Archives par mot-clé : récits de voyage

ἡ λαμπροτάτη Προυσιέων πόλις (Prusiaslıların pek meşhur kenti): Unutulmuş Bir Bithynia Kenti Prusias ad Hypium/Konuralp

İstanbul dışında eğitim görenler veya çalışanlar için yayınlara ulaşmanın çok zor olması aynı zamanda ulaşılan yayınların yetersizliği de akademik çalışma yapmak isteyenler için temel sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda IFEA tarafından verilen kısa süreli doktora bursu, şehir dışından gelecek olan araştırmacılara gerek konaklama gerekse kütüphanedeki kitaplara ulaşma anlamında önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Söz konusu doktora bursu kapsamında yaklaşık 3 haftalık sürede, 2017 yılında tamamladığım “Roma İmparatorluk döneminde Prusias ad Hypium” adlı yüksek lisans tezimi kitap haline çevirmek amacıyla IFEA kütüphanesinde çalışmasında bulundum. Tezimde yer verememiş olduğum bazı kaynaklardan, gravürlerden ve gezginlerin notlarından da yararlanarak kuruluşundan Osmanlı Egemenliğine kadar bir antik kentin dönüşümünü ele almaya çalıştım ve bu kapsamda bir takım düzeltmeler ve eklemeler yaptım.

Görsel 1: Jules Laurens, Prusias ad Hypium, in: Xavier Hommaire de Hell, Voyage en Turquie et en Perse, pl. XVI, 1859. Reproduction Gerin Dominique, Voyageurs français au Levant, in: Anatolie antique. Fouilles françaises en Turquie. Catalogue de l’exposition. Gypsothèque de l’Université Lumière Lyon II, 23 octobre-23 décembre 1990. Istanbul : Institut Français d’Études Anatoliennes-Georges Dumézil, 1990. pp. 111-118. (Varia Anatolica, 4) www.persee.fr/doc/anatv_1013-9559_1990_cat_4_2_1074

Genel hatlarıyla Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgelerini kapsadığı düşünülen Bithynia bölgesi, günümüzde İstanbul’un Anadolu yakası, Bursa, İznik, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Düzce ve Bolu illerini içine alan bölgenin antik çağdaki adıdır. Bölgede yer alan antik kentler göz önüne alındığında Bithynia bölgesinin arkeolojik anlamda çok zengin olduğu anlaşılmaktadır. Nikomedia, Nikaia, Prusa ad Olympum gibi büyük ölçekli kentlerin yanında pek çok yerleşim yeri de bulunmaktadır. Bu anlamda Plinius Secundus’a göre 12 Bithynia kenti arasında yer alan ve Düzce ili Konuralp (eski adıyla Üskübü) beldesine konumlandırılan Prusias ad Hypium kenti, günümüzde adı yeterince bilinmemesine karşın gerek barındırdığı tarihi yapılar gerekse Roma Dönemindeki konumu ve zengin bitki örtüsü nedeniyle üzerinde durulması gereken bir yerleşim yeri olarak dikkat çekmektedir.

Kentin akropolisinin yer aldığı küçük tepe, görece daha az iskân edilmiş, buna karşın kentin en önemli kısımları, günümüzdeki Konuralp adlı modern yerleşim yerinin altında kalmıştır. MÖ.V.-IV. yüzyılda Herakleia Pontika (Zonguldak/Ereğli) kentini de kuran Megaralı kolonistlerce apoikia yani koloni kenti olarak Kieros adıyla kurulan kent, MÖ.185 yılında Bithynia Kralı I.Prusias tarafından alınmış ve tıpkı Kios/Prusias ad Mare (Gemlik) örneğinde olduğu gibi “Hypios (Melen) Nehri kıyısındaki Prusias” anlamına gelen Prousias pros Hypion adını almıştır. MÖ.74 yılında Bithynia Krallığının Roma’ya miras bırakılması neticesinde kent de Roma hâkimiyetine geçmiş, kaynaklarda da “Prusias ad Hypium” adıyla görülmeye başlanmıştır. Özellikle Roma İmparatorluk döneminde Hadrianus ve Severus Hanedanı üyesi İmparatorların kente gelmesiyle adına rastlanan kent, imparator Gallienus (e.MS.253-260) dönemine tarihlendirilen Goth istilası sonrasında, istilaya uğramadığı düşünülmesine karşın diğer pek çok Bithynia kenti gibi sikke basmayı bırakmış ve içe dönük, izole bir kent halini almıştır.

Görsel 2: Onurlandırma Yazıtı (Yazarın Arşivinden)

Sebastene, Thebais, Germanike, Sabiniane, Prusias, Hadriane, Megaris, Iuliane ve Antoniane adlı 12 mahalle/kabile (phyle)’den meydana gelen kent özellikle askeri ve idari kariyerlerinde kentin velinimet olarak gördüğü Domitius ailesine üye kimselerin hayırseverleğiyle bayındırlık ve kentleşme anlamında gelişimini sürdürmüştür. Hıristiyanlaşan Roma Dünyasıyla paralel olarak Prusias ad Hypium kenti de dini yapının ön planda olduğu bir kent halini almış ve çeşitli konsillere piskoposluk düzeyinde katılımlarda bulunmuştur. Kilise kayıtlarıyla geçen kentin yüzyılları VII. Yüzyıldan XI. Yüzyıla kadar (Teophilos, Contantinus, Leon, Confessor[günah çıkaran] Paulos, Theophilos, Basil vb.) çeşitli Hıristiyan din adamlarının öne çıktığı kentte söz sahibi olduğu bir hale bürünmüştür. Son olarak 1206 yılında Bizanslı Tarihçi Khoniates’in eserinde Pontus ve İznik Krallıkları arasındaki güç mücadelesinde çeşitli seferlerde el değiştiren ve artık Plousias şeklinde adına rastladığımız kent, sonraki yüzyılda Osmanlı egemenliğine geçmiştir. Osmanlı döneminde çeşitli arşiv belgelerinde kentteki arkeolojik ve mimari eserlere ilişkin bilgiler verilse de bunlar çok sınırlı kalmıştır.

Görsel 3: Kentin Tiyatrosundan Görünüm (Yazarın Arşivinden)

Derin bir uykuya dalan ve artık unutulmuş olan bu kente yeniden odaklananlar ise 17.ve 18. yüzyıllarda sayıları hayli artan gezginler olmuştur. Bu anlamda ilk olarak antropolog ve rahip olan İngiliz Richard Pococke kente gelmiştir. A Description of the East and Some other Countries adıyla yayınladığı ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü kütüphanesinde de bulunan eserinden hareketle, Pococke 1737-1742 yıllarını kapsayan Yakındoğu gezisi sırasında Düzce yöresine de gelmiş, burada Prusias ad Hypium kentinden ve Hypios Nehrinden söz etmiştir.  Pococke’nin eseri ve Jean Baptiste Bourguignon d’Anville adlı Fransız coğrafyacının 1768 tarihli haritasında Prusias ad Hypium kentine de yer vermesi, Fransızların bölgeye ve kente olan ilgisini arttırmıştır.  Bu bağlamda 1830ların başında Fransız Tarihçi ve Arkeolog Félix Marie Charles Texier kente gelmiş ve çeşitli gözlemlerini paylaşmıştır.  Kente dair o tarihe kadarki en önemli bilgileri ise Fransız Misyoner ve Dil Bilimci Eugene Boré vermiştir. 1837’de kente gelen Boré’un yine IFEA kütüphanesinde de yer alan eserinde kentin ayanlarından Topçuoğlu ailesine ve Osmanlı taşrasına ilişkin de önemli bilgiler verilmektedir. Fransız coğrafyacı ve gezgin Xavier Hommaire de Hell de, Prusias ad Hypium kentini araştıran seyyahlar arasındadır. Hell ile birlikte kente gelen ve tarihi yapıların çizimini yapan Jules Joseph Augustin Laurens de kentin tarihine çok önemli katkılarda bulunmuştur. Sonraki yıllarda Mordtmann ve Tchichatsceff gibi kimselerin de ilgisini çeken kent, Georges Perrot’un da bölgeye gelmesiyle aslında bilinenden çok daha fazla önemli tarihi yapıları, heykelleri ve yazıtları barındırdığı anlaşılmıştır. Kenti oluşturan 12 kabilenin (phyle) varlığından ve pek çok yazıttan da söz eden Perrot, kentteki tiyatroyu da en ince ayrıntısına kadar incelemiştir. 1900lü yılların başında Arkeolog Gustave Mendel kentteki epigrafik belgeleri bilimsel bir çalışmayla yayınlamıştır.

Görsel 4: Bithynia Bölgesi, Asia citerior, H.Kiepert, Karten zur alten Geschichte, D. Reimer, Berlin, 1890. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heinrich_Kiepert._Asia_citerior.Bithynia.jpg

20.yüzyıla girilirken başta Louis Robert ve F.K.Dörner olmak üzere pek çok önemli isim kente dair çalışmalar yapmıştır.  Öyle ki bu iki araştırmacının eserleri günümüzde dahi güncelliğini büyük ölçüde korumaktadır. Aynı dönemde Türk araştırmacılar da bölgeye gelmiş ve çeşitli yüz araştırmaları / arkeolojik kazılar yürütmüştür. Bu kapsamda 1948-1950 yıllarını kapsayan yüz araştırmasıyla İ.Kılıç Kökten ve 1948-1960 yılları arasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rüstem Duyuran başkanlığında yürütülen sistematik kazı çalışmalarıyla kentin sahip olduğu potansiyel ortaya çıkarılmıştır. 1965 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi Konservatörü olarak hizmet veren Fransız Araştıracı Andreé Nedjati Rollas kent için bir rehber hazırlamış ve kente dair pek çok bilgiyi ve kişisel gözlemlerini bir araya getirmiştir. 1985 yılına gelindiğinde ise Alman Epigraf Walter Ameling kentteki tüm yazıtları toplayarak Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien adlı seride yayınlamıştır. 2013 yılından itibaren de Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Konuralp Müzesi ortaklığında arkeolojik kazı çalışmaları devam etmektedir.

Görsel 5. Prusias ad Hypium Kenti Roma Köprüsü, (Yazarın Arşivinden)

Günümüzde modern yapılaşmaya maruz kalmasına karşın antik kentten kalan Tiyatro, Su kemerleri, Köprü, Şehir Surları, Bizans Kalesi gibi mimari yapıların yanında çeşitli tapınak parçaları, Domitius Hamamı ve Gymnasium gibi yapıların varlığını kanıtlayan yazıtlı arkeolojik buluntular ile çok sayıda epigrafik belge mevcuttur.

Görsel 6. Bizans dönemi Su Kemeri/Kemerkasım köyü (Yazarın Arşivinden)

Seçilmiş Kaynakça

 • Ameling W. 1985 Die Inschriften von Prusias Ad Hypium, Bonn: Habelt. 1985 [Ep 089-27]
 • Belke K. 1996 Paphlagonien und Honorias. Tabula Imperii Byzantini. Vol.IX, Vienne : Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften. 1996
 • Dörner, F.K. 1952 Bericht über eine Reise in Bithynien ausgeführt im Jahre 1948 im Auftrage der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Vienne : R.M.Rohrer. 1952 [Ep 058]
 • Karakuş, O. S, 2017 Roma İmparatorluk Döneminde Prusias ad Hypium. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2017
 • Perrot, G. 1861 Exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie : d’une partie de la Mysie, de la Phrygie, de la Cappadoce et du Pont. Paris : Didot. 1861
 • Perrot, G. 1864 Souvenirs d’un voyage en Asie Mineure. Paris : Levy. 1864 [VH 110]
 • Robert, L. 1980 À Travers l’Asie mineure. Paris: École française d’Athènes. 1980 [COLL VII 239 I]
 • Texier, C. 1882 Asie Mineure. Asie Mineure : description géographique, historique et archéologique des provinces et des villes de la Chersonnèse d’Asie Paris : Didot.1882
 • Zeyrek, T. et G.Baran-Çelik 2005 Prusias ad Hypium (Kieros) Anadolu’nun kuzeybatısında antik bir kent (Konuralp/Üskübü). Istanbul : Ege Yayınları. 2005

L’Égypte ottomane

Décembre 2015
Türkçe çeviri

Terras suis contenta bonis, non indiga mercis
Aut Jovis, in solo tanta est fiducia Nilo

Une terre satisfaite de ses bonnes [choses/qualités], qui n’attend rien du commerce
ou [des faveurs] de Jupiter, dans le Nil est toute sa confiance.
“La Pharsale” de Lucain (Trad. Aude Aylin de Tapia)

Faruk_BiliciLa disparition de l’Empire byzantin laisse au Moyen-Orient principalement trois grandes puissances islamiques au début du XVIe siècle : l’Empire ottoman, l’Empire perse des Safavides et l’Empire mamlouk en Égypte et en Syrie. La suzeraineté de ce dernier empire, dirigé par Qansouh el-Gouri, s’étend jusqu’au sud de la Cappadoce, en Cilicie et aux monts Taurus.

