Archives par mot-clé : gender studies

Kültürel çalışmalar (Cultural studies)

Version française

Mart 2014

“Kültür” kavramı, kıstas olarak kabul gören bir referanslar bütünü anlamına gelmektense, “bir sosyal topluluğa özgü yaşama, değerlendirme ve düşünme biçimleri” olarak tanımlanmalıdır (Cuche, 1996).

Kültürel çalışmalar (cultural studies), Fransa’da halen fazlaca tanınmamaktadır. 1960lı yıllarda İngiltere’de doğan ve geniş ölçüde Amerika Birleşik Devletleri’nde gelişen bu araştırma dalı, Anglosakson kültürün izlerini taşır. Buradaki kültürden kastımız, “okumuşluk ve bilgililiğin getirdiği kültür” değil de “bir sosyal sınıfa özgü yaşama, değerlendirme ve düşünme biçimleri olarak anlaşılmalıdır (Cuche, 1996). Bu biçimlerin ele alınmasında; antropoloji, medya çalışmaları (media studies), sosyoloji, edebiyat, psikanaliz ve coğrafya gibi değişik bilim dalları devreye girer. Marx, Gramsci, Althusser gibi angaje yazarların metinleriyle ilişkilenilir ve eleştirel bir duruş savunulur.

Burada söz konusu, yeni bir bilim dalı değil de böylesi bir bağlamda ortaya çıkmışlığın kendilerine özgünlük sağladığı yeni araştırma sahalarıdır. Cinsiyet araştırmaları (gender studies, queer studies, gay and lesbian studies), sömürgecilik sonrası araştırmaları (post-colonial studies, subaltern studies), tercüme araştırmaları (translation studies) artık vazgeçilmez olmuş, yeni bakış açıları kazandırmışlardır. Bir güç sorunsalı olarak ele alınan kültür, kuramsal sorgulamalar ve uygun kavramlar ışığında incelenmelidir. İdeoloji, hegemonya, direniş ve kimlik, kültürel çalışmalar alanının temel kavramlarındandır ve büyük ölçüde, Fransız Kuramı diye bilinen (french theory) akımın Foucault, Derrida, Deleuze ve Guattari gibi yazarlarından alıntılanmıştır (bkz. François Cusset’nin kitabı).

Kendisi zaten yüklü olan Fransız bağlamı, bu yazının okurla buluşmasına az imkan tanımıştır. Temel yapıt olarak kabul gören eserlerin çevirisi, seneleri (bazen on yıllık dönemleri) almaktadır, ayrıca bu metinlerin üniversitelerde İngiliz dilinde işlenmesi de son derece sınırlıdır (bkz. Amsterdam Yayınları’nın çeviri girişimleri). Armand Mattelard ve Erik Neveu, 2008 basımlı eserlerinde, Fransa’da Annales Tarih Okulu ile beraber, okuma sosyolojisi gibi benzer temalı çalışmaların yükselişe geçtiğini belirtmekte ayrıca eylem ve araştırma arasındaki yaklaşım farkına dikkat çekmektedir. Kendilerini aktivist olarak addetmekten çekinmeyen Anglosakson araştırmacıların yaklaşımları, Fransa’da bilimselliğin güvencesi sayılan nesnellik arayışını genellikle göz ardı etmektedir. Bununla beraber, bağımlı tarih, küresel tarih gibi alanlar son on yıldır gittikçe büyüyen bir ilginin odağı haline gelmiş ve eylemcilik etiketini illa da öne sürmeden birçok yayında sesini duyurmuştur((Aralarinda Hermès, Géographie et Culture ve Clio (özellikle şu sayı:« À nos lectrices et lecteurs », Clio, n°37, p.7-8, 2013) gibi süreli yayınların bulunduğu birçok yayın, kültürel çalışmaların uyandırdığı yankıdan söz ediyor.)).

Elli senedir Kültürel çalışmalar alanı, yükseliş zamanları gibi yolundan saptığı anlar da yaşamıştır. Kültürel bir “somutluğu”, “metinleştirme” eğilimi ile tarih ve ekonomiyle pek az ilgilenmesinden ötürü çokça eleştirilmiştir((Pierre Bourdieu, Loïc Wacquant. « Sur les ruses de la raison impérialiste ». Actes de la recherche en sciences sociales 121, no 1 (1998): 109-118, [http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335-5322_1998_num_121_1_3250] )) (bkz. Sokal vakası((Fizik profesörü Alan Sokal’in kaleme aldığı, kurmaca bir makalenin bir kültürel çalışmalar yayınında yer alması üzerine şu yüzüne çıkan tartışmalar)) ). Bununla birlikte, günümüz kültürlerinin anlaşılmasında özellikle cinsiyet ve topluluklara aidiyet konularında katkıları olmuştur. Bilim dallarının bir araya gelmesi ile ölçütlerin birbirine karışması arasındaki konumuyla acaba kültürel coğrafya da umut vaadeden bir çerçeve olarak karşımıza çıkabilir mi?

