Archives par mot-clé : Stéphane Yérasimos

Bir kent tarihi kaynağı olarak yangın sigortası için hazırlanmış haritalar

Version française

Eylül 2013

Yangın sigortası haritaları, erken hayata geçirildiklerinden İstanbul’u konu alan kent çalışmaları alanında özgün araştırmaların gerçekleşmesini sağlamıştır. XIX. yy. sonunda büyük kentlerde taşınır ve taşınmaz malların sigortalanması için haritalama işleminin yaygınlaşması, yangın riskinin daha etraflıca ele alındığını göstermektedir. Bu haritalar, başlı başına bir araştırma konusu olarak nadiren kabul görseler de dizin ve renk anahtarlarının zenginliği, temsil edilen şehir merkezleri ya da liman alanlarının belli bir andaki hallerini birebir gösterebilecek derecedeki belirliliği bu haritaları çok rağmet gören bir arşiv « hazinesi » haline getirmektedir. Yeni harita araçları (SIG) sayesinde mekan çözümleme imkanlarının çoğaldığı, ayrıca bu türden arşivler hakkındaki bilginin arttığı bir zamanda, bu arşivleri bilimsel şekilde araştırmak ilginç olduğu kadar gereklidir. Bu arşivler, sergilendikleri halde geçmişlerinin az bilinmesi bir çelişki teşkil etmektedir. Bununla birlikte konuyla ilgili bir takım araştırma denemeleri de kent çalışmaları alanında gözlemlenmektedir. Bu ayki vitrinde bu karmaşık kaynağın incelenmesine tarihi açıdan yardımcı olabilecek bazı okuma önerilerini iki farklı açıdan sunuyoruz. Bunlardan ilki, yöntem üzerinde durup harita derlemeleri ile bunlardan yola çıkarak tarih yazımı hakkındaki çalışmaları bir araya getiriyor. İkincisi ise sözkonusu arşivi meyvesi olduğu sigortacılığın ekonomik ve siyasal tarihi tarafından ele alıyor.
Bölgedeki sigortacılık tarihi hakkında eleştirel mesafe eksikliği, yangın sigortası haritalarının teknik belge ile görsel arasında kalmış muğlak durumu, bunların tarihi açıdan çalışılmalarını zorlaştırmaktadır. Bilgi ve malzeme bakımından da çağdaş dönemde görseli başlı başına bir kaynak olarak kabul eden akademik çalışmalar da seyrektir çünkü görsel basit bir tasvir, metinse tek meşru tarih aktarıcısı olarak görülmektedir. Ayrıca, sigorta haritaları çoklukla sadece işaret bilimiyle sınırlı görsel araştırmalar kapsamında kalmakta, kent ekonomisi bakımından güvenilir bir kaynak olarak görülmediği için de zorlukla genelleştirilebilen ya da başka yerde kullanılmaya elverişli olmayan vaka incelemelerinde karşımıza çıkmaktadır.
Mekan ve zaman üzerine daha geniş açılımı olan haritalarla ilgili projelere İstanbul ile ilgili malzemenin de dahil edilmesi bu türden karşılaştırmalı ve dinamik çalışmalara imkan tanımaktadır. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen İstanbul ve çevresi üzerine iki yüzyıl boyunca haritacılık sergisi, sigorta haritalarını şehir ve coğrafya hakkındaki bilgilerin değişiminin gerçekleştiği uzun zaman bağlamında ele almakta ve bu türden bir arşiv hakkındaki çalışmalarda kaydedilen ilerlemelere tanıklık etmektedir. Aslında, sigorta haritaları kurumsal yönüyle de kapsamlı bir arşivdir. Haketmediği şekilde telifsizleşmiş dağınık haritaları derlemek araştırmacıların uluslararası şekilde çalışmasını gerektirmektedir. Basılı harita derlemelerinde ise genelde kurum adları öne çıkmakta ve eleştirel bir önsöz bulunmamaktadır. İstanbul ile ilgili bilimsel araştırmaların uzmanların bir araya gelmeleriyle yapıldığı görülmektedir. XX. yy. başında Charles Ed. Goad Lted şirketinin hazırladığı haritaların yayınlanması, zaman