C’est dans un contexte de rivalités politiques, économiques et idéologiques entre ces trois puissances qu’il faut envisager la conquête de l’Égypte par Selim Ier (1512-1520), à la tête de l’Empire ottoman, en conflit avec la nouvelle idéologie chiite radicale safavide, mais également en compétition politique avec l’Empire mamlouk pour l’hégémonie de la Méditerranée orientale, la mer Rouge et les Lieux-Saints de l’Islam (Jérusalem, La Mecque et Médine).

Pour empêcher toute alliance officielle entre Safavides et Mamlouks et pour casser l’encerclement dans son flanc oriental que Selim Ier dirige son expédition en 1516 vers la Syrie et l’Égypte, après avoir infligé une défaite mémorable à Chah Ismail à Çaldıran (1514), puis après avoir annexé le territoire de Düllkadir, vassal des Mamlouks. Ainsi la possession du Kurdistan méridional et des places fortes de Diyarbekir, Mardin, Urfa et Rakka ouvrait la voie vers la Syrie et l’Égypte. La première rencontre des deux armées, ottomane et mamlouk a lieu à Merg Dabek au nord d’Alep, le 24 août 1516. Les Turcs, dotés d’une artillerie puissante, remportent une victoire écrasante et Qansouh el-Gouri périt sur le champ de bataille. À la fin du mois de septembre, toute la Syrie était aux mains des Ottomans. Le nouveau sultan Touman Bay accueille l’armée ottomane à Reydaniyye le 22 janvier 1517. Vaincu, le sultan égyptien défend Le Caire énergiquement, sans succès. Il est exécuté le 13 avril 1517.

L’organisation administrative et économique de l’Égypte ottomane

Selim ne bouleverse pas fondamentalement l’organisation sociale de l’Égypte, il laisse aux Mamlouks loyaux les privilèges et les terres qu’ils avaient auparavant, confiant même le gouvernement à l’un des beys Mamlouks, Khayr Bey jusqu’à sa mort en 1522. Par contre le califat devient une dignité des sultans ottomans.

Avec la conquête de l’Égypte, les pays arabes, à l’exception du Maroc, entrent les uns après les autres dans le giron ottoman, constituant ainsi le plus vaste empire de la Méditerranée depuis les Romains. Les différentes économies régionales forment désormais une économie-monde.

La véritable organisation administrative et fiscale est mise en place à partir de 1525, sous l’autorité du grand vizir Ibrahim Pacha (1493-1536). Le kânun-nâme (règlement fiscal) préparé par le pacha est une sorte de constitution qui restera en vigueur avec plus ou moins de bonheur jusqu’à l’expédition d’Égypte de Bonaparte en 1798. Les pachas (vizirs) et les autres hauts fonctionnaires nommés par le sultan administrent cette gigantesque ferme fiscale qui est l’Égypte.

Pachas ottomans en Égypte se chargent, avec le diwân (Conseil) de la collecte des impôts, de l’envoi du tribut annuel à la cour ottomane, de la réception et de la diffusion des ordres provenant d’Istanbul, des travaux publics, de l’entretien des waqfs et de l’expédition des vivres et des fonds aux villes saintes ainsi que de l’organisation et de la sécurité du pèlerinage.

Des corps de troupes d’infanterie (janissaires) et de cavalerie envoyés par le pouvoir central secondent le gouverneur et le diwân. L’administration provinciale est confiée aux kâşifs (surveillant) équivalents de sancak beyi, qui devient une charge réservée aux chefs Mamlouks. À partir du XVIIe siècle, le pouvoir du pacha ottoman décline, d’ailleurs au profit  de cette classe dirigeante locale (janissaires et Mamlouks) qui se lance dans une lutte pour avoir une part plus importante de revenus fiscaux.

Au XVIIIe siècle, la quasi-totalité du pouvoir économique, politique et administratif est aux mains des maisons Mamlouks, isolées de la population rurale, mais aussi au détriment de la production artisanale. Cette stagnation laisse la place à une pénétration européenne massive. Le pays s’appauvrit à cause du détournement de voies internationales de commerce. Mais surtout le café et le sucre, principaux produits de substitution au commerce médiéval des épices, sont concurrencés par la production en grande quantité et au meilleur prix des Antilles et des îles américaines. Les intermédiaires de ce commerce fructueux sont des Grecs catholiques venant de Syrie.

De simple concession fiscale temporaire de la terre, l’iltizâm (la concession fiscale), base de la puissance économique des Mamlouks se transforme en quasi propriété privée au profit de mültezim, souvent absentéiste et résidant en ville : les multiples intermédiaires cherchent  à augmenter leurs revenus au détriment du paysan (fallah).

Cela dit, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la demande croissante des céréales (surtout du riz) par les marchés ottomans et européens, accélère la modernisation des techniques agricoles et la mise en place d’une irrigation permanente, devenant indépendante de la crue du Nil, notamment dans le Delta.

L’Expédition d’Égypte : la fin d’un monde

D’abord François Charles-Roux1 puis Henry Laurens2 ont montré par quel cheminement intellectuel les Lumières (la civilisation) puis la Révolution française (la liberté) ont été conduites à organiser une expédition militaire contre cette province de l’Empire ottoman, pourtant allié de la France depuis le XVIe siècle. Naturellement, la nouvelle configuration de la géographie politique, l’expansion du capitalisme mondial et la compétition politique et économique internationale sont des moteurs immédiats d’une telle entreprise. Dans cette course, l’Empire ottoman, en déclin politiquement, militairement et économiquement depuis la fin du XVIIe siècle, constitue un terrain de choix, d’autant plus que ses deux voisines, la Russie et l’Autriche font partie de ces puissances à la recherche de nouveaux marchés, en symbiose avec l’Europe occidentale.

La supériorité matérielle et intellectuelle européenne qui se manifeste depuis le XVIe siècle, comme une opposition religieuse christianisme / islam, se laïcise au XVIIIe siècle, et avec la Révolution française elle adopte une nouvelle idéologie : la civilisation. La France révolutionnaire se considère comme le creuset de cette idéologie dynamique. Quant à l’Orientalisme, il nourrit cette idéologie.

L’homme qui incarnera le mieux cette idéologie est Bonaparte. Attiré depuis sa jeunesse par l’Orient et passionné de la littérature de voyage et d’analyses sur le Levant, ce jeune général est aussi victorieux devant les armées révolutionnaires.

Le prétexte immédiat d’une expédition militaire en Égypte est la protection du commerce français et surtout la lutte contre les ambitions anglaises d’exclure la France du commerce d’Orient et notamment d’Inde. En réalité, il s’agit d’un vaste programme mal défini, à la fois d’une carrière personnelle, mais aussi d’une tentative de mettre en œuvre des idées des Lumières : libération des peuples opprimés sous le despotisme par l’éducation et la science, création d’une nouvelle humanité sur les nouvelles bases civilisationnelles, élargir pour cela les possibilités économiques et politiques de la nation française dans le monde.

Les trois ans de guerre (1798-1801) au cœur de la Méditerranée orientale ont mobilisé tout l’Empire ottoman, ainsi que la plupart des nations européennes (La Russie, l’Angleterre, mais aussi l’Autriche, l’Espagne etc.). Même si l’Égypte a été libérée de l’Armée d’Orient, ni l’Empire ottoman ni l’Égypte ne seront plus jamais les mêmes. L’Expédition d’Égypte montre à l’Empire ottoman la nécessité évidente et absolue d’une modernisation. Mais elle marque également le début du démembrement accéléré de l’Empire ottoman, le mettant en position d’enjeu jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale.

Sélection bibliographique thématique

L’Égypte ottomane (études en différentes langues)

