les Âhi de Roum (Ahıyân-ı rum) membres de corporations professionnelles inspirés de la Futuwwa turque (société d’entraide spirituelle) ; les Sœurs de Roum (Bâcıyân-ı rum) branche féminine de la Ahıyân-ı rum ; et les Abdâl de Roum (Abdalân-ı rum) ascètes mendiants originaires du Khorassan, ayant également participé aux conquêtes. Ces quatre groupes soufis sont des organisations politiques, économiques, sociales et culturelles. Certains revêtent un caractère syncrétique, tandis que d’autres sont plus conformes à la loi islamique. La plus remarquable est la Ahıyân-ı rum fondée par Ahi Evren disciple de Evhadüddin Kirmani, originaire de la région Kerman en Iran. Ahi Evren applique les relations qu’il observe – entre maître, calife, disciples et sympathisants de sa confrérie – aux corporations professionnelles. Les travailleurs sont formés conformément au système confrérique et suivent en parallèle un enseignement religieux et sont incités à entrer dans une tarikat (confrérie).

Les principales confréries ottomanes

Les expressions diverses du soufisme ont connu un spectaculaire montée en puissance durant l’Empire ottoman. Selon la typologie de Thierry Zarcone dressée dans La Turquie moderne et l’Islam (2004), il est possible de classifier les confréries soufies ottomanes en trois catégories : les confréries orthodoxes, les confréries hétérodoxes et les confréries à mi-chemin de l’orthodoxie et de l’hétérodoxie.

Parmi les confréries orthodoxes, nous pouvons citer la Nakşibendiye, originaire d’Asie centrale et introduite dans l’Empire ottoman à la fin du XVe siècle et la Şaziliye, originaire du Maghreb, introduite dans l’Empire ottoman au XVIe siècle. Toutes deux sont profondément attachées à la charia et optent pour une pratique austère du tasavvuf.

La plus influente des confréries hétérodoxes est la Bektaşiye. C’est la version confrérique de la religion syncrétique des Turkmènes, regroupant des croyances crypto-chiites, animiques et chamaniques. Il y a également la Melamiye originaire des Balkans. Cette confrérie apparut en réaction au formalisme des tarikat, puis se développa et finit par s’institutionnaliser.

La Halvetiye est la plus représentative des confréries qui se situent entre les deux pôles que sont l’orthodoxie et l’hétérodoxie. Originaire de l’Azerbaïdjan et introduite en Turquie au XVe siècle, la Halvetiye tire son nom de la retraite spirituelle (halvet) qui se trouve au centre de sa pratique. En harmonie avec la charia, elle compte beaucoup de oulémas parmi ses adeptes, mais elle est tout de même critiquée pour sa pratique de la danse extatique et l’usage d’instruments de musique comme pour sa sympathie pour la pensée d’Ibn Arabi qui repose principalement sur la théorie de l’unicité de l’être (vahdet-i vücud). La Mevleviye, autre confrérie partagée entre l’orthodoxie et l’hétérodoxie, est la confrérie la plus importante de l’Empire ottoman. Elle est influencée par les poètes mystiques persans Hakim Sanai et Faridaddin Attar et affectionne les théories d’Ibn Arabi. Elle prend également l’exemple des Babas turkmènes en exaltant les pouvoirs de la musique et de la danse ; et de l’anticonformisme des Melamis en relativisant l’importance des règles et du droit et en prétendant transcender les religions existantes au cours de l’expérience mystique. La Kadiriye, originaire d’Irak introduite dès le XVe siècle et la Rifaiye, originaire de Mésopotamie, introduites dans l’Empire ottoman au XVIIe siècle, sont également deux confréries remarquables. Elles présentent des pratiques de type fakirique –  tel que le transpercement des chairs – destinées à prouver que le pouvoir divin émane de du cheikh et l’emporte sur les lois de la nature.

Du privilège à l’interdiction

Le succès du soufisme sous l’Empire ottoman provient en partie de l’intérêt qu’éprouvaient les sultans ottomans pour les confréries. Parmi les relations les plus importantes entre sultans et tarikat nous pouvons noter celle d’Osman Ier qui fut disciple de son beau-père Şeyh Edebali, maître de la confrérie Vefaiye. Mehmed II fut disciple d’Akşemseddin, fondateur de la Şemsiye-i Bayramiye et initié par Hacı Bayram Veli. Leur relation est considérable dans la mesure où Akşemseddin fut le guide de Mehmed II durant la conquête de Constantinople. Nous pouvons également noter que Selim II était disciple de Şeyh Galip, maître mévlévi du couvent de Galata. On doit aussi souligner que la Mevleviye était une confrérie élitiste et qu’elle comptait beaucoup de sympathisants à la cour ottomane.