Kaynakça 

Aşağıda verilen kaynakların dökümü, yalnızca bir seçkidir, başka öğeler de buraya eklenebilir (bkz. yazar çizelgesi). Kaynakçanın Fransızca eserler kısmı, konuya giriş niteliğindedir. Artık gittikçe daha fazla metin Fransızca’ya çevrilse de bu seçki, kaynak dilde okumaya bir teşviktir. Öneriler arasında ayrıca bazı internet siteleri de bulunmaktadır.

Fransa’daki kültürel çalışmalar

 • Cusset, François, French Theory, Foucault, Derrida, Deleuze et Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis , Editions la Découverte, 2013
 • Pétré-Grenouilleau, Olivier. « La galaxie histoire-monde ». Le Débat n° 154, no 2 (1 mars 2009): 41-52. doi:10.3917/deba.154.0041.
 • Mattelart, Armand, et Érik Neveu. Introduction aux cultural studies. 1 vol. Nouvelle éd. Repères 363. Paris: la Découverte, 2008.
 • Glevarec, Hervé, Éric Macé, et Éric Maigret, Cultural studies: anthologie. 1 vol. Médiacultures. Paris: A. Colin INA, 2008.
 • Douki, Caroline, et Philippe Minard. « Histoire globale, histoires connectées?: un changement d’échelle historiographique?? » Revue d’histoire moderne et contemporaine n° 54-4bis, no 5 (12 décembre 2007): 7-21.
 • Michael Samers, Collectif – Christine Chivallon, Pascal Ragouet,  Discours scientifiques et contextes culturels. Géographies françaises et britanniques à l’épreuve postmoderne, MSHA, 1999

Cinsiyet çalısmaları (Gender, Gay and Lesbian, Queer studies)

 • Butler, Judith “Queer Alliance and Anti-War Politics” Talk at 5th International Meeting Against Homophobia, Kaos GL, Ankara, 2010. http://www.antihomofobi.org/arsiv/2010en_queer_alliance.htm
 • Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York and London: Routledge, 1999 [1990], Preface (1999), Preface (1990), Chapter 1( pp.vii-44), Chapter 2 (pp.45-91) and pp.171-190.
 • Haraway, Donna, “A Cyborg Manifesto: Science, Technology and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century” in Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature, New York: Routledge, 1991, pp.149-181.
 • Haraway, Donna. « Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective ». Feministstudies 14, no 3 (1988): 575 599.
 • Rubin, Gayle “The Traffic in Women: Notes on the ‘Political Economy’ of Sex” in Toward an Anthropology of Women , Rayna Reiter, ed., Monthly Review Press, New York, 1975, pp.157-210.

Sömürgecilik sonrası çalısmaları (Post-colonial and Subaltern studies)

 • Appadurai, Arjun. Après le colonialisme: les conséquences culturelles de la globalisation. Traduit par Françoise Bouillot. Paris: Payot, 2001.
 • Bhabha, Homi K. Les lieux de la culture: une théorie postcoloniale. Traduit par Françoise Bouillot. 1 vol. Paris: Payot, 2007 
 • Said, Edward W. L’orientalisme: l’Orient créé par l’Occident. Çev.  Catherine Malamoud et Claude Wauthier. Nouv. éd. augm. La couleur des idées. Paris: Éd. du Seuil, 1997.
 • Chakrabarty, Dipesh.  “Introduction” in Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical difference, Princeton University Press, 2000
 • Gilroy, Paul, “The Crisis of ‘Race’ and Raciology” in Against Race: Imagining Political Culture Beyond the Colour Line, Harvard University Press, Cambridge, 2000, pp.11-53.

Medya çalışmaları (Media studies)

 • Stuart Hall, “Encoding/Decoding” in Culture, Media, Language, eds. Stuart Hall, Dorothy Hobson, Andrew Lowe and Paul Willis, Routledge, London, 1980, pp.128-138. 

Kültürel coğrafya

 • David Harvey, Rebel Cities: From the Right to the City to Urban Revolution, London and New York: Verso, 2012. /

Antropoloji

 • C. Geertz, The Interpretation of Cultures, New York: Basic Books,
 • Stuart Hall, “Who Needs Identity?” in Questions of Cultural Identity, eds. Stuart Hall and Paul du Gay, London: Sage, 1996, pp.1-27.
 • Sara Ahmed, The Cultural Politics of Emotion, Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 2004.
 • Lauren Berlant, Cruel Optimism, Durham & London: Duke Univ. Press, 2011.