 • Abdurrahim Abdurrahman Abdurrahim        Les Maghrébins en Égypte  à l’époque ottomane (1517-1798) : Tome 1er         1982    Tunis   TUR Ho 185/
 • Al-Dali  Muhammad Şabri     The Zawiya and Egyptian Society in the 16 th century: A case study of Zawiya al Sha’rani : Tiré à part de Islamic Area Studies Working Paper Series No. 20         2000    Tokyo  TAP 0013/
 • Al-Dali Muhammad Sabri      Shaykhs and the Ottoman Occupation of Egypt: Tiré à part de Islamic Area Studies Working Paper Series No. 22          2001    Tokyo  TAP 0096/
 • “Baldinetti,Anna; Campagne, Pierre” Orientalisme et politique italienne en Égypte  et en Libye : Agriculture familiale en Méditerranée       1995    Tunis   COLL XXXI c 28/
 • Behrens-Abouseif Doris         Egypt’s Adjustment to Ottoman Rule, Institutions, Waqf and Architecture in Cairo (16th and 17th Centuries)      1994    Leiden Tur Ho 596/
 • Charles-Roux François, Deherain Henri       Histoire de la nation égyptienne : Tome VI : L’Égypte  de 1801 à 1882 : Mohamed Aly et sa dynastie jusqu’à l’occupation anglaise : Le Soudan égyptien de Mohamed Aly à Ismaïl Pacha  1936    Paris    H Gén 012 VI/
 • Cohen Amnon, Baer Gabriel (Eds.)  Egypt and Palestine: A Millenium of Association 868-1948 1984    New York    TUR Ho 403/
 • Deherain Henri           Histoire de la nation égyptienne : Tome V : L’Égypte  turque : Pachas et Mameluks du XVIe au XVIIIe siècle : L’expédition du Général Bonaparte 1934    Paris    H Gén 012 V/
 • Denon Vivant  Planches du Voyage dans la Basse et la Haute Égypte  pendant les campagnes du Général Bonaparte       1990    Le Caire          VH Fo 032 /
 • Denon Vivant  Voyage dans la basse et la haute Égypte, pendant les campagnes du Général Bonaparte : Volume I Texte           1989    Le Caire          VH 263/
 • El-Nahal Galal H.       The Judicial Administration of Ottoman Egypt in the Seventeenth Century           1979            Minneapolis    TUR Ho 455/
 • Fahmy, Khaled           All the Pasha’s Men, Mehmed Ali, his army and the making of modern Egypt       2002            Cairo   Tur Ho 1005/
 • Geoffroy Eric Le soufisme en Égypte  et en Syrie sous les derniers Mamelouks et les premiers ottomans : Orientations spirituelles et enjeux culturels 1995    Damas            COLL V 156/
 • Hathaway Jane          The Politics of Households in Ottoman Egypt: The Rise of the Qazdağlıs 1997    New York    TUR Ho 728/
 • Holt P. M        Egypt and the fertile crescent 1516-1922. A political history           1975    London            F TH 129/
 • Jong F. De      Turuq and Turuq-Linked Institutions in Nineteenth Century Egypt: A Historical Study in Organizational Dimensions of Islamic Mysticism     1978    Leiden ISL R 026/
 • Kabrda Joseph           Quelques firmans concernant les relations franco-turques lors de l’expédition de Bonaparte en Égypte  (1798-1799)   1947    Paris    TUR Hd 005/
 • Kuneralp Sinan           Ottoman diplomatic documents on the “eastern question”. Egypt: from Ismail Pasha’s abdication to Hasan Fehmi Pasha’s mission to London 1879-1885           2011    Istanbul           COLL XXX 16/
 • Lellouch Benjamin      “Les Ottomans en Égypte Historiens et conquérants au XVIe siècle”       2006    Leuven            COLL XVI 11/
 • Lellouch Benjamin      Ibn Zunbul un égyptien face à l’universalisme ottoman (seizième siècle) : Tiré à part de Studia Islamica           1994    Paris    TUR Ho 527 (tap)/
 • Mayeur-Jaouen  Catherine    Al-Sayyid Ahmad al-Badawi : Un grand saint de l’islam égyptien   1994    Le Caire   COLL VI G 32/
 • Menassa Laïla,  Laferrière Pierre      La Saqia : Technique et vocabulaire de la roue à eau égyptienne  1974            Le Caire          COLL VI A 067/
 • Mikhail Alan    Nature and Empire in Ottoman Egypt: An Environmental History   2011    Cambridge      ISL G 147/
 • Moreh S. (Ed.)           Al-Jabarti’s Chronicle of the First Seven Month of the French Occupation of Egypt: Muharram-Rajab 1213: 15 June-December 1798: Tarikh Muddat al-Faransis bi-misr      1975    Leiden ISL T 02/
 • Moret A.          Le Nil et la civilisation égyptienne     1926    Paris    H Gén 004 I 07/
 • Panzac, Daniel, Rymond, André       La France et l’Égypte  à l’époque des vice-rois 1805-1882 2004    Le Caire   ISL H 007/
 • Philipp Thomas, Perlmann Moshe (Eds.)     A Guide to Abd al-Rahman al-Jabarti’s History of Egypt: ‘Aja’ib al-Athar fi’l-Tarajim wa’l Akhbar 1994    Stuttgart          TUR Hc 126-03/
 • Philipp Thomas, Perlmann Moshe (Eds.)     Abd al-Rahman al-Jabarti’s History of Egypt: ‘Aja’ib al-Athar fi’l-Tarajim wa’l Akhbar: Text Volumes III et IV  1994    Stuttgart          TUR Hc 126-02/
 • Phılipp Thomas, Perlmann Moshe (Eds.)     Abd al-Rahman al-Jabarti’s History of Egypt: ‘Aja’ib al-Athar fi’l-Tarajim wa’l Akhbar : Text Volumes I et II    1994    Stuttgart          TUR Hc 126-01/
 • Raymond André         Le Caire des janissaires : L’Apogée de la ville ottomane sous ‘Abd-al-Rahmân Katkhudâ            1995    Paris    Obs Urb 539/
 • Raymond André         Grandes villes arabes à l’époque ottomane 1985    Paris    TUR Ho 216/
 • Raymond André         Artisans et commerçants au Caire au XVIIIe siècle : 2 vols           1999    Damas            COLL V 180 I-II
 • Shaw, Stanford J.      The Budget of Ottoman Egypt 1005-1006 / 1596-1597       1968    Paris    TUR Ho 456/
 • Weingarten Judith      The Transformation of Egyptian Taweret into the Minoan Genius  1991    Partille COLL IX 088/
 • Wiet Gaston    Matériaux pour un corpus inscriptionum arabicarum : 1e partie : Égypte: Tome II : Égypte             1930    Le Caire          Ep Ar 10-04/
 • Wiet Gaston    Histoire de la nation égyptienne : Tome IV : L’Égypte  arabe de la conquête arabe à la conquête ottomane : 642-1517 de l’ère chrétienne       1937    Paris    H Gén 012 IV/
 • Wiet, Gaston   Histoire de la nation égyptienne, Tome  IV – L’Égypte  arabe         1937    Paris    Div 214-4/
 • Winter Michael           Society and Religion in Early Ottoman Egypt: Studies in the Writings of ‘Abd al-Wahhab al-Sha’rani      1982    London            TUR Ho 200/
 • Wissa Myriam (Éd.)   The Knowledge Economy and Technological Capabilities, Egypt, the NearEast and the Mediterranean, 2nd millennium B.C. -1st millennium A.D.   2009    Barcelona       COLL LXXXVII 26/
 • The 8th International Congress of Turkish Art, Papers, Summaries, Cairo, 26th September-1st October 1987,  Egyptian Antiquities Organization      [y.y.]    Cairo   F HT 032/
 • The 8th International Congress of Turkish Art, Program, Cairo, 26th September-1st October 1987,  Egyptian Antiquities Organization         [y.y.]    Cairo   F HT 033/
 • Palais et maisons du Caire II : Epoque ottomane (XVIe-XVIIIe siècles)    1988    Paris    SL A 040 II/

L’Égypte ottomane (études en turc)

 • Altundağ, Şinasi         Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyani Mısır meselesi 1831-1841, I. kısım         1945    Ankara            TUR Ho 025/
 • Çetin, Atillâ     Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın Mısır valiliği : Osmanlı belgelerine göre      1998    Istanbul            TUR Ho 035/
 • Çetin, Atillâ     Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın Mısır Valiliği : Osmanlı belgelerine göre     1998    Istanbul            TUR Ho 809/
 • Eldem, Halil Etem      Mısırın son Memlûk Sultanı Melik Tumanbay II adına Çorluda bulunan bir kitabe 1935            Istanbul           TUR Ho 133/
 • Erkutun, M. İlkin (Éd.)            Darendeli İzzet Hasan Efendi Ziyânâme, Sadrazam Yusuf Ziya Paşa’nın Napolyon’a Karşı Mısır Seferi (1798-1802)  2009    Istanbul           TUR Hd 099/
 • Evliya Çelebi  Evliya Çelebi Seyahatnamesi : 10uncu cilt : Mısır, Sudan, Habeş (1672-1680)    1938    Istanbul            TUR Hc 020-10/
 • Kahraman, Seyit Ali (Eds.)    Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi : Mısır, Sudan, Habeşistan, Somali, Cibuti, Kenya, Tanzania: 1. Cilt 10. Kitap    2011    İstanbul           Tur Ho 981-10 a/
 • Kahraman, Seyit Ali (Eds.)    Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: Mısır, Sudan, Habeşistan, Somali, Cibuti, Kenya, Tanzania: 2. Cilt 10. Kitap    2011    İstanbul           Tur Ho 981-10 b/
 • Landau, Jacob M.      18. yüzyılda Mısır’la ilgili iki Portekiz kroniği üstüne bazı görüşler : Tiré à part du X. Türk Tarih Kongresi            1994    Ankara            TAP 0022/
 • Mahmud S. Muhammed       XVI. asırda Mısır Eyâleti : Doktora Tezi       1990    Istanbul           TUR Ho 473/
 • Mantran, Robert         Notes sur le kanunname-i Mısır (règlement ottoman de l’Égypte) : Tiré à part des Cahiers de Linguistique, d’Orientalisme et de Slavistique No. 9       1977    y.y.      TUR Ho 136-13 (tap)/
 • Türk silahlı kuvvetleri tarihi : Osmanlı devri : 1798-1802 Osmanlı Fransız harbi (Napolyon’un Mısır seferi) : IIIncü cilt 5nci kısım eki         1987    Ankara            TUR Ho 281/
 • Türkiye Diyanet Vakfı : İslâm Ansiklopedisi : Cilt 29 : Mekteb-Mısır mevlevihanesi          2004    Ankara            TUR Ge 03 II 29/

Voyages

 • Ali Bey Travels of Ali Bey in Morocco, Tripoli, Cyprus, Egypt, Arabia, Syria, and Turkey, Between the Years 1803 and 1807. Written by Himself and Illustrated by Maps and Numerous Plates. 2 vol. vol. 2  1816 (rep 1970)   London            VH 051 II/
 • Ali Bey Travels of Ali Bey in Morocco, Tripoli, Cyprus, Egypt, Arabia, Syria, and Turkey, Between the Years 1803 and 1807. Written by Himself and Illustrated by Maps and Numerous Plates. 2 vol. Vol. 1 1816 (rep 1970)   London            VH 051 I/
 • Al-Kindi           Histoire des Cadis Egyptiens Ahbar qudat Misr      2012    Le Caire          ISL H 133/
 • Alpin Prosper  Voyages en Égypte  1549-1552 : Jean Chesneau, André Thevet 1984    Paris    COLL VI J 24/
 • Amer Henry (Ed.)      Voyage en Égypte  de Balthasar de Monconys 1646-1647 1973    Le Caire          COLL VI J 08/
 • Boullaye-Le-Gouz, De La      Les voyages et observations du Sieur de la Boullaye-Le-Gouz gentil-homme angevin Où sont décrites les Religions, Gouvernements, et situations des Estats et Royaumes d’Italie, Grece, Natolie, Syrie, Perse, Palestine, Karamenie, Kaldée, Assyrie, grand Mogol, Bijapour, Indes Orientales des Portugais, Arabie, Égypte , Hollande, grande Bretagne, Irlande, Dannemark, Pologne, Isles et autres lieux d’Europe, Asie et Affrique, où il a séjourné, le tout enrichy de belles figures         1657    Paris    VH 005/
 • Boullaye-Le-Gouz, De La      Les voyages et observations du Sieur de la Boullaye-Le-Gouz gentil-homme angevin Où sont décrites les Religions, Gouvernements, et situations des Estats et Royaumes d’Italie, Grece, Natolie, Syrie, Perse, Palestine, Karamenie, Kaldée, Assyrie, grand Mogol, Bijapour, Indes Orientales des Portugais, Arabie, Égypte , Hollande, grande Bretagne, Irlande, Dannemark, Pologne, Isles et autres lieux d’Europe, Asie et Affrique, où il a séjourné, le tout enrichy de belles figures         1657    Paris    CD VH 33//
 • Brejnik Claire, Brejnik Antoine (Eds.)            Voyages en Égypte  de Christophe Harant de Polzic et Bezdruzic 1598    1972    Le Caire          COLL VI J 05/
 • Burri Carla, Sauneron Serge (Eds.)  Voyages en Égypte  des années 1589, 1590 et 1591 : Le Vénitien anonyme, Le Seigneur de Villemont, Le Hollandais Jan Sommer   1971    Le Caire          COLL VI J 03/
 • Fenoyl R. De (Ed.)     La médecine des Egyptiens par Prosper Alpin (1581-1584)           1980    Paris    COLL VI J 21 I/
 • Fenoyl R. De (Ed.)     La médecine des Egyptiens par Prosper Alpin (1581-1584)           1980    Paris    COLL VI J 21 II/
 • Flaubert Gustave       Voyages : Tome second : Voyage en Orient : Égypte, Palestine, Asie Mineure, Constantinople, Grèce, Italie (1849-1851), Constantine, Tunis et Carthage (1858)          1948    Paris    VH 204 II/
 • Goyon Georges (Ed.) Voyages en Égypte  d’Anthoine Morison 1697        1976    Le Caire          COLL VI J 17/
 • Heberer Von Bretten Michael            Voyages en Égypte  de Michael Heberer ven Bretten 1585-1586  1976            Le Caire          COLL VI J 18/
 • Letts Malcolm (Ed.)    The Pilgrimage of Arnold von Harff Knight from Cologne, through Italy, Syria, Egypt, Arabia, Ethiopia, Nubia, Palestine, Turkey, France and Spain, which he accomplished in the Years 1496 to 1499    1967    Nendeln          VH 230/
 • Libois Charles (Ed.)    Voyage en Égypte  du Père Antonius Gonzales 1665-1666 II        1977    Le Caire            COLL VI J 19 II/
 • Libois Charles (Ed.)    Voyage en Égypte  du Père Antonius Gonzales 1665-1666 I         1977    Le Caire            COLL VI J 19 I/
 • Lucas Paul      Voyage du Sieur Paul Lucas, fait en M.DCCXIV, etc. par ordre de Louis XIV dans la Turquie, l’Asie, Sourie, Palestine, Haute et Basse Égypte, etc. : Nouvelle édition : Tome Troisième         1724    Rouen            VH 020 III/
 • Lucas Paul      Voyage du Sieur Paul Lucas, fait en M.DCCXIV, etc. par ordre de Louis XIV dans la Turquie, l’Asie, Sourie, Palestine, Haute et Basse Égypte, etc. : Nouvelle édition : Tome second 1724    Rouen VH 020 II/
 • Lucas Paul      Voyage du Sieur Paul Lucas, fait en M.DCCXIV, etc. par ordre de Louis XIV dans la Turquie, l’Asie, Sourie, Palestine, Haute et Basse Égypte, etc. : Nouvelle édition : Tome premier 1724    Rouen VH 020 I/
 • Lucas Paul      Voyage du Sieur Paul Lucas, fait en M.DCCXIV, etc. par ordre de Louis XIV dans la Turquie, l’Asie, Sourie, Palestine, Haute et Basse Égypte, etc. : Nouvelle édition : Tomes I-II-III   1724    Rouen CD VH 32//
 • Pococke Richard       A Description of the East and Some other Countries: Volume the First: Observations on Egypt  1743    London            VH Fo 029 I/
 • Poujoulat Baptistin      Voyage dans l’Asie Mineure en Mésopotamie, à Palmyre, en Syrie, en Palestine et en Égypte : Tome I          1840    Paris    VH 079 I/
 • Poujoulat Baptistin      Voyage dans l’Asie Mineure en Mésopotamie, à Palmyre, en Syrie, en Palestine et en Égypte : Tome II         1841    Paris    VH 079 II/
 • Poujoulat Baptistin      Voyage dans l’Asie Mineure en Mésopotamie, à Palmyre, en Syrie, en Palestine et en Égypte : Tome I          1840    Paris    CD VH 04//
 • Poujoulat Baptistin      Voyage dans l’Asie Mineure en Mésopotamie, à Palmyre, en Syrie, en Palestine et en Égypte : Tome II         1841    Paris    CD VH 06//
 • Sanguin Georges (Ed.)          Voyage en Égypte  de Gabriel Brémond 1643-1645           1974    Le Caire            COLL VI J 12/
 • Sauneron Serge (Ed.)            Le Voyage en Égypte  de Pierre Belon du Mans 1547        1970    Le Caire            COLL VI J 01/
 • Sauneron Serge (Ed.)            Voyages en Égypte  de Jean Coppin 1638-1639 1643-1646          1971    Le Caire   COLL VI J 04/
 • Sauneron Serge (Ed.)            Voyages en Égypte  pendant les années 1587-1588 : H.-L. von Lichtenstein, S. Kiechel, H.-Chr. Teufel, G.-Chr. Fernberger, R. Lubenau, J. Miloïti           1972    Le Caire          COLL VI J 06/
 • Sauneron Serge (Ed.)            Le Voyage en Égypte  de Jean Palerne Forésien 1581      1971    Le Caire            COLL VI J 02/
 • Sauneron Serge (Ed.)            en Égypte  d’Edward Brown 1673-1674       1974    Le Caire          COLL VI J 10/
 • Sauneron Serge (Ed.)            Voyages en Égypte  des années 1597-1601 : Bernardino Amico da Gallipoli, Aquilante Rocchetta, Henry Castela 1974    Le Caire          COLL VI J 11/
 • Schefer Charles (Ed.)            Sefer Nameh : Relation du voyage de Nassiri Khosrau en Syrie, en Palestine, en Égypte, en Arabie et en Perse          1881    Paris    VH 127/
 • Schefer Charles (Ed.)            Le Voyage d’Outremer (Égypte, Mont Sinay, Palestine) de Jean Thenaud Gardien du couvent des Cordeliers d’Angoulême suivi de La Relation de l’Ambassade de Domenico Trevisan auprès du Soudan d’Égypte  1512    1884    Paris    VH 132/
 • Volkoff Oleg V.          Voyageurs russes en Égypte           1972    Le Caire          COLL VI F 32/
 • Volkoff Oleg V. (Ed.) Voyages en Égypte  des années 1611-1612 : George Sandys, William Lithgow  1973            Le Caire          COLL VI J 07/
 • Volkoff Oleg V. (Ed.) Voyages en Égypte  de Johann Wild 1606-1610     1973    Le Caire          COLL VI J 09/
 • Volkoff Oleg V. (Ed.) Voyages en Égypte  des années 1634, 1635 et 1636 : Henry Blunt, Jacques Albert, Santo Seguezzi, George Chr. von Neitzschitz        1974    Le Caire          COLL VI J 13/
 • Volney Voyage en Égypte  et en Syrie         1959    Paris    VH 221/
 • Walle Baudouin Van De (Ed.)           Voyage en Égypte : Vincent Stochove, Gilles Fermanel, Robert Fauvel 1631    1975    Le Caire          COLL VI J 15/
 • Walz Terence Trade between Egypt and Bilad As-Sudan 1700-1820        1978    Le Caire          COLL VI G 08/
 • Wittman William         Travels in Turkey, Asia-Minor, Syria, and across the Desert into Egypt during the Years 1799, 1800 and 1801 in company with the Turkish Army, and the British Military Mission           1803    London            VH 038/
 • Pīrī Re’īs, Evliyā Çelebī          Deux regards ottomans sur Alexandrie, traduits et commentés par Jean-Louis Bacqué-Grammont et Michel Tuchscherer  2013    Alexandrie      COLL 114-30