Bien que les tekke aient été fermés à plusieurs reprises sous l’Empire ottoman, le soufisme n’avait jamais été totalement effacé de l’espace publique et de la scène politique. C’est en 1925 que les confréries ont perdu leur légitimité avec la promulgation de la loi 677 prohibant les tekke et zâviye (Le terme tekke désigne les couvents soufis de manière générale. Quant aux zâviye, ce sont des petits tekke. Bien qu’il existe une multitude de mots désignant les couvents soufis, seuls ces derniers ont été utilisés dans les textes de loi.) et les titres religieux tels que şeyh et dede, utilisés par les maîtres soufis. Ces interdictions font partie d’une série de réformes entreprises par Mustafa Kemal Atatürk à la suite de la proclamation de la République. Cette interdiction a certes diminué la visibilité des confréries mais n’a pas constitué une fin pour l’histoire du soufisme en Turquie. Certains tekke ont été transformés en musée comme la plupart des tekke mévlévis et bektachis, ce qui a empêché l’initiation traditionnelle et la tenue de cérémonies ; d’autres tarikat n’ont pas été délocalisées et ont pu continuer à célébrer leurs rituels, mais en se dissimulant sous le toit d’une association, comme ce fut le cas pour la Cerrahiye, branche de la Halvetiye formée au XVIIe siècle.

Aujourd’hui, les tarikat ne sont plus opprimées et certaines d’entre elles entretiennent de bonnes relations avec le gouvernement. Il est même question depuis quelques années d’une probable relégalisation des confréries. Les discussions sont issues dans un premier temps de l’ouverture alévie qui nécessite une redéfinition des lieux de culte et des représentants religieux et, dans un second temps, de la volonté de mettre fin à la clandestinité des confréries et éventuellement, reprendre le contrôle sur elles.

La bibliothèque de l’IFEA dispose d’un fonds sur l’histoire du soufisme de Turquie principalement en langue turque et française. Les travaux relèvent essentiellement de l’histoire du soufisme anatolien sous l’Empire ottoman. Les productions sur l’ensemble des confréries sont cependant disparates du fait que certaines confréries ont été plus popularisées que d’autres et ont de ce fait amené les chercheurs à effectuer plus de recherches comme ce fut le cas pour la Mevleviye. On remarque la richesse des ouvrages récents en langue française que l’ont peut attribuer à la présence de Thierry Zarcone en tant qu’allocataire de recherche à l’IFEA entre 1987-1990.