ve yer bakımından aydınlatıcı bilgi ile bir kaynakça sunulmasını sağlamıştır. Hem bir arşiv hem de miras değeri taşıması bakımından belgelerin paylaşılabilir olması ve haritaların başlı başlarına incelenmeleri, bu alandaki çalışmaların ilerleyişinin kuvvetli göstergeleridir. Bu noktada, bir kırılma görülmektedir çünkü yangın sigortası haritaları erişilmesi imkansız bir gerçekliğin yansıması olmaktan çıkıp beslenerek « sigortacının bakışını » mercek altına alan diğer şehircilik ve tarih çalışmaları ile harmanlanarak onlarla birlikte sigortacılık ekseni etrafında şekillenen yerel bir tarih yazımını ilerletmektedir.
Stefanos Yérasimos ile beraber çalışan şehirci ve mimarlar grubu, yerel sigortacılık tarihinin özgünlüğüne dikkat çekmiş ve harita arşivlerinin idaresinde birtakım kuralları belirlemiştir. Bundan sonra, sigorta haritaları, « yanan şehir » temalı zengin bir çalışma programına dahil edilmiş ve bu sayede eldeki belgelerin günyüzüne çıkmasıyla bunların uygun şekilde çoğaltılmalarda etkili olmuştur. Ayrıca bugün de güncelliğini koruyan, sigorta haritalarının hazırlanması, belediye çalışmaları ile toprağın tapulanması arasındaki ilişki gibi bir takım varsayımlar bu vesileyle gündeme gelmiştir.
Özellikle Osmanlı İmparatorluğu şehirlerinde XIX. yy.’daki bazı sigorta arşivlerinin « bulunamayışı » ile bazı şehirlerde tarih yazımıyla ilgili birtakım kısıtlılıklar sözkonusudur. Sigortacılığın uluslararası tarihi hakkındaki eserler, az olmakla beraber mesleğin şu andaki çerçeveleri içinde kalmaktadır. Çalışmalar gittikçe belirli hale gelip daha çok teknik konularda ; hukuki, ekonomik, finansal, matematik ve istatistik alanında kendini göstermektedir. Sigortacılığın tarihini anlamak için evrimci bir prizmadan bakmak da mümkündür. Hakim literatür, sadece gelişmiş ve tarihte sigortacılığın yaygınlaşmasında etkin rol oynamış ülkeleri ele almaktadır. Şirket tarihinin devlet ve diğer kurumlarla olan ilişkiler nezdinde ele alınması bu yaklaşımın belirgin bir özelliğidir. Bu durumda, Türk ve Mısır sigortacılık tarihi, uzun zaman boyunca emperyalist hakimiyetle ilgili, dış kaynaklı bir olgu olarak kabul edilmiş ve alışılgelmiş yeni pazarların ortaya çıktığı düzenin dışında yer almıştır. Halen devam eden araştırmalar, bu anlayışın aksi yönünde yol almakta olup İslami hukukun sigortacılığa bir engel olmadığını ve sigortacılığın ticaret tarihinin uzun zamanlı tarihinin bir parçası olduğunu göstermektedir. İlk bölümde, Osmanlı İmparatorluğu’nda sigortacılığın tarihi ele alınmakta ve de yerel açıdan emlak kanununun getirdiği değişikliklere değinilmektedir.
Sonuç olarak yangın sigortası haritalarının bir harita ve kültürel öğe olmasının yanı sıra, kapitalizmin yükselişiyle de doğrudan ilgili bir finansal araç oldukları ve bunların mülk kanunu düzenlemesi ile risk yönetiminin hem ekonomik hem de siyasal ele alınış ilişkisine ışık tuttukları unutulmamalıdır. Sigortacılığı teknik işleyişi açısından ele almak uygun bir başlangıçtır çünkü komisyoncudan tutun da mühendise kadar konuyla ilgili birçok unsuru işleyip ince bir toplumsal tarih yaklaşımını işin nesnel ve mimari boyutunu boş vermeden ortaya koyar. Farklı yaklaşımları bir araya getirerek bir geleneğin parçası olarak yerel süreçlerin kalbinde bulunan yangın sigortası haritaları araştırmaları, belki bir prestij kaybına mal olsa da, ele alınması daha kolay bir arşiv halini almaktadır