Expédition d’Égypte

 • Boustany Salaheddine           The Press during the French Expedition in Egypt 1798-1801 : Tiré à part des Cahiers d’Histoire Egyptienne Série VI No. 1 Mars 1954    1954    Le Caire          ISL H 047 (tap)/
 • Laurens Henry           Les origines intellectuelles de l’expédition d’Égypte : L’Orientalisme Islamisant en France 1698-1798      1987    Istanbul           COLL XV 05
 • Laurens Henry (Ed.)  Kléber en Égypte  1798-1800 I : Kléber, commandant en chef 1798-1799 1988    Paris            COLL VI J 25 I/
 • Laurens Henry (Ed.)  Kléber en Égypte  1798-1800 I : Kléber, commandant en chef 1798-1799 1988    Paris            COLL VI J 25 II/
 • Laurens Jacques, Laurens Henry (Eds.)      Kléber en Égypte  1798-1800 IV : Kléber, commandant en chef 1799-1800      1995    Paris    COLL VI J 25 IV/
 • Laurens Jacques, Laurens Henry (Eds.)      Kléber en Égypte  1798-1800 III : Kléber, commandant en chef 1799-1800      1995    Paris    COLL VI J 25 III/
 • Raymond André         Égyptiens et français au Caire, 1798-1801  1998    Le Caire          TUR Hr 209/
 • Shmuelevitz Aryeh (Ed.)       Napoleon and the French in Egypt and the Holy Land 1798-1801: Articles Presented at the 2nd International Congress of Napoleonic Studies: Israel, July 4-11, 1999        2002    Istanbul            H Gén 217/
 • Wassef Amin Sami    L’information et la presse officielle en Égypte  Jusqu’à la fin de l’occupation française            1975    Le Caire          COLL VI F 17/

 1. Les origines de l’expédition d’Égypte, Paris, Plon, 1910 []
 2. Les origines intellectuelles de l’expédition d’Égypte : L’Orientalisme islamisant en France 1698-1798, Istanbul, IFEA, 1987 []

Voyageurs occidentaux dans l’Empire ottoman

Türkçe çeviri

Avril 2014

« L’imaginaire se loge entre le livre et la lampe. »
Michel Foucault (Préface de la La tentation de Saint Antoine de Gustave Flaubert)

Ce mois-ci, la bibliothèque de l’IFEA propose d’une certaine manière une continuation de la réflexion autour des cultural studies, mettant en valeur la littérature de voyage. 

Le fonds « Voyageurs » de l’IFEA, riche et varié, composé de plus de 650 ouvrages, rédigés en majeure partie en français ou en anglais, prenant comme sujet l’Empire ottoman, présente un intérêt particulier pour les chercheurs en histoire, études littéraires, sociologie et géographie. Certains de ces ouvrages font partie des collections numérisées de la BNF.

Les travaux contemporains démontrent que la littérature n’est plus un « terrain » réservé aux spécialistes en études littéraires. Deux anthropologues, François Pouillon et Alban Bensa, dans l’introduction aux Terrains d’écrivains (2012) s’exclament : « comment les écrivains, et notamment les plus grands, parviennent-ils, dans leur façon de dire les gens et les choses, à être si convaincants et pertinents, au point qu’en regard, les récits anthropologiques apparaissent souvent… – comment dire ? décalés ! » Loin de nier les textes fondateurs de leur discipline, Pouillon et Bensa redonnent à la littérature de voyage une importance dont elle jouit déjà dans les recherches en géographie et histoire. 

En parcourant le fonds « Voyageurs » dont les ouvrages traversent les siècles, nous souhaitons extraire les récits, lettres et souvenirs, rédigés en français et en anglais, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’au début du XXe siècle. Par la lecture, la « promenade immobile » selon Flaubert1, nous offrons un voyage par les vastes contrées de l’Empire ottoman à travers les « témoignages » hors des chemins battus : journal d’un officier français à Constantinople (André-Joseph Lafitte-Clavé) ; récits de voyage d’un botaniste (Aucher-Eloy) ou du futur roi, Léopold de Belgique ; enfin, correspondance d’un père lazariste, Eugène Boré. Pour ceux qui souhaitent comparer les regards « occidental » et « oriental », nous suggérons l’édition de la correspondance d’Osman Hamdi Bey relatant son voyage en Irak, établie par Edhem Eldem. 

Dans ce parcours par l’Empire ottoman, ne manquent pas bien évidemment des récits de voyage des écrivains « les plus grands », pour reprendre l’expression de François Pouillon, à l’instar de Chateaubriand, Lamartine, Nerval, Gautier ou Flaubert, que l’on peut rattacher à l’orientalisme littéraire. Ce courant, imprégné de l’esthétique romantique par l’exploitation des thèmes tels que l’exotisme, le dépaysement, la décadence liée au temps qui passe… prend son essor au XIXe siècle et influence aussi bien la littérature que la peinture. Sur ce dernier aspect, nous signalons, à titre indicatif, les études faites par Christine Peltre (1995, 2004) et Frédéric Hitzel (2002). Pour finir ce parcours rapide du XIXe siècle et évoquer une autre discipline, non la moindre, nous signalons l’ouvrage d’Antoine-Ignace Melling, architecte du sultan Sélim III, Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore (1819).

Afin de faire un parallèle avec le présentoir sur les « Femmes et le genre dans l’Empire ottoman », nous mentionnons quelques récits des aventurières de cette époque : la princesse Belgiojoso, engagée dans le Risorgimento, a été obligée de chercher asile dans l’Empire ottoman ; Adèle Hommaire de Hell, femme d’un ingénieur et géographe, Xavier de Hell, accompagne son mari durant ses voyages dans la première moitié du XIXe siècle ; Marcelle Tinayre s’intéresse aux effets de la Révolution des Jeunes Turcs sur les femmes ; et enfin, Gertrude Bell, qui trace les lignes de l’Irak moderne.

En examinant ce riche fonds « Voyageurs » de l’IFEA, la définition de l’orientaliste, c’est-à-dire « homme qui a beaucoup voyagé », donnée par Flaubert dans le Dictionnaire des idées reçues, semble acquérir pleinement sa signification. 

Bibliographie

(La cote des ouvrages est indiquée entre parenthèses)

La littérature de voyage

 • Edmond About, De Pontoise à Stamboul, Paris, Hachette, 1884, (VH 482).
 • André-Joseph Lafitte-Clavé, Journal d’un officier Français à Constantinople en 1784-1788, éd. de Dimitris Anogiàtis-Pelé, Thessalonique, University Studio Press, 2004, (VH 490).
 • Aucher-Eloy, Relations de voyages en Orient de 1830 à 1838, vol. 1 et 2, Paris, Roret, 1843, (VH 236-01/VH 236-02).
 • Getrude Bell, The Letters of Gertrude Bell, London, Benn, 1947, (VH 243).
 • Princesse de Belgiojoso, Asie Mineure et Syrie : Souvenirs de voyages, Paris, Lévy, 1858, (VH 206).
 • Eugène Boré, Correspondance et mémoires d’un voyageur en Orient, vol. 1 et 2, Paris, Fulgence, 1840, (VH 070-01/VH 070-02).
 • François-René de Chateaubriand, L’Itinéraire de Paris à Jérusalem, Paris, Les Productions de Paris, 1963, (VH 247).
 • Gustave Flaubert, Voyage en Orient, Paris, Les Belles Lettres, 1948, (VH 212-02).
 • Théophile Gautier, Constantinople, éd. de Jacques Huré, Istanbul, Isis, 1990, (VH 47
 • L’Orient, vol. 1 et 2, Paris, Charpentier-Fasquelle, 1893, (VH 213).
 • Adèle Hommaire de Hell, Mémoires d’une aventurière (1833-1852), Paris, Plon, 1934, (VH 218).
 • Léopold de Belgique (futur Léopold II), Voyage à Constantinople, éd. de Sophie Basch, Paris, Éditions Complexe, 1997, (VH 496).
 • Antoine-Ignace Melling, Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore d’après les dessins de M. Melling, architecte de l’empereur Sélim III et dessinateur de la Sultane Hadidgé, Paris, Didot, 1819, (VH 031).
 • Joseph-François Michaud, Correspondance d’Orient, vol. 1-8, Bruxelles, Gregoir-Wouters, 1841, (VH 043-01/VH 043-02/VH 043-03/VH 043-04).
 • Moltke, Lettres du maréchal de Moltke sur l’Orient, trad. par Alfred Marchand, Paris, Sandoz-Fischbacher, 1872, (VH 264).
 • Gérard de Nerval, Voyage en Orient, vol. 1 et 2, Paris, Imprimerie Nationale, 1997, (VH 473-01/VH 473-02).
 • Alexis de Valon, Une année dans le Levant : Voyage en Sicile, en Grèce et en Turquie, Paris, Dauvin-Fontaine, 1850, (VH 249).
 • Marcelle Tinayre, Notes d’une voyageuse en Turquie, Paris, Calmann-Lévy, 1909, (VH 382).