Sélection d’ouvrages

 • AMBROSIO, Alberto Fabio ; FEUILLEBOIS, Eve ; ZARCONE, Thierry (éds.), Les derviches tourneurs, Cerf, 2006, Paris.  İSL Gén 142
 • BAYRAM, Mikail, Bacıyan-ı rum. Selçuklular zamanında genç kızlar teşkilatı, SÜ Fen edebiyat fakültesi, 1987. TUR Ha 078
 • CAHEN, Claude, L’islam des origines au début de l’Empire Ottoman, Bordas, 1970, Francfort. FTH O94
 • CAHEN, Claude, Sur les traces des premiers Akhis, 1953, Istanbul. TUR T O5-16
 • CLAYER, Nathalie ; POPOVIC, Alexandre ; ZARCONE, Thierry (éds.),  Melâmis-Bayrâmis : Etudes sur trois mouvements mystiques musulmans, Isis, 1998, Istanbul. TUR Sr 138
 • ÇAMUROĞLU, Reha, Tarih heterodoksi ve babailer, Der, 1990, Istanbul. TUR Sr 120
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki, Melamilik ve melamiler, Gri, 1992, Istanbul. TUR Sr 085
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki, Mevlana’dan sonra mevlevilik, Inkilap, 1983, Istanbul. TUR Sr 020
 • GOLPINARLI Abdülbaki, 100 soruda Türkiye’de mezhepler ve tarikatlar, Gerçek, 1985, Istanbul. TUR Sr 058
 • KARA, Mustafa, Tasavvuf ve tarikatlar tarihi, Dergâh yayınları, 1985, Istanbul. TUR Sr 053
 • KARA, Mustafa, Metinlerle günümüz tasavvuf hareketleri (1839-2000), Dergâh yayınları, 2002, Istanbul. TUR Cont 303
 • KÖPRÜLÜ Fuat, Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar, Zaman kitaphanesi, 1918. TUR Lh 006
 • Robert MANTRAN, Histoire de l’Empire Ottoman, Fayard, 1989, Paris. TUR Ho 378
 • MASSIGNON, Louis, La légende Hallacé Mansur an pays turcs, Geuthner, 1947. ISL R 010 I
 • MELIKOFF, Irène, Sur les traces du soufisme turc, Recherches sur l’islam populaire en Anatolie, Isis, 1992, Istanbul. COLL XXIV 003
 • MELIKOFF, Irène, Au banquet des quarante : Exploration au coeur du Bektachisme-Alevisme, Isis, 2001, Istanbul. COLL XXIV 050
 • NICHOLSON, Reynold, Alleyne, Rumi : Poet and Mystic 1207-1273, Allen and unwin, 1950, Londres. TUR Sr 062
 • OCAK, Ahmet Yaşar, Osmanlı toplumunda zındıklar ve mülhidler, yahut dairenin dışına çıkanlar, Tarih vakfı ve yurt yayınları, 2013. Istanbul. TUR Ho 948
 • OCAK, Ahmet Yaşar, Osmanlı imparatorluğunda marjinal sufilik : kalenderîler (XIV – XVII, yüzyillar), TTKB, 1992, Ankara. TUR Sr 083
 • OCAK, Ahmet Yaşar, Sufism and sufis in Ottoman Society, Türk tarih kurumu, 2005. TUR Sr 156
 • OCAK, Ahmet Yaşar, Ortaçağlar anadolusu’nda islam’ın ayak izleri, Selçuklu dönemi, Kitap, 2011, Istanbul. ISL H 131
 • OCAK, Ahmet Yaşar, Yeniçağlar anadolusu’nda islam’ın ayak izleri, Osmanlı dönemi, Kitap, 2011, Istanbul. ISL H 132
 • POPOVIC, Alexandre ; VEINSTEIN, Gilles (éds.), Les voies d’Allah, Fayard, 1996, Paris. ISL R 070
 • YILMAZ, Necdet, Osmanlı toplumunda tasavvuf : Sûfiler, Devlet ve Ulemâ, Osav, 2001, Istanbul. TUR Ho 785
 • ZARCONE, Thierry ; POPOVIC, Alexandre ; GABORIEAU, Marc (éds.), Naqshbandis, cheminements et situation actuelle d’un ordre mystique musulman : actes de la table ronde de Sèvres, 2-4 mai 1985, Isis, 1990, Istanbul. COLL XV 18

La communauté sépharade d’Istanbul

IMG_0065aitzpea

Janvier 2016
Türkçe çeviri

Juifs romaniotes, karaïtes, krymchaks, mizrahis, dönmes, sépharades et ashkénazes, la présence de la communauté juive à Istanbul est ancienne et bien documentée. L’expulsion des Juifs de la péninsule ibérique en 1492 scelle le lien entre les populations juives originaires d’Espagne –Sepharad étant le terme en hébreu qui désigne l’Espagne- et leur nouvelle terre d’accueil, l’Empire ottoman, alors en pleine expansion. Car si la présence de la population juive dans l’Empire ottoman remonte bien avant l’expulsion, les Sépharades vont très vite devenir le groupe dominant, et constituer de fait un pôle culturel, linguistique et religieux majeur. Aujourd’hui, considérée comme la plus grande minorité juive dans les pays musulmans, la communuté juive de Turquie reste aussi un référent important dans le monde sépharade de par son nombre, son histoire et la saillance de sa production écrite propre -presse et littérature-, en judéo-espagnol ou ladino.

Jadis forte de plusieurs centaines de milliers de personnes, la communauté ne cesse de diminuer. Au tournant du XXIe siècle les estimations les plus bienveillantes estiment le nombre des Juifs de Turquie à 20 000 personnes pour l’ensemble du pays, dont la plus grande partie à Istanbul, et environ 2000 personnes à Izmir. À l’issue du Traité de Lausanne de 1923, la communauté juive, qui faisait partie des millet de l’ancien Empire ottoman auquel sont assujettis les dhimmi, sujets non musulmans, a obtenu  le statut de minorité, tout comme les communautés grecque et arménienne.