Arşivler :

 • Banque impériale Ottomane : inventaire commenté des archives, Institut Français d’Etudes Anatoliennes, 1994.
 • Catalogue de l’exposition ‘Deux siècles de cartographie d’Istanbul et de son environnement – Istanbul ve cevresi üzerine iki Yüzyıl Boyunca Haritacılık’, M. Stern P. Lebouteiller, J-F Pérouse,  Istanbul, Notre Dame de Sion, 2013.
 • Charles Edouard Goad’in Istanbul Sigorta Haritalari (İstanbul büyûkehir Belediyesi, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü),Dagdelen, Irfan ed. 2007.
 • Jacques Pervitich Sigorta Haritalarında Istanbul, Istanbul : Axa Oyak, Tarih Vakfı Yayını, 2000.

Seçilmiş kitaplar :

 • -Aygün A., Türk Haritacılık Tarihi (Histoire de la cartographie turque), 2 Cilt (vol.), Ankara : Harita Genel Müdürlüğü, 1980.
 • -Arnaud, J.-L., Analyse spatiale, cartographie et histoire urbaine, Parenthèses, 2008.
 • -Alleaume, G., « La production d’une économie nationale : remarques sur l’histoire des sociétés anonymes par actions en Egypte de 1856 à 1956 », Annales Islamologiques, n°31, 1997, p. 1-16.
 • -Chastagneret, G., Marin, B., Raveux, O. et Travaglini, C. (dir.) Les sociétés méditerranéennes face au risque : Economies, coédition IFAO, Casa de Velázquez, Ecole Française d’Athènes, Ecole Française de Rome, Maison de la Méditerranée et des Sciences de l’Homme, 2012.
 • -Coanus, Thierry et Pérouse, Jean-François (dir.) « Villes et risques. Regards croisés sur quelque cités en danger », Anthropos, 2006.
 • -Bekkin, Renat I.  “Islamic Insurance: National Features and Legal Regulation”, Arab Law Quarterly, Vol. 21, No. 2, 2007, pp. 109-134
 • -Débarre, Ségolène, Du Méandre à l’Euphrate, l’Anatolie au prisme des savoirs géographiques allemands (1835-1895), (thèse ss dir Tissier), Paris I, 2011.
 • -Deweerdt, Charlotte, “Développement de l’assurance et du marché foncier à Alexandrie durant la seconde moitié du XIXe siècle”, in Guéno, Vanessa et Guignard, Didier (dir.), Les acteurs des transformations foncières en Mediterranée, Karthala, 2013.
 • -Dupret, Baudouin, « Vent d’est, vent d’ouest » : l’Occident du droit égyptien », Égypte/Monde arabe,  n°30-31, 1997, (Les visions de l’Occident dans le monde arabe), p. 93-111.
 • -Edney, Matthew, H., Mapping an Empire. The Geographical Construction of British India, 1765-1843, Univ. Chicago Press, 1997.
 • -Encyclopédie de l’Islam, Leiden, E.J. Brill, 1965, Tome II, Article Dallâl
 • -Frangakis-Syrett, Elena, « Concurrence commerciale et financière entre les pays occidentaux à Izmir (XIXe-Debut du XXe siècles), In Jacques Thobie, Roland Perez et Salgur Kançal (ed.), Enjeux et rapports de force en Turquie et en Méditerranée orientale, Varia Turcica XXVIII, L’Harmattan, Ifea, 1996.
 • – Fries, Franck et Yerasimos, Stéphane (ed.),  La ville en feu, Actes de la journée du 4 juin 1993 / organisée par le laboratoire « Théorie des mutations urbaines ».  Cahiers µ, n° 6-7, sept-déc.1993, p.67-86.
 • -Ientile, Damien, Histoire économique des assurances au XVIIIe et XIXe siècles en Europe, P.C Hautcoeur (dir.), ENS, Paris, p.1-17.
 • -Kayah, Fatih, Osmanlı Devleti’nde Sigortacılık, Libra Yayınlari, İstanbul, 2010.
 • -Lemercier, Claire et Zalc, Claire « Pour une nouvelle approche de la relation de crédit en histoire contemporaine », Les Editions de l’EHESS,  Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2012 /4.
 • -Lepetit, Bernard et Topalov, Christian (ss dir), « La ville des sciences sociales », Ed. Belin, 2001.
 • -Mazlum, Deniz, 1766 İstanbul Depremi – Belgeler Işığında Yapı Onarımları (Le séisme d’Istanbul de 1766: la réparation des bâtiments à la lumière des documents), Istanbul,  İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2011.
 • -Owen, Roger , « The middle East in the world economy 1800-1914 », Londres-New York, Methuen, 1981.
 • -Stanziani,  « Comparaison réciproque et histoire. Quelques propositions à partir du cas russe », in Jean-Paul Zuniga, Pratiques du transnational, Paris, CRH, 2011, pp. 209-231.
 • -Thobie, Jacques, “Conjoncture et stratégie: le groupe financier de l’Ottomane en 1914 », in BACQUE-GRAMMONT Jean-Louis, DUMONT Paul (eds.) Economie et sociétés dans l’Empire ottoman (Fin du XVIIIe-Début du XXe siècle) : Actes du colloque de Strasbourg : 1-5 juillet 1980.
 • -Patrick Verley et Jean-Luc Mayaud, « Introduction. En l’an 2001, le XIXe siècle à redécouvrir pour les historiens économistes ? », Revue d’histoire du XIXe siècle, 23 / 2001, 7-21.
 • -Warner, Nicolas, « Sources for architectural and urban history, Charles Goad & the Fire Insurance Plans of Egypt (1898-1910)” in Mercedes Volait (dir.), Le Caire-Alexandrie architectures européennes, 1850-1950, CEDEJ-IFAO, 2001.
 • -Yerasimos, Stéphane,  « occidentalisation de l’espace urbain : Istanbul 1839-1871. Les textes règlementaires comme sources d’histoire urbaine », in Daniel Panzac, Les villes dans l’Empire ottoman : activités et sociétés, t. I, Marseille, CNRS, 1992, p. 97-119.