Les études critiques sur la littérature de voyage

 • Lamartine Turquie, Actes du colloque international, éd. de Gertrude Durusoy, Izmir, Ege Universitesi, 2004, (VH 492).
 • Villes, voyages et voyageurs en Méditerranée, Actes du colloque, décembre 1987 – juin 1988, Cahiers de la Méditerranée, vol. 35, Nice, Université de Nice, 1988, (VH 437).
 • Sophie Basch, Pierre Chuvin, Michel Espagne et al. (éd.), L’orientalisme, les orientalistes et l’Empire ottoman de la fin du XVIIIe à la fin du XXe siècle, Actes du colloque international (AIBL, 12-13 février 2010), Paris, AIBL, 2011, (Tur Ho 360).
 • Alban Bensa et François Pouillon (éd.), Terrains d’écrivains, Toulouse, Anacharsis, 2012.
 • Jean-Claude Berchet, Le voyage en Orient. Anthologie des voyageurs français dans le Levant au XIXe siècle, Paris, Laffont, 1985, (VH 395).
 • Elisabetta Borromeo, Voyageurs occidentaux dans l’Empire ottoman (1600-1644), vol. 2, Paris, IFEA/Maisonneuve et Larose, 2007, (VH 507).
 • Marie-Louise Dufrenoy, L’Orient romanesque en France 1704-1789 : Étude d’histoire et de critique littéraire, vol. 1 et 2, Montréal, Beauchemin, 1946, (VH 238-01/VH 238-02).
 • Edhem Eldem, Un Ottoman en Orient, Osman Hamdi Bey en Irak, 1869-1871, Paris, Actes du Sud, 2010, (VH 509).
 • Frédéric Hitzel, Couleurs de la Corne d’Or. Peintres voyageurs à la Sublime Porte, Paris-Courbevoie, ACR édition, 2002.
 • Christine Peltre, L’atelier du voyage : les peintres en Orient au XIXe siècle, Paris, Le Promeneur, 1995.
 • Orientalisme, Paris, Terrail, 2004.
 • Dictionnaire culturel de l’orientalisme, Paris, Hazan, 2008.
 • François Pouillon (éd.), Dictionnaire des orientalistes de langue française, Paris, Karthala, 2008, (U 66).
 • Reinhold Schiffer, Turkey Romanticized Images of the Turks in Early 19th Century English Travel Literature with an Anthology of Texts, Bochum, Brockmeyer, 1982, (VH 375).
 1. Dans Madame Bovary, Léon dit à Emma : « on se promène immobile dans des pays que l’on croit voir. » Gustave Flaubert, Madame Bovary, Le Livre de Poche, 1961, p. 107. []

Osmanlı İmparatorluğu’nda Batılı gezginler

Version française

Nisan 2014

« Hayalgücü kitap ile lamba arasındadır. »
Michel Foucault, Gustave Flaubert’in Aziz Antonio’nun baştan çıkışı adlı eserinin önsözünden

IFEA kütüphanesi, kültürel çalışmalar vitrininin bir nevi devamı olarak bu ay seyahatnamelere değiniyor. Osmanlı İmparatorluğu’nu konu edinen çoğunlukla İngilizce veya Fransızca yazılmış 650 eserlik, çeşit bakımından zengin IFEA “seyahatname derlemi”; tarih, edebiyat, sosyoloji ve coğrafya alanlarından araştırmacılar için çok katmanlı bir kaynak niteliğinde1.

Günümüz araştırmalarının gösterdiği gibi edebiyat, yalnızca edebiyat uzmanlarına özgü bir saha olmakla sınırlı değil. Antropolog François Pouillon ve Alban Bensa, 2012 tarihli Terrains d’écrivains (Yazarların araştırma sahaları) isimli kitaplarının önsözünde şöyle diyor: “yazarlar özellikle de en büyükleri insanı ve olayları nasıl bu denli ikna edici ve yerinde ifade etmeyi becerebiliyorlar? O kadar ki antropolojik anlatılar bunlarla karşılaştırıldıklarında genelde nasıl desek … konu dışı kalıyor!” Pouillon ve Bensa, kendi alanlarının temel metinlerine sırt çevirmeden tıpkı coğrafya ve tarih alanındaki araştırmaların zaten göstermeye başladığı ilgi gibi gezi edebiyatına hakettiği önemi yeniden veriyorlar.

En eski eserlerin 16. yüzyıla dayandığı seyahatname derlemini işlemekteki amacımız, 18. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl başına kadar olan dönemde kaleme alınmış eserlerden bazı mektupları, hikayeleri ve anıları gözler önüne getirmek. Flaubert’in “hareketsiz gezinti”2 dediği okuma eylemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun geniş topraklarında o güne “tanıklık eden” yazılar sayesinde bize alışılagelmişin dışında bir yolculuk sunuyor; bunlara örnek olarak  André-Joseph Lafitte-Clavé ismindeki İstanbul’da görevli Fransız subayının günlüğünü, bitkibilimci Aucher-Eloy’nın veya sonradan Belçika Kralı olacak Leopold’un gezi yazılarını ya da Lazar rahibi Eugène Boré’nin mektuplaşmalarını sayabilir, “Batılı” ve “Doğulu” bakış açısını karşılaştırmak isteyenlere de Osman Hamdi Bey’in Irak seyahatini anlattığı mektuplarının Edhem Eldem’in yayına hazırladığı derlemeyi önerebiliriz. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun konu edildiği bu metinlerin arasında François Pouillon’un “en büyükler” diye nitelediği Chateaubriand, Lamartine, Nerval, Gautier ya da Flaubert gibi edebiyatta doğuculuk denince akla gelen yazarların gezi yazıları da bulunuyor. Uzak, yabancı ülkeler ve buralarda çevreye duyulan yabancılık, zamanın ilerlemesinin bir düşüş başlangıcı olarak algılanması gibi Romantik sanat anlayışına mahsus konuların işlendiği bu akım, 19. yüzyılda yükselişe geçmiş ve edebiyatta olduğu kadar resim sanatında da etkili olmuştur. Bu son nokta hakkında bilgi vermesi açısından Christine Peltre’in 1995 ve 2004 tarihli, Frédéric Hitzel’in de 2002’de yayınlanmış çalışmalarından söz edebiliriz. 19. yüzyıl ile ilgili son olarak, Sultan III.Selim’in mimarı Antoine-Ignace Melling’in İstanbul ve Boğaz Kıyılarına Pitoresk Seyahat (Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore) isimli eserini de hatırlatalım.

Nisan 2013’te hazırlanmış Osmanlı İmparatorluğu’nda kadın ve cinsiyet vitriniyle de bir koşutluk kurmak için o dönemin bazı maceracı hanımlarının yazılarını da belirtmeden geçmeyelim. İtalya’nın birleşmesi yanlısı Belgiojoso Prensesi ülkesinden uzaklaştırıldığında Osmanlı İmparatorluğu’nda sürgün hayatı yaşamış, mühendis ve coğrafyacı Xavier de Hell’in eşi Adèle Hommaire de Hell kocasına 19.yüzyılın ilk yarısında yaptığı yolculuklar sırasında eşlik etmiş, Marcelle Tinayre Jöntürk Hareketi’nin kadınlar üzerindeki etkileriyle ilgilenmiş ve Gertrude Bell de Irak’ın bugünkü sınırlarını çizmekte etkili olmuştur.

IFEA’nın bu zengin seyahatnameler derlemini inceledikçe, Flaubert’in Yerleşik Düşünceler Sözlüğü‘nde şarkiyatçı kelimesini “çok gezmiş kimse” olarak tanımlamasının da ne kadar anlamlı olduğunu düşünmekten insan kendini alamıyor.

Kaynakça (Eserlerin IFEA Kütüphanesi’ndeki yerleri parantez içinde belirtilmiştir.)

Gezi yazıları

 • Edmond About, De Pontoise à Stamboul, Paris, Hachette, 1884, (VH 482).
 • André-Joseph Lafitte-Clavé, Journal d’un officier Français à Constantinople en 1784-1788, éd. de Dimitris Anogiàtis-Pelé, Thessalonique, University Studio Press, 2004, (VH 490).
 • Aucher-Eloy, Relations de voyages en Orient de 1830 à 1838, vol. 1 et 2, Paris, Roret, 1843, (VH 236-01/VH 236-02).
 • Getrude Bell, The Letters of Gertrude Bell, London, Benn, 1947, (VH 243).
 • Princesse de Belgiojoso, Asie Mineure et Syrie : Souvenirs de voyages, Paris, Lévy, 1858, (VH 206).
 • Eugène Boré, Correspondance et mémoires d’un voyageur en Orient, vol. 1 et 2, Paris, Fulgence, 1840, (VH 070-01/VH 070-02).
 • François-René de Chateaubriand, L’Itinéraire de Paris à Jérusalem, Paris, Les Productions de Paris, 1963, (VH 247).
 • Gustave Flaubert, Voyage en Orient, Paris, Les Belles Lettres, 1948, (VH 212-02).
 • Théophile Gautier, Constantinople, éd. de Jacques Huré, Istanbul, Isis, 1990, (VH 477).
 • L’Orient, vol. 1 et 2, Paris, Charpentier-Fasquelle, 1893, (VH 213).
 • Adèle Hommaire de Hell, Mémoires d’une aventurière (1833-1852), Paris, Plon, 1934, (VH 218).
 • Léopold de Belgique (futur Léopold II), Voyage à Constantinople, éd. de Sophie Basch, Paris, Éditions Complexe, 1997, (VH 496).
 • Antoine-Ignace Melling, Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore d’après les dessins de M. Melling, architecte de l’empereur Sélim III et dessinateur de la Sultane Hadidgé, Paris, Didot, 1819, (VH 031).
 • Joseph-François Michaud, Correspondance d’Orient, vol. 1-8, Bruxelles, Gregoir-Wouters, 1841, (VH 043-01/VH 043-02/VH 043-03/VH 043-04).
 • Moltke, Lettres du maréchal de Moltke sur l’Orient, trad. par Alfred Marchand, Paris, Sandoz-Fischbacher, 1872, (VH 264).
 • Gérard de Nerval, Voyage en Orient, vol. 1 et 2, Paris, Imprimerie Nationale, 1997, (VH 473-01/VH 473-02).
 • Alexis de Valon, Une année dans le Levant : Voyage en Sicile, en Grèce et en Turquie, Paris, Dauvin-Fontaine, 1850, (VH 249).
 • Marcelle Tinayre, Notes d’une voyageuse en Turquie, Paris, Calmann-Lévy, 1909, (VH 382).
 • Gezi yazısı üzerine eleştirel çalışmalar
 • Lamartine Turquie, Actes du colloque international, éd. de Gertrude Durusoy, Izmir, Ege Universitesi, 2004, (VH 492).
 • Villes, voyages et voyageurs en Méditerranée, Actes du colloque, décembre 1987 – juin 1988, Cahiers de la Méditerranée, vol. 35, Nice, Université de Nice, 1988, (VH 437).
 • Sophie Basch, Pierre Chuvin, Michel Espagne et al. (éd.), L’orientalisme, les orientalistes et l’Empire ottoman de la fin du XVIIIe à la fin du XXe siècle, Actes du colloque international (AIBL, 12-13 février 2010), Paris, AIBL, 2011, (Tur Ho 360).
 • Alban Bensa et François Pouillon (éd.), Terrains d’écrivains, Toulouse, Anacharsis, 2012.
 • Jean-Claude Berchet, Le voyage en Orient. Anthologie des voyageurs français dans le Levant au XIXe siècle, Paris, Laffont, 1985, (VH 395).
 • Elisabetta Borromeo, Voyageurs occidentaux dans l’Empire ottoman (1600-1644), vol. 2, Paris, IFEA/Maisonneuve et Larose, 2007, (VH 507).
 • Marie-Louise Dufrenoy, L’Orient romanesque en France 1704-1789 : Étude d’histoire et de critique littéraire, vol. 1 et 2, Montréal, Beauchemin, 1946, (VH 238-01/VH 238-02).
 • Edhem Eldem, Un Ottoman en Orient, Osman Hamdi Bey en Irak, 1869-1871, Paris, Actes du Sud, 2010, (VH 509).
 • Frédéric Hitzel, Couleurs de la Corne d’Or. Peintres voyageurs à la Sublime Porte, Paris-Courbevoie, ACR édition, 2002.
 • Christine Peltre, L’atelier du voyage : les peintres en Orient au XIXe siècle, Paris, Le Promeneur, 19
 • Orientalisme, Paris, Terrail, 2004.
 • Dictionnaire culturel de l’orientalisme, Paris, Hazan, 2008.
 • François Pouillon (éd.), Dictionnaire des orientalistes de langue française, Paris, Karthala, 2008, (U 66).
 • Reinhold Schiffer, Turkey Romanticized Images of the Turks in Early 19th Century English Travel Literature with an Anthology of Texts, Bochum, Brockmeyer, 1982, (VH 375)
 1. Bu eserlerden bazılarına Fransa Ulusal Kütüphanesi’nin elektronik kaynaklar dizininden ulaşılabilinir: http://gallica.bnf.fr/ []
 2. Madame Bovary‘de Leon Emma’ya şöyle söyler: “hayalimizde canlandırdığımız diyarlarda hareket etmeden  dolaşıyoruz” Gustave Flaubert, Madame Bovary, Le Livre de Poche, 1961, s. 107. []