La bibliothèque de l’IFEA comprend des ouvrages, dont certains assez anciens, qui témoignent de l’intérêt de l’institut pour cette minorité, et qui sont aussi le reflet de l’importance que la culture judaïque octroie au livre, puisqu’une partie de ces ouvrages ont été publiés par des chercheurs appartenant à cette communauté. Monographies, livres collectifs, compilations d’articles, thèses et mémoires en français, en turc, et en anglais, mais aussi ouvrages plus littéraires, écrits en judéo-espagnol, composent le riche éventail des publications disponibles à l’IFEA. Une partie importante de ces livres ont été édités par deux maisons d’éditions istambouliotes (Isis et Libra Kitabevi) spécialisées partiellement ou quasi-exclusivement dans les études sur la présence juive en Turquie. L’importance des publications produites au cours du XIXe et XXe siècles par des auteurs sépharades rappelle que ce sont ces Juifs expulsés d’Espagne puis du Portugal qui auraient introduit l’imprimerie dans l’Empire ottoman, anecdote qui revient de manière récurrente lorsque l’on évoque l’expulsion et l’arrivée des Sépharades.

Les ouvrages publiés à ce jour sur la communauté sépharade d’Istanbul recouvrent trois grands thèmes : l’histoire, la langue et les études sur les minorités.

Un premier volet significatif des travaux historiques est constitué par la collection des publications d’Abraham Galante Bodrumlu, qui insistent notamment sur les documents historiques de la période byzantine et ottomane. Des auteurs comme Esther Benbassa, Avigdor Levy ou Rena Molho ont analysé le poids de la communauté sépharade dans l’Empire ottoman. Enfin, d’autres travaux, notamment ceux d’Aron Rodrigue, Laurent-Olivier Mallet ainsi que la production prolifique de Rıfat Bali, interrogent l’impact de la mise en place de la République sur les minorités, et mettent en valeur l’évolution des rapports entre Juifs et Musulmans au cours du XXe siècle.

Plusieurs travaux portent sur les particularités linguistiques du ladino en Turquie, aujourd’hui en voie de disparition. On compte parmi ceux-ci les ouvrages d’auteurs de référence comme Haïm-Vidal Séphiha et Marie-Christine Bornes-Varol, mais aussi des travaux en sociolinguistique ou anthropologie lingustique, dont ceux de Rey Romero et Mary Altabev. Il est intéressant de noter que la production écrite en ladino ou judéo-espagnol est toujours vivante : elle comprend, outre la presse écrite, des récits autobiographiques mais aussi des recueils de proverbes et dictons, un thème cher à la littérature en et sur le ladino, mis en avant dans les travaux de Matilda Koen-Sarano et Eli Şaul.

Enfin, un dernier volet est constitué par les ouvrages de politologues et d’anthropologues dont Riva Kastoryano, Mahir Şaul et Marcy Brink-Danan, qui portent sur les minorités et les questions identitaires. Ceux-ci traitent de l’évolution de la communauté sépharade dans le cadre de la constrution de l’État-nation turc, de même que des enjeux et stratégies mises en oeuvre au regard des rapports avec la majorité musulmane.