İlgili linkler :

http://cartomed.mmsh.univ-aix.fr/
https://www.ifea-istanbul.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=29&Itemid=309
http://www.ffsa.fr/sites/upload/docs/application/pdf/2010-03/introductionguidedessources.pdf

Les plans d’assurance incendie comme source d’histoire urbaine

Türkçe çeviri

Septembre 2013

Les plans d’assurances incendie ont fait l’objet d’un investissement précoce et ont donné lieu à une recherche originale dans le champ des études urbaines pour Istanbul.  La cartographie pour l’assurance des biens immobiliers et mobiliers se diffuse dans les grands centres urbains à la fin du XIXe siècle, témoignant d’une gestion plus élaborée du risque incendie ; la richesse de ses index, de sa légende chromatique, l’image précise, quasi-instantanée, des centres villes ou zones portuaires représentés, font du plan incendie une source très sollicitée, un « trésor » documentaire, et ce, alors qu’il est rarement considéré comme un objet de recherche autonome. Dans un contexte marqué à la fois par l’élargissement des possibilités d’analyse spatiale, avec l’intégration de nouveaux outils de traitement des cartes (SIG), mais aussi par un enrichissement de la connaissance sur ce type d’archive, il semble intéressant et nécessaire de le confronter à la production scientifique. Derrière l’apparent paradoxe d’une archive exposée mais produit d’une histoire peu connue, celle de la branche « incendie » de l’assurance, une dynamique de recherche est observable dont les tâtonnements semblent inhérents aux études urbaines. Ainsi, nous souhaitons proposer, sous la forme du présentoir, quelques pistes de lectures favorables au prolongement de la démarche historienne pour l’investigation de cette source complexe. Deux axes sont retenus, l’un, plutôt méthodologique, rassemble des publications de plans et des études sur l’écriture de l’histoire à partir des cartes, le second ensemble doit permettre de repositionner cette archive dans l’histoire économique et politique de l’assurance dont elle est le produit.    