Compte-rendu de lecture : Pîrî Reis, Evliya Çelebi, Deux regards ottomans sur Alexandrie

EtAlex30_Bacque-Tuchscherer Pîrî Reis, Evliya Çelebi, Deux regards ottomans sur Alexandrie, traduits et commentés par Jean-L0uis Bacqué-Grammont et Michel Tuchscherer, Centre d’Études alexandrines, 2013, 252 p.

Piloté et coordonné par le Centre d’Études alexandrines, le programme Alexandrie ottomane et moderne a été institué par Jean-Yves Empereur en 2005 sous la direction scientifique de Michel Tuchscherer, professeur émérite à l’Université d’Aix-Marseille et de Ghislaine Alleaume de l’IREMAM. Depuis septembre 2013 Faruk Bilici, professeur à l’Inalco, est délégué pour un an renouvelable afin de développer ce projet à partir des archives ottomanes.

C’est dans ce cadre que la collection Alexandrie ottomane a commencé à paraître à partir de 2011 dans les Études Alexandrines. Le premier numéro était consacré à deux études : « Le renouvellement des privilèges de la Nation des Français et des Catalans à Alexandrie en 1528 » (Michel Tuchscherer) et “Reports of Venetian Consuls in Alexandria (1554-1664)” (Maria Pedani).

Aussi, ce second volume d’Alexandrie ottomane constitue le 30e numéro des Études alexandrines et met à jour deux textes fondamentaux de l’époque ottomane consacrés à Alexandrie et ses environs : « Les atterrages de la région d’Alexandrie dans les instructions nautiques de Pîrî Reis » ( vers 1470-1554), provenant de son Kitâb-i Bahriyye (Livre des choses de la mer)  et « Alexandrie, Aboukir et Rosette en 1672), tiré du Seyahatname (Livre de voyages) d’Evliyâ Çelebî (1611-vers 1684).

Ces deux textes sont accompagnés de cartes d’Alexandrie provenant des copies  du Kitâb-i Bahriyye conservées dans différentes bibliothèques, mais aussi et surtout de très nombreux commentaires, notes, d’un index et d’une bibliographie  qui permettent une juste appréciation de ces deux textes.

Le premier texte, celui de Pîrî Reis est une édition des chapitres concernant Alexandrie dans les deux versions (1521 et 1526), accompagnée de la traduction de Jean-Louis Bacqué-Grammont et de celle de Jean-Dominique Cardonne1 . Destinés à être efficaces, ce texte et les cartes d’Alexandrie dans le Kitâb-i Bahriyye sont suivis par un chapitre consacré aux « atterrages de la région d’Alexandrie dans quelques portulans européens, allant du XIIIe (Il compasso da navigare)  au XIXe siècle (Le portulan de Luigi Lamberti) ».  Même si d’une version à l’autre les contours et les détails diffèrent dans ces cartes, l’ensemble constitue une base d’informations très précieuse.

Quant « au second regard », celui d’Evliyâ Çelebî, il s’agit, comme tout le reste des dix volumes de son  Seyahatname,  d’un texte prolixe et foisonnant offrant des données et descriptions  aussi précises que précieuses, entremêlées avec des anecdotes invraisemblables sur Alexandrie. Aussi, autant la période de la fondation d’Alexandrie et même son fondateur Alexandre le Grand  sont enveloppés dans des mystères et explications hautement fantaisistes, autant les très nombreux renseignements issus de  ses propres observations et lectures corroborent ceux des voyageurs et surtout des savants et spécialistes de la Description d’Égypte. En effet, probablement en mission officielle à Alexandrie  durant l’hiver 1672-1673, Evliyâ a eu largement le temps d’étudier la géographie, les fortifications, les bâtiments religieux, militaires et civils d’une certaine importance, mais aussi le commerce d’Alexandrie et de Rosette, sans parler des ports et de l’arsenal.

De nombreuses informations fournies par Evliyâ Celebi sont confrontées pour la première fois de manière systématique à celles fournies par les archives du Mahkama d’Alexandrie dont les documents sont conservés aux Archives nationales d’Égypte au Caire.

 1. J-D.  Cardonne (trad…par), Le flambeau de la Mer Méditerranée ou Description de toutes les isles, Cotes, Villes, Forteresses, Caps, Promontoires , Rochers, et Bancs de sable…., BnF, manuscrits occidentaux, Nouvelles acquisitions Françaises FF 22972 (f° 117 v : traduction achevée le 9 octobre 1765) []

La Carie antique

Türkçe çeviri

Novembre 2013

La Carie est une région de l’Asie Mineure antique, située dans le sud-ouest de la Turquie. Elle est bordée au Nord par la vallée du Méandre, à l’Ouest et au Sud par la côte égéenne et à l’Est par la vallée de l’antique Indos, la rivière du Dalaman.
La Carie antique était peuplée d’une population autochtone parmi laquelle des chercheurs distinguent les premiers occupants, les Lélèges, puis les Cariens proprement dits. Ces derniers avaient développé une culture propre dont les caractéristiques principales se lisent à travers une langue indo-européenne, une architecture particulière et une iconographie locale.
Même si la Caire et les Cariens sont mentionnés dans de nombreuses sources antiques, dont Homère, on connaît encore mal le développement de sa population aux périodes les plus reculées. Les sources archéologiques nous renseignent principalement sur la ‘période d’or’ de la Caire, à savoir le 4e s. av. J.-C. À cette époque, la Carie, qui faisait partie d’une grande satrapie incluant notamment la Lydie et l’Ionie au Nord ainsi que la Lycie à l’Est, était intégrée à l’Empire Perse. Au tout début du 4e s. av. J.-C., le Grand Roi Perse décide de scinder ces régions en autant de Satrapies autonomes, offrant à la Carie, et pour la première fois de son histoire, d’être réunie sous une seule et même bannière. Car le Grand Roi Perse ne s’est pas contenté d’offrir à cette région sa liberté, bien que relative, elle lui a aussi donné une opportunité extraordinaire en ne nommant pas, comme à l’accoutumée, un de ses proches à la tête de la Satrapie, mais en choisissant de promouvoir un dynaste local, originaire de la ville de Mylasa (moderne Milas), Hékatomnos. Ce chef de guerre fonda la dynastie des Hékatomnides dont est notamment issu le fameux Mausole.
Les Hékatomnides tirèrent largement partie de leur double position de satrape de l’Empire Perse et Rois de Carie. Ils mirent en œuvre une double politique d’unification de la région, jusqu’ici découpée en petites principautés, et de développement économique par un accroissement des échanges, avec notamment le déplacement de la capitale de Mylasa vers la ville d’Halicarnasse (moderne Bodrum). Ils tirèrent aussi un large avantage de leur position géographique, entre les blocs Perse et Grec, qu’ils utilisèrent pour entretenir une certaine ambigüité quant à leur appartenance politique. Administrateurs de l’Empire Perse, ils n’en sont pas moins philhellènes et ont souvent été considérés comme les chantres de l’hellénisme.
L’ensemble de ces particularités ont amené les spécialistes, archéologues, numismates, épigraphes et historiens à s’intéresser à cette région et à sa population. Les Français ont fait partie des précurseurs, avec notamment les voyageurs érudits du XIXe s. tels que Ch. Texier qui fut le premier à produire cartes et plans de sites archéologique, ou encore Ph. LeBas dont les travaux furent publiés en 1847 et permirent à la communauté scientifique internationale de découvrir les vestiges extraordinaires que recèle la région. Dans le siècle qui suivit, si les chercheurs français furent vite rejoints par leurs collègues, notamment anglais et italiens, ils n’en restèrent pas moins actifs. Les travaux fondateurs d’Alfred Laumonier sur les Cultes indigènes en Carie, ou encore la très riche bibliographie de Louis Robert font encore autorité.
À la suite de ces travaux pionniers, de nombreuses interventions de terrains se sont développées en Carie. Prospections archéologiques et épigraphiques, fouilles, approches linguistique et géographique révèlent aujourd’hui un pan entier de cette culture carienne, héritière de la période Hékatomnide qui, si elle fut brève (moins d’un siècle), n’en fut pas moins fondatrice pour l’histoire complexe de cette région.