Sélection bibliographique

 • Bali, Rıfat et Mallet, Laurent-Olivier (éds.) 2014, Turkish Jews in contemporary Istanbul, Istanbul, Libra Kitabevi
 • Bali, Rıfat, 2013, The silent minority in Turkey: Turkish Jews, Istanbul, Libra Kitabevi
 • Bali, Rıfat, 2001, Les relations entre Turcs et Juifs dans la Turquie moderne, Istanbul, Isis.
 • Bali, Rıfat, 1999, Cumhuriyet yıllarında Türkiye Yahudileri. Bir Türkleştirme serüveni. (1923-1945), Istanbul, İletişim.
 • Bali, Rıfat, 2004, Avram Benaroya : Un journaliste juif oublié suivi de ses mémoires, Istanbul, Isis,
 • Bali, Rıfat, 2010, L’affaire Impôt sur la fortune (Varlık vergisi), Istanbul, Libra (Disponible aussi en turc et en anglais)
 • Benbassa, Esther, 1993, Une diaspora sépharade en transition (Istanbul, XIX-XXe siècle), Paris, Les éditions du Cerf.
 • Benbassa, Esther, 2010, Itinéraires sépharades. Complexité et diversité des identités, Paris, Presses Universitaires Paris-Sorbonne.
 • Bornes-Varol, Marie-Christine, 1988, “Balat, vieille communauté juive d’Istanbul”, Révue des Études juives, nº 3-4: 494-504
 • Brink-Danan, Marcy, 2012, Jewish Life in 21st Century Turkey. The other side of Tolerance, Bloomington, Indiana University Press.
 • Canefe, Nergis (ed.), 2014, The Jewish diaspora as a paradigm: politics, religion and belonging, Istanbul, Libra Kitap.
 • Galante, Avram, s.d, Histoire des Juifs de Turquie, t.I-IX, Istanbul, Isis.
 • Karmi, Ilan, 1992, The Jewish sites of Istanbul. A Guide Book, Istanbul, Éditoriale Isis.
 • Karmi Ilan, 1996, The Jewish Community of Istanbul in the Nineteenth Century, Istanbul, Isis.
 • Kastoryano, Riva, 2013, Turkey between nationalism and globalization, Oxon, Routledge.
 • Koen-Sarano, Matilda, 2005, Kuentos del bel para abasho, Istanbul, Sentro de investigasiones sobre la kultura sefardi otomana-turka – Gözlem Gazetecilik Basin ve Yayin
 • Levy, Avigdor, 2002, Jews, Turks, Ottomans: A shared history 15th through 20th c., New York, Syracuse University.
 • Levy, Avigdor (ed.), 1994, The Jews of the Ottoman Empire, Princeton, The Darwin Press.
 • Mallet, Laurent-Olivier, 2008, La Turquie, les Turcs et les juifs : Histoire, représentations, discours et stratégies, Istanbul, Isis
 • Mills, Amy, 2010, Street Of Memory, Landscape, Tolerance, And National Identity in Istanbul, Georgia, The University of Georgia Press.
 • Molho, Rena, 2005, Salonica and Istanbul: Social, Political and Cultural Aspects of Jewish Life, Istanbul, Isis.
 • Philips Cohen, Julia, 2014, Becoming Ottomans: Sephardi Jews and Imperial Citizenship in the Modern Era, Oxford, Oxford University Press.
 • Rodrigue, Aron, 2012, A Jewish voice from Ottoman Salonica. The Ladino memoir of Sa’adi Besalel, Stanford, Stanford University Press.
 • Rodrigue, Aron, 1997, Türkiye Yahudilerinin Batılılaşması: Alliance okulları 1860-1925, Ankara, Ayraç.5
 • (disponible bientôt en anglais)
 • Rodrigue, Aron, 1992, Ottoman and Turkish Jewry. Community and leadership, Bloomington, Indiana University Press.
 • Romero, Rey, 2012, Spanish in the Bosphorus. A Sociolinguistic Study on the Judeo-Spanish Dialect Spoken in Istanbul, Istanbul, Libra.
 • Saul, Mahir, 2013, Judeo-Spanish in the time of clamoring nationalisms, Istanbul, Libra.
 • Séphiha, Haïm-Vidal, 1977, L’agonie des judéo-espagnols, Paris, Editions Entente
 • Séphiha, Haïm-Vidal, 1984, « La société judéo-espagnole à travers ses proverbes ou dis-moi tes proverbes je te dirai qui tu es”, Richesse du proverbe, Lille, 199-209.
 • Séphiha, Haïm-Vidal, 1979, Le ladino judéo-espagnol calque : Structure et évolution d’une langue liturgique I, Paris, Université Sorbonne-Nouvelle.
 • Séphiha, Haïm-Vidal, 1979, Le ladino judéo-espagnol calque : Structure et évolution d’une langue liturgique. Textes et commentaires II, Paris, Université Sorbonne-Nouvelle.
 • Şaul, Eli, 2012, From Balat to Bat Yam: Memoirs of a Turkish Jew, Istanbul, Libra Kitapçilik.
 • Şaul, Eli, 1994, Folkor de los Judios de Turkiya, Istanbul, Isis.
 • Stein Sarah Abrevaya, 2006, Making Jews modern. The Yiddish and Ladino Press Press in the Russian and Ottoman Empires, Bloomington, Indiana University Press.