İnternet kaynakları

Osmanlı İmparatorluğu’nda kadın ve cinsiyet çalışmaları

Version française

Nisan 2013

1970 ve 1980li yıllarda Amerikalı akademisyenlerin başını çektiği cinsiyet çalışmaları ile kadın çalışmaları, uluslararası planda güçlü bir gelişme kaydetmiştir. Ancak bugün bile, bu çalışmaların araştırma konuları hakkında karışıklık sözkonusudur. Women studies ya da kadın çalışmaları, özellikle kadınların bulundukları koşulları araştırmayı amaçlamaktadır – ve kadın çalışmaları ile feminist çalışmalar arasındaki sınır bir hayli incedir. Cinsiyet çalışmaları ya da gender studies, cinsiyetler arası ilişkileri ele alır. Cinsiyet kavramı burada biyolojik değil kültürel açıdan işlenir. Hatta Simone de Beauvoir’ın meşhur cümlesi « Kadın doğulmaz, kadın olunur », bu fikri gayet iyi özetler. Beauvoir’ın bununla demek istediği kadın olmanın toplumla ilişki sonucu edinilmiş birtakım belirli davranışlar topluluğuna işaret etmesidir. Bu saptamadan yola çıkarak cinsiyet çalışmaları; kadın, erkek, hadım, transseksüel, zengin, yoksul, burjuva, işçi ya da soylu olsun; bireylerin davranışlarını belirleyen toplumsal ve kültürel verileri tanımlamaya çalışır. Burada önem, bir cinsin diğerleriyle ilişkisindedir çünkü her bir kişi başkalarına özellikle de karşıtına göre tanımlanır (kadınlık ancak erkekliğin ne olduğu ifadesiyle olan ilişkide, hadım olmak da erillik koşulları ile ilişkilendirilerek anlaşılır, bu örnekleri çoğaltmak mümkündür).

Osmanlı tarihi araştırmaları kadın ve cinsiyet çalışmalarından etkilenmemiş değildir. Önemli sayıda araştırma mevcuttur ancak bilimsel yayın diye geçen çatı altındaki derin eşitsizlikler can sıkıcıdır. Örneğin, kadın ve cinsiyet çalışmalarındaki metod ortaklığının gereksizce altının çizilmesi eğilimi eleştirilebilir. Sözkonusu araştırmaların göreceli önemi, bu çalışmaların başta birkaç Amerikan akademisyen ya da o modeli takip edenlerce gerçekleştirildiği gerçeğini de gözardı edemez. Kadın veya cinsiyet çalışmalarının bilimsel üretkenliklerinin henüz başında olmalarına rağmen yollarının sonuna vardıklarını duymak ilginçtir. Aslında, çalışmaların çoğunlukla kaynaklar nedeniyle birtakım imtiyazlı alanlara yoğunlaştığını saptamak da dikkat çekicidir. Böylelikle, kadı kayıtları veya fetva derlemelerinden faydalanarak, özellikle evlilik ve boşanma, varlık ve miras konuları bu araştırmalar için odak noktası olmuştur. İşlenen konular listesine siyasi ya da hayırsever roller ile köleliği ekleyebiliriz. Bu ayın vitrininde sergilenen eserler, (herhangi bir kapsam iddiasına düşmeksizin) sözkonusu alanda en önemli katkıları sağlamışlar arasında sayılıp yukarıda sayılan belirleyici özelliklerle kesişmektedir.

Femmes et genre dans l’Empire ottoman

Türkçe çeviri

Avril 2013

Nées dans les années 1970-80 sous la poussée des universitaires américains, les gender studies et women studies ont connu un fort développement international. Pourtant, aujourd’hui encore, des confusions existent concernant leur objet d’étude respectif. Les women studies ou études des femmes ont pour objectif un travail sur les conditions féminines en particulier – et la frontière entre ces travaux et les études féministes (feminist studies) demeure très fine. Les études sur le genre ou gender studies ont pour vocation d’étudier les relations entre les sexes. La notion de sexe n’est alors pas considérée sous son aspect biologique, mais culturel. La célèbre phrase de Simone  de Beauvoir « on ne naît pas femme, on le devient » résume d’ailleurs parfaitement l’idée : elle entend par là qu’être femme renvoie à tout un univers comportemental codifié, acquis socialement. Partant de cette constatation, les travaux sur le genre cherchent à déterminer les données socio-culturelles qui définissent les comportements des individus, qu’ils soient hommes, femmes, eunuques, transsexuel(le)s, mais aussi riches ou pauvres, bourgeois, prolétaires ou aristocrates, etc. L’accent est mis sur les relations d’un « genre » avec les autres, car chacun se définit par rapport aux autres, tout particulièrement son opposé (être femme ne peut se comprendre que dans un rapport à ce que signifie être homme ; être eunuque, dans une relation avec la condition masculine et la condition masculine, et ainsi de suite).