Bibliographie indicative

 • – HENRY Olivier, Tombes de Carie, Architecture Funéraire et Culture Carienne VIe– IIe Siècle av. J.-C., Presses Universitaires de Rennes, 2009.
 • – HENRY Olivier, 4th Century Karia, Definig a Karian Identity Under the Hekatomnids, IFEA, De Boccard, Istanbul, 2013.
 • – RATTE Christopher, STAEBLER Peter D. De (éds.), Aphrodisias V, The Aphrodisias Regional Survey, Mainz, Philipp von Zabern, 2012.
 • – DEBORD Pierre, VARINLIOĞLU Ender, Cités de Carie, Harpasa, Bargasa, Orthosia, Presses Universitaires de Rennes, 2010.
 • – BLÜMEL Wolfgang (éd.), Die Inschriften von Mylasa Teil I: Inschriften der Stadt, Teil II: Inschriften aus der Umgebung der Stadt, Bonn, Dr. Rudolf Habelt GMBH, 1987, 1988.
 • – COOK B.F., Relief Sculpture of the Mausoleum at Halicarnassius, Oxford, Oxford University Press, 2005.
 • – CARSTENS Anne Marie, Karia and Hekatomnids, The creation of a dynasty, Oxford, Archaeopress, BAR, 2009.
 • – RUZICKA Stephen, Politics of Persian Dynasty, The Hecatomnids in the Forth Century B.C. Oklahoma Press, 1992.
 • – ADIEGO Ignacio J., The Carian Language, Leiden, Bril, 2007.
 • – RUMSCHEID Frank (éd.), Die Karer und die Anderen, Internationales Kolloquium an der Freien Universitat Berlin 13.bis 15 Oktober 2005, Bonn, Habelt Verlag, 2009.
 • – LINDERS Tulia, HELLSTRÖM Pontus (éds.), Architecture and Society In Hekcatomnid Caria, Proceedings of the Symposium 1987, Upsala, Boreas, 1989.
 • – BREMEN Riet Van, CARBON Jan-Mathieu (éds.), Hellenistic Caria, Proceedings of the First International Conference on Hellenistic Karia – Oxford, 29 June – 2 July 2006,  Paris, Ausonius, 2010.
 • – AKARCA Aşkıdil, Les Monnaies Grecques De Mylasa, Paris, Librairie Adrien-Maisonneuve, 1959.
 • – KÜÇÜKEREN C. Canan, An Anatolian Civilisation in the Aegean Karia, (Karuwa/Karka/Karkişa/Krk), İstanbul, Ekin Grup.
 • – HORNBLOWER Simon, Mausolus, Oxford, Clarendon Press, 1982.
 • – Bolletino Dell’Associazione Iasos Di Caria, Bologna, La Mandragora.
 • – PEDERSEN Poul (éd.), Halikarnassian Studies V, Odense M., University Press of Southern Denmark, 2008.
 • – BLID Jesper, Felicium Temporum Reparatio, Labraunda in Late Antiquity (c. AD 300-600), Doctoral Thesis in Classical Archaeology and Ancient History at Stockholm University, Sweden, 2012.
 • – KARLSSON Lars, CARLSSON Susanne (éds.), Labraunda and Karia, Proceedings of the International Symposium Commemorating Sixty Years of Swedish Archaeological Work in Labraunda, The Royal Swedish Academiy of Letters, History and Antiquities Stockholm, November 20-21 2008, Uppsala, Acta Universitatis Upsaliensis, Boreas, 2011. 
 • – ÖZGÜNEL Çoşkun, Karia Geometrik Seramiği, İstanbul, Homer Kitabevi, 2006.

Antik Karya

Version française

Kasım 2013

Karya, Ön Asya’da Türkiye’nin güneybatısında bir antik dönem yerleşkesidir. Kuzeyinde Menderes Ovası, batı ve güneyinde Ege Denizi, doğusunda da antik çağ ismiyle İndos ovası ve Dalaman Çayı ile çevrelenmiştir.
Araştırmacılar, Karya’nın ilk sakinlerinin, zamanla Karyalılar diye adlandırılacak olan yerli Leleg halkı olduğunu belirtmektedir. Karyalılar’ın geliştirdiği kendilerine özgü kültürün başlıca örneklerini Hint-Avrupa ailesine mensup dilleri ile mimari, resim ve heykel gibi alanlarda gösterdikleri özgünlükte gözlemlemek mümkündür.
Karya ve Karyalılar’dan Homeros da dahil birçok antik dönem kaynağında bahsedilse bile bu toplumun en eski devirlerdeki seyri pek iyi bilinmemektedir. Arkeolojik kaynaklar, bizi öncelikle ‘Karya’nın altın çağı’ yani MÖ 4.yüzyıl hakkında bilgilendirmektedir. Bu dönemde, Karya, kuzeyde Lidya ve İyonya, doğuda Likya ile beraber büyük bir satraplığa mensup olup Pers İmparatorluğu’na dahildi. MÖ 4.yüzyılın hemen başında Büyük Pers Kralı buraları özerk satraplıklara bölmeye karar verdi ve böylelikle Karya, tarihinde ilk defa kendi ismi altında bir araya gelmiştir. Aslında kral, Karya’ya yalnızca göreceli bir özgürlük vermekle kalmamış, aynı zamanda alışılageldiği gibi satraplığın başına kendi yakınlarından birini atamayıp bugünkü Milas yani Mylasalı yerel bir hanedan olan Hekatomnos’u destekleyerek Karya’ya müthiş bir fırsat sunmuştur. Bu savaş kumandanı, meşhur Mausolos’un da mensubu olduğu Hekatomnos Hanedanlığı’nı kurmuştur.
Hekatomnoslar, hem Pers İmparatorluğu satrabı hem de Karya Kralı sıfatlarını lehlerinde kullanmayı çok iyi becermişlerdir. O zamana kadar küçük prensliklere bölünmüş bölgeyi merkezileştirmek, ilişkileri güçlendirerek ekonomiyi geliştirmek için (bu çerçevede başkent Mylasa’dan Halikarnas’a taşınmıştır) çift koldan hareket etmişlerdir. Siyasal çizgilerini muğlak tutarak Pers ve Grek tarafları ortasındaki coğrafi konumlarından iyi şekilde faydalanmayı bilmişlerdir. Karyalılar, Pers İmparatorluğu yöneticisi olup Helen Kültürü takipçisidir ve çoklukla Helenizm’i övmeleriyle bilinirler.
Tüm bu özellikler ; uzman, arkeolog, nümismat, yazıt bilimci ve tarihçileri bölge ve halkıyla ilgilenmeye sevk etmiştir. Bu konuda Fransızlar, özellikle Charles Texier gibi kazı alanlarını ilk defa haritaya döken ya da 1847’de çalışmalarının yayımlanmasıyla uluslararası bilim sahnesinde bölgenin barındırdığı olağanüstü kalıntıların tanıtılmasını sağlayan Philippe Le Bas gibi XIX. yüzyıl bilginlerinin seyahatleriyle başı çekenler olmuşlardır. Bir sonraki yüzyılda Fransızlara kendileri kadar etkin İngiliz ve İtalyan araştırmacılar katılmıştır. Alfred Laumonier’nin Karya’da yerel inançlar isimli temel çalışması ve de Louis Robert’in son derece zengin kaynakçası halen kabul görmektedir.
Bu öncü araştırmaların ardından Karya’da birçok saha çalışması gerçekleşmiştir. Arkeolojik ve yazıt bilimsel yüzey araştırmaları, kazılar, dil ve coğrafya yönelimli çalışmalar, bugün Karya kültürünün büyük bir parçasını yansıtmaktadır. Yüzyıldan kısa süren Hekatomnos Devri’nin mirasçısı bu kültür bölgenin karmaşık tarihi bakımından bir temel teşkil etmiştir.

Kaynakça

 • – HENRY Olivier, Tombes de Carie, Architecture Funéraire et Culture Carienne VIe– IIe Siècle av. J.-C., Presses Universitaires de Rennes, 2009.
 • – HENRY Olivier, 4th Century Karia, Definig a Karian Identity Under the Hekatomnids, IFEA, De Boccard, Istanbul, 2013.
 • – RATTE Christopher, STAEBLER Peter D. De (éds.), Aphrodisias V, The Aphrodisias Regional Survey, Mainz, Philipp von Zabern, 2012.
 • – DEBORD Pierre, VARINLIOĞLU Ender, Cités de Carie, Harpasa, Bargasa, Orthosia, Presses Universitaires de Rennes, 2010.
 • – BLÜMEL Wolfgang (éd.), Die Inschriften von Mylasa Teil I: Inschriften der Stadt, Teil II: Inschriften aus der Umgebung der Stadt, Bonn, Dr. Rudolf Habelt GMBH, 1987, 1988.
 • – COOK B.F., Relief Sculpture of the Mausoleum at Halicarnassius, Oxford, Oxford University Press, 2005.
 • – CARSTENS Anne Marie, Karia and Hekatomnids, The creation of a dynasty, Oxford, Archaeopress, BAR, 2009.
 • – RUZICKA Stephen, Politics of Persian Dynasty, The Hecatomnids in the Forth Century B.C. Oklahoma Press, 1992.
 • – ADIEGO Ignacio J., The Carian Language, Leiden, Bril, 2007.
 • – RUMSCHEID Frank (éd.), Die Karer und die Anderen, Internationales Kolloquium an der Freien Universitat Berlin 13.bis 15 Oktober 2005, Bonn, Habelt Verlag, 2009.
 • – LINDERS Tulia, HELLSTRÖM Pontus (éds.), Architecture and Society In Hekcatomnid Caria, Proceedings of the Symposium 1987, Upsala, Boreas, 1989.
 • – BREMEN Riet Van, CARBON Jan-Mathieu (éds.), Hellenistic Caria, Proceedings of the First International Conference on Hellenistic Karia – Oxford, 29 June – 2 July 2006,  Paris, Ausonius, 2010.
 • – AKARCA Aşkıdil, Les Monnaies Grecques De Mylasa, Paris, Librairie Adrien-Maisonneuve, 1959.
 • – KÜÇÜKEREN C. Canan, An Anatolian Civilisation in the Aegean Karia, (Karuwa/Karka/Karkişa/Krk), İstanbul, Ekin Grup.
 • – HORNBLOWER Simon, Mausolus, Oxford, Clarendon Press, 1982.
 • – Bolletino Dell’Associazione Iasos Di Caria, Bologna, La Mandragora.
 • – PEDERSEN Poul (éd.), Halikarnassian Studies V, Odense M., University Press of Southern Denmark, 2008.
 • – BLID Jesper, Felicium Temporum Reparatio, Labraunda in Late Antiquity (c. AD 300-600), Doctoral Thesis in Classical Archaeology and Ancient History at Stockholm University, Sweden, 2012.
 • – KARLSSON Lars, CARLSSON Susanne (éds.), Labraunda and Karia, Proceedings of the International Symposium Commemorating Sixty Years of Swedish Archaeological Work in Labraunda, The Royal Swedish Academiy of Letters, History and Antiquities Stockholm, November 20-21 2008, Uppsala, Acta Universitatis Upsaliensis, Boreas, 2011. 
 • – ÖZGÜNEL Çoşkun, Karia Geometrik Seramiği, İstanbul, Homer Kitabevi, 2006.

Le Voyage en Asie Mineure de Léon de Laborde. De Constantinople au Taurus et à la côte de Cilicie

laborde_erdalVoyage en Asie Mineure de Léon de Laborde. 
Le Blanc : Amis de la Bibliothèque Municipale du Blanc
2013
978-2-9542107-1-1
20€

L’ouvrage Voyage en Asie Mineure de Léon de Laborde publié par Les Amis de la Bibliothèque Municipale du Blanc (288p.) accompagne l’exposition au Moulin de la Filature dans la ville de Blanc (Indre) sur le voyage de Léon de Laborde en Anatolie (8 juin – 28 juillet 2013).

Laborde était un archéologue et homme politique français. Sa passion de l’histoire et de l’histoire de l’art le mena à exercer les fonctions de conservateur au Louvre (1847-1854), puis de directeur des Archives de l’empire (1857-1868). À la suite de la guerre d’indépendance grecque (1821-1830), l’Empire ottoman devint un objet de grande curiosité et de débat. Stimulant par la suite des Européens lettrés, à l’instar d’Alphonse de Lamartine ou Gérard de Nerval, à explorer les territoires ottomans, Laborde effectua des voyages dans différentes régions de l’Empire ottoman dans les années 1820 et 1830 où il prépara de nombreuses planches, principalement des monuments historiques et des ruines, publiées en 1838. Laborde s’inscrivait ainsi dans la veine orientaliste du romantisme français et il contribua à la connaissance de l’Empire en Europe. Le livre comporte des planches préparées en Anatolie par Laborde. Elles proviennent des fonds de la Bibliothèque du Blanc et sont annotées par Guillaume Cotinat. L’ouvrage comporte aussi plusieurs gravures, dessins et cartes d’autres voyageurs français dans l’Empire ottoman au XIXe siècle. Il fait suite à une publication parue en 2010 qui a regroupé les planches que Laborde a réalisées lors de ses voyages en Syrie, Liban et Palestine. À côté de nombreuses illustrations, le livre est accompagné d’un appareil critique et historique portant sur le sujets suivants : l’histoire de l’Empire ottoman dans la première moitié du XIXe siècle (Erdal Kaynar), le savoir géographique des Européens sur le monde ottoman (Hussein El-Mudarris), les voyageurs occidentaux en Anatolie (Olivier Salmon), analyse de la représentation des autochtones dans le récit de Laborde (Arzu Etensel İldem), l’image de Constantinople dans la littérature romantique française (Sophie Basch), le dessinateur de la Mosquée Sultanahmet Louis-François Cassas (Annie Gilet), les voyages dans l’Empire ottoman d’après les fonds du Musée national de la Voiture et du Tourisme de Compiègne (Jean-Denys Devauges).