Le plan d’assurance incendie par son statut incertain entre document technique et image cartographique, mais aussi en raison du manque de distance critique sur l’histoire de l’assurance dans la région, rend difficile son investigation historique. Du point de vue matériel et épistémologique, rares sont les travaux universitaires pour la période contemporaine qui traitent de l’image comme source, la considérant souvent comme une simple illustration, seul le texte demeure porteur d’histoire légitime. Aussi, le plan d’assurance donne-t-il principalement lieu à des études iconographiques enfermées dans des analyses étroitement sémiologiques, et à des études de cas difficilement transposables ou généralisables lorsqu’il n’est pas considéré comme un simple réservoir d’informations fiables pour l’histoire de l’économie urbaine.

C’est l’intégration du corpus stambouliote dans des projets centrés sur les cartes, et plus largement ouverts dans l’espace et dans le temps, qui donne lieu à des études comparatistes et dynamiques de ce type de production cartographique. Ainsi, l’exposition récente « Deux siècles de cartographie d’Istanbul et de son environnement / Istanbul ve cevresi üzerine iki Yüzyıl Boyunca Haritacılık », resitue la cartographie assurancielle dans la ville et dans le temps long des mutations des savoirs géographiques, et atteste des progrès enregistrés pour l’étude de cette documentation. En effet, le plan d’assurance est aussi une documentation complexe par son statut institutionnel. Inégalement reversé dans le domaine public, il parvient au chercheur sous la forme d’archive éparse et isolée, dont la collecte se réalise à l’internationale, ou, lorsqu’il fait l’objet de publication c’est en général sous la forme de produits « maison », portant le nom de la société, sans introduction critique. Dans le cas d’Istanbul, une tendance à la prise en charge scientifique, par la collaboration avec des spécialistes, est observable. La publication des plans réalisés au début du XXe siècle par la société de Charles Ed. Goad Lted, a fait l’objet d’un travail de mise en contexte, de traitement spatial et fournit une bibliographie de référence. La mise en partage de la documentation dans sa double dimension archivistique et patrimoniale, ainsi que l’étude autonome des séries de plan sont des indicateurs forts d’une dynamique dans ce champ d’étude. Le renversement épistémologique ici observable, où le plan d’assurance incendie cesse d’être le reflet d’une réalité impossible à atteindre, s’alimente et entre en résonnance avec d’autres travaux urbanistes et historiques qui permettent de déconstruire le « regard de l’assureur », de progresser conjointement dans l’écriture d’une histoire locale et connectée de l’assurance.   

Il revient à l’équipe d’urbanistes et d’architectes chercheurs animé par Stéphane Yérasimos, d’avoir attiré l’attention sur la spécificité de l’histoire de l’assurance locale et posé certains jalons pour l’administration de ses archives cartographiques. Le plan d’assurance est alors inscrit au cœur d’un programme d’étude fécond, autour du thème de « la ville en feu », mettant en évidence des chaines documentaires, notamment la production légale et règlementaire, et formulant des hypothèses qui demeurent d’une grande actualité, tel que le lien entre l’élaboration des plans d’assurance, l’ingénierie municipale et le processus de cadastration de la terre.