Le domaine des études ottomanes n’a pas échappé à l’attrait des études sur les femmes et le genre. Les travaux ont été nombreux, mais on peut déplorer l’existence d’inégalités profondes dans la production scientifique faite sous ce label. On reprochera notamment la tendance à voir dans les études sur les femmes et celles sur le genre une équivalence méthodologique qui n’a pas lieu d’être. L’importance relative de la production ne saurait non plus dissimuler le fait qu’elle demeure principalement l’œuvre de quelques universitaires américains ou formés selon ce modèle. Il est fort surprenant d’entendre dire que les women ou gender studies auraient épuisées leurs capacités de production d’un savoir scientifique, alors même qu’elles n’en sont qu’à leur début. De fait, il est remarquable de constater que les travaux se sont concentrés principalement sur certains terrains privilégiés, du fait des sources bien souvent. Ainsi, ce sont surtout les questions de mariages et de divorces, de détention de biens et d’héritages, qui ont bénéficié de la plupart des attentions, grâce à l’usage des registres de cadi ou des compilation de fatwa. On ajoutera à la liste les réflexions sur le rôle politique ou philanthropique et sur l’esclavage. Les ouvrages exposés ce mois-ci en présentoir, qui comptent parmi les contributions les plus significatives dans le domaine (sans prétendre à une quelconque exhaustivité), recoupent les spécificités susdites. 

 • PEIRCE Leslie P.,  The Imperial Harem : Women and Sovereignty in the Ottoman Empire
 • ZILFI Madeline C. (ed.),  Women in the Ottoman Empire : Middle Eastern Women in the Early Modern Era
 • FAROQHI Suraiya,  Stories of Ottoman Men and Women : Establishing Status, Establishing Control
 • DAVIS Fanny, The Ottoman Lady : A Social History from 1718 to 1918
 • PRÄTOR Sabine, NEUMANN Christoph K. (eds.),  Frauen, Bilder und Gelehrte : Studien zu Gesellschaft und Künsten im Osmanischen Reich / Arts, Women and Scholars : Studies in Ottoman Society and Culture : Festschrift Hans Georg Majer : Band / Volume I, Volume II
 • KARAKIŞLA Yavuz SelimWomen, Women, War and Work in the Ottoman Empire: Society for the Employment of Ottoman Muslim Women 1916-1923
 • ZILFI Madeline C.,  Women and Slavery in the Late Ottoman Empire, the design of difference
 • BUTUROVİÇ Amila, SCHICK Irvin Cemil,  Women in the Ottoman Balkans. Gender, Culture and History
 • ŞENOCAK-THYS Lucienne,  Ottoman Women Builders. The architectural Patronage of Hatice Turhan Sultan
 • PEIRCE Leslie,  Morality Tales : Law and Gender in the Ottoman Court of Aintab
 • ESPOSITO L. John,  Women in muslim family law
 • DEAL Roger A.,  Crimes of Honor, Drunken Brawls and Murder – Violence in Istanbul Under Abdülhamid II
 • DURAN Tülay (éd.), Tarihimizde Vakıf Kuran Kadınlar : Hanım Sultan Vakfiyyeleri /  Deeds of Trust of the Sultans Womenfolk / Actes de fondation de Sultane Hanım
 • SÖNMEZ Emel, Turkish Women in Turkish Literature of the 19th Century
 • RUGGLES Fairchild (éd.), Women, Patronage, and Self-Representation in Islamic Societies
 • DURSTELER Eric R., Renegade Women, Gender, Identity, and Bounderies in the Early Modern Mediterranean
 • TUCKER Judith E.,  Women, Family and Gender in Islamic Law
 • KEDDIE N.R., BARON B. (éds.), Keddie, Women in the Middle Eastern
 • MONTAGU Lady Mary, L’islam au péril des femmes : Une Anglaise en Turquie au XVIIIe siècle
 • SAKAOĞLU Necdet,   Bu Mülkün Kadın Sultanları, Vâlide Sultanlar, Hâtunlar, Hasekiler, Kadınefendiler, Sultanefendiler
 • ULUÇAY Çağatay, Harem II
 • ULUÇAY Çağatay, Padişahların kadınları ve kızları
 • AKGÜNDÜZ Ahmet, İslâm hukukunda kölelik-câriyelik müessesesi ve Osmanlı’da harem
 • HANOUM Leïla, Le harem impérial et les sultans au XIXe siècle
 • PENZER N.M., The Harem : An Account of the Institution as it Existed in the Palace of the Turkish Sultans with a History of the Grand Seraglio from its Foundation to the Present Time
 • SCHNEIDER Marcel, EVIN Alpay, Le harem impérial de Topkapı
 • ANHEGGER-EYÜBOĞLU Mualla,  TopkapıSarayında Padişah Evi (Harem)