Par la richesse de ses illustrations et la diversité des articles qui l’accompagnent, le livre met le parcours de Léon de Laborde dans son contexte historique et représente ainsi plus qu’un simple catalogue d’exposition. Il se présente plus généralement comme un ouvrage sur le phénomène des voyageurs occidentaux dans l’Empire ottoman.

La Cappadoce ottomane du XIXe siècle

Türkçe çeviri

Juin 2013

Sur les traces d’une histoire et d’un patrimoine : La Cappadoce ottomane du XIXe s.

En novembre 2012, l’IFEA commençait sa présentation mensuelle de présentoirs bibliographiques par les travaux et recherches dédiées à Kayseri, ville anatolienne située au pied du mont Erciyes (Argée) dont les coulées de laves ont permis à la Cappadoce de devenir une région historique à la géologie et à l’architecture locales hors du commun. La Cappadoce a d’ailleurs fait l’objet de recherches nombreuses dans le domaine de l’histoire de l’art et en particulier de l’art byzantin. En revanche, l’histoire locale turco-ottomane reste peu connue. Il est vrai qu’à côté (ou parfois même à l’intérieur…) des cheminées de fées de formation naturelle, les églises et autres monuments byzantins troglodytes ou semi-troglodytes ont séduit les voyageurs des XVIII et XIXe s. et continuent aujourd’hui encore à être les lieux de visite privilégiés des “touristes” (terme qui a progressivement remplacé celui de “voyageurs” et qui convient mieux à l’expérience cappadocienne des XXe et XXIe siècles!)

Au XIXe s., les voyageurs européens, dans la lignée de Paul Lucas qui visita la Cappadoce –sans la nommer – au début du XVIIIe s., parcoururent la région à la recherche de paysages et d’expériences insolites. Ils y rencontrèrent les habitants dont les mœurs, à leurs yeux étonnantes, ont fait l’objet de longues descriptions, souvent sans doute quelque peu romancées afin de captiver le lecteur européen toujours aussi friand d’exoticité, d’orientalité et de turqueries. Ce sont pourtant les populations chrétiennes de la région – considérées alors comme les “vestiges” d’une culture antique disparue – qui ont intéressé ces voyageurs, de même qu’elles ont suscité l’intérêt tout particulier des missionnaires protestants et catholiques. Les Orthodoxes de Cappadoce intriguaient par leurs modes de vie, leur habitat souvent troglodyte (le troglodytisme, rappelant quelque peu l’homme des cavernes, était alors considéré comme une forme d’habitat “primitif” et pourtant si mystérieux et charmant…), leurs coutumes et leur(s) langue(s) : des hellénophones au grec “archaïque” et des turcophones écrivant et lisant le turc en caractères grecs, ces populations locales avaient tout pour fasciner! Parmi la longue liste de récits de voyages, ceux de P. Lucas, J. MacDonald Kinneir, C. Texier, G. Perrot, W.F. Ainsworth ou encore W.M. Ramsay permettent d’avoir un premier tableau de la Cappadoce du XIXe s. et sont conservés dans le fonds “Voyageurs” de la bibliothèque de l’IFEA.

Au-delà des récits de voyage, les travaux en histoire de l’art et en histoire locales ont vu leur nombre augmenter au cours de ces dernières décennies. L’art local continue à faire l’objet de recherches détaillées dont l’éventail s’est déployé, ouvrant les portes de la sphère byzantine aux études sur l’art turc (pré-ottoman) et ottoman. Au XIXe s., la Cappadoce a connu de nombreuses évolutions architecturales et artistiques. Si, jusqu’aux Byzantins, l’architecture cappadocienne restait souvent cachée car creusée dans la roche, au fil des conquêtes turco-ottomanes, caravansérails, mosquées, fontaines et ponts ont progressivement agrémenté le paysage de monuments non pas creusés mais construits de toute pièce. De même, à la fin du XIXe s., par la construction d’églises et d’habitations en pierre de taille (qui, néanmoins, possédaient toujours une partie souterraine), les familles chrétiennes qui allaient quitter définitivement la région en 1923 ont introduit une nouvelle facette au patrimoine architectural cappadocien dont les meilleurs exemples sont sans doute les villages de Güzelyurt (ancien Gelveri) et de Mustafapaşa (Sinassos).

Enfin, l’histoire locale du long dix-neuvième siècle dont la fin est marquée par l’échange de population de 1923, et, de fait, par la fin de la cohabitation christiano-musulmane en Cappadoce, fait aussi l’objet de recherches en particulier des monographies en langue grecque sur les villages chrétiens hellénophones ou turcophones et de travaux sur les principaux centres de la région (Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ürgüp ou encore Bor et Sinassos) sans oublier les études sur les Karamanlis et leur production littéraire. Des spécificités architecturales et linguistiques aux coutumes, croyances ou encore modes de vie locaux, l’étude  historique de la Cappadoce et de ses habitants reste un vaste terrain semé… de cheminées de fées !

Bibliographie

 • Dionigi Albera & Maria Couroucli (eds), Sharing Sacred Spaces in the Mediterranean. Christians, Muslims, and Jews at Shrines and Sanctuaries, Indiana University Press, 2012
 • William Francis Ainsworth. Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea and Armenia. Vol. 1. London: John W. Parker, 1839. VH 092-1
 • Ilias Anagnostakis & Evangelia Balta. La découverte de la Cappadoce au dix-neuvième siècle. Istanbul: Eren, 1994.
 • Yonca Anzerlioğlu. Karamanlı Ortodoks Türkler. Istanbul: Phoenix, 2003.
 • Evangelia Balta & Matthias Kappler. Cries and Whispers in Karamanlidika Books: Proceedings of the First International Conference on Karamanlidika Studies (Nicosia, 11th-13th September 2008) Turcologica ed. Vol. 83. Göttingen: Harrassowitz Verlag, 2010.
 • Evangelia Balta, Sinasos, Mübadeleden Önce Bir Kapadokya Kasabası CAT 010
 • Richard Clogg. Studies in the Greek East in 18th and 19th Centuries, Anatolica. Aldershot: Variorum, 1996
 • Vital Cuinet. La Turquie d’Asie : géographie administrative, statistique, descriptive et raisonnée de chaque province de l’Asie-Mineure. Paris: E. Leroux, 1895. (tome 6)Tur Hm 585-06
 • Richard M. Dawkins. Modern Greek in Asia Minor; a study of the dialects of Siĺli, Cappadocia and Phárasa, with grammar, texts, translations and glossary. Cambridge: Cambridge University Press, 1916
 • Halil Eldem Kayseri şehri : Selçuklu Tarihi’nden Bir Bölüm, 1982
 • Semavi Eyice. “Rum Harfleri Ile Türkçe -Karamanlıca- Bir Nevşehir Salnamesi.” İn Fındıkoğlu Armağanı,  Fakülteler Matbaası, 1977
 • Suraiya Faroqhi. Men of Modest Substance: House Owners and House Property in Seventeenth-Century Ankara and Kayseri. Cambridge: Cambridge UP, 1987. Tur Aa 120
 • Albert Gabriel, Monuments turcs d’Anatolie.I : Kayseri-Niğde, et un volume de planches, 1931, 166 p. + 56 p. pl., ; TUR Aa Fo 22 I 1
 • Avram Galanti. Niğde ve Bor Tarihi. Istanbul: Tan, 1951. Tur Sr 011-IV
 • Frederick William Hasluck. Christianity and Islam under the Sultans. II vols. Vol. II. Oxford: Clarendon Press, 1929. Tur Ho 854
 • Friedrich Hild & Marcell Restle, Kappadokien. Tabula Imperii Byzantini 2, Vienna : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1981. U44 – 02
 • Vacit İmamoğlu, Geleneksel Kayseri evleri, Ankara : Turkiye Halk Bankasi, 1992.
 • Guilaume de Jerphanion, Une nouvelle province de l’art byzantin : Les églises rupestres de Cappadoce, tome 1. COLL II 005-1
 • Veronica Kalas. “Early Explorations of Cappadocia and the Monastic Myth.” Byzantine and Modern Greek Studies 28 (2004): 101-19. (article en pdf)
 • – Sacit Pekak. “Christian Art of Cappadocia from the Middle Ages to the 20. Century.” In Common Cultural Heritage, Developing Local Awareness Concerning The Architectural Heritage Left From The Exchange of Populations in Turkey and Greece, edited by Lozan Mübadilleri Vakfı, 29-34. Nevşehir, 2005. Obs Urb 1393
 • Sévérien Salaville and Eugène Dallegio. Karamanlidika : Bibliographie Analytique d’Ouvrages en langue turque imprimés en caractères grecs (1584-1850). Vol. I. Athens: IFA, 1958. Tur Gb 02
 • Metin Sözen. Kapadokya. Istanbul: Ayhan Sahenk Vakfi, 1998. HAM 67
 • Kemal Talih Türkmen. Ürgüp, Bilinmeyen Kapadokya’dan Bir Kesit. Ankara: Ürün yay., 1999. Obs Urb 885

Trabzon

Türkçe çeviri

Décembre 2012

pres trabzon180Nous présentions le mois dernier Kayseri, la ville aux quatre universités (dont deux d’État), ce mois-ci nous présentons Trabzon, la ville portuaire aux huit consulats – dont cinq honoraires, il est vrai (consulats généraux de Géorgie, d’Iran et de Russie, consulats honoraires d’Allemagne, du Panama, de Macédoine, d’Estonie et de Slovaquie)  – qui a récemment rejoint Kayseri au rang de Büyükşehir Belediyesi (loi 6360 du 12/11/2012). Aux marges septentrionales de la Turquie, Trabzon fut longtemps un lieu de passage obligé pour les voyageurs s’aventurant en Asie (y séjournèrent entre autres Xénophon, Evliya Çelebi, Marco Polo, Nicolas Bouvier…), un point nodal du commerce international (ce qui justifia l’ouverture éphémère de consulats français et anglais dans la ville) jusqu’au début du siècle, et le théâtre, lors de la chute de l’URSS, d’un épisodique mais marquant contact avec les anciennes républiques soviétiques du Caucase, connu dans la région comme les phénomènes des rus pazarı (commerce à la valise) et des nataşa (prostitution). Outre le très touristique monastère de Soumela et les ambitions de rouvrir une ligne commerciale Trabzon/Tabriz, la région attire principalement aujourd’hui les commerçants des pays riverains de la mer Noire, les groupes de retraités et de religieux grecs (une messe est célébrée à Soumela pour l’Assomption depuis 2010) et un tourisme climatique venu du Golfe.

L’IFEA possède, avec le fonds Yérasimos – legs de son ancien directeur –, des documents rares, en turc et en grec, sur l’ancienne communauté rum de la ville et sur les conflits armés qui eurent lieu au début du siècle, plaçant Trabzon et sa région dans une autre géographie, celle du dialogue (par propagande interposée, par les armes, par échange de population, par la musique ou les pèlerinages…) entre orthodoxes et musulmans, puis Grecs et Turcs, autour d’un héritage anatolien. Un dialogue dont s’efforce de rendre compte le fonds Yérasimos, comme le fit entre 2007 et 2010, et pour la période contemporaine, le Réseau d’Excellence des centres de recherche en sciences humaines sur la Méditerranée RAMSES 2 dont un groupe de travail s’est intéressé aux « Mémoires du conflit et réconciliation: acteurs et dynamiques non étatiques », (dirigé par Alexandre Toumarkine et Nikos Sigalas, soutenu par les dispositifs du 6è programme cadre de recherche et développement de l’Union Européenne) qu’accueillit l’IFEA.

Quelques cartes et vues de Trabzon

1700 trabzon sinop 17 trebizonde trabzon harita 1924 trabzon routes-pontique
 Vue panoramique du port de Trabzon, 1735 in Peregrinus in Jerusalem (Fremdling zu Jerusalem), Myller, A. M., Vienna & Nurnberg Engraver: J Hiller, A J Mansfelt, J J Ditzler, J F Fischer et al. Carte du tracé des routes de Trébizonde et des environs établie par le capitaine de corvette Z[adig] Khanzadian, Paris, éd. L. de Bertalot, 1924 Trabzon ili turistik yaylalar haritasi disponible sur le site de la préfecture de Trabzon 1924, Profil des routes de la chaîne pontique