Particulièrement dans le cas des villes de l’Empire ottoman,  l’histoire de l’assurance au XIXe siècle comporte des « trous » archivistiques et certaines limites historiographiques. Les ouvrages consacrés à l’histoire internationale de l’assurance sont peu nombreux, ils adoptent les contours de la profession actuelle, les études étant de plus en plus spécialisées, donnant lieu à une littérature technique de nature juridique, économique et financière, sans oublier les travaux mathématiques et statistiques. À cela s’ajoute un certain prisme évolutionniste dans la compréhension de l’histoire des assurances. La littérature dominante tend à ne prendre en considération que les pays industrialisés et historiquement actifs dans la diffusion de l’assurance et se caractérise par une approche institutionnelle où l’histoire de l’entreprise est appréhendée par l’étude des relations entretenues entre les sociétés et l’Etat. Dans ces conditions, l’histoire de l’assurance turque ou égyptienne se place hors du schéma classique de l’émergence des nouveaux marchés, et a longtemps été considérée comme un phénomène exogène, qui relèverait de la domination coloniale ou impérialiste. Les recherches en cours renversent la tendance en démontrant que le droit islamique n’a pas été un obstacle à la pratique assurancielle et que celle-ci appartient au temps long de l’histoire marchande ; une première étude envisage le développement de l’assurance au sein de l’Empire ottoman, d’autres travaux, du point de vue local et en lien avec les transformations de la propriété foncière.

En conséquence, outre son statut de carte et production culturelle, le plan d’assurance incendie doit aussi être envisagé en sa qualité d’instrument financier directement lié à l’essor du capitalisme ; il permet d’éclairer les articulations entre la réforme du droit de propriété et la prise en compte à la fois économique et politique du risque. Aborder l’assurance par sa production technique est une bonne entrée, cela mobilise une approche socio-historique fine des figures multiples engagées, du courtier à l’ingénieur, avec l’histoire des entreprises, banques et assurances, et ce, sans négliger sa dimension matérielle et architecturale. En conjuguant ces différentes approches, le plan d’assurance incendie devient une archive plus accessible, inscrite dans une tradition et située dans des processus locaux, au prix peut-être, il est vrai, d’une certaine perte de prestige.

Publications présentant des archives :

 • Banque impériale Ottomane : inventaire commenté des archives, Institut Français d’Études Anatoliennes, 1994.
 • Catalogue de l’exposition ‘Deux siècles de cartographie d’Istanbul et de son environnement – Istanbul ve cevresi üzerine iki Yüzyıl Boyunca Haritacılık’, M. Stern P. Lebouteiller, J-F Pérouse,  Istanbul, Notre Dame de Sion, 2013.
 • Charles Edouard Goad’in Istanbul Sigorta Haritalari (İstanbul büyûkehir Belediyesi, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü),Dagdelen, Irfan ed. 2007.  
 • Jacques Pervitich Sigorta Haritalarında Istanbul, Istanbul : Axa Oyak, Tarih Vakfı Yayını, 2000.

Ouvrages et articles sélectionnés :

 • -Aygün A., Türk Haritacılık Tarihi (Histoire de la cartographie turque), 2 Cilt (vol.), Ankara : Harita Genel Müdürlüğü, 1980.
 • -Arnaud, J.-L., Analyse spatiale, cartographie et histoire urbaine, Parenthèses, 2008.
 • -Alleaume, G., « La production d’une économie nationale : remarques sur l’histoire des sociétés anonymes par actions en Egypte de 1856 à 1956 », Annales Islamologiques, n°31, 1997, p. 1-16.
 • -Chastagneret, G., Marin, B., Raveux, O. et Travaglini, C. (dir.) Les sociétés méditerranéennes face au risque : Economies, coédition IFAO, Casa de Velázquez, Ecole Française d’Athènes, Ecole Française de Rome, Maison de la Méditerranée et des Sciences de l’Homme, 2012.
 • -Coanus, Thierry et Pérouse, Jean-François (dir.) « Villes et risques. Regards croisés sur quelque cités en danger », Anthropos, 2006. 
 • -Bekkin, Renat I.  “Islamic Insurance: National Features and Legal Regulation”, Arab Law Quarterly, Vol. 21, No. 2, 2007, pp. 109-134
 • -Débarre, Ségolène, Du Méandre à l’Euphrate, l’Anatolie au prisme des savoirs géographiques allemands (1835-1895), (thèse ss dir Tissier), Paris I, 2011.
 • -Deweerdt, Charlotte, “Développement de l’assurance et du marché foncier à Alexandrie durant la seconde moitié du XIXe siècle”, in Guéno, Vanessa et Guignard, Didier (dir.), Les acteurs des transformations foncières en Mediterranée, Karthala, 2013.
 • -Dupret, Baudouin, « Vent d’est, vent d’ouest » : l’Occident du droit égyptien », Égypte/Monde arabe,  n°30-31, 1997, (Les visions de l’Occident dans le monde arabe), p. 93-111.
 • -Edney, Matthew, H., Mapping an Empire. The Geographical Construction of British India, 1765-1843, Univ. Chicago Press, 1997. 
 • -Encyclopédie de l’Islam, Leiden, E.J. Brill, 1965, Tome II, Article Dallâl
 • -Frangakis-Syrett, Elena, « Concurrence commerciale et financière entre les pays occidentaux à Izmir (XIXe-Debut du XXe siècles), In Jacques Thobie, Roland Perez et Salgur Kançal (ed.), Enjeux et rapports de force en Turquie et en Méditerranée orientale, Varia Turcica XXVIII, L’Harmattan, Ifea, 1996.
 • – Fries, Franck et Yerasimos, Stéphane (ed.),  La ville en feu, Actes de la journée du 4 juin 1993 / organisée par le laboratoire « Théorie des mutations urbaines ».  Cahiers µ, n° 6-7, sept-déc.1993, p.67-86.
 • -Ientile, Damien, Histoire économique des assurances au XVIIIe et XIXe siècles en Europe, P.C Hautcoeur (dir.), ENS, Paris, p.1-17.
 • -Kayah, Fatih, Osmanlı Devleti’nde Sigortacılık, Libra Yayınlari, İstanbul, 2010.
 • -Lemercier, Claire et Zalc, Claire « Pour une nouvelle approche de la relation de crédit en histoire contemporaine », Les Editions de l’EHESS,  Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2012 /4.
 • -Lepetit, Bernard et Topalov, Christian (ss dir), « La ville des sciences sociales », Ed. Belin, 2001.
 • -Mazlum, Deniz, 1766 İstanbul Depremi – Belgeler Işığında Yapı Onarımları (Le séisme d’Istanbul de 1766: la réparation des bâtiments à la lumière des documents), Istanbul,  İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2011.
 • -Owen, Roger , « The middle East in the world economy 1800-1914 », Londres-New York, Methuen, 1981.
 • -Stanziani,  « Comparaison réciproque et histoire. Quelques propositions à partir du cas russe », in Jean-Paul Zuniga, Pratiques du transnational, Paris, CRH, 2011, pp. 209-231.
 • -Thobie, Jacques, “Conjoncture et stratégie: le groupe financier de l’Ottomane en 1914 », in BACQUE-GRAMMONT Jean-Louis, DUMONT Paul (eds.) Economie et sociétés dans l’Empire ottoman (Fin du XVIIIe-Début du XXe siècle) : Actes du colloque de Strasbourg : 1-5 juillet 1980.
 • -Patrick Verley et Jean-Luc Mayaud, « Introduction. En l’an 2001, le XIXe siècle à redécouvrir pour les historiens économistes ? », Revue d’histoire du XIXe siècle, 23 / 2001, 7-21.
 • -Warner, Nicolas, « Sources for architectural and urban history, Charles Goad & the Fire Insurance Plans of Egypt (1898-1910)” in Mercedes Volait (dir.), Le Caire-Alexandrie architectures européennes, 1850-1950, CEDEJ-IFAO, 2001.
 • -Yerasimos, Stéphane,  « occidentalisation de l’espace urbain : Istanbul 1839-1871. Les textes règlementaires comme sources d’histoire urbaine », in Daniel Panzac, Les villes dans l’Empire ottoman : activités et sociétés, t. I, Marseille, CNRS, 1992, p. 97-119.

Autres liens utiles :